Yönetim Ve Organizasyon Araştırm Yöntem ve Teknikleri - Güven Deniz DOİ106 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ DERSİ ÖĞR.GÖR.GÜVEN DENİZB B İ İ L L İ İ MSEL ARA MSEL ARA Ş Ş TIRMA TIRMA Y Y Ö Ö NTEMLER NTEMLER İ İAra Ara ş ş t t ı ı rmac rmac ı ı y y ı ı g g ü ü d d ü ü leyen leyen motifler motifler • Merak • Problem • Eldeki veriler • Teknik olanaklar: ekipman, malzeme, sporcu • Ekonomik kaynak • Güncel yaklaşımlarBilimsel ara Bilimsel ara ş ş t t ı ı rman rman ı ı n ama n ama ç ç lar lar ı ı • • Olaylar Olaylar ı ı n tan n tan ı ı mlanmas mlanmas ı ı ,s ,s ı ı n n ı ı flamas flamas ı ı … … • • Olaylar aras Olaylar aras ı ı ndaki ili ndaki ili ş ş kileri bulmak kileri bulmak • • Olaylar Olaylar ı ı anlamak ve a anlamak ve a ç ç ı ı klamak klamak • • Olaylar Olaylar ı ı n n ö ö nceden tahmin edilmesi nceden tahmin edilmesi • • Olaylar Olaylar ı ı n kontrol n kontrol ü ü • • İ İ li li ş ş kilerin i kilerin i ç ç indeki sebepleri incelemek indeki sebepleri incelemekBaşlıca iki araştırma metodolojisi vardır • niceliksel araştırma (quantitative research) niteliksel araştırma (qualitative research)• Nitel araştırma Niçin? Nasıl? Ne şekilde sorularına yanıt arar. • Nicel araştırma Ne kadar? Ne miktarda? Ne kadar sık, Ne kadar yaygın? sorularına yanıt arar.Bilgi edinme yollar Bilgi edinme yollar ı ı • • Otoriteden bilgi almak Otoriteden bilgi almak • • Ki Ki ş ş isel deneyimler sonucu bilgi edinmek isel deneyimler sonucu bilgi edinmek • • Bilimsel y Bilimsel y ö ö ntemle bilgi edinmek ntemle bilgi edinmekBilimsel y Bilimsel y ö ö ntemin ntemin ö ö zellikleri zellikleri • • D D ü ü zenlilik g zenlilik g ö ö stermesi gerekir stermesi gerekir • • Verilere dayal Verilere dayal ı ı olmal olmal ı ı d d ı ı r r • • Nesneldir Nesneldir • • Analitik olmal Analitik olmal ı ı d d ı ı r r