Genel Asepsi Antisepsi - 2 26 Vücut boşluk enfeksiyonlar Primer peritonit (çocuklarda, asites ve peritoneal dializli hastalarda) Sekonder peritonit (GİS’teki defekt) Ampiyem (en s k pnömoni)27 Hastane enfeksiyonlar Mortalite Hastane yat ş süresi Maliyet En s k üriner sistem enfeksiyonlar Yara enfeksiyonlar Alt solunum yolu enf. Bakteriemi,kutanöz enfeksiyonlar28 Yara enfeksiyonlar Temiz Temiz-kontamine Kontamine Kirli29 Temiz yara Elektif, primer kapat lan, drene edilmeyen Nontravmatik, enfekte olmayan Asepside k r lma yok Solunum, sindirim, üriner veya orofaringeal sistemle ilişkili olmayan30 Temiz kontamine yara Solunum, sindirim, üriner veya orofaringeal sistemle ilişkili olan Apendektomi Vajina Bilier trakta giriş (enfekte safra yok) Mekanik drenaj 31 Kontamine yara Aç k travmatik yara Gis’ten major yay l m Enfekte safra ve idrarla bulaş32 Kirli yara Travma+nekrotik doku Yabanc cisim Fekal kirlenma Perfore organ33 profilaksi Ameliyathane odas Aletler ve drep El y kama Eldiven Ameliyat öncesi yat ş Ameliyat öncesi duş Traş Cildin haz rlanmas Kolonik bakterinin azalt lmas Hasta bağ ş kl ğ n n desteklenmesi Cerrahi teknik Profilaktik antibiotik34 Ameliyat odas Bas nc koridordan yüksek olmal Özel laminal ak n sistemleri (HEPA) Odada say n n azalt lmas Konuşman n azalt lmas35 El y kama 10 dk f rçalama ve 5 dk y kama Heksaklorofen (yavaş etkili), povidon iodine, klorheksidine Eldiven ele tam oturmal ve riskli ameliyatlarda çift eldiven giyilmeli Ameliyat öncesi yat ş süresi k salt lmal Ameliyat öncesi klorheksidinile duş36 Hasta defans Kilo Nutrisyon Üremi, diabet, solunumsal hastal k Sigara37 Cerrahi teknik Minimal hasar İnsizyondaki her kat tek keside Bistüri, laser, elektrokoagulasyon?? Yara yerinde kanama kotrolü Ölü doku ve yabanc cisimler uzaklaşt r lmal Tam debridman yap lamayan yaralan aç k b rak lmal Kontamine yaralarda monofilaman sütür kullan lmal38 Profilaktik sistemik antibiotik kullanma prensipleri Muhtemel patojenleri kapsamal Düşük toksisite Ameliyat 30-60dk öncesinde uygulanmal Ameliyat 4 saatten uzun ise ikinci doz Profilaksi için total 24 saatin geçilmesi anlaml değil39 Genel Cerrahi için en uygun SEFALOSPORİNLER40 sefoksitin veya sefotetan Enterik gram negatif basil, anaerob apendektomi Neomisin veya eritromisin,sefoksiti n veya sefotetan Enterik gram negatif basil, anaerob Kolorektal sefazolin Enterik gram negatif basil, enterokok,klostridia Bilier sistem sefazolin Enterik gram negatif basil, gram pozitif kok Gastroduodenal Tavsiye edilen ilaç Muhtemel patojen TEMİZ KONTAMİNE 41 Diğer hastane enfeksiyonlar Üriner sistem (%40) Alt solunum yolu enfeksiyonlar Vasküler katater ilişkili enf.