Neotektonik Kuzey Anadolu Fay Zonu - 3 Eskipazardan bat ya do ğ ru fay ç atallan r (Ketin ve Roesli, 1953). B O L U E S K İ P A Z A R M U D U R N U D O K U R C U N Y E N İ Ç A Ğ A A D A P A Z A R IÇ a ğ a depresyonu bu b ö l ü mde yer al r.Bu ç atallanma daha bat da fay n kuzey ve g ü ney kollara b ö l ü nmesinin ilk isaretleridir.Bu kesimlerde a ç k do ğrultu at ml fay morfolojisi izlenmez ve kollar bir dizi D-B, BGB gidi ş li graben ve kapal çö k ü nt ü havzalar ş eklinde izlenir.Dokurcun dolay nda KAFZ iki ana b ö l ü me ayr l r. Kuzeydeki kol İ zmit K ö rfezi boyunca Marmara denizi i ç ine do ğ ru devam eder, g ü neydeki kol ise Marmara g ü ney sahili boyunca g ü neybat ya do ğ ru y ö nelir.Kuzeydeki kol Marmara denizini kateder ve KAFZ’nun en aktif b ö l ü m ü n ü olu ş turur . Ş eng ö r vd., 2005KAFZ ’ nun kara ü zerindeki b ö l ü mleri ayr nt l olarak ortaya konmu ş tur. Ancak Marmara sular alt ndaki kesimi ile ilgili bilgiler s n rl d r.Marmara denizi ’ nin olu ş umu ile ilgili olarak de ği ş ik modeller ö nerilmi ş tir. Ayr ca Marmara denizinde faylar n uzunlu ğu ve do ğas hakk nda bir g ö r üş birli ği yoktur.Marmara b ö lgesinde KAFZ’nun ö zellikleri, 1999 depreminden sonra olduk ç a fazla ara ş t rma konusu olmustur. Son yap lan sismik ç al smalar Marmara denizinin yap s ve jeolojisi ile ilgili yeni bilgiler ortaya koymustur. Denizel sismik ç al ş malar Marmara denizi boyunca aktif faylanmay g ö sterir.Marmara denizinde, – Ç narc k, – Orta (Merkezi Marmara/Silivri), – Tekirda ğ ç ukurluklar gibi KD y ö nelimli, do ğ rultu at ml fay denetiminde geli ş mi ş derin deniz havzalar bulunmaktad r.Bu üç ç ukurluk, deniz taban ndan birka ç y ü z m. y ü ksekli ğ e eri ş en s rtlarla birbirinden ayr lm ş t r. Ayr ca, bu üç ç ukurluk hem kuzeyden hem g ü neyden olduk ç a dik yarlardan olu ş an iki batimetrik yap taraf ndan s n rlanmaktad r.