2 - Tıbbi Patoloji Akciğer Tümörleri_Part2a Ay ı r ı c ı tan ı Atipik karsinoid tümör (daha az ? nükleer atipi, <20 mitotic figures/10 HPF, yayg ı n nekroz yok, daha yo ğ un nöroendokrin boyanma) Lenfoma ?Adenokarsinom Terminal bron ş iolden ç ı kar ? ABD ’ de kad ı nlardaki ac ? karsinomlar ı n ı n %50 ’ si Sigara içmeyenlerdeki en s ı k görülen ? karsinom Epidermoid ca ’ dan daha yava ş geli ş ir, ? skar ile ili ş kili olabilir 5 y ı ll ı k sa ğ kal ı m: stage I - 69%, II - ? 40%, IIIA - 17%, IIIB - 5%, IV - 8%Adenokarsinom, makroskopi %65 periferal; ? kötü s ı n ı rl ı gri-sar ı ? lezyonlar, tek veya multipl, ? mukoid; ? kavitasyon ? göstermeyen; periferal skar veya bal pete ğ i ac Adenokarsinom, makroskopi %77 visseral plevra ? tutulumu Adenokarsinom, makroskopi Periferal tümör 1. Sentral veya 2. endobron ş ial tümör Diffüz pneumoni 3. benzeri konsolidasyon Diffüz bilateral ac 4. hastal ığı Visseral plevra 5. tutulumu (mezoteliomay ı taklit eder)DSÖ Adenokarsinom mikst subtip 1. Asiner 2. Papiller 3. Bron ş ioloalveolar 4. Solid adenokarsinom 5.Adenokarsinom, mikroskopi glandüler diferansiyasyon, tubul veya ? papiller yap ı formasyonu, müsin sekresyonu; bron ş ioloalveoler (BAK), kolloid, hepatoid, ta ş l ı yüzük ve indiferansiye alt tipler; 1.5 cm ve daha küçük tümörler genellikle bir ? hücre tipinde, daha büyükler s ı kl ı kla mikst vasküler invazyon s ı k; nadiren ? koryokarsinom odaklar ı , bron ş ial mukoza boyunca yay ı l ı m, eozinofilik intrasitoplazmik globüller, ş effaf hücre (glikojen)SitolojiTümör hücrelerinin daha önce var olan ? alveol çat ı s ı üzerinde ço ğ ald ığı tip ise bronkioloalveoler karsinom Son s ı n ı flamada bronkioloalveoler karsinom ? tan ı s ı “ invazyon göstermeyen lepidik patenli tümörler ” ile s ı n ı rland ı r ı lm ı ş t ı r. Lepidik patern alveoler çat ı boyunca geli ş en ? tümörler için kullan ı l ı r. Plevral, vasküler ve interstisyel invazyonun görülmesi durumunda tan ı adenokarsinom olmal ı d ı r.Mukus yapan solid AK: ? asiner ya da papiller yap ı lar ı n olmad ığı , – solid patern gösteren tümör hücrelerinin ço ğ unda (en az iki büyük büyütme sahas ı nda be ş veya daha fazla hücrede) müsin bulunmas ı ile karakterize edilmi ş tirSon s ı n ı flama göstermi ş tir ki AK lar ı n büyük ? k ı sm ı mikst tiptir. Bu yüzden tan ı koyarken örne ğ in; “papiller bronkioloalveoler komponentler içeren mikst tip adenokarsinom” gibi yakla ş ı mlar önerilmektedir. Lenf nodu ve plevra tutulumu prognozu ? belirlemede en önemli faktörlerdir. Nükleer atipi ve mitotik indeks bunlardan sonra gelen önemli faktörlerdendirBüyük hücreli karsinom İ ndiferansiye büyük hücreli d ı ş ı karsinom ? ve küçük hücreli karsinomun yap ı sal özellikleri, glandular veya skuamöz diferansiyasyon Variants ? Büyük hücreli nöroendokrin karsinom – Kombine büyük hücreli nöroendokrin karsinom – Bazaloid karsinom – Lenfoepitelioma-benzeri karsinom – Ş effaf hücreli karsinom – Rabdoid fenotipli büyük hücreli nöroendokrin – karsinomMakroskobik özellikleri: BHK s ı kl ı kla ? Periferal – Sferik – İ yi s ı n ı rl ı – Kesit yüzeyi et – görünümünde ve homojen Mikroskobik özellikleri: Veziküler nukleuslu, ? belirgin nukleoluslu, s ı n ı rlar ı seçilebilen nispeten geni ş sitoplazmal ı poligonal hücre adalar ı Ultrastriktürel olarak ? BHK lar ı n ço ğ u adenokarsinom (%50), adenoskuamöz karsinom (%15), skuamöz hücreli karsinom (%11) olarak s ı n ı fland ı r ı labilmi ş tir Nöroendokrin Tümörler 1. Nöroendokrin hücre hiperplazileri ? ve tümörletler NE hyperplasia – Tumourlets – 2. NE morfolojili tümörler ? Tipik karsinoid – Atipik karsinoid – Büyük hücreli NE karsinom – Küçük hücreli karsinom –3. NE diferansiyasyonlu küçük ? hücreli d ı ş ı karsinom 4. NE özellikli di ğ er tümörler ? Pulmoner blastom – Primitif nöroektodermal tümör – Dezmoplastik yuvarlak hücreli tümör – Rhabdoid özellikli tümörler – Paraganglioma –Ortak histolojik özellikler De ğ i ş en derecelerde nöroendokrin ? morfolojik özellikler Organoid kümeler, palizadlar, ? trabeküler pattern Rozet benzeri yap ı lar ?4 ana kategoriyi ay ı r ı c ı özellikler 1. Mitotik aktivite ? En fazla mitozun oldu ğ u alanda – 2. NekrozKarsinoid T ü m ö r -Tipik karsinoid -Atipik karsinoidTipik karsinoid Karsinoid morfoloji ? 2 den az mitoz/2 mm2 (10 HPF) ? Nekroz olmamas ı ? 0,5 cm veya daha büyük ?Bronkoskopi: bron ş ial f ı rçalama Tek tek hücreler ? Koheziv kümeler ? Asini – Düz tabakalar – Trabeküller – Vaskülarize ba ğ ? doku Plazmositoid ? görünümLokalizasyon: ac de ? üniform da ğı l ı m Tipik olarak bron ş la ? ili ş kili S ı kl ı kla ? endobron ş ial polip Kom ş u parankime ? bas ı