Saha Raporu Saha Jeolojisi Dersi JEO359 Saha Jeolojisi Dersi 2. Raporu Kasım, 2005 Alcı köyü (Ankara’nın 50 km güney batısı) civarında toplam iki günlük bir arazi çalışması yürütülmüş ve çalışma sırasında bölgede var olan jeolojk incelenmiştir. Bu istifi anlamak için toplam 7 farklı lokasyonda inceleme yapılmış vebu lokasyonlardaki tabakların konumları ve kayaçların özellikleri belirlenmiş, ve formasyonların birbirleri ile ilişkileri incelenmiştir. Gene çalışma boyunca yapısal unsurlar da araştırılmıştır. Bu çalışmalar sonucu bölgede 4 farklı birim saptanmıştır. Bunlardan ilki Senoniyen yaşlı Tektonik melanjıdır. Bu melanj Koçyiğit 1991’e göre Anadolu Kompleksi olarak adlandırılmıştır ve bu melanj Neotetisin kuzey kolunun kapanması sırasında tektonik hareketlerle oluşmuştur. İçinde devamlılğı olmayan büyük kireçtaşı blokları gözlemlenmiştir. Bu birimin üstüne Üst Kretase yaşlı marn-konglomera ardalanması uyumsuz olarak gelmektedir. Yuvarlak-yarı yuvarlak monojen çakıllardan oluşan bu konglomeralar monojeniktir. Marn- konglomera ardalanmasının üzerine ise rudistli bej renkli, tabaka kalınlığı 1-1.5 m yaklaşık K30D\15KB konumlu kireçtaşları konkordan olarak gelmektedir. Bu birimde Üst Kretase yaşlı rudist fosili (Şekil 1.) saptanmıştır. Kireçtaşlarının üst yüzeyinde bu fosile ait olan izler, sığ denizde bulunan bu kireçtaşlarının tektonik nedenlerle su yüzüne çıktığını ve bu nedenle rudist fosillerinin aşınıp yerlerinden koptuklarını göstermektedir. Şekil 1. Üst Kretase yaşlı Rudist fosili Kireçtaşlarında sağ yönlü doğrultu atımlı oblik bir fay tesbit edilmiştir (Şekil 2.) Fayın konumu K80D\66GB olarak ölçülmüştür. Fayın pitch (sapma açısı) ise 32 0 olarak ölçülmüştür. Gene aynı birimde devam eden çalışmalarda G72B\65GB ve K63B\72GB konumlu iki fay daha ölçülmüştür. Şekil 2. Sağ yönlü doğrultu atımlı oblik fay Bu birimin üstüne ise Paleosen yaşlı kırmızı renkli sığ denizel ortamda çökelmiş ammonit ve inoseramit fosilli kumtaşları gelmektedir. Bu iki birim arasında bir diskonfornity bulunmaktadır. Bu kumtaşlarından ölçülen konumalar yaklaşık K25D\60KB şeklindedir. Bu kumtaşlarında gözlenen ammonit fosili Triyastan Kretaseye kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir. (Şekil 3.) İnoseramite ise Üst-Orta Mestriştiyen’e ait bu dönem için oldukça önemli bir fosildir. Şekil 3. Triyas-Kretase yaşlı Ammonite fosili Sonuç olarak çalışma bölgesinde 4 farklı birim tesbit edilmiştir. Bunlar yaşlıdan gence doğru: Tektonik melanj (Anadolu Kompleksi), koglomera-marn ardalanması, rudistli kireçtaşı ve ammonit, inoseramite, pelesipodlu kumtaşlarıdır. Bu birimleri sahadaki yayılımı harita ve sınırları harita üzerine işlenmiştir. (Ek 1.) Ayrıca bu birimleri kesen KB – GD yönlü bir kesitte çizilmiş (Ek 2.) ve birimlerin birbirleri ile olan ilşkişleri belirlenmiştir. Çizilen sınırlar orta kretase, üst kretase ve paleosen yaş aralığındadır.