Elektirik - Elektronik Analog Devre Elemanları T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ANALOG DEVRE ELEMANLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğ itim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğ retim materyalleridir (Ders Notlarıdır). • Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğ renmeye rehberlik etmek amacıyla öğ renme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğ itim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. • Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğ itim öğ retim sı rasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. • Örgün ve yaygın eğ itim kurumları, iş letmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşılabilirler. • Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. • Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz. i AÇIKLAMALAR..............................................................................................................İİİ GİRİŞ ..................................................................................................................................1 ÖĞRENME FAALİYETİ–1.................................................................................................3 1. DİRENÇLER...................................................................................................................3 1.1. Tanımı ve İşlevi...................................................................................................3 1.2. Çeşitleri...............................................................................................................3 1.2.1. Sabit Dirençler.............................................................................................4 1.2.2. Ayarlı Dirençler...........................................................................................9 1.2.3. Ortam Etkili Dirençler...............................................................................13 1.3. Sabit Dirençlerin Renk Kodlarıyla Değerlerinin Bulunması ...............................15 1.4. Direnç Bağlantıları ............................................................................................20 UYGULAMA FAALİYETİ .....................................................................................22 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME............................................................................23 PERFORMANS DEĞERLENDİRME.....................................................................26 ÖĞRENME FAALİYETİ-2...............................................................................................27 2. KONDANSATÖRLER..................................................................................................27 2.1. Tanımı ve İşlevi.................................................................................................28 2.2. Çeşitleri.............................................................................................................31 2.2.1. Sabit Kondansatörler..................................................................................31 2.2.2. Ayarlı Kondansatörler................................................................................36 2.3. Rakamlarla Kondansatör Değerinin Okunması...................................................37 2.4. Avometreyle Sağlamlık Kontrolünün Yapılması ................................................38 2.5. Kondansatör Bağlantıları ...................................................................................39 UYGULAMA FAALİYETİ .....................................................................................41 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME............................................................................42 PERFORMANS DEĞERLENDİRME.....................................................................45 ÖĞRENME FAALİYETİ-3...............................................................................................46 3. BOBİNLER...................................................................................................................46 3.1. Tanımı ve İşlevi.................................................................................................47 3.2. Çeşitleri.............................................................................................................49 3.2.1. Sabit Bobinler............................................................................................49 3.2.2. Ayarlı Bobinler..........................................................................................53 3.3. LCRmetreyle Endüktans Ölçümü.......................................................................55 UYGULAMA FAALİYETİ .....................................................................................56 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME............................................................................57 PERFORMANS DEĞERLENDİRME.....................................................................59 ÖĞRENME FAALİYETİ-4...............................................................................................60 4.1. İletken, Yalıtkan ve Yarı İletken Maddeler.........................................................60 4.2. N ve P Tipi Yarı İletkenler.................................................................................61 4.3. P-N Yüzey Birleşmesi.......................................................................................63 4.3.1. Kutuplamasız P-N Yüzey Birleşmesi.........................................................63 4.3.2. Kutuplamalı P-N Yüzey Birleşmesi............................................................64 4.4. Diyodun Tanımı ve Yapısı.................................................................................66 4.5. Çeşitleri.............................................................................................................66 4.5.1. Kristal Diyotlar..........................................................................................66 4.5.2. Zener Diyotlar...........................................................................................69 İÇİNDEKİLER ii 4.5.3. Foto Diyotlar.............................................................................................70 4.5.4. Işık Yayan Diyotlar....................................................................................70 4.6. Analog ve Dijital Ölçü Aletiyle Diyodun Sağlamlık Testi, Diyot Uçlarının Bulunması................................................................................................................71 4.7. Diyot Uygulamaları...........................................................................................72 4.7.1. Zener Diyot Doğru ve Ters Kutuplama Karakteristiğinin Çıkartılması........73 4.7.2. Üç Renkli Led Uygulaması........................................................................74 4.7.3. Zener Diyot Uygulaması............................................................................76 UYGULAMA FAALİYETİ .....................................................................................78 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME............................................................................79 PERFORMANS DEĞERLENDİRME.....................................................................82 ÖĞRENME FAALİYETİ-5...............................................................................................83 5. TRANSİSTÖRLER........................................................................................................83 5.1. Çift Kutup Yüzeyli Transistörler (BJT)..............................................................83 5.1.1. Transistörün Doğru ve Ters Kutuplanması .................................................84 5.1.2. NPN ve PNP Transistörde Akım Yönleri...................................................85 5.1.3. Transistörlerin Yükselteç Olarak Kullanılması ...........................................85 5.1.4. Transistörlerin Çalışma Kararlılığını Etkileyen Unsurlar............................87 5.1.5. Transistörün Anahtarlama Elemanı Olarak Kullanılması ............................87 5.1.6. Transistörlerin Katalog Bilgilerinin Okunması, Kılıf Tiplerinin Belirlenmesi, Transistör Rakamlarının Okunması......................................................................91 5.1.7. Analog ve Dijital Avometreyle Transistörün Sağlamlık Testi ve Uçlarının Bulunması...........................................................................................................92 5.1.8. LDR ve Transistörle Bir Rölenin Kumandası .............................................94 5.2. Alan Etkili Transistörler (FET)..........................................................................95 5.2.1. JFET’ler....................................................................................................95 5.2.2. MOSFET’ler..............................................................................................96 UYGULAMA FAALİYETİ .....................................................................................99 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME..........................................................................100 PERFORMANS DEĞERLENDİRME...................................................................103 MODÜL DEĞERLENDİRME.........................................................................................104 CEVAP ANAHTARLARI...............................................................................................108 KAYNAKLAR................................................................................................................111 iii AÇIKLAMALAR KOD 522EE0018 ALAN Elektrik Elektronik Teknolojisi DAL/MESLEK Alan Ortak MODÜLÜN ADI Analog Devre Elemanları MODÜLÜN TANIMI Elektronikte yaygın olarak kullanılan temel devre elemanlarının güncel durumunu ve nasıl kullanıldıklarını, yarı iletken teknolojisinin ve bu teknoloji kullanılarak üretilen devre elemanlarının özelliklerini günün ihtiyacına uygun seviyede anlatan öğrenme materyalidir. SÜRE 40/32 saat ÖN KOŞUL YETERLİK Analog devre elemanlarını kullanarak elektronik devreleri kurmak. MODÜLÜN AMACI Genel Amaç Üzerinde çalışılan elektronik devrenin teknik ihtiyacına ve maliyet unsuruna göre en uygun devre elemanını temin edebilecek ve elektriksel özellikleri doğrultusunda kullanabileceksiniz. Amaçlar 1. Direnç çeşitlerini tanıyarak değerlerini ölçebileceksiniz. 2. Kondansatör çeşitlerini tanıyarak değerlerini ölçebileceksiniz. 3. Bobin çeşitlerini tanıyarak değerlerini ölçebileceksiniz. 4. Yarı iletken malzemeleri tanıyarak değerlerini ölçebileceksiniz. 5. Transistör çeşitlerini tanıyarak değerlerini ölçebileceksiniz. EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI Ortam Farklı türden analog devre elemanlarının özelliklerini tanımaya ve ölçümlerini yapmaya elverişli malzeme laboratuvarı, kendi kendinize ya da grupla çalışabileceğiniz tüm ortamlar. Donanım Malzeme katalogları, analog ve sayısal AVO metre, LCR metre, DC güç kaynağı, breadboard, projeksiyon ve konuyla ilgili resimler, teknik kitaplar ve yayınlar, ınternet bağlantılı bilgisayar. AÇIKLAMALAR iv ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Her faaliyet sonunda kazanılan beceriler ölçülmelidir. Her modülün sonunda kazanılan yeterlikler ölçülmelidir. Dersin sonunda sını f geçme yönetmeliğine göre ölçme ve değerlendirme yapılacaktır. 1 GİRİŞ Sevgili Öğrenci, Çevremizde sayısız örneğini gördüğümüz elektronik cihazların her yeni günle beraber insan ihtiyaçlarına daha hı zlı ve daha kolay yanıt verecek modelleri tasarlanmaktadır. Tasarlanan her yeni model gerek boyutları gerekse de iş levleri bakımından bir önceki modellerine göre daha üstün özelliklere sahiptir. Bu cihazlarda kullanılan malzeme teknolojisinin sürekli gelişmesi, söylediğimiz yenilenmeyi hızlandırmaktadır. Bundan onlarca yı l önce ilk geliştirilen bilgisayarlar bir oda büyüklüğündeydi ve günümüz bilgisayarlarıyla karşılaştırıldığında son derece yavaştı. Şu anda avuç içine sığabilecek boyutlarda bilgisayarlar üretilmekte, cep telefonlarına sayısız özellik eklenebilmekte ve tüm bunlar sağlanırken aynı anda maliyetler de düşmektedir. Elektronik teknolojisinde yaşanan gelişmelerle beraber elektronik devreler, elektrik sinyallerini iş leme özelliğine göre analog ve sayısal sistemler olarak ayrılmaktadır. Zaman eksenine göre sonsuz sayıda değer aralığına sahip analog elektrik sinyallerinin her anında tepki gösterebilen devre elemanları “Analog Devre Elemanları” olarak adlandırılabilir. Çeşitli analog ve sayısal elektronik sistemlerde farklı boyutlarda ve elektriksel özelliklerde karşımıza çı kan bu devre elemanlarını tanımak ve iyi kullanabilmek, elektrik- elektronik alanındaki her öğrencinin öncelikli hedeflerinden biri olmalıdır. Bu modülde sizlere günümüz devre elemanları tanıtılacak ve ihtiyaca uygun malzeme seçimi yapabilmeniz için gerekli olan bilgiler verilecektir. GİRİŞ 2 GENEL TANIM Elektrik sinyalleri kullanım türüne göre analog ve sayısal (dijital) olarak ayrılır. Analog sinyaller zaman eksenine göre sonsuz sayıda değerin mevcut olduğu sinyallerdir. Örnek olarak insan gözü belli bir zaman aralığında ve görüş menzili kapsamında gerçekleşen tüm doğa olaylarını görebilir. Göz merceğinde oluşan görüntüde herhangi bir eksiklik söz konusu değildir. Ancak, insan gözünün gördüğü bu görüntüde çok sayıda ayrıntı gizlidir. Bu ayrıntılar belli zaman aralıklarında örneklenerek sayısal elektrik sinyallerine dönüştürülür. Böylece gereksiz ayrıntılar ortadan kalkmış olur. Sayısal elektrik sinyalleri belli bir zaman aralığında sınırlı sayıda bilginin elde edildiği sinyallerdir. Elektrik sinyalleri arasındaki bu farkı Şekil 1’de görebilirsiniz. Şekil 1: (a) Örnek analog sinyal, (b) örnek dijital sinyal Sizler bu modülde analog elektrik sinyallerinin her anında tepki gösterebilen devre elemanlarını tanıyacaksınız. 3 ÖĞRENME FAALİYETİ–1 Bu öğ renme faaliyetinde direnç devre elemanını tanıyacak, günümüzde kullanılan direnç türlerini karşılaştırmalı olarak görecek ve ihtiyaca uygun eleman seçimini öğreneceksiniz. Çeşitli elektronik devre kartları temin ederek bu kartlar üzerindeki dirençlerin yerlerini belirleyin. Diğer arkadaşlarınızın temin ettikleri dirençlerden farklı olanları sizin bulduklarınızla karşılaştırın. Direncin görevini yapamamasından ileri gelen bir arıza çeşidi ve bu arızanın yer aldığı bir devre kartı bularak arızanın yol açtığı sonuçları ve direncin önemini sınıf arkadaşlarınızla tartışın. Elde ettiğiniz sonuçları öğretmeninizin yönergeleri doğrultusunda rapor haline getirin. 1. DİRENÇLER 1.1. Tanımı ve İşlevi Elektrik akımına karşı zorluk gösterilmesi elektriksel direnç olarak adlandırılır. Bu zorluğu belli bir elektriksel büyüklükte gösteren özel üretilmiş devre elemanlarına da direnç (resistor) denir. Elektronik devrelerde en sı k kullanılan devre elemanıdır ve 'R' harfiyle gösterilir. Dirençler sahip oldukları elektriksel büyüklüklerle anılırlar. Direncin elektriksel büyüklüğü 'ohm' dır ve '?' (omega) harfiyle gösterilir. Temel olarak iki yaygın kullanım amacı vardır: Devrenin herhangi bir noktasından arzu edilen akımın geçmesini sağlamak Devrenin herhangi bir noktasında arzu edilen gerilimin elde edilmesi için kullanılırlar. Araştırma Ödevi 1.1: Direncin başka iş levi olup olmadığını bulmaya çalışın. Yukarıda söylenen kullanım amaçlarına gerçek uygulamalardan birer örnek bulun. Elde ettiğiniz sonuçları bir sayfayı geçmeyecek şekilde raporlayınız. 1.2. Çeşitleri Kullanım yerlerine göre üç tür direnç vardır: ÖĞRENME FAALİYETİ–1 AMAÇ ARAŞTIRMA 4 Sabit değerli dirençler Ayarlı dirençler (potansiyometre, trimpot, reosta) Ortam etkili dirençler (LDR, NTC, PTC, VDR) Resim 1.1: Çeşitli dirençler 1.2.1. Sabit Dirençler Devre akımını ya da gerilimini belirli bir değerde sabitlemek amacıyla kullanılan, dolayısıyla direnç değerinin değişmediği elemanlara sabit direnç denir. Sabit direnç için kullanılan iki tür devre sembolü vardır. Şekil 1.1’de bu semboller gösterilmiştir Şekil 1.1: Sabit direnç devre sembolleri Bir devrenin çiziminde her iki sembol aynı anda kullanılmamalıdır. Yalnızca biri tercih edilmelidir. 5 Şekil 1.2: Farklı elektriksel güçlere sahip sabit dirençler Elektriksel güçlerine göre farklı fiziksel boyutlarda dirençler vardır. Şekil 1.2’te bu durum gösterilmiştir. Sabit dirençler çok farklı fiziksel yapılarda üretilmektedir. Sabit dirençleri yapılarına göre beş farklı sınıfta değerlendirmek mümkündür. 1.2.1.1. Telli Dirençler Krom-nikel, nikel-gümüş, konstantan, tungsten, manganin gibi maddelerden üretilmiş tellerin ısıya dayanıklı olan porselen, bakalit, amyant benzeri maddeler üzerine sarılmasıyla yapılan dirençlerdir. Telli dirençler, güç değerleri yüksek olduğundan yüksek akım taşıyabilirler. 1.2.1.2. Karbon Dirençler Elektronik devrelerde en sık kullanılan ve en ucuz direnç çeşididir. Genellikle direnç değeri direnç üzerinde yer alan renk bantları yardımıyla belirlenir. Çoğunlukla –%10 ve –%5 tolerans değerlerinde üretilirler. 6 Resim 1.2: Farklı boyutlarda karbon dirençler Elektriksel gürültüleri fazladır. Bu nedenle analog devrelerde metal film dirençler tavsiye edilir. Sahip oldukları elektriksel güce göre farklı fiziksel boyutları vardır. Tablo 1.1’de en sık kullanılan karbon dirençlerin güçlerine göre boyutları verilmiştir. Şekil 1.3: Karbon direncin boyutları Güç (W) Kalınlık (mm) Uzunluk (mm) 1/8 2 3 ¼ 2 6 ½ 3 9 Tablo 1.1: Elektriksel güç değerine göre direnç boyutları 1.2.1.3. Film Dirençler Film dirençler yüksek hassasiyet gerektiren durumlarda kullanılır. Bu nedenle toleransları düşüktür (yaklaşık –%0.05 dolayında). Yapılarında direnç maddesi olarak Ni-Cr (Nikel-krom) kullanılır. 7 Resim 1.3: Film dirençler Sahip oldukları elektriksel güce göre farklı fiziksel boyutları vardır. Tablo 1.2’de en sık kullanılan karbon dirençlerin güçlerine göre boyutları verilmiştir. Şekil 1.4: Film direncin boyutları Güç (W) Kalınlık (mm) Uzunluk (mm) 1/8 2 3 ¼ 2 6 1 3.5 12 2 5 15 Tablo 1.2: Elektriksel güç değerine göre direnç boyutları 1.2.1.4. Entegre Dirençler Çok sayıda direncin tek bir paket altına alınmasıyla elde edilen direnç türüdür. Bu nedenle entegre direnç olarak adlandırılırlar. Paket içindeki tüm dirençler birer ayaklarından ortak bağlıdır. Diğer ayaklar serbesttir. Bu tür dirençlerin en önemli özelliği tüm dirençlerin aynı değere sahip olmasıdır. Resim 1.4: Entegre direnç 8 Şekil 1.5: Entegre dirençlerin iç yapısı Dijital devrelerde sı klıkla tercih edilirler. Düşük güçlüdürler. Örneğin çok sayıda LED’in (ışık yayan diyot – Light Emitting Diode) sürülmesi gereken bir durumda kullanımı oldukça uygundur. Bazı dirençler ikişerli gruplar halinde birbirinden bağımsız olarak dizilmişlerdir. Şekil 1.5’de dört gruplu direnç paketi gösterilmiştir. Direncin kaç gruptan oluştuğunun belirtilmesi için üzerine 4S etiketi yazılır. 1.2.1.5. SMD (Yüzey Temaslı Cihaz – Surface Mounted Device) Dirençler Gelişen teknolojiyle beraber elektronik devrelerin daha küçük boyutlarda üretilmesi söz konusu olmuştur. Daha küçük boyutlara çok daha fazla sayıda devre bileşeninin yerleştirilmesi için devre plaketlerinin katmanlı üretilmesi gerekmiştir. Devre plaketlerinin katmanlı üretimi katmanlar arası bağlantıda “yüzey teması” denilen yeni bir tekniği doğurmuştur. Bu nedenle yüzey temasında kullanılacak devre bileşenlerinin de buna uygun olarak tasarlanması gerekmektedir. Şekil 1.6: Yüzey temaslı dirençler (a) EIA481 Kılıf (b) SOT-23 Kılıf (c) SOD-123 Kılıf Yüzey temaslı devre elemanları Şekil 1.6’da da görüldüğü gibi farklı kılıf yapılarında üretilirler. Şekilde gerçek boyutlarının birkaç misli büyütülmüş SMD dirençler gösterilmiştir. Resim 1.5: Karbon direncin SMD dirençlerle boyut bakımından karşılaştırılması 9 Araştırma Ödevi 1.2: Örnek olarak verilen kılıf modellerinden farklı kılıf yapılarında üretilmiş SMD dirençler temin edin. Arkadaşlarınızın bulduklarıyla karşılaştırın (Devre kartlarına montajlı ya da ayrı olarak getirebilirsiniz). 1.2.2. Ayarlı Dirençler Direnç değerinin belli bir aralık boyunca ayarlanabildiği dirençlerdir. Böylece bağlandıkları noktanın gerilimini ya da bağlandıkları noktadan geçen akımı ayarlama olanağı olur. Trimpot, Potansiyometre ve Reosta olmak üzere üç türü vardır. 1.2.2.1. Trimpotlar Şekil 1.7: Çeşitli trimpotlar Devre direncinin her zaman değiştirilmesi gerekmeyen durumlarda kullanılır. Devre kartı üretilirken bir defa uygun ayar yapılır ve trimpotun değeri o ayarda bırakılır. Örneğin: Radyo alıcı ve vericilerinde anten katının çalışma frekansı belirlenirken sı klıkla tercih edilirler. Şekil 1.8: Trimpot devre sembolü 1.2.2.2. Potansiyometreler Potansiyometreler (Pot olarak da adlandırılırlar), yaygın olarak belli bir noktadaki elektrik seviyesini ayarlamak amacıyla kullanılır. Ayarlama işlemi pot üzerindeki ayar kolu (şaft) aracılığıyla yapılır. Böylece elektronik cihazlarda elektrik seviyesinin kullanıcı aracılığıyla ayarlanması istenen her durumda potansiyometreler kullanılabilir. 10 Şekil 1.9: Potun iç yapısı Şekil 1.10: Potansiyometre devre sembolü Şekil 1.10’da gösterildiği gibi potansiyometrenin üç ayağı vardır. A-B arası direnç sabittir, A-C ve B-C arası direnç ayarlanabilir. R AB = R AC + R BC Denklem 1.1 Potansiyometreler kullanım amacına göre iki farklı yöntemle bağlanırlar: Yöntem 1-) Orta ayak kontrol edilecek noktaya ve yan ayaklar iki ayrı noktaya bağlanır. Böylece iki ayrı noktanın elektrik seviyesi kontrol edilebilir. Şekil 1.11 (a)’da kullanım örneği gösterilmiştir. Yöntem 2-) Yan ayaklardan biriyle orta ayak birleştirilir. Böylece iki ayaklı ayarlanabilir bir direnç elde edilmiş olur. Bu durumda pota seri bağlı sabit değerli bir direnç kullanılmalıdır. Aksi durumda potun direnci 0 ohm’a çekildiğinde bağlı olduğu noktadan çok yüksek akım geçebilir. Şekil 1.11 (b)'de kullanım örneği gösterilmiştir. Şekil 1.11: (a) İki ayrı noktanın gerilim seviyesini değiştirmeyi sağlayan bağlantı yöntemi, (b) İki yan ayağı arası ayarlanabilir direnç 11 Doğrusal (Lineer) Potansiyometreler Bu potlarda direnç değeri doğrusal olarak değişir. Doğrusal potansiyometrede şaft dönüşüyle direnç değişim yüzdesi eş it aralıklarla artıp azalmaktadır. Bu durum şekil 1.13’deki grafikte gösterilmiştir. Resim 1.6: Çeşitli potlar Şekil 1.12: Potansiyometrenin yapısı Şekil 1.13: Doğrusal potta dönme açısına göre direnç değişim yüzdesi 12 Logaritmik Potansiyometreler: Logaritmik potlarda direnç değişimi şaftın dönme açısıyla doğru orantılı değildir. Anti-logaritmik ve logaritmik olarak iki türü vardır. Logaritmik potansiyometrelerde 180°’ye kadar şaft değişimine oranla direnç değişimi düşükken, 180°’den sonra büyüktür. Anti-logaritmik potansiyometredeyse tersi bir durum vardır. Şekil 1.14: Logaritmik potta dönme açısına göre direnç değişim yüzdesi Çok Turlu Potansiyometreler: Belli bir dönüş mesafesi olmayan potansiyometredir. Bunun d ışında direnç ayarının kademeli olarak yapıldığı potansiyometreler vardır. Araştırma Ödevi 1.3: Çok turlu ve kademeli potların kullanım alanlarıyla ilgili bir araştırma yapın. Kullanıldıkları yerlerden bir örnek elde edin ve çalışmanızın sonucunu bir sayfayı geçmeyecek şekilde raporlayın. 1.2.2.3. Reostalar Bu tip ayarlı direncin trimpotlar ve potlardan ayrılan en büyük özelliği yüksek güçlü devrelerde kullanılabilmesidir. Dolayısıyla üzerinden büyük miktarlarda akım geçebilir. Ayrıca reostaların boyutları diğer ayarlı dirençlere göre çok büyüktür. Şekil 1.15: Reosta 13 Hareketli sürgü kolu direnç görevine sahip tel üzerinde hareket ettirilerek istenilen değere sahip direnç elde edilir. 1.2.3. Ortam Etkili Dirençler Direnç değeri çeşitli doğa olayları neticesinde değişen dirençlere “ortam etkili direnç” denir. Üzerine uygulanan ısı, ışık ve elektrik potansiyeli (gerilim) gibi etkilerle direnç değişimi sağlanır. 1.2.3.1. Işık Etkili Dirençler (LDR) Üzerine düşen ışık şiddetiyle ters orantılı olarak direnci değişen devre elemanlarıdır. Işığa duyarlı sistemleri kontrol edecek elektronik devrelerde yaygın olarak kullanılır. Işığa duyarlı robotlar, otomatik devreye giren gece lambaları, flaşlı fotoğraf makineleri gibi örnekler verilebilir. Şekil 1.16: LDR’nin şekil devre sembolleri Şekil 1.17: LDR’nin üstten görünüşü Resim 1.7: Çeşitli LDR’ler 14 LDR’nin ışığa göre direnç değişimi Şekil 1.18’te gösterilmiştir. Karanlıktaki dirençleri birkaç MW (Mega ohm) seviyesindeyken aydınlıktaki dirençleri 100W-5kW dolayındadır. Şekil 1.18: LDR direncinin ışık şiddetine göre değişimi Araştırma Ödevi 1.4: LDR devre elemanının değişen ışık şiddetine göre direnç ölçümünün nasıl yapılacağını araştırıp öğrenin. 1.2.3.2. Isı Etkili Dirençler (NTC, PTC) Gövde sıcaklığı yükseldikçe direnci yükselen ve gövde sıcaklığı düştükçe de direnci düşen dirençler Pozitif Kat Sayılı Direnç – PTC (Positive Temperature Coefficient) olarak adlandırılır. Gövde sı caklığı düştükçe direnci yükselen ve gövde sı caklığı yükseldikçe de direnci düşen dirençler Negatif Kat Sayılı Direnç – NTC (Negative Temperature Coeffcient)'olarak adlandırılır. Bu dirençler termistör olarak adlandırılırlar. Şekil 1.19’da devre sembolleri gösterilmiştir. Şekil 1.19: (A) NTC (B) PTC 15 Resim 1.8: Oda sıcaklığındaki direnci 10k olan bir NTC Araştırma Ödevi 1.5: Termistörün yaygın olarak nerelerde kullanıldığını ve değişen sıcaklığa göre direnç ölçümünün nasıl yapılacağını araştırıp öğrenin. 1.2.3.3. Gerilim Etkili Dirençler (Varistör) Gerilim yükselince direnci hızla azalarak geçirdiği akım artan elemanlardır. Başka bir deyişle, gerilim düşükken VDR'nin direnci çok yüksektir. Gerilim değeri yükseldiğinde ise direnci hızla azalır. Bu elemanlar; bobin, röle, trafo, transistör, tristör, anahtar vb. gibi elemanları ani gerilim artışlarının getirdiği zararlı etkilere karşı korumak için adı geçen elemanlara paralel bağlanarak kullanılır. 1.3. Sabit Dirençlerin Renk Kodlarıyla Değerlerinin Bulunması Sabit dirençlerin elektriksel büyüklüğü (omaj değeri), yaygın olarak üzerlerine üretim sonrası çizilen renk bantları yardımıyla anlaşılır. Bazı dirençlerde direnç değeri rakam yazılarak belirtilse de piyasada yaygın olarak kullanılan dirençlerin büyük çoğunluğu renk bantlarıyla üretilmektedir. Ölçü aleti kullanmadan direncin değerini renk bantları yardımıyla belirleyebilmek önemlidir. Dirençler 4 ve 5 bantlı olarak üretilmektedir. Tablo 1.3’te renk bantlarının hangi sayısal değerleri temsil ettikleri gösterilmiştir. 16 Tablo 1.3: Direnç renk tablosu Şekil 1.20’de dört bantlı bir direncin renk kodları okunarak direnç değerinin nasıl belirleneceğiyle ilgili uygulama yapılmıştır. İşlemleri dikkatlice okuyun. Örnek 1.1 Şekil 1.20: Dört bantlı direnç renk kodu okuma uygulaması Öncelikle ilk iki renge karşılık gelen sayısal değerleri yan yana yazılır. (örnekte mavi:6 ve gri:8 = 68) Ardından elde edilen bu değer üçüncü rengin çarpan değeriyle çarpılır (örnekte 68xturuncu:1000 = 68000W = 68kW). 1.Renk 2.Renk 3.Renk (Çarpan) Tolerans 6 8 x103=1000 %5 Direnç = 68 KW ÖNEMLİ BİLGİ: Hangi rengin 1. renk olduğuna karar vermek öğrencilerin zorlandıkları bir konudur. Tecrübeyle elde edilecek bir yetenektir. Çoğunlukla 1. renk bandı kenara daha yakındır ve hata payı (tolerans) bandı diğer renk bantlarından birazcık daha uzaktadır. 17 Çözümlü Soru 1.1 Aşağıdaki dört renkli direncin değeri hangi şıkta doğru verilmiştir? A) 5,6k %10 B) 5,6k %5 C) 56k %10 D) 56k %5 Çözüm Öncelikle direncimizin değerini ve ardından tolerans değerini hesaplayalım. Renkler; yeşil, mavi, kırmızı ve gümüştür. Dolayısıyla: 5 6 10 2 x %10 = 56 x 100 = 5600 = 5,6k ve %10 tolerans Cevap A şıkkıdır. Soru 1.1: %5 toleranslı 3,3k?'luk direncin renk bantlarını bulunuz. A) Kırmızı, Kırmızı, Turuncu, Altın B) Turuncu, Turuncu, Turuncu, Altın C) Turuncu, Turuncu, Kırmızı, Altın D) Turuncu, Kırmızı, Kırmızı, Gümüş Ödev 1.1: 1W’luk bir direncin hangi renk bantları kullanarak temsil edileceğini bulun. 18 Şekil 1.21’de beş bantlı bir direncin renk kodları okunarak direnç değerinin nasıl belirleneceğiyle ilgili uygulama yapılmıştır. İşlemleri dikkatlice okuyunuz. Örnek 1.2 Şekil 1.21: Beş bantlı direnç renk kodu okuma uygulaması Öncelikle ilk üç renge karşılık gelen sayısal değerleri yan yana yazılır. (örnekte mavi:6, gri:8 ve yeşil:5= 685) Ardından elde edilen bu değer dördüncü rengin çarpan değeriyle çarpılır. (örnekte 685xkırmızı:100 = 68500W = 68,5kW) 1.Renk 2.Renk 3.Renk 4.Renk (Çarpan) Tolerans 6 8 5 x 102=100 %5 Direnç = 68,5 KW Soru 1.2: %0,5 toleranslı 12,8k?'luk direncin renk bantlarını bulun. A) Siyah, Kırmızı, Kırmızı, Mavi, Yeşil B) Kahverengi, Kırmızı, Gri, Kırmızı, Yeşil C) Kahverengi, Kırmızı, Gri, Kahverengi, Kırmızı D) Kahverengi, Kırmızı, Beyaz, Kırmızı, Yeşil ÖNEMLİ: Her iki uygulama sonunda görülen odur ki beş bantlı dirençler, dört bantlılara göre daha hassas değere sahiptir. ÖNEMLİ: Direnç hesapları yaparken W (omega) simgesi sayının yanına eklenmeyebilir. Üzerinde çalışılan sayının değeri zaten ‘ohm’ cinsinden olacağı için yalnızca sayının kendisi ve varsa kat sayısı yazılabilir. Dirençler renk bantlarının gösterdiği değeri çoğu zaman tam olarak alamaz. Üretim aşamasında çeşitli etkenlerden dolayı direnç değerinde sapma olur. Üretim aş amasında oluşacak bu sapma standartlara bağlanmıştır. Öngörülen sapma miktarına hata payı (tolerans) denir. Üretici firma dirençleri belli bir hata payında üretmek zorundadır. Direncin hata payı renkli dirençlerde karşılık gelen renk bandıyla gösterilir. 19 Aşağıda bir direncin hata payı değerine göre alabileceği en üst ve en alt değerlerin hesaplanmasıyla ilgili örnek bir uygulama yapılmıştır. Örnek 1.3: Değeri 1 KW ve hata payı rengi gümüş olan bir direncin direnç aralığı şu şekilde hesaplanır: Hata payı (tolerans) = %10 = 0,1 Fark = + direnç x hata payı Fark = + 1 k? x 0,1 = + 100W En üst direnç değeri = direnç + fark = 1k + 100 = 1,1 KW En alt direnç değeri = direnç – fark = 1k - 100 = 900W Çözümlü Soru 1.2 Yukarıdaki dört renkli direncin standartlara uygun olarak üretildiği varsayılırsa aşağıdaki değerlerden hangisini alamaz? A) 5,6k B) 6,1k C) 5,1k D) 5k Çözüm Öncelikle direncimizin değerini ve ardından tolerans değerini hesaplayalım. Renkler yeşil, mavi, kırmızı ve gümüştür. Dolayısıyla: 56x10 2 = 5600ohm = 5,6kohm tolerans = - / + 5,6k x 0,1(%10) = - / + 560ohm Elde edilen 560 ohm'luk tolerans değeri direnç değeri ile toplanır yada dirençten çıkarılır. Böylece direncin olabileceği en alt ve en üst sınır değerleri bulunur. En Alt Direnç Değeri = 5,6k-560 = 5040ohm En Üst Direnç Değeri = 5,6k+560 =6160ohm Şıklarda bu aralık içerisine girmeyen tek direnç değeri 5k ile D şıkkıdır. 20 Dirençler sahip oldukları hata paylarına göre belirli katsayılarda üretilirler. Diğer bir ifadeyle piyasada istenen her değerde direnç bulmak söz konusu değildir. Şekil 1.22’de piyasada bulunabilecek 68 katsayılı ve %5 hata payına sahip dirençler gösterilmiştir. Şekil 1.22: %5 hata paylı 68 katsayısına sahip dirençler Piyasada bulunabilecek %5 hata paylı dirençlerin katsayıları: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 33, 36, 39, 43, 47, 51, 56, 62, 68, 75, 82, 91. Piyasada bulunabilecek %10 hata paylı dirençlerin katsayıları: 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82. 1.4. Direnç Bağlantıları Dirençler seri, paralel ya da karışık bağlanarak farklı değerlerde dirençler elde edilebilir. Şekil 1.23’de breadboard üzerine seri, paralel ve karışık direnç düzeneklerinin nasıl kurulacakları örnek olarak gösterilmiştir. Şekil 1.23’de görüldüğü gibi tablo 1.4’te verilen dirençler için seri, paralel ve karışık direnç düzeneklerinin dirençlerini dijital ve analog avometreyle ölçünüz. 21 Şekil 1.23: Breadboard üzerine farklı direnç düzeneklerinin kurulumu Ölçülen Değer Bağlantı Düzeneği Dirençler Analog avometre Dijital avometre 1. Uygulama Seri Bağlantı R1=10k, R2=1k, R3=470 Paralel Bağlantı R1=33k, R2=3,3k, R3=330 Ölçülen Değer Bağlantı Düzeneği Dirençler Analog avometre Dijital avometre Karışık Bağlantı R1=1k, R2=10k, R3=100, R4=100, R5=820, R6=8,2k 2. Uygulama Seri Bağlantı R1=22k, R2=10k, R3=1,2M Paralel Bağlantı R1=3,3M, R2=33k, R3=3,3k Karışık Bağlantı R1=470, R2=68, R3=68, R4=680, R5=1k, R6=1k Tablo 1.4: Direnç bağlantıları ölçüm tablosu 22 UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları Öneriler Direnç tipini tespit ediniz. Farklı boyutlara ve iş levlere sahip dirençler temin ediniz. Dirençleri sabit ya da ayarlı olmalarına göre iki ayrı gruba bölerek her bir direncin kendi grubu içinde hangi türe girdiğini belirleyiniz (Ör: SMD, telli, karbon, pot, trimpot vb.) Direnç değerini belirleyiniz. Farklı türden dirençler temin ederek direnç değerlerini kendilerine uygun yöntemlerle belirleyiniz. Dirençleri seri, paralel ve karışık bağlayarak avometreyle dirençlerini ölçünüz. Direncin gücünü tespit ediniz. Farklı türden sabit dirençler temin ediniz. Elde ettiğiniz dirençlerin boyutlarına göre güçlerini tespit edebilirsiniz. Ayrıca yüksek güçlü dirençlerin üzerinde güç değerleri yazılıdır. Katalogları inceleyiniz. Farklı boyutlarda ve paket yapısında SMD dirençler temin ediniz. SMD devre elemanları kataloglarında dirençlerin paket yapılarına göre boyutları ve benzer bilgileri verilmiştir. Uygun direnci belirleyiniz. Çeşitli elektronik devrelerin hangi noktalarında ne tür dirençler kullanıldığını elektronik teknisyenlerine ya da tamircilerine sorarak öğrenebilirsiniz. UYGULAMA FAALİYETİ 23 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu kısımda öğrenme birinci faaliyetinde verilen bilgilerle ilgili, muhakeme gücünüzü ölçecek sorular sorulacaktır. Bazı soruların cevaplarını hemen bulabilir, bazılarını cevaplamanız ise vakit alabilir. Bu bilinçle hareket ederek soruları cevaplayınız. ÖLÇME SORULARI 1. Aşağıdaki direnç değerlerinden hangisi 4 bantlı direncin kabul edilebilir hata payı dışında yer almaktadır? A) 11.8k B) 12,8k C) 13,1k D) 10,6k 2. Aş a ğıda verilen ayarlı dirençlere ait devre sembollerinin isimleri hangi şıkta doğru sıralamayla verilmiştir? A) 1-Termistör, 2-Potansiyometre, 3-LDR, 4-Trimpot B) 1-LDR, 2-Trimpot, 3-Termistör, 4-Reosta C) 1-LDR, 2-Potansiyometre, 3- Termistör, 4-Trimpot D) 1-LDR, 2-Potansiyometre, 3-VDR, 4-Reosta 3. Direnç aralığı 98k - 102k olarak verilmiş direncin renk bantları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? A) KAHVERENGİ, SİYAH, SARI, KIRMIZI B) SİYAH, KAHVERENGİ, SARI, YEŞİL C) KAHVERENGİ, SİYAH, KIRMIZI, KIRMIZI D) KAHVERENGİ, SİYAH, TURUNCU, ALTIN 4) Aşağıdaki 5 renkli direncin değeri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? A) 357k %10 B) 35,6k %10 C) 356k %10 D) 375k %10 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 24 5. Potansiyometre ve trimpot için aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur? A) İkisi arasında çalışma ilkeleri açısından bir fark yoktur. B) Potansiyometrede direnç ayarı tornavida gibi ek bir alet kullanılarak yapılır. C) Bir ses kuvvetlendiricisinde ses şiddetini ayarlamak için trimpot kullanmak daha uygun olur. D) Belirli bir frekanstan yayın yapacak bir radyo vericisinde anten katı frekansını ayarlamak için pot kullanılması daha uygun olur. 6. 470 ohm %5 toleranslı direncin renk bantları aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru verilmiştir? A) SARI, MAVİ, KIRMIZI, ALTIN B) SARI, MOR, SİYAH, ALTIN C) SARI, MOR, KAHVERENGİ, ALTIN D) MOR, SARI, KAHVERENGİ, ALTIN 7. Üzerine uygulanan gerilimle direnci değişen devre elemanı hangisidir? A) VDR B) LDR C) Termistör D) Pot 8. Aşağıdaki şıklardan hangisinde potansiyometre doğru tanımlanmıştır? A) Direnci, tornavida gibi bir aletle ayarlanır. B) Direnci diğer ayarlı dirençlere göre nispeten daha düşüktür. Yüksek güçlü devrelerde yüksek akım konrolü gereken yerlerde kullanılır. C) Direnci üzerindeki bir ayar kolu aracılığıyla ayarlanan devre elemanıdır. Belli bir noktadaki elektrik seviyesinin istenen her durumda ayarlanması gereken yerlerde kullanılır. D) Üç ayaklı ayarlanabilir direnç olup iki yan uç arasındaki direnç her zaman değiştirilebilir. Orta uç ile yan uçlar arasındaki direnç ise her zaman sabittir. 9. Işığa duyarlı olarak çalışması istenen bir devrede kontrol elemanı olarak aşağıdaki devre elemanlarından hangisinin kullanımı uygundur? A) Termistör B) Pot C) LDR D) VDR 10. Aşağıda verilen %10 ve %5 hata paylı dirençlerden hangisini standartlara göre piyasada bulmak mümkün değildir? A) 1,3k %10 B) 150 %5 C) 820k %5 D) 470 %10 25 DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı, cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Unutmayın kendinizi deniyorsunuz. Eğer eksikliğini hissettiğiniz bir konu ile karşılaşırsanız bilgi sayfalarına tekrar dönebilirsiniz. Araştırma yaparak, uygulama faaliyetlerini tekrar gerçekleştirerek eksiklerinizi giderebilirsiniz. Ayrıca konu ilginizi çektiyse daha fazla bilgi edinmek için araştırma yapmaktan çekinmeyiniz. 26 PERFORMANS DEĞERLENDİRME DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır Karbon ve Film Direncin Belirlenmesi Güç Dirençlerinin Belirlenmesi SMD Dirençlerin Belirlenmesi Ayarlı Dirençlerin Değerinin Belirlenmesi LDR, Termistör ve VDR’nin Belirlenmesi Renk Bantlı Dirençlerin Değerlerinin Belirlenmesi Ortam Etkili Dirençlerin Değerlerinin Belirlenmesi Ayarlı Dirençlerin Değerinin Belirlenmesi Farklı Direnç Türlerinin Güçlerinin Belirlenmesi SMD Devre Elemanı Kataloglarından Direnç Paketlerine Göre Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi Seri, Paralel ve Karışık Bağlı Dirençlerin Değerlerinin Ölçülmesi Amaca Uygun Direncin Belirlenmesi DEĞERLENDİRME Performans değerlendirme sonucu “evet”, “hayır” cevaplarınızı değerlendiriniz. Eksiklerinizi faaliyete dönerek tekrarlayınız. Tamamı “evet” ise diğer öğ renme faaliyetine geçiniz. PERFORMANS DEĞERLENDİRME 27 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 Bu ö ğ renme faaliyetiyle kondansatör devre elemanını tanıyacak, günümüzde kullanılan kondansatör türlerini karşılaştırmalı olarak görecek ve ihtiyaca uygun eleman seçimini öğreneceksiniz. Çeşitli elektronik devre kartları temin ederek bu kartlar üzerindeki kondansatörlerin yerlerini belirleyiniz. Kondansatörün zarar görmesi sonucu ortaya çı kan bir arıza çeşidi ve bu arızanın yer aldığı bir devre kartı bularak arızanın yol açtığı sonuçları belirleyiniz. Elde ettiğiniz sonuçları öğretmeninizin yönergeleri doğrultusunda rapor haline getiriniz. 2. KONDANSATÖRLER Resim 2.1: Çeşitli kondansatörler ÖĞRENME FAALİYETİ–2 AMAÇ ARAŞTIRMA 28 2.1. Tanımı ve İşlevi Kondansatörler elektrik enerjisini depolamak amacıyla kullanılan devre elemanlarıdır. Karşılıklı duran ve aralarında fiziksel bir temas olmayan iki ayrı plaka ve plakalara bağlı iki ayrı iletken telden oluşurlar. Devrelerde C harfiyle temsil edilirler. Her bir plakaya elektrot denir. Şekil 2.1’de kondansatörün temel yapısını görebilirsiniz. Şekil 2.1: Kondansatörün genel yapısı Şekil 2.2: Kondansatörün genel devre sembolü Kondansatör sığası plakaların yüzey alanı ve plakalar arasındaki mesafeyle ilişkilidir. Ayrıca plakalar arasındaki yalıtkan maddenin yalıtkanlık özelliği de kondansatörün sığasını etkiler. Kondansatörlerin elektriksel değeri kapasitans olarak adlandırılır ve birimi Farad’dır. C harfi ile gösterilir. Şekil 2.3’te kondansatör yüzeyinin ve plakalar arası mesafenin kapasiteye etkisi gösterilmiştir. 29 Şekil 2.3: Kondansatör kapasitesine etki eden unsular (A) Levhaların yüzey alanı büyük, (B) Levhalar arası mesafe büyük, (C) Levhalar arası mesafe ve levhaların yüzey alanı küçük Kondansatörler DC akımda açık devre gibi çalışır. Örnek olarak Şekil 2.4’tekine benzer bir devre kurabilirsiniz. Üreteç olarak 9V’luk bir pil uygun olur. Lamba olarak düşük gerilimle çalışacak bir lamba kullanabilirsiniz. Değeri büyük kutupsuz bir kondansatör kullanın (ör: 470mF). Devreden akım geçecek şekilde bağlantıyı yapın ve kı sa bir süre bekleyin (5-10sn). Şekil 2.4: Kondansatörün DC üretece bağlanması Bekledikten sonra üreteci çıkartınız ve hemen ardından lambayı kondansatör uçlarına bağlayın. Tüm bu süreci dikkatlice gözlemleyiniz ve izlenimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Kondansatör kapasitesi farad olarak adlandırılır ve ‘F’ harfiyle gösterilir. Farad birimi yalnız başına çok büyük bir sığaya karşılık geldiğinden ast katları kullanılır. Şekil 2.5’de kondansatörlerde yaygın olarak kullanılan katlar gösterilmiştir. 30 Şekil 2.5: Piyasada bulunan kondansatörlerde yaygın olarak kullanılan katlar Örnek: 0,1mF = …………? nF eder. m(mikro) ve n(nano) kat sayıları arasındaki fark 103(1000) kadardır. Mikro kat sayısı nano kat sayısının 1000 katı olduğu için: 0,1mF = 100nF yapar. Örnek: 1200pF = …………? mF eder. p(piko) ve mikro kat sayıları arasındaki fark 1 milyondur. Piko kat sayısı mikro kat sayısından küçük olduğu için 6 basamak sola gidilir: 0,0012mF yapar. ÖNEMLİ: Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için ‘Elektrik-Elektronik Matematiği’ modülüne bakınız. Soru B.1: Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurun, takıldığınız yerler için önce arkadaşlarınıza danışın ve son olarak yaptığınız dönüşüm işlemlerini öğretmeninize kontrol ettiriniz. 47mF = …………?nF 100pF = …………?nF 1,2nF = …………?pF 680nF = …………?mF 0,1mF = …………?mF 10000pF = …………?mF 31 2.2. Çeşitleri 2.2.1. Sabit Kondansatörler Kapasitesi değişmeyen kondansatörlerdir. Değişik türlerde sabit kondansatörler vardır. Kutuplu ya da kutupsuz olarak ayrılabilirler. Kutuplu kondansatörlerde artı (+) – eksi(-) kutupların devreye doğru bağlanması gerekir. Aksi durumda levhalarda aşırı ısınma meydana gelir ve kondansatör delinebilir. Şimdi bunları tanıyalım: Araştırma Ödevi 2.1: Kutuplu bir kondansatörün yanlış bağlanması sonucu ortaya çıkmış bir arıza çeşidi araştırın. Kutuplu kondansatörlerin kutupsuzlardan ayrılan bu özelliğini öğrenmeye ve kutuplara dikkat etmeden yapılan yanlış bir bağlantıdan ileri gelen arızanın nedenlerini ö ğ renin. Yaptığınız çalışmaları ö ğ retmeninizin yönergeleri doğrultusunda raporlayın. 2.2.1.1. Film Kondansatörler Bu kondansatörlerde dielektrik malzeme olarak plastik bir malzeme olan polistren film, polyester film gibi malzemeler ya da metal kaplı polyester film kullanılır. Şimdi bunların özelliklerine bakalım: Polyester Film Kondansatörler Hata payları yüksektir. Hata payları +%5 - +%10 arasıdır. Hata paylarının yüksek olmasına karşın ucuz ve kullanışlıdırlar. 1nF – 0,47mF arası kapasitelerde bulunabilir. Resim 2.2: Polyester film kondansatörler Resim 2.2’de soldaki polyester kondansatörün yüksekliği 18mm, genişliği 13mm ve kalınlığı 7mm’dir. Kapasitesi 0,22mF’dır. Resmin sağında yer alan kondansatörün yüksekliği 14mm, genişliği 11mm ve kalınlığı 7mm’dir. Kapasitesi 0,47mF’dır. 32 Polistren Film Kondansatörler Bobin gibi bir yapıda üretildiklerinden yüksek frekans devreleri için kullanımları uygun değildir. Frekansı birkaç yüz KHz’i geçmeyen filtre ve zamanlama devrelerinde kullanımları uygundur. Resim 2.3’de gösterilen polistren kondansatörün yüksekliği 24mm, genişliği 10mm ve kapasitesi 10nF’dir. Resim 2.3: Polistren kondansatör Metal Kaplı Film Kondansatörler Bir çeşit polyester film kondansatördür. 1nF – 2,2mf arası kapasitelerde bulunabilir. Resim 2.4: 22nF’lık 250 V’luk bir metal kaplı film kondansatör Film kondansatörlerin kutupları yoktur. Yaygın olarak filtre devrelerinde kullanılırlar. 2.2.1.2. Seramik Kondansatörler Dielektrik maddesi olarak seramik kullanılmıştır. Uygulamada mercimek kondansatör olarak da adlandırılır. Kapasiteleri düşüktür. Hata payları çok yüksektir. Hata payları +%20 dolayındadır. Kapasiteleri sıcaklık ve nemden etkilenir. Enerji kayıpları az olduğundan çoğunlukla yüksek frekanslı devrelerde kullanılır. Kutupları yoktur. 33 Resim 2.6: Çeşitli seramik kondansatörler 100pF’lık bir mercimek kondansatör yaklaşık 3mm çapındadır. Resim 2.6’da ortadaki resimde 10x103 pF = 0,01mF’lık mercimek kondansatörün çapı 6mm’dir. 2.2.1.3. Mika Kondansatörler Dielektrik maddesi olarak yalıtkanlığı çok yüksek olan mika kullanılmıştır. Çok yaygın kullanım alanı vardır. Karşınıza en sık çıkacak kondansatör türlerindendir. Kapasiteleri 1pF – 0,1mF arasıdır. Çalışma gerilimleri 100 V-2500 V arasıdır. Hata payları +%2-+%20 arasıdır. Resim 2.7: Mika kondansatörler 2.2.1.4. Elektrolitik Kondansatörler Yalıtım görevi gören ve asit borik eriğine emdirilmiş ince bir oksidasyon zarı kullanılır. İletken olarak alüminyum ya da tantalyum levhalar kullanılır. Yalıtkan malzemesi çok ince olduğundan çok yüksek kapasitelere ulaşmak mümkündür. Kutupsuz ya da kutuplu olarak üretilirler. Şekil 2.6’da kutuplu kondansatörler için kullanılan devre sembolleri gösterilmiştir. 34 Şekil 2.6: Kutuplu kondansatör sembolleri Resim 2.8: Karşılaştırmalı olarak gösterilmiş kutuplu ve kutupsuz elektrolitik kondansatörler Resim 2.8’de soldaki kondansatör kutupsuz elektrolitik kondansatördür. Çalışma voltajı 400VDC ve s ığası 470mF’dır. Dikkat edilirse çalışma voltajı düştükçe boyut küçülmektedir. Sağdaki kondansatör 1000mF gibi yüksek bir kapasiteye sahip olmasına karşın çalışma voltajı 35V olduğundan boyutu diğer iki kondansatöre göre oldukça küçüktür. Bu kondansatörlerin kapasite değerleri 1mF’dan 40000mF’a kadar değişmektedir. Çalışma voltajları 3V-450V arası değişmektedir. 2.2.1.5. SMD Kondansatörler Çok katmanlı elektronik devre kartlarına yüzey temaslı olarak monte edilmeye uygun yapıda üretilmiş kondansatörlerdir. Boyutları diğer kondansatörlere göre çok daha küçüktür; ancak mercimek ve mika kondansatörlerle erişilen sığa değerlerine sahip olarak üretilirler. Resim 29 ve resim 2.10’da SMD kondansatörlerin diğer kondansatörlerle karşılaştırmaları yapılmıştır. 35 Resim 2.9: Ortada ve sağda SMD kondansatör, solda kağıtlı kondansatör. SMD kondansatör cımbızla tutturulmuş Resim 2.10: Solda 2mm genişliğinde 100nF’lık SMD kondansatörler, sağda8mm genişliğinde 10nF’lık mika kondansatör Resim 2.11: Genişliği 3,8mm kapasitesi 3,3mF ve çalışma gerilimi 6V olan E194 kılıf tipinde üretilmiş bir grup SMD kondansatör Araştırma Ödevi 2.2: SMD kondansatörlerin kullanıldığı farklı uygulama alanlarını araştırınız. Lehimleme yöntemlerini öğrenmeye çalışın ve örnek bir devre kartı temin ederek elde ettiğiniz sonuçları tek sayfayı geçmeyecek şekilde raporlayınız. ÖNEMLİ: Kondansatörlerin hata payı oranları aş a ğıdaki harfler kullanılarak kodlanır. Kondansatör gövdesinin üzerine yazılır. B: +%0,1 C: +%0,25 D: +%0,5 F: +%1 G: +%2 J: +%5 K: +%10 M: +%20 36 2.2.2. Ayarlı Kondansatörler Kapasite değerleri değiştirilebilen kondansatörlerdir. Yaygın olarak kullanılan iki türü vardır. 2.2.2.1. Varyabl Kodansatörler Kapasite değerleri elle ayarlanır. Levhalar arasında plastik ya da hava vardır. Şekil 2.7: Varyabl kondansatör sembolü Radyo alıcılarında anten katının frekansını değiştirmek amacıyla ya da sinyal üreteçlerinde istenen frekansı elde etmek amacıyla kullanılabilir. Araştırma Ödevi 2.3: Varyabl kondansatörün kullanıldığı farklı alanları bulunuz ve örnek bir devre kartı temin ederek işlevini araştırınız. Şekil 2.8’de bir varyablda levhaların değişiminin sığaya etkisi gösterilmiştir. Şekil 2.8: (A) Kapasite seviyesi düşük, (B) Kapasite seviyesi yüksek 37 2.2.2.2. Trimer Kondansatörler Resim 2.12: Trimer kondansatörler. İki yalıtılmış ince telin bağlanmasıyla 10pF-200pF arası kapasite elde edilebilir. Sığanın tornavida gibi yardımcı bir aletle ayarlanabildiği kondansatör türüdür. Sığanın bir defa ayarlandıktan sonra belli bir değerde sabit bı rakıldığı yerlerde kullanılır. Örneğin; belirli bir frekanstan yayın yapacak radyo vericilerinin yayın frekansı belirlendikten sonra o frekansa göre sığa ayarı ve ardından cihazın kutulama montajı yapılır. 2.3. Rakamlarla Kondansatör Değerinin Okunması Kondansatörlerin kapasitesi ve çalışma gerilimleri yükseldikçe gövde boyutları da büyür. Büyük kondansatörlerde kapasite değeri ve çalışma gerilimleri üzerlerinde yazılıyken küçük boyutlu kondansatörlerde bazı kısaltmalar kullanılır. Sıfır (0) yerine nokta (.) konması buna örnek gösterilebilir. Şekil 2.9’da bazı kondansatörlerin değerlerinin nasıl okunduğu gösterilmiştir. Şekil 2.9: Değerleri kısaltmalarla gösterilen bazı kondansatörler Eğer yazılı değerin içinde birim kullanılmışsa birimin yazılı olduğu yerde virgül olduğu varsayılır. Şekil 2.9’da 2n2 kodu ve 50 değeri olan kondansatörün sığası = 2,2nF ve çalışma gerilimi=50V’tur. 38 Özellikle mercimek kondansatörlerde 10 sayısının yanına rakam yazılarak sığa değeri belirtilir ve birim yazılmaz. Bu durumda kondansatör s ığası piko farad (pF) üzerinden değerlendirilir. 10 sayısının yanında yer alan rakam kadar 10 sayısının yanına sı fı r (0) eklenir. Şekil 2.9’da 104 kodu olan kondansatörün sığası = 10.0000 pF = 100nF’dır. Yine çoğunlukla mercimek kondansatörlerde birim yazılmadan doğrudan sayının kendisi yazılır. Bu durumda kondansatör sığası o sayının pF değeri kadardır. Şekil 2.9’da 470 kodu olan kondansatörün sığası = 470 pF’dır. Bazı kondansatörlerde sayının önüne birim eklenir. Burada birimin eklendiği yerde 0. olduğu varsayılır. Şekil 2.9’da p68 kodu ve 100 değeri olan kondansatörün sığası 0.68pF ve çalışma gerilimi 100V’tur. 2.4. Avometreyle Sağlamlık Kontrolünün Yapılması Analog ve dijital avometrelerle kondansatörlerin sağlamlık testi yapılabilir. Ancak analog avometreyle sağlamlık testinin yapılması kişi zihninde daha kalıcı bir etki bı rakır. Sağlamlık testinin aşamalarını şu şekilde sıralayabiliriz: Analog ölçü cihazının komütatör anahtarı X1 kademesine alınır. Dijital ölçü cihazının komütatör anahtarı direnç ölçme kademesine (W) alınır. Testi yapılacak kondansatör ayaklarıyla avometrenin probları paralel şekilde birbirine değdirilir. (bk. Şekil 2.10) Şekil 2.10: Kondansatörün analog ve dijital avometreyle sağlamlık testi Şekil 2.10’da görüldüğü gibi analog avometrede ibrenin soldan sağa doğru (0 W yönünde) sapması, dijital avometredeyse düşük değerde bir direnç gözükmesi gerekir. Bir süre sonra analog avometrede ibrenin yeniden sol başa gelmesi ya da dijital avometrede çok yüksek direnç değeri gözükmesi gerekir. Eğer direnç değeri dijital 39 avometrenin direnç aralığının d ışına çı karsa bildiğiniz gibi ekranda okunabilir bir direnç değeri gözükmez. (bk. Şekil 2.11) Şekil 2.11: Avometreyle kondansatör testinin son aşaması ÖNEMLİ: Ölçüm sırasında her iki elinizin de kondansatör ayaklarına değmemesine özen gösteriniz ve ölçüm yapmadan önce kondansatörlerin yüksüz (tamamen boşalmış) olmalarına dikkat ediniz. İPUCU: Kondansatör sığası küçüldükçe analog avometrelerde ibrenin sapması da o derece hızlı olacaktır. Aynı şekilde dijital avometrenin küçük omajdan yüksek omaja gitmesi çok hızlı gerçekleşecektir. Bu durumu algılayabilmeniz zor olabilir. 2.5. Kondansatör Bağlantıları Kondansatörler dirençlerde olduğu gibi seri, paralel ve karışık bağlanarak farklı değerlerde ve çalışma voltajlarında sığa elde edilebilir. Şekil 2.12’de breadboard üzerine seri, paralel ve karışık kondansatör düzeneklerinin nasıl kurulacakları örnek olarak gösterilmiştir. Şekil 2.12: Breadboard üzerine farklı kondansatör düzeneklerinin kurulumu 40 Şekil 2.12’de görüldüğü gibi tablo 2.1’te verilen kondansatörler için seri, paralel ve karışık kondansatör düzeneklerinin sığalarını Lcrmetreyle ölçünüz. Bağlantı Düzeneği Dirençler Ölçülen Değer 1. Uygulama Seri Bağlantı C1=10m, C2=100m Paralel Bağlantı C1=470n, C2=1m, C3=2,2m Karışık Bağlantı C1=10m, C2=4,7m, C3=6,3m, C4=10m 2. Uygulama Seri Bağlantı C1=100n, C2=100n Paralel Bağlantı C1=100m, C2=100m, C3=100m Karışık Bağlantı C1=100p, C2=330p, C3=330p, C4=100p Tablo 2.1: Kondansatör bağlantıları ölçüm tablosu 41 UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları Öneriler Kondansatör tipini belirleyiniz. Farklı boyutlara ve i ş levlere sahip kondansatör temin ediniz. Kondansatörleri sabit ya da ayarlı olmalarına göre iki ayrı gruba bölerek her bir kondansatörün kendi grubu içinde hangi türe girdiğini belirleyiniz. (Ör: SMD, elektrolitik, varyabl, trimer vb.) Kondansatörün gerilim değerini belirleyiniz. Farklı türden kondansatörler temin ederek çalışma voltajlarını üzerlerinde yazan kodlara göre ya da değerlere göre belirleyebilirsiniz. Kondansatörün kapasite değerini belirleyiniz. Farklı türden kondansatörler temin ediniz. Bunları bağlantı yöntemlerine göre (seri, paralel, karışık) bağlayarak s ığalarını Lcrmetreyle ölçünüz. Katalogları inceleyiniz. Farklı boyutlarda ve paket yapısında SMD kondansatörler temin ediniz. SMD devre elemanları kataloglarında kondansatörlerin paket yapılarına göre boyutları, s ığa aralıkları ve benzer bilgileri verilmiştir. Uygun kondansatörü belirleyiniz. Çeşitli elektronik devrelerin hangi noktalarında ne tür kondansatörler kullanıldığını elektronik teknisyenlerine ya da tamircilerine sorarak öğrenebilirsiniz. UYGULAMA FAALİYETİ 42 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu kısı mda ikinci öğ renme faaliyetinde verilen bilgilerle ilgili muhakeme gücünüzü ölçecek sorular vardır. Bazı soruların cevaplarını hemen bulabilir, bazılarını cevaplamanız ise vakit alabilir. Bu bilinçle hareket ederek soruları cevaplayınız. ÖLÇME SORULARI 1. Aşağıdaki eş değer ayarlı kondansatörlerden hangisinin uçları arasındaki kapasitenin daha fazla olması beklenir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 2. 0,12µF = ........... nF eder. Yukarıdaki soruda boşluğa gelmesi gereken değer hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? A) 120 B) 1200 C) 120000 D) 0,00012 3. Aşağıdaki devrede A-B arası eşdeğer sığa nedir? A) 6mF B) 3mF C) 2mF D) 1mF 4. Şekildeki kondansatörün sığası hangi şıkta doğru verilmiştir? A) 10pF B) 10nF C) 10mF D) 1nF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 43 5. Kondansatör için söylenen aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur? A) Elektrik enerjisini manyetik alan biçiminde tutar. B) İki plaka arasında elektrik yüklerinin depolanması esasına göre çalışır. C) DC akımda iletken gibi çalışır. D) Fiziksel boyutları çalışma geriliminden etkilenmez. 6. 4700pF’ın karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A) 4,7mF B) 470nF C) 47nF D) 0,0047mF 7. Trimer kondansatörün aşağıda belirtilen yerlerin hangisinde kullanımı daha uygun olur? A) Frekansı 10Hz – 1MHz arası ayarlanabilen bir sinyal üretecinde B) Bir radyo alıcısında C) Belirli bir frekanstan yayın yapacak radyo vericisinde D) Polis telsizinde 8. Üzerinde 101 kodu bulunan kondansatörün sığası nedir? A) 10pF B) 1pF C) 1nF D) 100pF 9. Aşağıdakilerden hangisi sığa değeri elle ayarlanabilen bir kondansatördür? A) Varyabl B) Elektrolitik C) Trimer D) Mercimek 10. Aş a ğıda verilen sabit kondansatör türlerinden hangisinin erişebileceği s ığa değeri diğerlerine göre daha fazladır? A) SMD kondansatörler B) Seramik kondansatör C) Elektrolitik kondansatör D) Film kondansatör 44 DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı, cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Unutmayın kendinizi deniyorsunuz. Eğer eksikliğini hissettiğiniz bir konu ile karşılaşırsanız bilgi sayfalarına tekrar dönebilirsiniz. Araştırma yaparak, uygulama faaliyetlerini tekrar gerçekleştirerek eksiklerinizi giderebilirsiniz. Ayrıca konu ilginizi çektiyse daha fazla bilgi edinmek için araştırma yapmaktan çekinmeyiniz. 45 PERFORMANS DEĞERLENDİRME DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır Elektrolitik Kondansatörün Belirlenmesi Film Kondansatörün Belirlenmesi Seramik ve Mika Kondansatörün Belirlenmesi SMD Kondansatörün Belirlenmesi Varyabl ve Trimerin Belirlenmesi Çalışma Voltajlarının Belirlenmesi Sabit Kondansatörün Sağlamlık Testinin Yapılması SMD Devre Elemanı Kataloglarından Kondansatör Paketlerine Göre Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi Seri, Paralel ve Karışık Bağlı Kondansatörlerin S ığalarının Ölçülmesi Amaca Uygun Kondansatörün Belirlenmesi DEĞERLENDİRME Performans değerlendirme sonucu “evet”, “hayır” cevaplarınızı değerlendiriniz. Eksiklerinizi faaliyete dönerek tekrarlayınız. Tamamı “evet” ise diğer öğ renme faaliyetine geçiniz. PERFORMANS DEĞERLENDİRME 46 ÖĞRENME FAALİYETİ-3 Bu öğ renme faaliyetiyle bobin devre elemanını tanıyacak, günümüzde kullanılan bobin türlerini karşılaştırmalı olarak görecek ve ihtiyaca uygun eleman seçimini öğreneceksiniz. Çeşitli elektronik devre kartları temin ederek bu kartlar üzerindeki bobinlerin yerlerini belirleyiniz. Diğer arkadaşlarınızın temin ettikleri bobinlerden farklı olanları sizin bulduklarınızla karşılaştırınız. Bobinin kullanım amaçlarını araştırarak bu amaçlar doğrultusunda kullanıldıkları farklı devrelerden örnekler elde ediniz. Elde ettiğiniz sonuçları öğ retmeninizin yönergeleri doğrultusunda rapor haline getiriniz. 3. BOBİNLER Resim 3.1: Çeşitli bobinler ÖĞRENME FAALİYETİ–3 AMAÇ ARAŞTIRMA 47 3.1. Tanımı ve İşlevi Bobinler iletken bir telin 'nüve' denilen bir malzeme üzerine sarılmasıyla elde edilirler. Tel ardışık şekilde ve belli bir çapta sarılır. Teller birbiri üzerine sarılırken kı sa devre oluşmaması için yalıtılırlar (yalıtım için vernik tercih edilir). Nüve malzemesi yerine hava da olabilir. Şekil 3.1: Bobinin genel yapısı Bobinler DC akım altında yalnızca sarım telinin uzunluğundan ileri gelen omik direnç gösterirler. Sargı telleri etrafında sabit manyetik alan oluşur. AC akım altındaysa akıma karşı gösterdikleri direnç artar. Çünkü manyetik alan şiddeti değiştikçe bobinde akıma karşı koyan ek direnç etkisi oluşur. AC akımın salınımı (frekans) yükseldikçe akıma karşı gösterdiği direnç de artar. Bobinler de kondansatörler gibi elektrik enerjisini çok kı sa süreliğine tutabilme özelliğine sahiptir. Bobinlerin elektriksel değeri endüktans olarak adlandırılır ve birimi 'Henry' dir, ‘L’ harfiyle gösterilir. Bobin endüktansını etkileyen bazı etkenler vardır. Telin sargı çapı, sargı sayısı, kalınlığı ve telin üzerine sarıldığı nüvenin fiziksel özelliği bobin endüktansını etkiler. Bobin iletkeninin üzerine sarıldığı malzemeye karkas ya da mandren, iletkenin her bir sargısına da bir spir denir. ÖNEMLİ: Bobinlerin kondansatörlerde olduğu gibi AC akım ve DC akım altındaki çalışma davranışları çok farklıdır. Bu modülde sizlere yalnızca bobin hakkında temel düzeyde bilgi verilecek ve AC akım altındaki çalışma durumları açıklanmayacaktır. 48 Şekil 3.2: Piyasada bulunan bobinlerde yaygın olarak kullanılan katlar Örnek: 10mH = …………? mH eder. m(mikro) ve m(mili) kat sayıları arasındaki fark 103(1000) kadardır. Mili kat sayısı mikro kat sayısının 1000 katı olduğu için: 10mH = 0,01mH yapar. Örnek: 1,2mH = …………? mH eder. Büyük kat sayıdan küçük kat sayıya gidildiği için 3 basamak sağa gidilir. 1200mH yapar. ÖNEMLİ: Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için ‘Elektrik-Elektronik Matematiği’ modülüne bakınız. Soru 3.1: Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurun, takıldığınız yerler için önce arkadaşlarınıza danışın ve son olarak yaptığınız dönüşüm işlemlerini öğretmeninize kontrol ettiriniz. 47H = …………?mH 100mH = …………?mH 1200mH = …………?H 0,68mH = …………?mH 0,1H = …………?mH 10000mH = …………?H 49 3.2. Çeşitleri 3.2.1. Sabit Bobinler Endüktansı değişmeyen bobinlerdir. Değişik türlerde sabit bobinler vardır. 3.2.1.1. Hava Nüveli Bobinler Çoğunlukla yüksek frekanslı devrelerde kullanılır. Kullanım örneği olarak FM radyo alıcı-vericileri, TV ve anten yükseltici devreleri vb. verilebilir. Resim 3.2: Hava nüveli bobin ve bir ses amfi katında kullanım örneği Şekil 3.3: Hava nüveli bobin sembolleri Nüve olarak hava kullanılmıştır. Genellikle sargıları açıktadır ve bu tür bobinlerin endüktansı en ufak dış etkende çok çabuk değişir. Bu nedenle genellikle üzerlerine silikon maddesi sıkı larak koruma altına alınırlar. 3.2.1.2. Ferit Nüveli Bobinler Radyo frekans devrelerinde kullanılan bobin türüdür. Şekil 3.4: Ferit nüveli bobin Şekil 3.5: Ferit nüveli bobin sembolleri Nüve olarak manyetik geçirgenliği yüksek bir malzeme kullanılmıştır ve bu malzeme alüminyum, demir, nikel, kobalt, bakır ve bazı katkı maddelerinin bir araya getirilmesiyle üretilmiştir. 50 Petek şeklinde sarılarak üretilirler. Az bir iletkenle istenilen endüktansa sahip bobin elde edilebilir. 3.2.1.3. Demir Nüveli Bobinler Şok bobini olarak da adlandırılırlar. Şekil 3.6: Demir nüveli bobin sargılarının üzerine sarıldıkları farklı parçalar Şekil 3.7: Demir nüveli bobin sembolleri Nüve olarak çok sayıda ince sac (demirin özel bir şekilde işlenmesiyle çok ince olarak elde edilmiş iletken malzeme) kullanılmıştır. Çoğunlukla filtreleme amacıyla ve ses frekans devrelerinde kullanılır. 3.2.1.4. Toroid Bobinler Toroid şeklinde sarılmış bobinlerdir. Manyetik akı sızı ntısı gerçekleşmez. Bobin verimi yüksektir. Manyetik akının diğer elemanları etkilememesi istenen yerlerde kullanılır. 51 Resim 3.3: Çeşitli toroid bobinler Yüzey temaslı devre elemanlarının kullanıldığı dijital elektronik devrelerde, devre elemanlarının çok sık yerleştirildiği anahtarlamalı güç kaynakları gibi elektronik devrelerde sıkça karşımıza çıkar. Resim 3.4: Bir grup toroidin röle sürmede kullanıldığı elektronik devre kartı ve güç kaynağından sökülmüş bir toroidin 1YTL ile karşılaştırılması 52 3.2.1.5. SMD Bobinler Çok katmanlı elektronik devre kartlarına yüzey temaslı olarak monte edilmeye uygun yapıda üretilmiş bobinlerdir. Boyutları diğer bobinlere göre çok daha küçüktür. Sayısal sistemlerde sıkça karşımıza çıkarlar. Farklı kılıf modellerinde üretilirler. Kataloglardan kılıf modellerinin boyutlarını ve üretilen bobinlerin endüktans aralıklarını bulabilirsiniz. Şekil 3.8: EC0 402 paket yapısında üretilmiş bir SMD bobinin karıncayla karşılaştırılması ve 3 boyutunun gösterilmesi. Telekom teknolojisine özel olarak tasarlanmıştır. Şekil 3.9: (a) Farklı paketlerde çeşitli SMD bobinler, (b) EIA 2512 paket yapısında SMD bobin. Endüktans aralığı 220nH-1mH arasıdır. İç yapısında ferit çekirdek bulunur. 53 Araştırma Ödevi 3.1: SMD bobinlerin kullanıldığı farklı uygulama alanlarını araştırınız. Lehimleme yöntemlerini öğ renmeye çalışınız ve örnek bir devre kartı temin ederek elde ettiğiniz sonuçları tek sayfayı geçmeyecek şekilde raporlayınız. ÖNEMLİ: Bobinler yaygın olarak röle, kontaktör, otomatik sigorta, ölçü cihazları, mekanik zil, numaratör, kapı otomatiği, dinamik mikrofon, dinamik hoparlör, transformatör, teyp kafası, balast, motor vb. gibi cihazlarda kullanılır. ÖNEMLİ: Yukarıda belirtilen türlerin dışında epoksi kaplamalı ve endüktans değerinin renk bantlarıyla gösterildiği bobinler vardır. Çok yaygın kullanım alanları vardır. Bobinlerde kullanılan renk bantlarını çeşitli kaynaklardan yararlanarak öğ renebilirsiniz. Ayrıca bu tür bobinlerde renkler aracılığıyla bobinin hata payı da belirtilir. Şekil 3.10: Epoksi kaplamalı bobin ve seri numarasına göre farklı boyutları. 200mH’den 100mH’ye kadar farklı endüktanslarda üretilirler 3.2.2. Ayarlı Bobinler Endüktans değerleri değiştirilebilen bobinlerdir. Çeşitli türleri karşımıza çıkmaktadır. Kademeli olarak ayarlanan, nüvesi hareket ettirilerek ayarlanan ya da sargısı ayarlanan türleri vardır. 54 Şekil 3.11: Ayarlanabilir bobin sembolleri Şekil 3.12’de nüvesi ayarlanabilir bir bobinde endüktans değişimi canlandırılmıştır. 55 Şekil 3.12: Nüvesi ayarlanabilir bir bobinde endüktans değişiminin canlandırılması 3.3. LCRmetreyle Endüktans Ölçümü Bobinlerin endüktansları Lcrmetre cihazlarının endüktans (L) kademesinde ölçülür. Lcrmetrenin komütatör anahtarı endüktans ölçme konumuna getirilir. Ölçüme küçük endüktans değerli kademeden başlanması daha uygundur. Eğer bobin endüktansı büyükse ve sonuç olarak ekranda değer okunmuyorsa kademe bir basamak yukarı çıkartılabilir. Bu işleme ekranda uygun endüktans değeri okunana kadar devam edilir. Bobinlerde kutup yönü olmadığından probların bobine istenen yönde paralel olarak bağlanması yeterlidir. ÖNEMLİ: Bobinlerin sağlamlık testini avometrelerin direnç kademesinde yapabilirsiniz. Bobinler DC akımda omik direnç göstereceklerinden ölçü cihazının ekranında bobinin tel sargısından ileri gelen bir direnç değeri okunması gerekir. Araştırma Ödevi 3.2: Bobinlerin sağlamlık testinin nasıl yapıldığını ve Lcrmetreyle endüktanslarının nasıl ölçüldüğünü araştırınız. 56 UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları Öneriler Bobin tipini belirleyiniz. Farklı boyutlara ve iş levlere sahip bobin temin ediniz. Bobinleri sabit ya da ayarlı olmalarına göre iki ayrı gruba bölerek her bir bobinin kendi grubu içinde hangi türe girdiğini belirleyiniz. Bobin endüktansını belirleyiniz. Farklı türden bobinler temin ederek Lcrmetreyle değerlerini belirleyiniz. Katologları inceleyiniz. Farklı boyutlarda ve paket yapısında SMD ve renk bantlı bobinler temin ediniz. Kataloglarda bobinlerin paket yapılarına göre boyutları, endüktans aralıkları ve benzer bilgileri verilmiştir. Uygun bobini belirleyiniz. Çeşitli elektronik devrelerin hangi noktalarında ne tür bobinler kullanıldığını elektronik teknisyenlerine ya da tamircilerine sorarak öğrenebilirsiniz. UYGULAMA FAALİYETİ 57 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu kısımda üçüncü öğrenme faaliyetinde verilen bilgilerle ilgili muhakeme gücünüzü ölçecek sorular vardır. Soruları dikkatlice okuduktan sonra yanıtlamanın ne kadar önemli olduğunu aklınızdan çıkartmayınız. ÖLÇME SORULARI 1. Sağlam bir bobinin ölçümünde ………… direnç değeri okunur. 2. Aşağıdaki sembollerden hangisi sabit bobin sembolüdür? A) B) C) D) 3. Yandaki şekilde verilen bobinlerden hangisi bir SMD bobindir? A) (a) B) (b) C) (c) D) (d) 4. 100mH’nin eşdeğeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,1nH B) 1mH C) 0,1mH D) 10000mH 5. Şekildeki bobinlerden hangisinin endüktansının daha fazla olması beklenir? A) (a) B) (b) C) (c) D) (d) 6. Bobinler DC akımda ………….. direnç gösterir. 7. Endüktans ölçümü …………. aletiyle yapılır. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 58 8. Aşağıda sembolleri verilen bobinlerden hangisi belirli bir frekansta AC dalga filtresinde kullanıma uygundur? A) B) C) D) DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı, cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Unutmayın kendinizi deniyorsunuz. Eğer eksikliğini hissettiğiniz bir konu ile karşılaşırsanız bilgi sayfalarına tekrar dönebilirsiniz. Araştırma yaparak, uygulama faaliyetlerini tekrar gerçekleştirerek eksiklerinizi giderebilirsiniz. Ayrıca konu ilginizi çektiyse daha fazla bilgi edinmek için araştırma yapmaktan çekinmeyiniz. 59 PERFORMANS DEĞERLENDİRME DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır Nüvesiz (Hava Nüveli) ve Nüveli Bobinin Ayırt Edilmesi Demir ve Ferit Çekirdekli Bobinin Belirlenmesi Silindirik ve Toroid Bobinin Belirlenmesi SMD Bobinin Belirlenmesi Şok Bobininin Belirlenmesi Ayarlı Bobinlerin Ayırt Edilmesi Kataloglardan SMD ve Renk Bantlı Bobinlerin Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi Lcrmetreyle Farklı Türden Bobinlerin Endüktanslarının Ölçülmesi Amaca Uygun Bobinin Belirlenmesi DEĞERLENDİRME Performans değerlendirme sonucu “evet”, “hayır” cevaplarınızı değerlendiriniz. Eksiklerinizi faaliyete dönerek tekrarlayınız. Tamamı “evet” ise diğer öğ renme faaliyetine geçiniz. PERFORMANS DEĞERLENDİRME 60 ÖĞRENME FAALİYETİ-4 Bu öğrenme faaliyetiyle diyot devre elemanını tanıyacak, günümüzde kullanılan diyot türlerini karşılaştırmalı olarak görecek ve ihtiyaca uygun eleman seçimini öğreneceksiniz. Çeşitli elektronik devre kartları temin ederek bu kartlar üzerindeki diyotların yerlerini belirleyiniz. Diğer arkadaşlarınızın temin ettikleri diyotlardan farklı olanları sizin bulduklarınızla karşılaştırınız. Diyodun bozulması sonucu ortaya çıkan bir arıza çeşidi bulmaya çalışınız. Arızanın yol açtığı sonuçları ve direncin önemini sınıf arkadaşlarınızla tartışınız. Elde ettiğiniz sonuçları öğretmeninizin yönergeleri doğrultusunda raporlayınız. 4. TEMEL YARI İLETKEN ELEMANLAR (DİYOTLAR) 4.1. İletken, Yalıtkan ve Yarı İletken Maddeler Maddeleri elektrik akımını iletme durumlarına göre ayırabiliriz. Elektrik akımına karşı çok küçük direnç gösteren malzemeler iletken, elektrik akımına karşı çok yüksek direnç gösteren malzemeler yalıtkan olarak adlandırılabilir. Şekil 4.1: İletken, yalıtkan ve yarı iletken madde atomlarına örnek AMAÇ ARAŞTIRMA ÖĞRENME FAALİYETİ–4 61 Bizi bu öğ renme faaliyetinde ilgilendiren asıl madde türü Yarı iletken olarak adlandırılan maddelerdir. Yarı iletken maddeler bazı özel şartlar altında iletken durumuna geçen maddeler olarak tanımlanabilir. Yarı iletken maddelerin en belirgin özelliği dış yörüngelerinde (valans yörüngesi) 4 elektron bulundurmalarıdır. Elektrik-elektronik alanının bir meslek elemanı olacak sizler için en önemli iki yarı iletken ‘germanyum’ ve ‘silisyum’dur. Çünkü bu iki element elektronikte yaygın olarak kullanılan diyot, transistör gibi devre elemanlarının kaynağını oluşturmaktadır. Bu iki element doğada kristal yapı halinde bulunur. Bu halleriyle iyi bir yalıtkandırlar. Şekil 4.2: Silisyum atomlarının kristal yapısı ve basit bir kübik kristal yapı 4.2. N ve P Tipi Yarı İletkenler Silisyum ve germanyum kristallerinin atomları normal şartlarda son yörüngedeki elektronların ortak kullanımına dayanan ve kovalent bağ diye adlandırılan bir etkileşim içindedir. Bu sebeple ortamda serbest elektron yoktur ve bu tür maddeler saf kristal yapıdadır. Elektronik teknolojilerinde kullanılabilmeleri için çeşitli katkı maddeleri katılarak yalıtkanlıkları düşürülür. Katılan katkı maddesine göre N tipi ve P tipi olmak üzere iki tür yarı iletken elde edilir. 62 Şekil 4.3: Saf silisyum kristalinde kovalent bağ Ortama d ış yörüngesinde 5 elektron bulunan bir atomdan (ör: Arsenik) çok az miktarda eklendiği zaman N tipi yarı iletken elde edilir. Ortama d ış yörüngesinde 3 elektron bulunan bir atomdan (ör: Galyum) çok az miktarda eklendiği zaman P tipi yarı iletken elde edilir. Şekil 4.4: N tipi Yarı iletkenin oluşumu 63 Şekil 4.5: P tipi yarı iletkenin oluşumu ÖNEMLİ: N tipi yarı iletken elektron vermeye, P tipi yarı iletken elektron almaya yatkındır. N tipi yarı iletkende serbest elektron fazladır, P tipi yarı iletkende serbest oyuk fazladır. 4.3. P-N Yüzey Birleşmesi Dışardan madde katkısı yapılarak elde edilen P ve N tipi yarı iletkenler tek başlarına kullanıldıklarında akımı iki yönde de taşıyabilirler. Bu özellik bir işe yaramaz. Bu sebeple P ve N tipi yarı iletkenler birlikte kullanılırlar. P-N yüzey birleşiminin davranışı kutuplamasız (polarmasız) ve kutuplamalı (polarmalı) olarak incelenir. 4.3.1. Kutuplamasız P-N Yüzey Birleşmesi P-N yüzey birleşmesine elektrik gerilimi uygulandığında serbest elektronlar serbest oyuklarla birleşir, serbest elektronun boşaldığı yerde oyuk oluşur. Oluşan oyuğun yerini yeni bir elektron doldurur. Böylece hem serbest elektronların hem de serbest oyukların hareketinden ileri gelen bir elektrik akımı oluşur. Şekil 4.6: Serbest elektron ve serbest oyuk hareketi 64 Şekil 4.6’da serbest elektron ve serbest oyuk hareketleri temsili olarak gösterilmiştir. Elektron vermeye yatkın atomlara verici (donör-D) atomu, elektron almaya yatkın atomlara alıcı (akseptör-A) atomu denir. Şekil 4.7’de P-N kristallerinin birleşim öncesi ve sonrası durumları gösterilmiştir. Şekil 4.7: Polarmasız P-N birleşimi P-N yarı iletkenleri birleşince birleşim yüzeyine (jonksiyon) yakın yerdeki verici atomların (D) elektronları alıcı atomların (A) oyuklarıyla eş leşir. Alıcı atomları elektron aldıkları için negatif iyon (-) durumuna, verici atomlar elektron verdikleri için pozitif iyon (+) durumuna geçerler. Birleşim yüzeyinde engel bölgesi olarak adlandırdığımız bir alan oluşur. Böylece ilk tanışacağımız yarı iletken devre elemanı olan diyot için ön hazırlık yapmış olmaktayız. 4.3.2. Kutuplamalı P-N Yüzey Birleşmesi P-N yüzey birleşimi doğru ve ters yönde olmak üzere iki şekilde kutuplandırılır. Doğru yönde kutuplama (forward bias) gerilim kaynağının artı (pozitif) kutbunun P-N birleşiminin P bölgesine ve gerilim kaynağının eksi (negatif) kutbunun P-N birleşiminin N bölgesine bağlanmasıyla elde edilir. Ters kutuplamada ise bunun tersi bir durum vardır. Şekil 4.8’de doğru yönde kutuplanmış bir P-N birleşiminin davranışı gösterilmiştir. 65 Şekil 4.8: P-N birleşiminin doğru yönde kutuplanması Şekil 4.8’de de görüldüğü gibi belli bir gerilim seviyesinden sonra P-N birleşimi içinde elektron ve oyuk hareketi başlar. Birleşim yüzeyindeki engel bölgesi ortadan kalkar. N bölgesindeki serbest elektronlar gerilim kaynağının eksi kutbu tarafından itilerek P bölgesindeki oyuklarla birleşir. Kaynağın negatif kutbundan N bölgesine sürekli olarak elektron gelir. P maddesine geçen elektronlar kaynağın pozitif kutbu tarafından çekilir ve bu süreç kaynak gerilimi kesilene kadar devam eder. P-N birleşiminin tam iletime geçme anı silisyum yarı iletkenler için 0,6V-0,7V arasıdır. Germanyum yarı iletkenler için bu değer 0,2V-0,3V arasıdır. Bu gerilim değerleri aynı zamanda engel bölgesini ortadan kaldıran voltaj seviyeleridir. ÖNEMLİ: Günümüzde Yarı iletken devre elemanı üretiminde büyük çoğunlukla silisyum elementi kullanılmaktadır. Sı zı ntı akımlarının fazla olması ve sı caklıktan çok çabuk etkilenmeleri nedeniyle germanyum Yarı iletkeni artık malzeme üretiminde kullanılmamaktadır. Araştırma Ödevi 4.1: Silisyumun elektronik dünyasında nerelerde kullanıldığını araştırınız. Bu maddeyi kullanarak malzeme üreten firmaların çoğunlukla hangi ülkelerde faaliyet yürüttüğünü ve Türkiye’de yarı iletken devre elemanı üretimi yapan bir kuruluş olup olmadığını öğreniniz. Araştırmanızın sonucunu iki sayfayı geçmeyecek şekilde raporlayınız. Gerilim kaynağının eksi kutbu P-N birleşiminin P bölgesine, artı kutbu P-N birleşiminin N bölgesine bağlanacak olursa P-N birleşimi ters kutuplanmış olur. Bu durumda birleşim yüzeyindeki engel bölgesi genişler, akım geçişi olmaz. Yalızca çok küçük miktarda sızıntı akımı oluşur. 66 4.4. Diyodun Tanımı ve Yapısı Diyot, silisyum gibi bir yarı iletken maddenin P ve N tipi olarak elde edilmiş iki türünün birleşiminden oluşan bir devre elemanıdır. Pozitif elektriksel özellik gösteren kutbu Anot (P-maddesi), negatif elektriksel özellik gösteren kutbu katot (N-maddesi) olarak adlandırılır. Şekil 4.9: Diyodun devre sembolü Diyodun en önemli elektriksel özelliği akımı tek yönde iletmesidir. Eğ er anot-katot arası gerilim silisyum diyotlar için yaklaşık olarak 0,7V'un üzerindeyse diyot anottan katoda doğru iletime geçer. Şekil 4.10’da diyodun örnek olarak bir DC devrede kullanımı gösterilmiştir. Şekil 4.10: Diyotlu DC elektrik devresi Eğer diyodun anot ucundaki gerilimi katot ucundaki gerilimden daha büyükse diyot iletime geçer. 4.5. Çeşitleri Diyodun uygulamada çok değişik türleri vardır. Amaca göre hangi diyodun kullanılması gerektiği iyi bilinmelidir. 4.5.1. Kristal Diyotlar Kristal diyotlar çoğunlukla alternatif gerilimin doğrultulması gereken yerlerde ya da elektronik devrelerin kı sa devreden korunması istenen yerlerde kullanılır. Değişik çalışma gerilimi ve akımlarına sahip kristal diyotlar vardır. En sı k kullanılanları 1N4xxx serisi diyotlardır. Şekil 4.11’de uygulama alanı çok geniş olan 1N4007 ve 1N4148 diyotları gösterilmiştir. 67 Şekil 4.11: (a) 1N4001 - 1N4007 arası diyotların kılıf yapısı, (b) 1N4148’in kılıf yapısı Şekil 4.12: Diyodun doğru ve ters kutuplama altındaki akım-gerilim karakteristik eğrisi Şekil 4.12’de diyodun doğru ve ters yön akım-gerilim eğrisi gösterilmiştir. Grafikten görüldüğü gibi diyot üzerindeki gerilim 0,6V dolayındayken diyot iletime geçmektedir. Diyot üzerine ters gerilim uygulandığında belli bir değere kadar direnç gösterecektir. Ancak gerilim çok yükseltilirse diyot delinir ve içinden yüksek miktarda akım geçer. Bu noktaya diyodun ters kırılma gerilimi denir ve çığ bölgesi olarak adlandırılır. Örnek grafikte bu değer 70V olarak verilmiştir. Araştırma Ödevi 4.2: 1N serisi diyotların ters kırılma gerilim değerlerini ve en üst çalışma akımlarını diyot katologlarından öğ reniniz. Elde ettiğiniz sonuçları tablo haline getirerek raporlayınız. Kristal diyotların günümüzde çok farklı kılı f tiplerinde üretilen SMD türleri vardır. Şekil 4.13’te kristal diyotlarla onların SMD karşılıkları yan yana getirilmiştir. 68 Şekil 4.13: Bazı kristal diyotlarla SMD diyotların karşılaştırılması Ayrıca köprü diyot diye adlandırılan ve 4 adet kristal diyodun bir paket halinde üretildiği dört bağlantı noktasına sahip diyotlar vardır. Çoğunlukla güç kaynaklarında kullanılırlar. Şekil 4.14’te köprü diyodun devre sembolü, Şekil 4.15’te örnek bir köprü diyot ve SMD örneği gösterilmiştir. Şekil 4.14: Köprü diyotun devre sembolü ve AC gerilimin işaretine göre diyotların iletime geçme durumları 69 Şekil 4.15: Yüksek akımlı güç kaynaklarında kullanılan köprü diyot ve daha küçük akımlı adaptörlerde ya da dijital devreleri ters beslemeden korumak için kullanılan SMD diyot. 4.5.2. Zener Diyotlar Zener diyot, ters kırı lma gerilimi tek yüzey birleşimli diyottan daha küçük olan bir diyot çeşididir. Bu özellikleri sayesinde genellikle ufak genlikli sabit referans voltajı elde edilmek istenen yerlerde kullanılırlar. Bu nedenle devreye ters bağlanırlar. Şekil 4.16: Örnek bir zener diyot Şekil 4.17: Zener diyodun devre sembolü Normal kristal diyotla çalışma ilkesi aynıdır. Doğru yön kı rı lma gerilimi farklı değildir. Ancak devreye ters bağlandıklarında daha küçük voltaj değerlerinde iletime geçerler. Piyasada çalışma voltajlarıyla anılırlar. 1-1,8-2,4-2,7-3,3-3,6-3,9-4,3-4,7-5,1-5,6- 6,2-6,8-7,5-8,2-9,1-10-11-12-13-15-16-18-20-22-24-27-30-33-36-39-43-47-51-55-62-68-75- 82 -91-100-200V gibi çalışma voltajları vardır. Bu gerilim değerleri zener gerilimi olarak adlandırılırlar. 70 Şekil 4.18: Zener diyodun akım-gerilim karakteristik eğrisi 4.5.3. Foto Diyotlar Işığa duyarlı olarak iletime geçen diyotlardır. Foto sensörlerde yaygın olarak kullanılır. Bir optoelektronik devre elemanıdır. Şekil 4.19: Foto diyot sembolü Fotodiyotlar devreye ters bağlanır, bu sebeple katot ucundan anot ucuna doğru elektrik akımı geçirirler. Üzerine düşen ışıkla beraber içinden geçmeye başlayan ters yöndeki sızıntı akımları yükselir. Bu akım kontrol amaçlı kullanılır. Fotodiyot örneği olarak BPW12, BPW20, BPW30, BPW33, BPW34, BPW63, BPW65 verilebilir. Geçen akım ışığın şiddetine bağlı olarak 100mA-150mA arasıdır. Üzerine düşen gerilim ise 0,14V-0,15V arasıdır. 4.5.4. Işık Yayan Diyotlar Işık yayan diyotların çalışma ilkesi kristal diyotla aynıdır. P ve N maddelerinin birleşim yüzeyine elektrik gerilimiyle beraber ışık saçılmasını sağlayan katkı maddeleri eklenmiştir. İki ayrı türde inceleyebiliriz: 71 4.5.4.1. LED’ler (Light Emitting Diode) Işık yayan flamansız lambalardır. Uygun çalışma akımları 2mA-20mA arasıdır. Uygun çalışma akımı esnasında üzerlerine düşen gerilim LED’in yaymış olduğu ışığa göre değişiklik gösterir. Örneğin çalışma anında kırmızı ledin üzerine 1,5-1,6V dolayında gerilim düşer. Şekil 4.20: Sarı, kırmızı ve beyaz ledler Şekil 4.21: Ledin devre sembolü Araştırma Ödevi 4.3: LED’lerin yaymış oldukları ışığın rengine göre çalışma anında üzerlerine kaç volt düştüğünü araştırınız. 4.5.4.2. Enfraruj Diyotlar İnsan gözünün göremeyeceği frekansta ışık yayan diyottur. Çalışma ilkesi LED’le aynıdır. Uzaktan kumandalı sistemlerin verici kı smında kızı l ötesi bilgi iletimi sağlamak amacıyla kullanılır. LD271, LD274,CQW13, CQY99, TSHA-6203, VX301 diyotları örnek olarak verilebilir. 4.6. Analog ve Dijital Ölçü Aletiyle Diyodun Sağlamlık Testi, Diyot Uçlarının Bulunması Ölçü aletinin kı rmızı probu diyodun bir ayağına, siyah prob diyodun diğer ayağına değdirilir. Şekil 4.22’de görüldüğü gibi değer okunmadığını görürsek ölçü aletinin probları ters çevrilir. Şekil 4.23’te görüldüğü gibi değer okunuyorsa diyodun sağlam olduğu sonucuna varılır. 72 Şekil 4.22: Diyodun sağlamlık testi Sonuç olarak sağlam bir diyodun tek bir bağlantı yönünde iletime geçtiğini görmemiz gerekir. Şekil 4.23: Diyodun sağlamlık testinin son aşaması Diyodun sağlam olduğu anlaşıldıktan sonra anot-katot uçları bulunur. Dijital ölçü aletlerinde diyodun iletime geçtiği anda kırmızı probun bağlı olduğu diyot ayağı anot, siyah probun bağlı olduğu ayaksa katottur. ÖNEMLİ: Analog ölçü aletlerinin büyük çoğunluğunda direnç skalasının başlangıç noktası voltaj skalasının başlangıç noktasına göre terstir. Bu sebeple alet direnç kademesindeyken ölçü aletinin pil kutup başları problara ters bağlanır. Sonuç olarak böyle bir analog ölçü aletinde yapılan diyot ölçümünde diyodun iletime geçtiği anda kırmızı probun bağlı olduğu diyot ayağı katot, siyah probun bağlı olduğu ayaksa anottur. 4.7. Diyot Uygulamaları Bu bölümde diyotla ilgili bazı temel uygulamalar yapılarak diyodun nasıl çalıştığı anlaşılacaktır. Uygulamalarınızı dikkatlice ve iş lem basamaklarındaki yönergelere dikkat ederek gerçekleştiriniz. 73 4.7.1. Zener Diyot Doğru ve Ters Kutuplama Karakteristiğinin Çıkartılması Bu uygulamada zener gerilimi 9,1V olan zener diyodun doğru ve ters akım-gerilim karakteristiklerinin nasıl çıkartılacağı işlenecektir. Şekil 4.24: Zener diyodun ters kutuplama bölgesi akım-gerilim eğrisinin çıkartılmasında kullanılacak devre Uygulama İçin Gerekli Malzemeler Devre Elemanları Değerleri 1 adet sabit direnç 1k 1 adet pot 10k 1 adet zener diyot 9,1V 1 adet hassas ayarlı güç kaynağı Üst sınır değeri 15V ya da üzeri olabilir. 2 adet ölçü aleti Akım ölçmek için kullanılacak ölçü aletinin akım aralığı geniş olmalı 1 adet breadboard ve çok sayıda farklı renklerde zil teli Uygulama İçin Öneriler Uygulamada kullanacağınız güç kaynağının 0,1V’luk artışları sağlayabilecek hassasiyette olması, deneyinizi daha sağlıklı yapmanızı sağlayacaktır. Piyasada satılan laboratuvar tipi ucuz güç kaynaklarının büyük çoğunluğu bu özelliğe sahip değildir. Dışarıdan böyle bir güç kaynağı temin edememeniz durumunda bölümünüzde mevcut olup olmadığını öğretmeninize sorunuz. 74 Akım ölçümünde dikkatli olmanız gerekir. Ölçü aletini küçük akım değerinde tutmanız durumunda aşırı akım sigortası atabilir. Yanınızda bir kaç adet 0,5A’lik sigorta bulundurmanız deneyde yaşayabileceğiniz sürprizler için güvence olacaktır!J İşlem Basamakları • Devreyi, şekil 4.24’de görüldüğü gibi breadboard üzerine kurunuz. • Güç kaynağının değerini küçük adımlarla yükseltiniz. Her yaptığınız ayar anında voltmetreden ve ampermetreden okuduğunuz değerleri grafikte zener diyodun ters çalışma bölgesi kısmına işaretleyiniz. • Devrenin enerjisini kesiniz. • Şekil 4.24’deki devrede zener diyodu devreye doğru yönde bağlanacak şekilde yerleştiriniz. • Gerilim kaynağının değerini 0,1V’luk aralıklarla yükseltiniz. Voltmetreden ve ampermetreden okuduğunuz değerleri grafikte zener diyodun doğru çalışma bölgesi kısmına işaretleyiniz. Şekil 4.25: Zener diyodun akım-gerilim eğrisinin çıkartılması 4.7.2. Üç Renkli Led Uygulaması İki ya da üç ledin tek bir gövde içinde birleştirilmesiyle oluşturulan ledler çok renkli led adıyla anılmaktadır. Biz bu uygulamada iki adet anot, bir adet katot ayağına sahip ve üç farklı renk verebilme özelliği olan led uygulaması yapacağız. 75 Şekil 4.26: Üç renkli ortak katodlu ledin devre sembolü Şekil 4.27: Üç renkli led uygulaması Uygulama İçin Gerekli Malzemeler Devre Elemanları Değerleri 2 adet sabit direnç 470 1 adet gerilim kaynağı 3V ya da 5V yeterli 2 adet anahtar SPST (Single Push Single Throw) 1 adet üç renkli led İşlem Basamakları • Şekil 4.27’deki devreyi kurunuz. • Her seferinde yalnızca tek bir anahtar kapalı olacak şekilde istediğiniz anahtarı kapatın. Bu işlemi her iki anahtar için de tekrarlayınız. • Her iki anahtarı aynı anda kapatın ve sonucu gözlemleyiniz. 76 4.7.3. Zener Diyot Uygulaması Bu uygulamada AC gerilim kaynağı kullanarak zener diyodun çalışmasını daha iyi anlamaya çalışacağız. Şekil 4.28: Zener diyot uygulaması Devre girişine tepe değeri 20V olan AC gerilim kaynağı bağlayınız. Zener diyoda paralel bağlı R2 direnci üzerine osiloskop problarını bağlayınız. Girişin değişen genlik durumuna göre zener diyodun nasıl çalıştığını göreceksiniz. Giriş dalga şeklini ve R2 üzerindeki gerilimi aşağıdaki çizelgeye çiziniz. 77 Şekil 4.29: Yüke paralel bağlı zener diyotlu devrenin çalışma durumu 78 UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları Öneriler Diyot tipini ve çeşidini belirleyiniz. Farklı boyutlara ve i ş levlere sahip diyotların tiplerini diyot kataloglarından ve teknik kitaplardan öğrenebilirsiniz. Diyot çeşitlerini diyot kodlamalarında kullanılan harf ve rakamları belirledikten sonra o harf ve rakamların ne anlama geldiklerini öğ renerek tanımlayabilirsiniz. İnternetten diyot kodlamalarını öğrenmeniz çok kolaydır. Diyodun çalışma gerilimini belirleyiniz. Diyotların çalışma gerilimleri katalog bilgilerinde mevcuttur. Devreye uygun diyot seçiniz. Çeşitli elektronik devrelerin hangi noktalarında ne tür diyotlar kullanıldığını elektronik teknisyenlerine ya da tamircilerine sorarak öğrenebilirsiniz. Ayrıca diyot kataloglarında diyodun hangi amaçla kullanılacağı belirtilmektedir. Kataloglar genellikle İngilizce basıldığından bu konuda yardım almanız gerekebilir. UYGULAMA FAALİYETİ 79 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu kısımda üçüncü öğrenme faaliyetinde verilen bilgilerle ilgili muhakeme gücünüzü ölçecek sorular vardır. Soruları dikkatlice okuduktan sonra yanıtlamanın ne kadar önemli olduğunu aklınızdan çıkartmayınız. ÖLÇME SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi diyot için söylenebilir? A) Elektrik akımını tek yönde iletir B) Anot gerilimi katot geriliminden fazla olduğunda iletime geçer C) Alternatif akımı doğrultmak için kullanılabilir D) Hepsi 2. Aşağıdaki diyot çeşitlerinin sembolleri hangi şıkta doğru sıralamada verilmiştir? A) Yüzey birleşimli diyot, Zener diyot, LED, Köprü diyot B) Köprü diyot, Zener diyot, LED, Yüzey birleşimli diyot C) Yüzey birleşimli diyot, LED, Köprü diyot, Zener diyot D) Zener diyot, Yüzey birleşimli diyot, LED, Köprü diyot 3. Aşağıdaki silisyum diyot devresi için devre akımını hesaplayınız? A) 5,7mA B) 5mA C) 4,3mA D) 4,7mA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 80 4. Aşağıdaki devrelerde hangi diyotlar iletime geçer? A) Yalnız II B) II, III ve IV C) Yalnız I D) II ve III 5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi zener diyot için doğrudur? A) Ters kırılma gerilimiyle (Zener gerilimi) anılırlar. B) Genellikle ters kutuplama altında çalıştırılırlar (devreye ters bağlanırlar). C) Doğru kutuplama altında normal diyot gibi çalışırlar. D) Hepsi. 6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi LED için söylenemez? A) Anlamı ışık yayan diyottur. B) Devreye ters bağlanır. C) Yaydıkları renklere göre farklı çalışma gerilimleri vardır. D) Seri direnç bağlanarak kullanılırlar. 7. Hangi şıkta ideal diyodun tanımı doğru yapılmıştır? A) Elektrik akımına her iki yönde de belli bir değere kadar zorluk gösteren devre elemanıdır. B) Katoduna uygulanan gerilim anoduna uygulanan gerilimden fazla olduğunda iletime geçen devre elemanıdır. C) Elektrik akımını tek yönde ileten devre elemanıdır. D) Elektrik akımının şiddetini ayarlamak için kullanılan devre elemanıdır. 8. Sayısal avometrede Yarı iletken malzeme testi hangi kademede yapılır? A) I B) II C) III D) IV 81 DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı, cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Unutmayın kendinizi deniyorsunuz. Eğer eksikliğini hissettiğiniz bir konu ile karşılaşırsanız bilgi sayfalarına tekrar dönebilirsiniz. Araştırma yaparak, uygulama faaliyetlerini tekrar gerçekleştirerek eksiklerinizi giderebilirsiniz. Ayrıca konu ilginizi çektiyse daha fazla bilgi edinmek için araştırma yapmaktan çekinmeyiniz. 82 PERFORMANS DEĞERLENDİRME DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır Diyodun Anot-Katot Ayaklarının Belirlenmesi Diyodun Sağlamlığının Belirlenmesi Diyot Tipinin Belirlenmesi Diyot Çeşitlerinin Belirlenmesi Diyot Çeşitlerinin Çalışma Voltajlarının Belirlenmesi Amaca Uygun Diyodun Belirlenmesi DEĞERLENDİRME Performans değerlendirme sonucu “evet”, “hayır” cevaplarınızı değerlendiriniz. Eksiklerinizi faaliyete dönerek tekrarlayınız. Tamamı “evet” ise diğer öğ renme faaliyetine geçiniz. PERFORMANS DEĞERLENDİRME 83 ÖĞRENME FAALİYETİ-5 Bu öğ renme faaliyetiyle transistör devre elemanını tanıyacak, günümüzde kullanılan transistör türlerini karşılaştırmalı olarak görecek ve ihtiyaca uygun eleman seçimini öğreneceksiniz. Çeşitli elektronik devre kartları temin ederek bu kartlar üzerindeki transistörlerin yerlerini belirleyiniz. Transistorün bozulması sonucu ortaya çıkan bir arıza çeşidi bulmaya çalışınız. Arızanın yol açtığı sonuçları ve transistörün önemini sınıf arkadaşlarınızla tartışınız. Elde ettiğiniz sonuçları öğretmeninizin yönergeleri doğrultusunda raporlayınız. 5. TRANSİSTÖRLER 5.1. Çift Kutup Yüzeyli Transistörler (BJT) BJT (Bipolar Junction Transistor ) çift birleşim yüzeyli transistördür. İki N maddesi, bir P maddesi ya da iki P maddesi, bir N maddesi birleşiminden oluşur. Şekil 5.1: NPN ve PNP tranzistörlerin yapısı ve devre sembolleri Şekil 5.1’de de görüldüğü gibi NPN ve PNP olarak iki çeşidi vardır. ÖĞRENME FAALİYETİ–5 AMAÇ ARAŞTIRMA 84 Girişine uygulanan sinyali yükselterek gerilim ve akım kazancı sağlayan, gerektiğinde anahtarlama elemanı olarak kullanılan yarı iletken bir elektronik devre elemanıdır. Uygulamada farklı kullanım alanlarına sahip çok sayıda transistör çeşidi vardır. Şekil 5.2: Farklı kılıf yapılarında ransistörler Şekil 5.3: SOD 23 kılıflı SMD transistor ve TO-92 kılıflı transistörün 50YKr ile fiziksel karşılaştırması 5.1.1. Transistörün Doğru ve Ters Kutuplanması Transistör üç kutuplu bir devre elemanıdır. Devre sembolü üzerinde orta kutup beyz (B), okun olduğu kutup emiter (E), diğer kutup kollektör(C) olarak adlandırılır. Beyz akımının şiddetine göre kollektör ve emiter akımları ayarlanır. Transistorün çalışması için doğru yönde kutuplanması gerekir. Şekil 5.4’te NPN ve PNP transistörlerin doğru kutuplama yönleri gösterilmiştir. Şekil 5.4: NPN ve PNP transistörlerin doğru kutuplanması 85 Transistörü Doğru Kutuplama Şartı Beyz-emiter arasının doğru yönde kutuplanması gerekir. B-E arasını kutuplayan gerilim kaynağı VEE olarak adlandırılır. Beyz-kollektör arasının ters kutuplanması gerekir. B-C arasını kutuplayan gerilim kaynağı VCC olarak adlandırılır. Silisyum transistörler için B-E arası gerilimin (VBE) en az 0,7V olması gerekir. Transistörün iletime geçebilmesi için B-E bölgesinin uygun seviyede gerilimlenmesi gerekir. Transistörün Ters Kutuplanması B-E arasının ters kutuplanmasıyla transistör kesime gider. NPN transistörde beyz kutbu, emiter kutbuna göre daha alçak seviyede kutuplanacak olursa transistörün ters kutuplanması gerçekleşir. 5.1.2. NPN ve PNP Transistörde Akım Yönleri Transistör çalışmaya başladığında IB (beyz akımı), IC (kollektör akımı) ve IE (emiter akımı) olmak üzere üç akım oluşur. Şekil 5.5: NPN ve PNP transistörde akım yönleri Şekil 5.5’ten de görüldüğü gibi transistörün en temel akım denklemini elde edebiliriz: I E = I B + I C Denklem 5.1 5.1.3. Transistörlerin Yükselteç Olarak Kullanılması Transistörün en önemli özelliğidir. Transistörün akım kontrollü akım kaynağı olarak çalışması neticesinde akım ve gerilim yükseltme i ş lemi gerçekleşir. Transistörün kuvvetlendirici olarak kullanılmasında en önemli iki parametresi a (alfa) ve b (beta)’dır. 86 IB IC Denklem 5.2 IE IC Denklem 5.3 Not: Ayrıntılı bilgi için internetten ve piyasada mevcut meslek kitaplarından ve kaynaklardan yararlanabilirsiniz. Şekil 5.6’da transistörün akım ve gerilim yükselteci olarak kullanıldığı üç farklı devre modeli verilmiştir. Not: Transistörler aktif çalışma bölgesinde kuvvetlendirici olarak çalıştırılırlar. Araştırma Ödevi 5.1: Transistörlerin kuvvetlendirici olarak çalışmasını etkileyen unsurları araştırınız. Q noktası (çalışma noktası)’nın nasıl hesaplandığını ortak emiter bağlantılı kuvvetlendiriciyi araştırarak bir sayfayı geçmeyecek şekilde raporlayınız. Şekil 5.6: Transistörlü kuvvetlendirici modelleri 87 5.1.4. Transistörlerin Çalışma Kararlılığını Etkileyen Unsurlar Transistörlerin çalışma kararlılığı bağlantı yöntemi, transistör kılıf tipi ve buna benzer pek çok değişkenden etkilenmektedir. Araştırma Ödevi 5.2: Transistörlerin çalışma kararlılığını etkileyen değişkenleri araştırınız ve Tablo 5.1’i edindiğiniz tecrübe ve bilgi ışığında kısa bir özet halinde yalnızca temel bilgileri vererek doldurunuz. Değişkenler AÇIKLAMA Ortam sıcaklığı Beta değeri ve beyz akımı Bağlantı türü Çalışma noktası (Q noktası) stabilizasyonu K ı l ı f yapısı (SMD, plastik, metal vb.) Tablo 5.1: Transistörün çalışma kararlılığını etkileyen unsurlar 5.1.5. Transistörün Anahtarlama Elemanı Olarak Kullanılması Transistörlerin anahtarlama elemanı olarak kullanılması oldukça yaygındır. Anahtarlama elemanı olarak kullanılmasında iki önemli nokta vardır: Kesim noktası ve doyum noktası. İyi bir anahtarlayıcı bu iki nokta arasında çok hı zlı gidip gelebilmelidir. Diğer bir ifadeyle giriş düşük voltajda olduğu zaman çıkış yüksek voltaja çı kabilmeli, giriş yüksek voltajda olduğu zaman çıkış düşük voltaja inebilmelidir. 88 Şekil 5.7’de ve Şekil 5.8’de RB (beyz direnci) direncinin değerine göre çıkışın girişe göre verdiği tepki canlandırılmıştır. Şekilleri dikkatlice inceleyiniz. Şekil 5.7: RB direnci 10k değerindeyken anahtarlayıcının tepkisi; (A) Giriş gerilimi 0V(düşük) çıkış gerilimi 5V(yüksek), (B) Giriş gerilimi 1,5V(yüksek) çıkış gerilimi 0,2V(düşük) 89 Şekil 5.8: RB direnci 50k değerindeyken anahtarlayıcının tepkisi; (A) Giriş gerilimi 1,5V çıkış gerilimi 3,7V, (B) Giriş gerilimi 3,5V çıkış gerilimi 0,2V(düşük) Şekilleri karşılaştırdığımızda Şekil 5.7’deki devrenin Şekil 5.8’deki devreye göre daha çabuk tepki verdiğini (daha hızlı çalıştığını) görürüz. Şekil 5.7’de giriş gerilimi 1,5 volttayken çıkış 0 volt olmaktadır. Bu sebeple 1,5V’luk giriş gerilimi bu uygulamada yüksek voltajın başlangıç seviyesidir. Ancak Şekil 5.8’de giriş gerilimi 1,5 volttayken çı k ış 3,7 volttur. Transistör bu durumda aktif bölgeye girmiştir ve anahtarlayıcı olarak istenmeyen bir durumdur. 90 Uygulama İçin Gerekli Malzemeler Devre Elemanları Değerleri Tablo 5.2’deki dirençler 10K, 1K, 56K 1 adet ayarlı gerilim kaynağı 0V-5V arası ayarlı 1 adet sabit gerilim kaynağı 5V 1 adet transistör BC237 NPN Transistör Modeli Kılıf Tipi Beta değeri (hfe) en az (min) - en üst (maks) Kollektör- emiter en az kırılma voltajı (VCEO) Beyz-emiter en az kırılma voltajı (VBEO) 25Co’de kollektör güç tüketimi (PC) Kullanım Amacı (model ismine göre belirlenecek) BC 237A BC 239C BD 243 2N 5884 2N 3055 BC 556 BC 558B Tablo 5.3: Transistör katalog bilgilerine göre transistör değerlerinin ve görevlerinin saptanması 91 İşlem Basamakları Şekil 5.7’deki anahtarlayıcıyı kurun. Tablo 5.2’de verilen değerlere göre tabloyu doldurun. RB RC Giriş Çıkış 10K 1K 1V 10K 1K 3V 10K 1K 5V 56K 1K 1V 56K 1K 3V 56K 1K 5V Tablo 5.2: Transistörün anahtarlama elemanı olarak incelenmesi 5.1.6. Transistörlerin Katalog Bilgilerinin Okunması, Kılıf Tiplerinin Belirlenmesi, Transistör Rakamlarının Okunması Transistörlerin katalog bilgilerinden yararlanarak bacak isimleri, en üst çalışma gerilimleri, en üst çalışma akımları, termal karakteristikleri, gürültü değerleri gibi çok sayıda bilgi rahatlıkla öğrenilebilir. Ayrıca üzerlerinde yazılı harf ve rakamlar çeşitli ülkelerin kendi standartlarına göre belirlemiş oldukları kodlardır. Bu kodların ne anlama geldiği malzeme üreticisi firmaların kataloglarında ve devre elemanı kataloglarında belirtilmiştir. ÖNEMLİ: Katalog bilgileri yardımıyla hangi devrede hangi transistörün kullanılması gerektiğini rahatlıkla saptayabiliriz. Ya da arızalanmış ve elimizde mevcut olmayan bir transistörün yerine uygun karşılığını koyabiliriz. Tablo 5.3’te bazı transistörler verilmiştir. Gerekli araştırmayı yaparak tabloda boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz. Transistör katalog bilgilerini internetten ya da bölüm kütüphanenizden temin edebilirsiniz. Örnek olarak Philips Semiconductor, SGS Thomson, Motorola, Fairchild Semiconductor gibi firmaların transistör kataloglarından yararlanabilirsiniz. 92 5.1.7. Analog ve Dijital Avometreyle Transistörün Sağlamlık Testi ve Uçlarının Bulunması Şekil 5.9’da transistörlerin iç yapısı diyot eş değer karşılıklarıyla gösterilmiştir. Diğer bir ifadeyle transistör testi yaparken bu eş değer modeller göz önünde bulundurularak test işlemi yapılabilir. Diyot testi konusunu gözden geçirmeniz tavsiye edilir. Şekil 5.9: Transistörün eşdeğer modelleri Tablo 5.4’te verilen kılıf yapılarına sahip istediğiniz transistör modelini temin ederek sağlamlık testlerini yapınız ve uçlarını belirleyiniz. 93 Transistör Kılıf Tipi Seçilen Transistör Modeli Ayaklar Analog Avometreyle Yapılan Ölçümler 1= BE (W)= BC (W)= 2= Dijital Avometreyle Yapılan Ölçümler hfe= 3= BE (W)= BC (W)= 1= BE (W)= BC (W)= 2= hfe= 3= BE (W)= BC (W)= 1= BE (W)= BC (W)= 2= hfe= 3= BE (W)= BC (W)= 1= BE (W)= BC (W)= hfe= 2= 3= BE (W)= BC (W)= 1= BE (W)= BC (W)= 2= hfe= 3= BE (W)= BC (W)= 1= BE (W)= BC (W)= 2= hfe= 3= BE (W)= BC (W)= Tablo 5.4: Transistörün sağlamlık testi 94 5.1.8. LDR ve Transistörle Bir Rölenin Kumandası Transistörün beyzindeki sinyal seviyesinin kontrol edilmesiyle transistörlü kontrol devreleri tasarlanabilir. Burada önemli olan transistörlü kontrol devresinin neye göre tepki vereceğini belirlemektir. Örnek uygulamada ışığa duyarlı olarak tepki veren ve bir röleye kumanda eden devre işlenecektir. Böyle bir devrenin ya da benzer bir devrenin ne amaçla kullanılabileceği sizin yaratıcılığınıza kalmıştır. Şekil 5.10: LDR’li ve transistörlü röle kumanda devresi ÖNEMLİ: Rölenin kumanda ayağına 9V’luk üreteçle çalışan bir lamba bağlanmıştır. Vcc kaynağının değeri ve rölenin çalışma gerilimi 12V’tur. 1N4001 diyot röle bobini üzerinde çok k ı sa süreli yüklenen yüksek gerilimin transistörü bozmasını engellemek için kullanılmıştır. Transistör olarak BC237 kullanabilirsiniz. Eğer röle kontağı normalde açıksa (NA) DC üretece bağlı lamba yanmayacaktır. Normalde kapalıysa (NK) DC üretece bağlı lamba ilk durumda yanacaktır. Devreyi kurup çalıştırın ve Tablo 5.5’i LDR’nin farklı aydınlık durumlarına göre doldurunuz. LDR’nin Durumu Transistörün Durumu Karanlıkta (LDR’nin ışığı tamamen kesiliyor) Hafif aydınlıkta (LDR’nin üzerine gölge yapılıyor) Aydınlıkta (LDR gün ışığı gibi yüksek aydınlığa maruz kalıyor) Tr İletimde/Kesimde Lamba yanık/sönük Tablo 5.5: LDR’li ve transistörlü röle kumanda devresi değer tablosu 95 5.2. Alan Etkili Transistörler (FET) FET (Field Effect Transistor) alan etkili transistör demektir. JFET ve MOSFET olarak iki ana türü vardır. Transistör gibi üç ayaklı bir yarı iletken devre elemanıdır. Oluk (drain-D), kaynak (source-S) ve kapı (gate-G) olarak adlandırılan ayakları vardır. Kontrol ayağı olarak kapı ayağı kullanılır. 5.2.1. JFET’ler Birleşim yüzeyli (junction) FET’tir. Kapı (G) ucuna uygulanan ters kutuplu gerilime göre oluk (D) ve kaynak (S) uçları arasından geçen akım kontrol edilir. Bu nedenle gerilim kontrollü akım kaynağı gibi çalışır. Uygulama alanları TV, video, kamera, bilgisayar, kesintisiz güç kaynağı, anten yükselteci, verici, alıcı vb. gibi hassas yapılı elektronik devrelerde yaygın olarak kullanılır. Özellikleri • Giriş dirençleri transistörlere göre çok yüksektir. • Radyasyon etkisi yoktur. • Anahtar olarak kullanımları transistörlere göre daha kolaydır. • Transistörlere göre daha az gürültülü çalışırlar. • Sıcaklık değişimlerinden daha az etkilenirler. • Gövde boyutları transistörlerden daha küçüktür. • Yüksek frekanslı devrelerde kullanıma uygun yapıları vardır. • Çalıştıkları frekans aralığı (bant genişliği) dardır. • Transistöre benzer olarak N kanal ve P kanal olarak iki türü vardır. Araştırma Ödevi 5.3: Tablo 5.6’ya N kanallı ve P kanallı JFET’lerin devre sembollerini ayak isimlerini belirterek çiziniz. Devre sembollerini transistör kataloglarından ya da mesleki kitaplardan bulabilirsiniz. Araştırma yapmadan kopya çekerek devre sembollerini temin etmenizin mesleki tecrübeniz için olumsuz bir etkisi olacağını unutmayınız! JFET Devre Sembollerinin Çizimi N Kanallı JFET’in Devre Sembolü P Kanallı JFET’in Devre Sembolü Tablo 5.6: JFET’lerin devre sembolü 96 5.2.1.1. JFET’lerin Ölçümü Uygulaması 2N 5461 ve 2N 4393 JFET’lerini temin ediniz. Katalogdan ya da farklı kaynaklardan hangisinin N-kanallı hangisinin P-kanallı olduğunu ve ayaklarını belirleyiniz. Ardından ölçü aletinizle transistörleri ölçmeye başlayınız. Tablo 5.7’de ve Tablo 5.8’de belli bir ölçüm anında hangi probun hangi ayağa değdirileceği gösterilmiştir. + probun bir defada değdiği ayak D S G D S - probun bir defada değdiği ayak G Tablo 5.7: N kanal JFET ölçüm sonuçları + probun bir defada değdiği ayak D S G D S - probun bir defada değdiği ayak G Tablo 5.8: P kanal JFET ölçüm sonuçları Tablolarda içi dolu kutucuklar aynı anda ölçü aletinin her iki probunun da transistörün bir ayağına değdirilmeyeceğini göstermektedir. Boş kutucukların içine ölçüm sonucu elde ettiğiniz direnç değerlerini yazacaksınız. 5.2.2. MOSFET’ler MOSFET’lerin de ayakları JFET’ler gibi adlandırılmakla beraber aralarında teknik farklılıklar vardır. Kapı bölgesi gövdeden tamamen yalıtılmıştır. Bu sebeple giriş empedansları JFET’lerden de çok daha fazladır (yaklaşık 1x10 14 W, sonsuz olarak kabul edilebilir). 97 Uygulama Alanları Bant genişliği ve çalışma frekansı JFET’lere oranla daha yüksek olan MOSFET’ler entegre yapımında ve hassas elektronik devrelerin üretiminde kullanılmaktadır. Bilgisayar teknolojilerinde yaygın olarak kullanılır. Dikkat: MOSFET’lerin kapı ucundaki silisyum oksit tabakası insan bedenindeki statik elektrikten etkilenip delinebilir. Bu denenle MOSFET’lerle çalışırken daha fazla dikkat etmek gerekir. Bu devre elemanlarının lehimlenmesinde topraklı ve düşük güçlü havyalar kullanılmalıdır. N kanallı ve P kanallı olması yanında Kanal Oluşturmalı (Enhancement) ve Kanal Ayarlamalı (Depletion) iki farklı türü vardır. Araştırma Ödevi 5.4: Tablo 5.9’a N kanallı ve P kanallı kanal oluşturmalı ve kanal ayarlamalı MOSFET devre sembollerini ayak isimlerini belirterek çiziniz. N Kanallı Kanal Oluşturmalı MOSFET’in Devre Sembolü P kanallı Kanal Oluşturmalı MOSFET’in Devre Sembolü N Kanallı Kanal Ayarlamalı MOSFET’in Devre Sembolü P kanallı Kanal Ayarlamalı MOSFET’in Devre Sembolü Tablo 5.9: MOSFET’lerin devre sembolü 5.2.2.1. MOSFET’lerin Ölçüm Uygulaması Kanal ayarlamalı MOSFET ve JFET ölçümleri sonucu elde edilen değerler birbirine benzediğinden bu uygulamada yalnızca kanal oluşturmalı MOSFET’in ölçümünü yapacaksınız. IRF640 ve 3N163 MOSFET’lerini temin edin. Katalogdan ya da farklı kaynaklardan hangisinin N-kanallı hangisinin P-kanallı olduğunu ve ayaklarını belirleyin. Ardından ölçü aletinizle transistörleri ölçmeye başlayın. Tablo 5.10’da ve Tablo 5.11’de belli bir ölçüm anında hangi probun hangi ayağa değdirileceği gösterilmiştir. 98 + probun bir defada değdiği ayak D S G D S - probun bir defada değdiği ayak G Tablo 5.10: N kanal MOSFET ölçüm sonuçları + probun bir defada değdiği ayak D S G D S - probun bir defada değdiği ayak G Tablo 5.11: P kanal MOSFET ölçüm sonuçları 99 UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları Öneriler Transistör tipini ve çeşidini belirleyiniz. Farklı boyutlara ve iş levlere sahip transistörlerin tiplerini transistör kataloglarından öğrenebilirsiniz. Transistör çeşitlerini transistör kodlamalarında kullanılan harf ve rakamları belirledikten sonra o harf ve rakamların ne anlama geldiklerini ö ğ renerek tanımlayabilirsiniz. İnternetten transistör kodlamalarını öğrenmeniz çok kolaydır. Transistörün çalışma gerilimini belirleyiniz. Transistörlerin çalışma gerilimleri katalog bilgilerinde mevcuttur. Devreye uygun transistörü seçiniz. Çeşitli elektronik devrelerin hangi noktalarında ne tür transistörler kullanıldığını elektronik teknisyenlerine ya da tamircilerine sorarak öğrenebilirsiniz. Ayrıca transistör kataloglarında transistörün hangi amaçla kullanılacağı belirtilmektedir. Kataloglar genellikle İngilizce basıldığından bu konuda yardım almanız gerekebilir. UYGULAMA FAALİYETİ 100 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu kısımda üçüncü öğrenme faaliyetinde verilen bilgilerle ilgili muhakeme gücünüzü ölçecek sorular vardır. Soruları dikkatlice okuduktan sonra yanıtlamanın ne kadar önemli olduğunu aklınızdan çıkartmayınız. ÖLÇME SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi transistörün görevlerindendir? I – Alternatif gerilimi doğrultmak için kullanılır. II – Akım kazancı sağlamak için kullanılır. III – Sinyal kuvvetlendirmek için kullanılır. IV – Anahtarlama elemanı olarak kullanılır. A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) II, III ve IV 2. Transistörün çalışması için gerekli besleme yönü hangi şıkta doğru verilmiştir? A) B-C arası ve B-E arası doğru yönde kutuplanır. B) B-C arası ters, B-E arası doğru yönde kutuplanır. C) B-C arası doğru, B-E arası ters kutuplanır. D) B-C arası ve B-E arası ters kutuplanır. 3. Bir transistörlü devrede Ic=100mA ve Ib=1mA ise Ie akımı ne kadardır? A) 101mA B) 99mA C) 100mA D) 200mA 4. Aktif bölgede çalışan bir transistörün betası 100 ve beyz akımı 100mA ise emiter akımı Ie ne kadardır? A) 10mA B) 9,9mA C) 10,1mA D) 1mA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 101 5. Aşağıdaki transistörlerin hangi ikisinin akım yönleri doğru verilmiştir? A) I-II B) II-III C) I-IV D) III-IV 6. Bağlantı türünden bağımsız olarak transistörlü bir kuvvetlendirici devresinin akım kazancı hangi şıkta doğru verilmiştir? A) Giriş akımının çıkış akımına oranı B) Kollektör akımının emiter akımına oranı C) Kollektör akımının beyz akımına oranı D) Çıkış akımının giriş akımına oranı 7. JFET için verilen önermelerden hangisi doğrudur? A) VGS gerilimi uygulanmadıkça akım geçirmez. B) VGS gerilimiyle D-S arasında geçen akım kontrol edilir. C) Giriş dirençleri çok düşüktür. D) Besleme gerilimi yükseltildikçe D-S arası geçen akım da sürekli artar. 8. Aşağıdaki sembollerin isimleri hangi şıkta doğru verilmiştir? I II III A) I: P-knal JFET, II: P-kanal E MOSFET, III: N-kanal D MOSFET B) I: N-kanal JFET, II: N-kanal E MOSFET, III: P-kanal D MOSFET C) I: N-kanal D MOSFET, II: N-kanal JFET, III: P-kanal E MOSFET D) I: N-kanal JFET, II: N-kanal D MOSFET, III: P-kanal E MOSFET 102 9. Aşağıdakilerden hangisi FET’in anahtarlama elemanı olarak kullanımının transistöre göre daha kolay olmasının bir sebebidir? A) Düşük giriş gerilimiyle yüksek akım kontrolü sağlanabilmesi B) Sıcaklık değişiminden daha az etkilenmesi C) Boyutlarının daha küçük olması D) Radyasyon etkisinin olmaması 10. Aşağıdakilerden hangisi PNP bir transistördür? A) BD 135 B) BD243 C) 2N5884 D) J111 DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı, cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Unutmayın kendinizi deniyorsunuz. Eğer eksikliğini hissettiğiniz bir konu ile karşılaşırsanız bilgi sayfalarına tekrar dönebilirsiniz. Araştırma yaparak, uygulama faaliyetlerini tekrar gerçekleştirerek eksiklerinizi giderebilirsiniz. Ayrıca konu ilginizi çektiyse daha fazla bilgi edinmek için araştırma yapmaktan çekinmeyiniz. 103 PERFORMANS DEĞERLENDİRME DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır Transistör devre sembollerinin çizilmesi BJT transistörün ayaklarının belirlenmesi BJT transistörün sağlamlığının belirlenmesi Fet’in sağlamlığının belirlenmesi Transistör tipinin belirlenmesi Transistör çeşitlerinin belirlenmesi Transistör çeşitlerinin çalışma voltajlarının belirlenmesi Transistörün anahtarlama elemanı olarak kullanılması DEĞERLENDİRME Performans değerlendirme sonucu “evet”, “hayır” cevaplarınızı değerlendiriniz. Eksiklerinizi faaliyete dönerek tekrarlayınız. Tamamı “evet” ise modül değerlendirmeye geçiniz. PERFORMANS DEĞERLENDİRME 104 MODÜL DEĞERLENDİRME YETERLİK ÖLÇME Bu bölümde modül sonu değerlendirmesi yapılmaktadır. Soruların bir kısmı okul ya da okul d ışı ortamlarda o konuyla ilgili birebir uygulama ve araştırma yapmış olmayı gerektirmektedir. Soruları kesinlikle ezberci bir anlayışla ya da hazırcı bir yaklaşımla çözmeye kalkmayınız. Bu bölümle modülde işlenen, sizlere araştırma konusu olarak verilen konular hakkında piyasa şartlarına uygun yeterliliğe ulaşıp ulaşmadığınız sı nanmaktadır. Soruları bu bilinçle yanıtlayınız. Soruları yanıtlayamadığınız yerlerde mutlaka modül içinde ilgili konuya geri dönünüz. Sizden yapmanız istenen uygulamaları imkanlarınız ölçüsünde yeniden tekrarlayın. En son aşamada arkadaşlarınıza, konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere, yazılı-görsel materyallere ve öğretmenlerinize danışınız. ÖLÇME SORULARI 1. %5 toleranslı 33k?'luk direncin renk bantlarını bulunuz? A) Kırmızı, Kırmızı, Turuncu, Altın B) Turuncu, Turuncu, Turuncu, Altın C) Turuncu, Turuncu, Kırmızı, Altın D) Turuncu, Kırmızı, Kırmızı, Altın 2. Renkleri kırmızı, kırmızı, altın, altın olan bir direncin değeri ve toleransı nedir? A) 22W%5 B) 220W%5 C) 2,2W%5 D) 0,22W%5 3. %10 toleranslı 1K’lık 3 adet seri bağlı direnç düzeneğinin direnci ölçülmüş ve 2,25K çıkmıştır. Bu durumda aşağıdaki önermelerden hangisi kesinlikle söylenebilir? A) Ölçülen değer hata payı sınırları içindedir. B) Ölçü aleti yanlış ölçüm gerçekleştirmiştir. C) Düzenekteki dirençlerden biri hatalı üretilmiştir. D) Ölçülen değer hata payı dışındadır. MODÜL DEĞERLENDİRME 105 4. Aşağıdaki diyot çeşitlerinin sembolleri hangi şıkta doğru sıralamada verilmiştir? I II III IV A) Yüzey birleşimli diyot, Zener diyot, LED, Foto diyot B) Zener diyot, Yüzey birleşimli diyot, LED, Foto diyot C) Foto diyot, Zener diyot, LED, Yüzey birleşimli diyot D) Foto diyot, Zener diyot, Yüzey birleşimli diyot, LED 5. Aşağıdaki devrelerde hangi diyotlar iletime geçer. A) Yalnız II B) I-III ve IV C) Yalnız I D) III ve IV 6. Ortak emiter şase bağlantılı transistörün akım kazancı (hfe) hangi şıkta doğru verilmiştir? A) Giriş akımının çıkış akımına oranı B) Kollektör akımının beyz akımına oranı C) Beyz akımının emiter akımına oranı D) Kollektör akımının emiter akımına oranı 7. Sağlam bir dijital avometreyle yapılan diyot ölçümünde bir yönde 570 değeri diğer yönde 4500 değeri okunmuştur. Buna göre aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur? A) 4500 değerinin okunduğu durumda probların doğru yönde bağlanmış olma olasılığı daha yüksektir. B) Diyot sağlamdır. C) Ölçü aleti yanlış ölçüm gerçekleştirmiştir. D) 4500 değeri sağlam bir diyot için normal değildir. 106 8. Transistör testi için aşağıda söylenen önermelerden hangileri doğrudur? I- B-E arası doğru yönde yapılan ölçüm değeri B-C arası doğru yönde yapılan ölçüm değerinden küçüktür. II- E-C arasının her iki yönde yapılan ölçümünde küçük değer okunur. III- E-B ve B-C arası yapılan ters yönde ölçümler sonucu çok yüksek değer okunur (ölçme sınırının dışında kalır). A) I ve III B) Yalnız II C) Yalnız I D) Hepsi 9. Transistörlü bir anahtarlama devresi için RB direnci hakkında söylenenlerden hangisi doğrudur? A) RB direnci küçüldükçe transistörün düşük (low)-yüksek (high) değerler arası geçişi daha yavaş olur. B) RB direnci küçüldükçe anahtarlayıcı devrenin çıkışı daha büyük giriş genliklerinde yüksek olur. C) Anahtarlayıcı çıkışından daha büyük giriş genliklerinde düşük genlik alınabilmesi için RB direnci değerinin büyütülmesi gerekir. D) Anahtarlayıcı devreler transistörün aktif bölgesinde çalışır. 10. FET devre elemanında VGS kaynağının görevi nedir? A) D-S arası geçen akımı kontrol eder. B) Vp (pinch-off gerilimi) değerinin büyümesini sağlar. C) D-S arası geçen akımı kontrol yükseltir. D) FET’in doyum bölgesinin küçülmesini sağlar. 11. JFET’in doyuma gittiği andaki akım ve o andaki gerilimin adı hangi şıkta doğru verilmiştir? A) IC, Vc B) ID, VGS C) IE, VEE D) IDSS, Vp 12. Kanal oluşturmalı MOSFET ve kanal ayarlamalı MOSFET ile ilgili söylenenlerden hangisi doğrudur? A) Kanal oluşturmalı MOSFET’te VGS gerilimiyle D-S arası akım azaltılır. B) Kanal ayarlamalı MOSFET’te VGS gerilimiyle D-S arası akım çoğaltılır. C) Kanal ayarlamalı MOSFET’te VGS gerilimi kanalın genişlemesini sağlar. D) Kanal oluşturmalı MOSFET’te VGS gerilimi kanalın genişlemesini sağlar. 107 13. Avometrenin ohm kademesinde bir bobin ölçülmüş ve ekranda 120W okunmuştur. Bobin hakkında verilen önermelerden hangileri kesinlikle doğrudur? I- Bobin arızalıdır. II- Bobin sargısında kopma yoktur. III- Bobin endüktansı çok düşüktür. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II-III 14. Analog avometreyle yeni alınmış bir 10mF’lık kondansatör testi yapılmış, ibrenin yüksek direnç noktasından alçak direnç noktasına saptığı ve uzun bir süre beklendiğinde o noktada kaldığı görülmüştür. Kondansatör hakkında verilen önermelerden hangileri kabul edilebilir? I- Kondansatör plakaları arasında kısa devre vardır. II- Kondansatör sağlamdır. III- Kondansatör güvenle kullanılabilir. IV- Kondansatör hatalı üretilmiştir. A) II-III B) Yalnız I C) I ve III D) I-IV DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı, cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Unutmayın kendinizi deniyorsunuz. Eğer eksikliğini hissettiğiniz bir konu ile karşılaşırsanız bilgi sayfalarına tekrar dönebilirsiniz. Araştırma yaparak, uygulama faaliyetlerini tekrar gerçekleştirerek eksiklerinizi giderebilirsiniz. Ayrıca konu ilginizi çektiyse daha fazla bilgi edinmek için araştırma yapmaktan çekinmeyiniz. 108 CEVAP ANAHTARLARI ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI 1 D 2 C 3 A 4 C 5 A 6 C 7 A 8 C 9 C 10 A ÖĞRETİM FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI 1 A 2 A 3 D 4 A 5 B 6 D 7 C 8 D 9 A 10 C CEVAP ANAHTARLARI 109 ÖĞRETİM FAALİYETİ-3 CEVAP ANAHTARI 1 küçük 2 A 3 A 4 C 5 D 6 omik 7 Lcrmetre 8 B ÖĞRETİM FAALİYETİ-4 CEVAP ANAHTARI 1 D 2 A 3 C 4 B 5 D 6 B 7 C 8 C ÖĞRETİM FAALİYETİ-5 CEVAP ANAHTARI 1 D 2 B 3 A 4 C 5 D 6 D 7 B 8 B 9 A 10 C 110 MODÜL DEĞERLENDİRME CAVAP ANAHTARI 1 B 2 C 3 D 4 D 5 B 6 C 7 D 8 A 9 C 10 A 11 D 12 D 13 B 14 D 111 KAYNAKLAR MERAL, M.; H. GENÇ,: “Eğit-Bilimsel İlkeler I şığında Web Tabanlı ve Etkileşimli Elektronik Dersi Yazılımının Geliştirilmesi”, M.Ü.F.B.E. Yüksek Lisans Bitirme Tezi Çalışma Notları, İstanbul, 2005. BOYNAK, F.; H. GENÇ,: “Java Animasyonlarıyla Web Tabanlı Elektronik Eğitimi”, M.Ü.T.E.F. Lisans Mezuniyet Tezi Notları, İstanbul, 2002. Elektronik Yayınlar http://www.howstuffworks.com (Erişim tarihi: Nisan 2005) http://www.crocodile-clips.com (Erişim tarihi: Nisan 2005) http://www.centralsemi.com (Erişim tarihi: Nisan 2005) http://www.hobby-elec.org (Erişim tarihi: Nisan 2005) http://www.girginelektronik.com (Erişim tarihi: Nisan 2005) http://www.play-hookey.com/semiconductors/junction_fet.html (Erişim tarihi: Nisan 2005) http://www.elektronikhobi.com (Erişim tarihi: Kasım 2004) http://www.antrak.org.tr (Erişim tarihi: Eylül 2003) KAYNAKLAR