Maden Yatakları Antimon ANT İ MON TAR İ HCES İ ? ?     ANT İ MON Ç OK ESK İ DEN BER İ KULLANILAN B İ R METALD İ R. ? ?         KUR Ş UN İ LE KARI Ş TIRILINCA ONU SERTLE Ş T İ R İ R. ? ?         SAVA Ş MALZEMES İ OLARAK DA KULLANILMI Ş TIR. ? ?         ANT İ MON- KUR Ş UN ALA Ş IMLARI BATARYALARDA KULLANILMI Ş TIR. ÖNEMLY MYNERALLERY Ady Formülü Sb miktary % Yo?unlu?u (gr/cm 3 ) Metalik antimon Sb 93,5 - 99,89 6,6 - 6,8 Antimonit (stibnit) Sb 2 S 3 71,4 4,6 - 4,7 ªenarmantit Sb 2 O 3 83,3 5,2 - 5,3 Valentinit Sb 2 O 3 83,3 5,6 - 5,8 Sersantit Sb 2 O 4 78,9 4,1 - 5,8 Bulangerit Pb 5 Sb 4 S 11 25 5,7 C EVHER KAL İ TES İ ? ?          CEVHER İ N KAL İ TES İ CEVHERDEK İ YARARLI VE ZARARLI • B İ LE Ş ENLER İ N TEN Ö R Ü NE BA Ğ LIDIR. ? ?         AS, CU, PB VE FE ZARARLI ELEMENTLER OLARAK N İ TELEND İ R İ L İ R. ? ?         İ Ş LETME G ÜÇ L Ü KLER İ , NAKL İ YE SORUNLARI KAL İ TEY İ ETK İ LER ? ?         S Ü LF Ü RL Ü CEVHERLER İ N RANDIMANI % 30-50 DAH İ İ Y İ D İ R. ? ?         ANT İ MON; S Ü F Ü RL Ü , OKS İ TL İ VEYA İ K İ S İ N İ N KARI Ş IMI Ş EKL İ NDE • BULUNAB İ L İ R. ? ?         OKS İ TL İ CEVHERLERDE BAR İ T, FLOR İ T VE KALS İ T SORUN OLAB İ L İ R. ? ?         DAMAR Ş EK İ LL İ YATAKLARDA MAL İ YET D ÜŞ ER VE TEN Ö R Y Ü KSEL İ R. ? ?         S İ L İ SL İ K İ RE Ç TA Ş LARINA BA Ğ LI YATAKLARDA TEN Ö R % 3 S b OLARAK • KABUL ED İ L İ R. ? ?         ALTINLI, P İ R İ TL İ , Ş EL İ TL İ , C İ VALI ANT İ MON YATAKLARINDA TEN Ö R % • 3 ’ Ü N ALTINA KADAR İ NEB İ L İ R. ANT İ MON YATAKLARI ?         ? ANT İ MON YATAKLARI K ÜÇÜ K, DEVAMSIZ, D Ü ZENL İ OLMAYAN K Ü TLELER HAL İ NDED İ R. ? ?    ?       EN Ö NEML İ M İ NERAL İ ANT İ MON İ TT İ R. ? ?         ANT İ MON YATAKLARININ B İ R Ç O Ğ U PL Ü TON İ K VE SUBVOLKAN İ KT İ R. ? ?         EP İ TERMAL SICAKLIKLARDA OLU Ş UR. ? ?         ANT İ MON YANINDA AG, B İ , CU, PB M İ NERA L LER İ NE DE RASTLANIR. ? ?         ANT İ MON YATAKLARININ K Ö KEN İ MA Ğ MAT İ K KAYA Ç LARLA İ L İ Ş K İ L İ D İ R. ? ?         CEVHERLE Ş ME HER YA Ş TA VE HER T Ü R KAYA Ç TA OLUR. YATAKLARIN Ç O Ğ U TEK BA Ş INA B İ RKA Ç B İ N TONDAN • FAZLA CEVHER İ Ç ERMEZ. ?         BU T İ P YATAKLARDA TEN Ö R %5-10 SB ’ DUR. ?         DAMARLARIN KALINLIK VE HAC İ MLER İ AZDIR. ?         CEVHER İ N DER İ NL İĞİ B İ RL İ KTE BULUNDU Ğ U METALLER İ N C İ NS İ NE BA Ğ LI OLARAK DE Ğ İ Ş İ R. ?         GANG M İ NERALLER İ KUVARS, KALS İ T, BAR İ T, J İ PS, S İ DER İ T VE KONTAKT S İ L İ KATLARDIR. URET İ M İ O        %45-60 SB KAPSAYAN CEVHERLER SIVILA Ş TIRILIR. O         “REG Ü L Ü S”, OKS İ T CEVHER İ N İ ZABES İ NDEN VEYA S Ü LF İ T İ N FE İ LE MUAMELES İ NDEN ELDE ED İ L İ R. O        P b RAF İ NER İ S İ NDE YAN Ü R Ü N OLARAK ELDE ED İ L İ R. KULLANIM ALANLARI ? o        ANT İ MON METAL OLARAK PB-SB ALA Ş IMI Ş EKL İ NDE; ? AK Ü , K İ MYASAL POMPA, T Ü P, KABLO KILIFI, MATBAA HARF İ , ? ? S Ü RT Ü NMEYE DAYANIKLI AKSAM YAPIMINDA KULLANILIR. ? o   ?       ANT İ MON OKS İ T (Sb 2 O 3 ) METAL VE SERAM İ KLER İ N ? KA PLANMASINDA KULLANILIR.   Ö ZEL OPT İ K ALETLER İ N YAPIMINDA KULLANILIR. TÜRK İ YE ’ DEK İ ANT İ MON YATAKLARI O        EN Ö NEML İ YATAK KUVARS+ANT İ MON YATA Ğ I OLUP TURHAL ’ DADIR O        İ ZM İ R, G Ö LC Ü K, B İ LEC İ K-S Ö Ğ Ü T, TAV Ş ALI- K Ü TAHYA VE BURSA ’ DADA Ö NEML İ YATAKLAR VARDIR