4 - Halk Sağlığı Atıklar ATIKLAR İ nsan at klar • Çö p-G ü bre-Ceset • Sanayi at klar • Kullan lm ş sular •ATIKLAR İ Ç ME VE KULLANMA SULARINI • TOPRA Ğ I • Y İ YECEKLER İ • ELLER İ (K İ RLET İ R) A Ğ IZ • (Vekt ö rler) •2. Dünya sava ş ı sonras ı Radio aktif maddeler • İ yonizan ş nlar • İ nsektisitler • Deterjanlar • Hava kirlenmesi •Kirlenmeyi daha kolay anlamak için Kirlenmeyi yerine g ö re; Su,Toprak,Besin • ve Hava kirlenmesi Kirlenmenin niteli ğ ine g ö re;Biyolojik, • Fiziksel ve Kimyasal kirlenme şeklinde ay r mlara tabii tutar zAt ı k ve kirlenmenin sak ı ncalar ı Do ğ rudan belirlenen hastal k sebebi- • Direkt hastal k sebebi Uzun vadede insan sa ğ l ğ n olumsuz • etkileyen şartlarHELA ÇUKURU SEÇ İ M İ NDE Y Ü ZEYDE TOPRAK K İ RLENMEMEL İ • YER ALTI SULARI // • Y Ü ZEYEL SULAR // • VEKT Ö RLER G İ REM • Ç ABUK DOLMAMALI • KOKU VE OLUMSUZ G Ö R Ü N Ü M • Ö NLENMEL İ SADE, UCUZ,YAPIMI VE KULLANILMASI • KOLAY OLMALITUVALET ÇUKURLARI KURU Ç UKUR • 1-TABANI A Ç IK • 2TABANI KAPALI-BETONARME • SULU Ç UKUR •ÇÖPLER EVLERDE B İ NALARDA B İ R İ KT İ RME • YERLE Ş İ M YER İ NDEN TOPLAYIP TA Ş IMA • YOK ETME •ÇÖPLER İ N YOK EDİ LMES İ TOPRA Ğ A G Ö MMEK • YAKMAK • G Ü BREYE D Ö N ÜŞ T Ü RMEK • ÇÖ P FABR İ KALARINDA • DEGERLEND İ RME