Genel Asepsi Antisepsi - 1 1 ASEPSİ ANTİSEPSİ Dr. Refik AYTEN2 İdeal jermisidin özellikleri Güçlü mikrop öldürücü Spektrumu geniş Jermisid etkisi çabuk gelişmeli ve uzun sürmeli Ortamda fazla mikrop bulunmas etkisini azaltmamal Hoşa gitmeyen kokuda olmamal Ortamda organik madde bulunmas etkisini azaltmamal3 Ucuz olmal Is değişikliğinden etkilenmemeli Yüzey gerilimi düşük olmal4 Antiseptik Yukar daki özelliklere ek olarak Doku üzerine irritan ve toksik olmamal Allerjen etki göstermemeli Doku onar m n geciktirmemeli Doku içine yeterince nüfuz etmeli5 dezenfektanlar Ortak özelliklere ek olarak Eşyan n görünüş ve yap s n bozmamal Kimyasal yap s n n stabil olmas Uyguland ğ yerde yar klara girebilmesi6 DEZENFEKTAN VE ANTİSEPTİKLER Qarternary amonyum bileşikleri (klorhekzidin) Gluteraldehid %2 -30 dk İzopropil alkol %70 Lizol Hipoklorit formaldehid7 El y kama Ameliyat öncesi %4 klorhekzidin veya %10 povidone iodine8 sterilizasyon Tüm organizmalar ve sporlar öldürülür Gravite ile yer değiştiren hava sistemi Vakumlu aletler Kuru hava Ultraviole Etilen oksit Laminar ak m sistemlerinde filtrasyon metodlar9 Cerrahi enfeksiyonlar Ameliyat gerektiren veya ameliyat sonras gelişen enfeksiyonlar kapsar.10 tarih İnfeksiyonu önlemek için ilk kar n ameliyat apendektomi (Charles McBurney) Joseph Lister (karbolik asid solusyonu) Robert Koch (şarbon, verem, kolera ) Alexander Fleming (Penisilin)11 Enfeksiyona cevab n büyüklüğü Mikroorganizman n (m.o)say s M.o virulans Konakç n n defans potansiyeline bağ ml d r.12 PIRO s n flamas P (predisposing factor: immunosupresyon, yaş, genetik gibi) I (extent of the infection: enfeksiyon tipi, lokalizasyonu gibi) R ( host response: SIRS, şok belirtileri, doku belirteçler crp,IL-6 gibi) O (organ dysfunction)13 Cerrahi gerektiren enfeksiyonlar Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonlar Vücut kavite enfeksiyonlar (peritonit,süpuratif perikardit,ampiyem) Abse,septik artrit Prostatik malzemelerle ilişkili enfeksiyonlar14 Cerrahi sonras enfeksiyonlar Yara enfeksiyonlar Postoperatif apse Postoperatif peritonit Diğer vücut kavite enfeksiyonlar Prostetik malzeme ile ilişkili enfeksiyonlar Hastanede kazan lm ş enfeksiyonlar(pnömoni, üriner sistem enf.,katater ilişkili enf.)15 Tedavi prensipleri Host defans +antibiotik Pnömoni: akciğer bak m Üriner enfeksiyon: hidrasyon+idrar at m n artt rma Selülit ve lenfanjit: elevasyon ve immobilizasyon16 Enfekte s v birikimleri drenaj Enfekte nekrotik doku debridman Enfekte yabanc cisimler ç kart lmas GİS’teki defektlerin kapat lmas17 Yumuşak doku enfeksiyonlar Deri, deri alt yağ dokusu, fasya ve kas Apse ve nekroz gelişmemişse antibioterapi18 Selülitis Deri ve deri alt dokunun enflamasyonu Lokal ağr , hassasiyet, ödem, eritem Strep. pyogenes, Staf. aureus, Strep. pneumonia, diğer streptokoklar.19 Lenfanjitis Lenfatik kanallar n enflamasyonu Selülitis ve lenfanjitis tedavisi: immobilizasyon, elevasyon, antibioterapi20 Yumuşak doku apseleri Furunkul Karbonkul Meme absesi Perianal abse felon21 Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu Nekrotizan fasiit Streptokokkal gangren Gazl gangren Bakteriel sinerjistik gangren Klostrial myonekrosis Fournier’s gangreni22 Nekrotik doku uzaklaşt r lmal Antibioterapi (kültür) Hiperbarik oksijen ??23 Tetanoz C. tetani Tetanospasmin (spinal kord) Tetanolizin (kardiotoksik ve hemolize neden olur.) İnkubasyon 7,8 gün24 Tetanoz tedavisi Yoğun bak m TIG (500-10000Ü) Sakin oda Ağ r vakalarda sedasyon+respiratuar Sedasyon+kas gevşetici ve ağr kesici S v elektrolit +nutrisyon Penisilin G25 Tetanozdan korunma Evet son aş 5 y ldan fazla Evet son aş 10 y ldan fazla hay r hay r hay r hay r 3 dozdan fazla evet evet hay r evet Bilinmiyor 3 dozdan az Diğer tüm yaralar Toksoid TIG Temiz yaralar Toksoid TIG Toksoid hikayesi