3 - Göz Hastalıkları 2010 mart A ş a ğ dakilerden kaslardan hangileri intorsiyonerdir ? 1. İ ç rekt ü s, ü st rekt ü s ve ü st oblik a. Ü st oblik, alt oblik ve alt rekt ü s b. D ş rekt ü s, ü st rekt ü s ve alt rekt ü s c. Ü st rekt ü s, ü st oblik d. İ ç rekt ü s, ü st rekt ü s ve alt rekt ü s e. A ş a ğ daki kaslardan hangisinin fonk siyonel origosu lakrimal kemiktir ? 2. Ü st rekt ü s a. Ü st oblik b. Alt oblik c. Alt rekt ü s d. D ş rekt ü s e. Ambliyopi / g ö rme tembelli ği i ç in hangisi yanl ş t r ? 3. En s k nedeni anizometropidir a. G ö zlerden birinin di ğer g ö ze g ö re iki s ra eksik g ö rmesidir. b. Esas patolojik de ği ş i klik IV. N ö ron d ü zeyindedir c. En iyi tedavi y ö ntemi iyi g ö ren g ö z ü n kapat lmas d r. d. Tedavi i ç in acele etmeye gerek yoktur.Her ya ş ta tedavi edilebilir. e. G ö rme yollar n n I I .( ikinci ) n ö ronu hangisidir? 4. Fotoresept ö r h ü creler. a. Bipoler h ü creler b. Ganglion h ü creler i c. Korup gen ü k ü latumlateraledeki h ü creler d. Kalkarin fiss ü rdeki h ü creler e. Retrobulber optikn ö ropati a ş a ğ daki hastal klardan hangisi ile kar ş r ? 5. Retinal kanama a. Santral retinal arter t kan kl ğ b.Santral retinal ven t ka kl ğ c. Temaruz ve kortikal k ö rl ü k d. Santr al ser ö z retinopati e. Ş a ş ve beyaz pupil ( l ö kokori ) ile gelen bir hastada a ş a ğ daki hastal klardan 6. hangisi olabilir ? Retinoblastom a. Toxoplasmozis b. Santral ser ö z retinopati c. Ç ok k üçü k koroidea kolobomu d. Optik atr o fi e.