2 - Tıbbi Patoloji Anevrizma ve Arteriyel Diseksiyon_Part3a Variköz Venler Geni ş lemi ş k ı vr ı ml ı venler ? En s ı k bacak yüzeyel venleri ? Risk faktörleri: ? Ya ş ? Cinsiyet ? Herediter predispozisyon ? Ş i ş manl ı k ? Postür ? Artm ı ş venöz bas ı nç ?Variköz Venler Patoloji: Venler dilate uzam ı ş ve k ı vr ı ml ı ? Kapak deformiteleri ve lümende tromboz ?Klinik Özellikler Ş i ş lik ve a ğ r ı Komplikasyon: Staz dermatiti Staz ülseriDi ğ er Variköz Venler Hemoridler ? Özefagus varisleri ? Varikosel ?Derin Ven Trombozu TROMBOFLEB İ T ? FLEBOTROMBOZ ?Yatk ı nl ı k! Kalp yetmezli ğ i ? Neoplazi ? Hamilelik ? Ş i ş manl ı k ? Postoperatif dönem ? immobilizasyon ?