Genel Akut Apandisit - 3 Appendiksin Malign Patolojileri Karsinoid Tümör Klasik (S k) – Tübüler (Nadir) – Goblet Hücreli – Primer Appendiks karsinomu Non-müsinöz (Kolonik Tip) Adeno Ca – Müsinöz Kistadenom / Kistadenokarsinom - Mukosel – Lenfoma Metastaz Over – Prostat Meme Bronş- Akciğer Mide-Pankreas-Kolon Böbrek Diğer Ganglionöroma Feokromositoma Mezenşimal Tümörler Kaposi SarkomuKARSİNOİD TÜMÖR Subepitelial nöroendokrin hücrelerden köken al rlar Appendiks gastrointestinal karsinoid tümörler içerisinde en s k yerleşim yeridir Appendiks malignitelerinin % 80’inden sorumludurlar S kl kla genç erişkinlerde görülürler (30–40 yaş) Klasik karsinoid tümörler prognozu da en iyi olan d r (5 y ll k yaşam şans > %90) KARSİNOİD TÜMÖR BT: Appendikste duvar – kal nlaşmas İntralüminal debris – birikimi Patoloji makroskopi: Appendiks lümenini – t kayan infiltratif tümörTedavi Büyüklüğü < 2 cm ise 1. Appendiks adventisyas ve ötesinde tutulum yok ise 2. 10’luk büyütme alan nda 2’den fazla mitoz yok ise 3. Cerrahi s n rlarda tümör yok ise appendektomi yeterlidir 4. Bunun d ş ndaki koşullarda sağ hemikolektomi 5. uygulanmas gereklidir. PRİMER APPENDİKS ADENOKARSİNOMALARI Nonmüsinoz (Kolonik Tip) Adeno Kanser Görülme s kl ğ %0.08 Adenom-karsinom geçişi Lenfojen ve hematojen yolla yay labilir Klinik tan s zordur. Akut apandisit tan s yla başvurabilirlerMüsinöz Kistadenom /MUKOSELAppendiks mukoseli: Neoplastik olmayan hiperplazi Müsinoz kistadenom Müsinöz kistadenokarsinom nedeni ile mukusun appendiks lümeninde birikmesi sonucu gelişir Kad n/Erkek oran : 4/1 Genellikle 50 yaş ve üstünde görülürler Kistadenokarsinom olgular n n %20- 46’s başvuru an nda perfore Ay r c Tan : Periappendiküler apse – Enterik duplikasyon kisti – Mezenter kisti – Hidrosalpinks –PSÖDOMYXOMA PERİTONEİ