3 - Göz Hastalıkları 2010-4 1.G ö z ü n elevat ö r (yukar balt ran) kaslar hangileridir ? a. M.Rekt ü s s ü perior ve M.Obliques s ü perior b. M.Obliques inferior ve M.Obliques s ü perior c. M.Rekt ü s inferiror ve M.Obliques inferior d. M.Rekt ü s s ü perior ve M.obliques inferior e.M.obliques i nferior veM.rekt ü s lateralis 2. Superior oblik adele felcinde g ö z ne tarafa kayar ? a. A ş a ğ b.yukar c. İ ç e d.D ş a e. a ş a ğ d ş a 3. Homonium ve g ö rme ala n n n ü st taraf ndaki kadran ano psi hangi b ö lge lezyonunda g ö r ü l ü r a. Kiazma b.Optik traktus c.Korpus gen ü k ü latum laterale d.Temporal lob e.Pareietal lob 4.A ş a ğ daki hastal klardan hangisi ani g ö rme kayb yapmaz a.Anteri or optik n ö ropati b.Santral retinal arter t kan kl ğ c.Santral retinal ven t kan kl ğ d.Kortikal k ö rl ü k e.Flikten ü ler k onjonktivit 5. Ambliyopi en s k hangi nedenl e olur ? a. Anisometropi b.Katarakt c.Konjenital glokom d.Konjenital blefaroptozis e.Retinoblastom 6.Paton ç izgisi nedir ?a. Kornea etraf nda pas rengi boyalanma b.Le n ste a ç k ye ş il renkli ç izgisel boyal anma c.Orbita ve kafai ç i bas n ç artmas durumunda retina ve koroideada meydana gelen k r ş kl k d.Konjonktivan n nazal kesimindeki kemozise ba ğl sitriasyon e. Ü st kapak konjonktivas nda kapak kenar na paralel fibrozis