2 - Deri ve Zührevi Hastalıkları AIDS AIDS Etken Lentivirus grubundan bir retrovirustur. 1981 y l nda AIDS tan mlanm ş 1984 ’ te HIV bulunmu ş tur. HIV-1 en s k izole edilen yayg n tip, HIV-2 orta-bat afrika ’ da s n rl . Bula ş ma 3 yolla : cinsel ili ş ki, kan transf ü zyonlar , anne s ü t ü . Kulu ç ka d ö nemi 5-65 ay aras d r. Risk gruplar homoseks ü eller, IV ila ç kullananlar, s k kan transf ü zyo nu yap lanlar, anne HIV+ ç ocu k l ar, sa ğ l k personeli ve haitililerdir. CD4 Thelper h ü crelere yerle ş ir ve ö ld ü r ü r. T4/T8 oran 1 alt na d üş er IgA,G artar, makrofaj ve NK h ü cre fonksiyonlar bozulur ve imm ü n yetmezlik tablosu olu ş ur. Klinik te tablolar; ARC(aids related complex), akut infeksiyon, asemptomatik enfeksiyon, generalize lenfadenopati ve A İ DS Tan da EL İ SA, western Blot, RIA, immunfloresan, immunpresipit asyon. Deri bulgular 1-tan ve ö zellikle erken tan da dermatolojik bulgular ç ok ö nemlidir T4 say s 500 ’ ü n alt na inmeden atipik ş ekiller g ö r ü lmez. Deri hastal klar nda ş u durumlar varsa aids i ç in dikkat edilmeli: hasta risk grubunda ise,sebat eden Lap ve ya kilo kayb , al ş lm ş ya ş d ş nda g ö r ü lme, ola ğan klinikten sapma, tedaviye diren ç , s k n ü ks. Ba ş l ca 3 grup 1- enfeksiyonlar, 2-enfeksiyon olmayan inflamatuar hastal klar,3- t ü m ö rler E NFEKS İ YONLAR 1- B akteryel : staf. Aureus ve P. Aeruginosa s k ve yayg n enfeksiyonlara ned en olurlar . S taf. lara ba ğ l karbonk ü l,fronk ü l yayg n deri enfeksiyonlar ve sepsisler g ö r ü lebilir. P s ö domonaslara ba ğl paroni ş i malign otitis externa, ektima gangrenozum hot tub follik ü liti g ö r ü lebilir. B asiller anjiomatozis pyojenik gronulom benzeri damarsal proliferasyonlard r. Ö nceleri t ü m ö r san lm ş ama Bartonella hanselea enfeksiyonu sonucu oldu ğu g ö r ü lm üş t ü r. T edavide Eritromisin kullan labilir. 2- Viral . Akut H v enfeksiyonunda monon ü kleozis benzeri tablo olur. Oral ü lser, enantem ve egzantem olabilir. Herpes : ö zellikle tip2 s kl ğ artar hem bula ş t r c l ğ hem de HIV ’ in replikasyonunun art r r. Zona yayg n ve orta hatt ge ç ebilir. CMV en s k keratokon jonktivit, kolesistit ve kolit , pankreatit ayr ca ens k viral pn ö moni etkenidir. HPV yayg nd r ve genital t ü m ö r olu ş umu yapabilir. Ayr ca Bowenoid pap ü lozisten de sorumlu(genital pap ü ler in sutu karsinoma). Molloscum s k ve yayg n olarak g ö r ü l ü r., EBV ’ e ba ğl k ll (hairy) l ö koplaki olabilir 3- spiroket: sifiliz seyri de ç ok de ği ş ken atipik olur ve erken d ö nemde n ö rosifiliz olabilir. 4- Mantar enfeksiyonlar : Kandida: her zaman vard r. Klasik tutulumu haricinde nedensiz mukok ü tan ö z kandidiazis varsa AIDS aranmal . Dermatofitler. Proksimal onikomikoz olabilir., majocci gron ü lomu olabilir. Kriptokok histopl azmoz, sporotrikoz artar. NON -BAKTERYEL INFLAMATUAR HASTALIKLAR Seboreik dermatit ortaya ç kabilir veya alevlenebilir. ç ok s k ve ş iddetlidir. A ds ’ in ilk d ö nemlerinden itibaren g ö r ü l ü r. Atopik dermatit kserozis ve iktiyoz da g ö r ü lebilir. P ruritus hodkin lenfomadaki gibi ş iddetli ve inat ç d r. Y aln z uyuz vakalar norve ç tipi veya klinik bulgusuz olabilece ği i ç in kar ş abilir. P soriazis ve psoriatik artrit s kl ğ olduk ç a artar. R eiter sendromu ve keratoderma blenorajikum g ö r ü lebilir . Eozinofilik p ü st ü ler follik ü lit aids ’ e has hastal klardand r. Ş iddetli strofulus olabilir. İ la ç d ö k ü nt ü leri ş ans daha da artar bu h em ila ç ç oklu ğuna hem de yatk nl ğ n artmas na ba ğl d r. T elenjiektazile r vask ü l oproliferatif etki ile olu ş ur. MAL İ GN HASTALIKLAR Kaposi Sarkomu : Kaposi-AIDS E n s k olan birlikteliktir. H erpes vir ü s tip 8 ’ in neden oldu ğu ve VLA-6 kemokin arac l kl proliferasyonlar oldu ğu d üşü n ü lmektedir. K lasik kaposi genelde ileri ya ş larda , bacaklar n ö n y ü z ü nde ve yava ş ilerleme g ö sterir. AIDS ’ te n farkl olarak daha gen ç ya ş ta g ö r ü l ü r, agressiftir ve bacak tutulum oran azd r. (ens k G İ S) L enfomalar : non hodkin lenfoma- primer SSS lenfomas (B h ü creli) , hodk n lenfoma s kt r. Anogenital deri karsinomalar : yayg n SCC ve metastatik BCC bildirilmi ş . Ayr ca merkel celll Ca ve malign melanom s kl ğ da artmaktad r .bunun sebebi AIDS ’ in art k kronik hastal klar grubunda olmas yani HIV + ya ş am s ü resinin uzamas olabilir. AIDS ’ e ba ğl lipodistrofi: AIDS ’ emi tedaviyemi ba ğl oldu ğu tart ş mal genelde y ü zde çö k ü kl ü k ş eklinde g ö r ü l ü r. 40 ya ş ü zeri bayanlarda HIV + de n ortalama 18-24 ay sonra g ö r ü l ü r. AIDS ’ te ens k g ö r ü len deri lezyonlar : seboreik dermatit , oral hairy l ö koplaki, akne, oral kandida, kserozis, kaposi sarkomu, eozinofilik follik ü lit, molloscum contagiosum AIDS ’ te en s k t ü m ö rler: kaposi sarkomu, nonhodking lenfoma, deri t ü m ö rleri(squam ö z cell ca. B azal cell ca, merkel cell ca, m. M elanom) T edavi: deri lezyonlar nda varsa etkene y ö nelik klasik tedaviler ö nerilir. S on y llarda AIDS tedavisinde kullan lan ve standart hale gelen HAART tedavisi ya ş am s ü resini uzatm ş spesifik ve non spesifik deri lezyonlar n azaltm ş , kaposi sarkomu s kl ğ n azaltm ş fakat HPV ba ğ ml ve ba ğ ms z di ğer deri t ü m ö rlerinde art ş a neden olmu ş tur. A yr ca uzun s ü re ila ç kullan m ile beraber ila ç d ö k ü nt ü oran da giderek artmaktad r.