3 - Göz Hastalıkları 2010 şubat A ş a ğ dakilerden kaslardan hangileri ab d ü kt ö rd ü r ? 1. İ ç rekt ü s, ü st rekt ü s ve ü st oblik a. Ü st oblik, alt oblik ve d ş rekt ü s b. D ş rekt ü s, ü st rekt ü s ve alt rekt ü s c. Ü st rekt ü s, ü st oblik ve alt oblik d. İ ç rekt ü s, ü st rekt ü s ve alt rekt ü s e. Ambliyopide esas patolojik de ği ş iklik nerededir ? 2. Fotoresept ö r h ü creler a. Bipoler h ü creler b. Ganglion h ü creleri c. Korpus gen ü k ü latum laterale d. G ö rme merkezi e. Ambliyopi / g ö rme tembelli ği i ç in hangisi yanl ş t r ? 3. En s k nedeni anizometropidir a. G ö zlerden birinin di ğer g ö ze g ö re iki s ra ek sik g ö rmesidir. b. Esas patolojik de ği ş iklik IV. N ö ron d ü zeyindedir c. En iyi tedavi y ö ntemi iyi g ö ren g ö z ü n kapat lmas d r. d. Tedavi i ç in acele etmeye gerek yoktur.Her ya ş ta tedavi edilebilir. e. G ö rme yollar n n II( ikinci ) . n ö ronu hangisidir? 4. Fotoresept ö r h ü crel er. a. Bipoler h ü creler b. Ganglion h ü creleri c. Korup gen ü k ü latumlateraledeki h ü creler d. Kalkarin fiss ü rdeki h ü creler e. Retrobulber optikn ö ropati a ş a ğ daki hastal klardan hangisi ile kar ş r ? 5. Retinal kanama a. Santral retinal arter t kan kl ğ b.Santral retinal ven t ka kl ğ c. Temaruz ve kortikal k ö rl ü k d. Ya ş a ba ğl mak ü la dejenerasyonu e. A ş a ğ daki hastal klardan hangisi l ö kokori yapar ? 6. Retinoblastom a. Toxoplasmozis b. Santral ser ö z retinopati c. Ç ok k üçü k koroidea kolobomu d. Optik atr o fi e.