2 - Tıbbi Patoloji Akciğer Tümörleri_Part5a Pulmoner Blastom Bifazik tümör ? İ yi diferansiye fötal ? adenokarsinomu hat ı rlatan epitelial komponent Ve primitif mezenkimal ? stroma , birlikte osteosarkom , kondrosarkom veya rabdomyosarkom oda ğıTubuler geli ş im gösteren malign bezler ? Fötal bron ş iolü hat ı rlatan, glikojenden zengin – silias ı z tübüller ( fötal ac: 10-16. Gebelik haftas ı ) Endometrioid görünüm (subnükleer ve – supranükleer vakuoller) Morula – Blastomatöz görünümlü stromal hücreler ? Miksoid stromada küçük, ovoid i ğ si hücreler –KromograninAkci ğ er Karsinomlar ı nda Prognostik faktörler Ya ş : <40 y kötü ? Cinsiyet: Kad ı nlarda kötü ? Lokalizasyon: süperior pulmoner sulkus tm leri ? iyi?, periferal epidermoid ca! Evre ? Tm büyüklü ğ ü ? Hücre tipi ve diferansiyasyon ? derecesi: Epidermoid karsinomda kür oran ı yüksekKan damar ı invazyonu ? Gö ğ üs duvar ı invazyonu ? Plevral effüzyon ? Skar varl ığı ? Lenf nodu tutulumu ? İ nflamatuar reaksiyon ? Carbohydrate Ag ler: kan grubu Aglerinden ? gr A ve H/LeY/Leb kayb ı kötüTTF-1 ? DNA ploidi ? Onkogene ekspresyonu: küçük hücreli d ı ş ı ac ? karsinomunda ras p21, küçük hücreli karsinomda N-mycMetastatik tümörler Multipl, Bilateral, İ yi s ı n ı rl ı , H ı zl ı ? büyüyen Meme, G İ S, böbrek, sarkomlar, melanom –Lenfanjitik karsinomatozis ? Meme, pankreas, prostat – İ zole nodül, santral kavitasyon ? Üst hava yollar ı n ı n epidermoid karsinomu, kolon – adeno ca, leiyomyosarkom İ ntraparankimal veya nodal metastaslar ı n ? bron ş duvar ı na penetrasyonu Meme, böbrek, kolon –PSATE Ş EKK Ü RLER