Fiziksel jeoloji 5 - Uyumsuzluklar Bu g ü n Bu g ü n : : Bu g ü n Bu g ü n : : ? Bölüm 5 Tabakalanma ve Tabakalanma ve Uyumsuzluk Kavramı Uyumsuzluk Kavramı S p in e l P ir it Prof.Dr.Orhan Tatar Prof.Dr.Orhan Tatar Prof.Dr.Orhan Tatar Prof.Dr.Orhan Tatar public.cumhuriyet.edu.tr/~orhantatar2 UYUMSUZLUKLAR Diskordans nedir? Kayaçların stratigrafik dizilimleri her zaman kesiksiz bir seri (konkordan seri) oluşturmaz. Bazen, kayaçların çökelimleri sırasında duraklamalar, aşınmalar ve boşluklar olabilir. Belirli bir bölgede, belirli bir zaman aralığı boyunca hüküm sürmüş olan sedimantolojik veya tektonik rejimlerdeki değişiklikler nedeni ile, stratigrafik dizide duraklamalar, aşınmalar ve boşlukların ortaya çıktığı tabakalar arasında uyumsuzluk (diskordans) meydana gelir. Bu tip serilere uyumsuz seri (diskordan seri) adı verilir. Bu iki seriyi ayıran yüzeye ise uyumsuzluk düzlemi (diskordans yüzeyi) denir.3 UYUMSUZLUKLAR Diskordanslar hiyatüs ve lakün ile tanımlanır. Hiyatüs Bu uyumsuz stratigrafik dizilimde eksilmiş bulunan tabaka veya tabaka gruplarının aşınmalarına karşılık gelen zaman aralığına hiyatüs adı verilir. Lakün: Aşınmış tabaka veya tabaka gruplarına ise lakün denir.45 Diskordans çeşitleri nelerdir? a) Uyumsuz seri (Nonkonformite) Sedimanter kayaç serilerinin daha yaşlı magmatik ve/veya metamorfik kayaçları üzerlediği durumlarda ortaya çıkar. Bu durumda daha genç olan sedimanter birimlerde, daha yaşlı magmatik veya metamorfik kayaçlara ait kayaç parçacıkları bulunur. b) Açılı diskordans Bir diskordans yüzeyinin farklı eğimlere sahip iki konkordan sedimanter seriyi ayırdığı durumlarda ortaya çıkar. Bu durumda iki seri arasında belirgin bir konum farklılığı bulunur.6 Diskordans çeşitleri nelerdir? c) Diskonformite Bir erozyon yüzeyiyle birbirinden ayrılan, konumları aynı iki farklı sedimanter seri arasında meydana gelir. Bu durumda hem aşınmış birimler hemde zaman boşluğu vardır. d) Parakonformite Bu iki seri arasında sadece sedimanter süreçlerin duraklamasıyla meydana gelmiş bir çökelmemezlik varsa bu durumda parakonformite oluşur. Sadece zaman boşluğu söz konusudur.789101 112131415Transgresyon ve Regresyon Transgresyon ve Regresyon Transgresyon ve Regresyon Transgresyon ve RegresyonTransgersif, Regresif Seri, Tam Seri Transgersif, Regresif Seri, Tam Seri Transgersif, Regresif Seri, Tam Seri Transgersif, Regresif Seri, Tam Seri