2 - Tıbbi Patoloji Anevrizma ve Arteriyel Diseksiyon_Part1a Anevrizma, Bir kan damar ı n ı n lokalize, anormal dilatasyonudur ? En s ı k aort ve kalpte görülür ?Anevrizma, GERÇEK ? YALANCI ?Gerçek anevrizma ATEROSKLEROT İ K ? SF İ L İ T İ K ? KONJEN İ TAL ? SOLVENTR İ KÜLER ?Yalanc ı anevrizma Myokard enfarktüsü sonras ı rüptür zemininde geli ş en ? anevrizma Damar grefti ? Travma sonras ı ?Anevrizma Tipleri ( ş ekline göre ) Dissekan ? Arteriovenöz ? Sakküler ? Fuziform ?Anevrizma Tipleri (etyolojiye göre ) Aterosklerotik ? Sfilitik ? Dissekan ? Mikotik ? Konjenital ?Anevrizma Patogenez Damar duvar ı ba ğ dokusunun intrinsik içeri ğ i ? Marfan sendromu ? Loeys-Dietz sendromu ? Ehler-Danlos sendromu ? Genetik yatk ı nl ı k ? Matriks metalloproteinleri (MMPs) ? Düz kas hücrelerinin kayb ı ve ECM in uygunsuz ? sentesi İ ç media iskemisi ? Kistik medial dejenerasyon ?KONJEN İ TAL (BERRY) ANEVR İ ZMA Serebral arterler ? Arter duvar ı nda konjenital defekt ? Subaraknoid ve intraserebral kanama* ?Mİ KOT İ K ANEVR İ ZMA Enfeksiyon ve damar duvar ı zay ı flamas ı sonucu ? meydana gelir Rüptüre olabilir ? Aort, serebral arterler ? Enfektif endokardit* komplikasyonu ?SF İ Lİ T İ K ANEVR İ ZMA Tersiyer sfiliz ? Küçük damar tutulumu ile aort ve sinir sistemi ? etkilenimi Torasik Aort ?Sfilitik anevrizma Sfilitik Aortit - “tree bark ” görünümü ? Obliteratif endarterit ve plazma hücre infiltrasyonu ? AS geli ş im riski ? Aort kapa ğ ı nda dilatasyon ?ATEROSKLEROT İ K ANEVR İ ZMA Abdominal aort ve common iliak arterler ? Genellikle fuziform ? Mural trombüs içerebilir ?Abdominal aortik anevrizma (AAA) Mikr: arteriel duvar ı n destrüksiyonu ? Varyant: inflamatuar AAA ve mikotik AAA ? Renal ve mezenterik arter ostiumlar ı nda t ı kanma ? Klinik özellikler ?