Bilimsel Araştırma Yöntemleri Araştırmaya Başlangıç B İ L İ MSEL ARA Ş TIRMA YÖNTEMLER İ Prof. Dr. Mustafa Ergün AKÜ - E ğ itim Fakültesi Ara ş t ı rmaya Ba ş lang ı çAra ş t ı rma Problemi ( Research Question ) Bilimsel Ara şt rma Y ö ntemleri Prof.Dr. Mustafa Erg ü n AK ÜBilim adam ı toplumdaki problemleri alg ı layabilmelidir. Problemi göremezsek ara ş t ı rma yapamay ı z. Bilimsel Ara şt rma Y ö ntemleri Prof.Dr. Mustafa Erg ü n AK ÜAra ş t ı rma yaparken problemin cevapland ı r ı labilir ve incelenebilir olmas ı na dikkat edilmelidir. Bilimsel Ara şt rma Y ö ntemleri Prof.Dr. Mustafa Erg ü n AK ÜAra ş t ı rma problemi orijinal olmal ı d ı r. Bilinen do ğ rular üzerine ara ş t ı rma, bilime ve topluma bir yarar sa ğ lamaz. Bilimsel Ara şt rma Y ö ntemleri Prof.Dr. Mustafa Erg ü n AK ÜYapt ığı n ı z ara ş t ı rma, bilime katk ı da bulunmal ı veya bir problemimizi çözmelidir. Bilimsel Ara şt rma Y ö ntemleri Prof.Dr. Mustafa Erg ü n AK ÜEldeki problemi, konuyu ve ara ş t ı rma co ğ rafyas ı nı mutlaka s ı n ı rland ı rmal ı y ı z. Bilimsel Ara şt rma Y ö ntemleri Prof.Dr. Mustafa Erg ü n AK ÜProblem üzerinde etkili olan tüm de ğ i ş kenleri kontrol alt ı na almam ı z gerekir. ( Identify Variables ) Bilimsel Ara şt rma Y ö ntemleri Prof.Dr. Mustafa Erg ü n AK ÜAra ş t ı rma hipotezinin yaz ı lmas ı ( State the Hypothesis ) “Varsay ı m” veya denence Bilimsel Ara şt rma Y ö ntemleri Prof.Dr. Mustafa Erg ü n AK ÜDo ğ ru olup olmad ığı n ı ara ş t ı raca ğı m ı z (test edece ğ imiz) hüküm. Ara ş t ı rma amac ı , gözlem ve ara ş t ı rmalardan ç ı kan tahmin Bilimsel Ara şt rma Y ö ntemleri Prof.Dr. Mustafa Erg ü n AK ÜÖ l çü lebilir hipotezler belirleme ( Identify measurable hypotheses ) Ba ğ ml de ğ i ş kendeki de ğ i ş meleri ( variations ) ö l ç meliyiz. Bu de ğ i ş ikli ğ i ba ğ ms z de ğ i ş ken etkiler (cause). İ statistiksel olarak anlaml ba ğ lat lar , ili ş kileri arar z. Bilimsel Ara şt rma Y ö ntemleri Prof.Dr. Mustafa Erg ü n AK ÜBaz hipotezler ba ğ ms z ve ba ğ ml de ğ i ş kenler aras ndaki ili ş kileri ( Association ) incelerler. ( connections between independent and dependent variables ) Bilimsel Ara şt rma Y ö ntemleri Prof.Dr. Mustafa Erg ü n AK ÜAssociation = covariation ( measurable changes in one variable that occur concurrently with changes in another variable ) . Bilimsel Ara şt rma Y ö ntemleri Prof.Dr. Mustafa Erg ü n AK ÜP ositive association = change in the same direction. Negative association = change in opposite directions. Bilimsel Ara şt rma Y ö ntemleri Prof.Dr. Mustafa Erg ü n AK ÜNeden-sonu ç ili ş kisi ( Causation ) Bu ili ş ki ( relationship ) istatistikle ö l çü lemez. Bu, deneysel ç al ş malarla ö l çü l ü r. Bilimsel Ara şt rma Y ö ntemleri Prof.Dr. Mustafa Erg ü n AK ÜNull Hypothesis (H o ): There is no difference between ___ and ___. Alternative Hypothesis (H a ): There is a difference between __ and __. Bilimsel Ara şt rma Y ö ntemleri Prof.Dr. Mustafa Erg ü n AK ÜS f r hipotezinin reddedilme ö l çü t ü ( Rejection Criteria ) Buna alpha ( ? ) de ğ eri denir. Hangi kritik de ğ erde reddedilecek. Bilimsel Ara şt rma Y ö ntemleri Prof.Dr. Mustafa Erg ü n AK Ü