Algoritmalar ve Akış Diyağramları Algoritmalar ve Akış Diyağramları - 1 mhb Gazi Univ. FEF FIZ313/Fiz.Bil.Prog.1 1 ALGOR İTMALAR ve AKI Ş D İYA ĞRAMLARI Soru 1) Klavyeden okutulan 2 sayısının toplayıp sonucu ekrana yazan programın algoritma ve akı ş şemasını olu şturunuz. Cvp 1) Algoritma : Adım 1 : Ba şla Adım 2 : A ve B sayılarını oku Adım 3 : C=A+B i şlemini yap Adım 4 : C’yi yaz Adım 5 : Bitir Akı ş Diyagramı : Soru 2) Herhangi 2 sayısının dört i şlem sonucunu ekrana yazan programın algoritma ve akı ş şemasını olu şturunuz. Cvp 2) Algoritma : Adım 1 : Ba şla Adım 2 : A ve B sayılarını oku Adım 3 : C=A+B D=A-B E=A*B F=A/B i şlemlerini yap Adım 4 : C, D, E ve F’yi yaz Adım 5 : Bitir Akı ş Diyagramı : A , B C = A + B D = A - B E = A * B F = A / B C, D,E,F A , B C = A + B C mhb Gazi Univ. FEF FIZ313/Fiz.Bil.Prog.1 2 Soru 3) Terminalde okunan bir sayının 10 fazlasını ve 10 eksi ğini bulup yazan bir programın algoritma ve akı ş çizelgesini hazırlayınız. Cvp 3) Algoritma : 1. Adım: Ba şla. 2. Adım: A sayısını oku 3. Adım: B=A+10 C=A-10 i şlemlerini yap. 4. Adım: B ve C yi yaz 5. Adım: DUR Soru 4) Üç sayının en büyü ğünü bulduran bir algoritma yazalım Cvp 4) Algoritma : 1. Adım: Ba şla 2. Adım : A, B, C sayılarını al. 3. Adım: ENB = A olsun 4. Adım: E ğer B > ENB ise ENB = B olsun. 5. Adım: E ğer C > ENB ise ENB = C olsun. 6. Adım: ENB yaz. 7. Adım: DUR. A B = A + 10 C = A - 10 B, C mhb Gazi Univ. FEF FIZ313/Fiz.Bil.Prog.1 3 Soru 5) Klavyeden girilen 3 sayının aritmetik ortalamasını bulan programın algoritma ve akı ş şemasını yazın. Cvp 5) Algoritma : 1.Oku S1,S2 ve S3 2. Toplam=S1+S2+S3 3. Ort=Toplam/3 4. Yaz “Ortalama=”;Ort 5.Dur Soru 6) Klavyeden girilen 2 sayıyı kar şıla ştırıp sonucu ekrana yazdıran algoritma ve akı ş şemasını yazın? Cvp 6) Algoritma : 1. BA ŞLA 2. OKU sayi1,sayi2 3. E ĞER sayi1>sayi2 İSE YAZ “Sayi1 sayi2’den büyüktür” 4. De ğilse E ĞER sayi2>sayi1 İSE YAZ “Sayi2 sayi1’den büyüktür” 5. DEĞİL İSE YAZ “Sayi1 sayi2’ye e şittir” 6. B İT İR Yerine Ort=(S1+S2+S3)/3 yazılabilir. Ba şla Oku S1,S2,S3 Toplam=S1+S2+S3 Ort=Toplam/3 Yaz Ort Bitir Ba şla Oku sayi1, sayi2 Sayi1> sayi2 mi? Yaz “S1 > S2” E H Sayi2> sayi1 mi? E Yaz “S2 > S1” Yaz “S1 = S2” Bitir mhb Gazi Univ. FEF FIZ313/Fiz.Bil.Prog.1 4 Soru 7) İsim ve soyadınızı ekrana 5 defa yazdıran programın algoritma ve akı ş şemasını yazın? Cvp 7) Algoritma : 1. Basla 2. sayac=0 3. YAZ “Barı ş Manço”, sayac 4. sayac=sayac+1 5. E ğer sayac<5 G İT 3 6. DUR Soru: A şa ğıda verilen algoritmanın akı ş şemasını çizin ve programı izleyerek ne i ş yaptı ğını belirtin? 1. BAŞLA 2. Sayi1=15 3. Sayi2=30 4. Yaz Sayi1, Sayi2 5. Gecici=Sayi1 6. Sayi1=Sayi2 7. Sayi2=Gecici 8. Yaz Sayi1, Sayi2 9. bitir Bitir Sayac=0 Yaz “ Barı ş Manço” sayac=sayac+1 sayac<5 mi? E H Ba şla mhb Gazi Univ. FEF FIZ313/Fiz.Bil.Prog.1 5 Soru 8) 1-10 arasındaki tamsayıların toplamını bulan programın algoritma ve akı ş şemasını yazın? Cvp 8) 1.BA ŞLA 2. Sayac=0, Toplam=0 3. Sayac=Sayac+1 4. E ĞER Sayac>10 İSE G İT 7 5. Toplam=Toplam+Sayac 6. G İT 3 7. YAZ “1-10 Arası Sayıların Toplamı=”,Toplam 8. B İT İR Soru 9) 1-100 arasındaki çift sayıların toplamını bulan programın algoritmasını yazın? Cvp 9) 1. BAŞLA 2. Sayac=2, Toplam=0 3. Toplam=Toplam+Sayac 4. Sayac=Sayac+2 5. E ĞER Sayac<=100 İSE G İT 3 6. YAZ “1-100 Arası Çift Sayıların Toplamı=”, Toplam 7. B İT İR BA ŞLA Sayac=0, Toplam=0 Sayac=Sayac+1 Sayac>10 mu? Toplam=Toplam+Sayac Yaz Toplam B İT İR E H mhb Gazi Univ. FEF FIZ313/Fiz.Bil.Prog.1 6 Soru 10) Klavyeden girilen 10 tabanındaki sayıyı ikilik tabana çeviren programın algoritmasını ve akı ş şemasını yazın. Cvp 10) 1. Basla 2. Oku Sayi 3. Bolum=Sayi tamböl 2 4. Kalan=Sayi-Bolum*2 5. Yaz kalan 6. Sayi=Bolum 7. Eger Sayi>=2 İse G İT 3 8. Yaz Sayi 9. Bitir Basla Oku Sayi Bolum=Sayi tamböl 2 Kalan=Sayi-Bolum*2 Yaz Kalan Sayi>=2 mi? E H Yaz Sayi Bitir