DNA Kromatin - Kromozom NÜKLEOZİT - nükleotit * Timin normal olarak DNA ’ da bulunmas na ra ğmen bazen urasil gibi tRNA yap s na kat l r. Kaynak: Lehninger A.L., Nelson D.L., Cox M.M. ( 2000 ) Pirinciples of Biochemistry . 3rd ed. New York, Worth Publishers Inc N Ü KLEOZ İ TLER Riboz yada deoksiriboz ş ekerinin 1 no ’ lu C atomuna p ü rin (9 no ’ lu N atomundan) yada pirimidin (1 no ’ lu N atomundan) ba ğlanmas yla olu ş urlar. Ş eker ile bazlar ars ndaki ba ğa ? ? N- glikozidik ba ğ ad verilir. BAZ R İ BON Ü KLEOZ İ T DEOKS İ R İ BON Ü KLE OZ İ T A denin Adenozin Deoksidenozin Guanin Guanozin Deoksiguanozin Ura sil Ü ridin Deoksi ü ridin Sitozin Si tidine Deoksisitidine Ti min Timin ribon ü kleozit * (Nadir) Deoksitimidin veya ti midin T İ M İ D İ N ADENOZ İ N N Ü KLEOT İ TLER N ü kleozitlerin yap s nda yer alan ş ekerlerin 5 ' -C atomuna fosfat ba ğlanm as yla olu ş urlar. N ü kleozitlerin 5 ' -fosfat esterleri olarak da adland r l rlar (N ü kleozit-5'-monofosfatlar).* Timin normal olarak DNA ’ da bulunmas na ra ğmen bazen urasil gibi tRNA yap s na kat l r. Kaynak: Lehninger A.L., Nelson D.L., Cox M.M. ( 2000 ) Pirinciples of Biochemistry . 3rd ed. New York, Worth Publishers Inc BAZ Ribon ü klezit -5'-mono fosfat Deosiribon ü klezit-5'-monofosfat Adenin Adenozin-5'-monofosfat ( AMP ) Deoksidenozin-5'-monofosfat ( dAMP ) Guanin Gua nozin-5'-monofosfat ( GMP ) Deoksiguanozin-5'-monofosfat ( dGMP ) Urasil Ü ridin-5'-monofosfat ( UMP ) Deoksi ü ridin-5'-monofosfat ( dUMP ) Sitozin Sitidine-5'-monofosfat ( CMP ) Deoksisitidine-5'-monofosfat ( dCMP ) Timin Timin ribosit-5'- monofosfat * (Nadir) Deoksi timidin -5'-monofosfat ( dTMP ) Deoksitimidin -5'-monofosfat A denozin-5'-monofosfat