1 - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 4. Dönem sorular Prof Dr Selim Kurtoğlu DÖNEM 4 SORULARI Ocak 2012 1. Kızlarda puberte prekoks için hangisi doğrudur. a. Pubik kıllanmanın 9 yaş öncesi başlaması b. Telarşın 8.5 yaştan önce başlaması c. Uterus boyunun 35 mm ‘ i aşması d. Yenidoğanda telarşın başlaması e. Akne vulgarisin erken belirmesi 2. Hangisi büyüme hormonu etkileri arasında değildir. a. IGF-II düzeyinde artma b. Lipolizi artırma c. Eritropoezi artırma d. 1.25( OH) 2 sentezini artırma e.Timulini destekleme 3.Neonatal sepsis için yanlışı işaretleyiniz. a.Orta derece bilirubin yükselmesi sepsise yatkınlık sağlar b. 38.3 oC geçen ve 60 dk dan fazla süren ateşli yenidoğanların 1/10’u septik bulunmuştur. c. CRP sınırı 10 mgr/L ‘dir. d.Sklerema varsa kan değişimi daha yararlıdır. e.SSSS tablosunda stafilokokların saldığı eksfoliatin rol oynar. 4.Hangisi TORCH bulgusu değildir. a. Noktacıklı epifiz b. Kalça displazisi c.Buftalmus d. Periferik pulmoner stenoz e. Blueberry-Muffin sendromu 5. Konjenital hipotiroidi için doğru olanı işaretleyiniz. a. Periorbital halo b. Tedaviye ilk ayda başlanmalı c. Dishormonogenez en sık neden d. Göbeğin geç düşmesi e. Üst/alt oranı normaldir. 6. Hangisi tuz kaybı krizi nedeni değildir. a. Meyan şurubu içilmesi b. Hidronefroz c.sTAR mutasyonları d. CMV enfeksiyonu e.İntratekal steroid tedavisi CEVAPLAR c a a c d a SORU ÇÖZÜMLERİ 1. a. Kızlarda pubik kıllanmanın 8 yaş öncesi başlaması prematür pubarştır. b. Telarşın da başlama sınırı 8 yaştır. c. Uterus boyunun 35 mm ‘i aşması pubertal başlangıç kriteridir. d.Yenidoğanda telarş veya jinekomasti olmaz, bu dönemde yenidoğanın meme büyümesi olarak isimlendirilir. e. Akne androjen artımı kriteridir. 2. a. IGF-1 büyüme hormonuna bağımlı iken, IGF-II daha az bağımlıdır. b.BH lipolizi artırır. c.Eritropoezi destekler. d. 1.25OHD sentezini uyarır. e.Timulini çinko ile birlikte destekler. 3. a. Yüksek bilirubin sepsise yatkınlık sağlar. Düşük –orta bilirubin düzeyleri anti oksidatiftir. b.Ateş 37.8 aşar ve 1 saatten fazla sürerse bebeklerin % 10’unda sepsis saptanır. c.Yenidoğanda CRP sınırı 10 mgr/L ‘dir d.Skleremalı sepsiste kan değişimi tercih edilir. e.SSSS salınan eksfoliatine bağlıdır. 4.a. Noktacıklı epifiz SLE’li anne bebeklerinde, TORCH, warfarin kullanımı,kondroplazia punkta ve hipotiroidizmde gözlenmektedir. b.Kalça displazisine CMV’de rastlanır. c.Buftalmus ( öküz gözü) konjenital glokomda görülür. d.Periferik PS rubella, Williams ve Alagille sendromununda görülür. e. Dermal eritropoez ( Bluberry-Muffin) CMV, rubella, Rh uyumsuzluğu ve ikizlerarası tarnfuzyonda görülür. 5. a. Periorbital halo ektodermal displazide gözlenir. b.KH ‘de tedaviye ilk 13 günde başlanmalıdır. c.Disgenez en sık nedendir. d.Göbek geç düşer. e. Üst/alt oranı yüksektir (alt ekstremiteler kısadır) 6. a. Meyan kökü tansiyonu yükseltir. b.Hidronefrozda sekonder psödohipoaldosteronizm oluşmaktadır. c.sTAR mutasyonunda üç enzim basamağıda etkilenir. d. CMV adrenalitis yaparak problem oluşturabilir. e. İntratekal steroid santral adrenal supresyon yapar.