3 - Göz Hastalıkları 2010 son Optik sinir hangi kanaldan kraniuma geçer 1. Foramen optikum a. Fissüra orbitalis süperior b. Fissüra orbitalis inferior c. Foramen rotundum d. Magendi bo ş lu ğ u e. Pupil ı ş ı k refleksinin aferent yolu görme liflerinden hangi bölgeden ayr ı l ı r. 2. Kiazma a. Lamina kribrosa b. Parietal lob c. Temporal lob d. Korpus genükülatum laterale e. A ş a ğı daki hastal ı klardan hangisi ani görme kayb ı yapmaz 3. Enfeksiyöz konjonktivit a. Dar aç ı l ı glom krizi b. Santral retinal ven oklüzyonu c. Santral retinal arter oklüzyonu d. Oksibital lob enfarktüsü e. Ambliyopi için hangisi yanl ı ş t ı r 4. Anisometropi en s ı k nedenidir a. Bir veya ki tarafl ı olabilir b. Tedavi için ya ş önemli de ğ ildir. c. En iyi kapama yöntemi ile tedavi edilir. d. Kapama tedavisi yapt ı rmayan hastalara penalizasyon yöntemi uygulan ı r e. İ ç rektüs felcinde göz ne tarafa kayar 5. İ çe a. D ı ş a b. Yukar ı c.A ş a ğı d. Hem yukar ı hem d ı ş a e. M. Obliques superior için hangisi do ğ rudur 6. Abdüksiyon,ekstorsiyon ve elevasyon yapt ı r ı r a. Abdüksiyon, intorsiyon ve depresyon yapt ı r ı r b. Abdüksiyon , intorsiyon ve elevasyon yapt ı r ı r c. Abdüksiyon , ekstorsiyon ve deprasyon yapt ı r ı r. d. Addüksiyon, depresyon ve intorsiyon yapt ı r ı r. e.