2 - Tıbbi Patoloji Anevrizma ve Arteriyel Diseksiyon_Part2a Rüptür riski büyüklü ğ ü ile ili ş kili ? <4 cm: yok ? 4-4,9cm: %1/y ı l ? 5-5,9 cm: %11/y ı l ? >6cm:%25 ?Torasik aortik anevrizma En s ı k hipertansiyon ile ili ş kilidir ? Marfan ve Loeys-Dietz sendromu ile ili ş kli vakalar da ? vard ı r Mediastinal yap ı lar ı n geni ş lemesi ? Solunum güzlü ğ ü ? Yutma güçlü ğ ü ? Kemik erezyonuna ba ğ l ı a ğ r ı ? Aort yetmezli ğ i ?D İ SSEKAN HEMATOM (aortik diseksiyon) Damar duvar ı içinde lokalize bir hematom ? Hipertansiyon hikayesi ? Kistik medial nekroz ? Klinik özellikler ? Tedavi ?Dİ SSEKAN HEMATOM Ba ş lang ı çta 1-5 cm uzunlukta transvers veya oblik ? intimal bir y ı rt ı k Kanama median ı n orta ve d ı ş 1/3 k ı sm ı aras ı nda ? Bazan “ çift namlu aort” g örünümü ?Dİ SSEKAN HEMATOM Risk etkilenen aortun seviyesine ba ğ l ı d ı r ? Tip A- en s ı k ve en tehlikeli olan proksimal ? lezyonlard ı r. Asendan aort tek ba ş ı na veya desendan aort ile birlikte tutulmu ş tur Tip B- Asendan aort etkilenmemi ş tir ?Tip II Tip III Tip I T İ P ARaynaud “Fenomeni” PRIMER: (formerly Raynaud “HASTALI Ğ I”) ? Digital SOLUKLUK ? S İ YANOZ ? H İ PEREM İ ? (WHITE) ? (BLUE) ? (RED) ? Vazokonstriksiyon genellikle SO Ğ UK ile tetiklenir, ? Burun ucunda da olabilir ? Self Limited, Gangren SEYREK ? SEKONDER: (Eskiden Raynaud “Fenomeni.”) ? Atheroskleroz ? SLE ? Buerger Hast ?