Korozyon Anodik Koruma 12 1 ANODİK KORUMA 12 2 ANODİK KORUMA ? Metal ve alaşımların teknik ve ekonomik bakımdan önem taşıyan büyük bir bölümü pasifleşme özelliğine sahiptir. ? Korozyona uğramakta olan bir metalin pasif tutuma geçmesi sonucu korozyon hızında büyük bir azalma görülür 12 3 ANODİK KORUMA ? Anodik koruma bu ilkeye dayalı olarak gerçekleştirilir. ? Korozyona uğrayan metal anot olarak polarize edilerek potansiyeli koruma alanı (pasif alan) içine kaydırılır . 12 4 ANODİK KORUMA ? Böylece başlatılan pasif tutumun sürdürülmesi için metal potansiyelinin bu alan içinde sabit tutulması gerekir. ? Koruma için gerekli bu koşullar potansiyostatık devre ile sağlanır. 12 5 ANODİK KORUMA ? Şekil 110b bir asit tankına uygulanan iç koruma yöntemini göstermektedir. ? Koruma devresi potansiyostat, korunacak yapı ve ortam için korunan metalin potansiyelini sürekli olarak izlemek gerekir. 12 6 ANODİK KORUMA ? Ölçümler için uygun bir mukayese elektordundan (Örneğin doygun kalomel elektrodu) yararlanılır. 12 7 ANODİK KORUMA ? Koruma potansiyelinden sapmalar geri besleme yöntemi (feed back control) ile elektrik akımına dönüştürülür. ? Böylece korunan metal uygun yönde polarize edilerek sapmalar anında sıfıra indirgenir ve potansiyel öngörülen değerde sabit tutulur. 12 8 ANODİK KORUMA ? Katodik koruma yöntemi ile kıyaslayarak anodik koruma yönteminin yarar ve sakıncalarını şöyle özetlenebilir: ? (a) Anodik kontrol aktif pasif dönüşümü gösteren metallere uygulanabilir. ? Krom, nikel titanyum, demir paslanmaz çelikler, nikel ve titan alaşımları bunun başlıca örnekleridir. ? Bakır ve bakır alaşımları, çinko, magnezyum ve kadmiyum anodik korumanın uygulanamadığı metallerdir. 12 9 ANODİK KORUMA ? Buna karşılık katodik koruma bütün metal ve alaşımlara uygulanabilir. ? Potansiyel dağılımı anodik korumada katodik korumaya oranla daha homojendir. ? Bu nedenle yardımcı elektrotların şekli, yeri ve konumu anodik korumada daha az önem taşır 12 10 ANODİK KORUMA ? (c) Potansiyostat gibi pahalı bir yöntemi kullanma zorunluğu anodik korumanın ilk yatırım masraflarını yükseltir. ? (d) Anodik koruma çok etken asit ortamlarda bile başarı ile kullanılır. En yaygın uygulama alanı sülfürik asittir. ? Ancak zayıf asitler (Örneğin fosforik asit) ve bazik ortamlarda da kullanım bulur. ? Asit ortamlarda uygulanan korumalarda katot malzemesi platin, platinle kaplanmış tantal ve kurşundan yararlanılır. ? Bazik ortamlarda ise nikel ve demir en çok kullanılan katot malzemeleridir. 12 11 ? . Tablo 9. Anodik korumanın akım gereksinimine ait veriler 12 12 ? . Şek il 111. Endü striy el alanda zemin korozyonu test istasyonu