Genel Autocad - Katman ve layer oluşturma - mimarlık BÖLÜM 10 10. KATMAN OLU ŞTURMA (LAYER) Çizim alanına yeni katmanlar olu şturur. Object Properties toolbar: Format menu: Layer Command line: Layer (veya transparent komutu için 'Layer kullanın) LAYER komutu ile çizim alanına saydam ka ğıtlar diyebilece ğimiz katmanlar olu şturulur. Her bir katmana farklı özellikler kazandırmak, kontrol etmek oldukça kolaydır. Şekil 10.1. Object Properties Araç Çubu ğu AutoCAD2000’de katman özellikleri Object Properties toolbar menüsünden de ği ştirilebilir. AutoCAD kullanıcısı istedi ği kadar katman olu şturabilir. Her bir katman ba ğımsız olarak hareket eder. Bütün katmanlarda güncel olan AutoCAD özellikleri geçerlidir. AutoCAD2000 de katman ismi 255 karaktere kadar yazılabilir. Olu şturulan her katman çizimin bir parçasıdır. Çizim esnasında katmanların görüntülenip, görüntülenmemesi sa ğlanabilir. Yeni bir çizime ba şlandı ğında 0 isimli bir katman otomatikman olu şur. Bu katman çizim esnasında silinemez. Yeni bir katman olu şturulup güncel hale getirilmedikçe çizilen tüm objeler bu katmanda çizilmi ş olur. Oluşturulacak katmanlara renk, çizgi tipi, çizgi kalınlı ğı, yazdırma modülü, plot gibi de ği şkenler verilebilir. Çizim esnasında çizilen elemanın renk, çizgi tipi, çizgi kalınlı ğı gibi özellikleri BYLAYER ise çizim elemanları bu özellikleri katmandan alır. Çizim özellikleri de ği ştirildi ği zaman BYLAYER olan özellikleri de de ği şir. Oluşturulan çizim elemanlarının her birine katmandan ba ğımsız özellikler kazandırılabilir. Bir çizim elemanının özelli ği BYLAYER de ğilse o özelli ği katman özelli ğinden ba ğımsızdır. Nesneler farklı katmanlara aktarılabilir. Düzenleme komutları ( DDCHPROP, DDMODIFY, CHANGE) ile objelerin katman özellikleri de ği ştirilebilir. Katman özellikleri Layer Properties Manager diyalog kutusundan deği ştirilebilir. 10.1. LAYER Katman olu şturur. LAYER komutu ile çizim alanı üzerine birbirinden ba ğımsız saydam sayfalar diyebilece ğimiz resim düzlemi olu şturulur. LAYER komutu ile Layer Properties Manager diyalog kutusu ekrana gelir. Bu diyalog kutusu ile yeni bir katman olu şturma (new), güncel katmanı de ği ştirme (current), katman silme (delete), detayların gösterilip/ gösterilmemesi (show/ hide details), filtreleme (filter), olu şturulan katmanın özelliklerini deği ştirme gibi i şlemler yapılabilir. Şekil 10.2. Katman Özellikleri Yöneticisi Diyalog Kutusu NEW (Yeni): Yeni bir katman olu şturur. New sekmesi tıklandı ğında katman ismini girmek için bir kutucuk açılır, katmanın ismi 255 karaktere kadar seçilebilir. AutoCAD kullanıcısı istedi ği kadar katman olu şturabilir. CURRENT (Güncel): Mevcut olan bir katmanı çizim alanında güncel hale getirir. Güncel yapmak istenen katman seçin, Current sekmesine tıklayın. Seçilen katman güncel hale gelecektir. Katmanın güncel olup olmadı ğını Current Layer bölmesinden kontrol edin. DELETE (Silme): Mevcut olan bir katmanın tüm özellikleri ile silinmesini sa ğlar. Silmek istediğiniz katmanı seçin delete sekmesine tıklayarak katmanın silinmesini sa ğlayın. 0 katmanı DefPoints katmanı üzerinde i şlem yapılmı ş olan ve güncel hale getirilmi ş katmanı silemezsiniz. Bu katmanları silmek istedi ğinizde AutoCAD bir hata mesajı verecektir. Şekil 10.3. Layer Mesaj HIDE/ SHOW DETAILS (Detayları Gizle/ Göster): Bir katmana ait olan detayların gizlenip/ gösterilmesini sa ğlar. Detayları gizlenip/ gösterilmesini istedi ğiniz katmanı seçin ekrandaki seçenek Hide Details ise seçilen katmanın detayları gösteriliyor demektir. Gizlemek için Hide Details sekmesini tıklayın. Şekil 10.4. Detay Diyalog Kutusu Nesne seçme i şlemi devam ettikçe detay ekranı katman özelliklerine göre de ği şecektir. F İLTERS (Filtreleme): Oluşturulan katmanların özelliklerine göre filtrelenmesini sa ğlar. Katman sayısının fazla olması durumunda oldukça kullanı şlıdır. Şekil 10.5. Filtreleme Seçenekleri Show All Layers seçene ği mevcut olan tüm katmanları gösterir, Show All Used Layers seçene ği çizim alanında kullanılan katmanların görüntülenmesini sa ğlar, Show All Xref Dependent Layers seçene ği Xref tabanlı dosyalara ait katmanların gösterilmesini sa ğlar. Invert Filter seçene ği katmanları ters yüz eder. Named Layer Filters ile ekrana gelecek menüden yeni bir filtre olu şturulabilir, sonradan olu şturulmu ş filtreler silinebilir veya özellikleri de ği ştirilebilir. Şekil 10.6. Katman Filtreleme Menüsü 10.1.1. PROPERT İES LAYER (Katman Özellikler) Bu kısımda olu şturulan katmanların tüm özellikleri mevcuttur. Yeni de ği şkenler eklenebilir. Şekil 10.7. Katman Özellikleri Menüsü Name (isim) kısmında mevcut olan katmanların isimleri görüntülenir. Mevcut isimler de ği ştirilebilir. On (Açık) kısmında katmanın çizim alanında görünüp görünmemesi sa ğlanır. Parlak lamba katmanın açık (on) oldu ğunu sönük lamba kapalı (off) oldu ğunu gösterir. Freeze (dondurmak) katmanın dondurulmasını sa ğlar i şareti katmanın çizim alanında dondurulmasını sa ğlar. Lock (kilit) seçene ği ile katmanın kilitlenmesi sa ğlanır. İşareti katmanın kilitli oldu ğunu i şareti katmanın kilitli olmadı ğını ifade eder. Kilidi kapalı olan katmanın objelerinde de ği şiklik yapılamaz. Bütün özellikleri BYBLAYER özelliklerini korur. Color (renk) kısmında katmanın rengi olu şturulur. Şekil 10.8. Renk Ayarları Menüsü 10.2. LINETYPE (Çizgi Tipi) Bu kısımda katmanların çizgi tipi belirlenir. Linetype seçene ğinde olu şturulacak objelerin özelliklerine göre çizgi tipi seçilir. Çizgi tipi olu şturulacak katman üzerine tıklanır. Select Linetype diyalog kutusundan katman özelli ğine göre çizgi tipi seçimi yapılır. Şekil 10.9. Çizgi Tipi Diyalog Kutusu Oluşturulacak çizgi tipi Select Linetype diyalog kutusunda mevcut de ğilse Load sekmesine tıklanarak AutoCAD2000 de mevcut olan çizgi tiplerini ekrana getiren Load or Reload Linetypes diyalog kutusu ekrana gelir. Çizgi tipi seçildikten sonra OKEY tu şuna basılır. Şekil 10.10. Çizgi Tipi Yükleme Menüsü Load or Reload Linetypes diyalog kutusu ile seçilen çizgi tipi OKEY tu şundan sonra seçilen çizgi tipi Select Linetype diyalog kutusunda görünür. Seçilmek istenen çizgi tipi seçilerek OKEY tu şuna basılarak çizgi tipi seçilir. 10.3. LINEWEIGHT (Çizgi Kalınlı ğı) AutoCAD2000 ile gelmi ş yeni bir özelliktir. AutoCAD bu seçenek ile çizgi kalınlı ğını katmandan kontrol etme olana ğı verir. Objelerin özelli ğine göre katmanlara çizgi kalınlı ğı tayini yapılır. Lineweight seçene ğinde çizgi kalınlıkları standartla ştırılmı ştır. Yeni bir çizgi kalınlı ğı tipi Default ile belirlenebilir. Şekil 10.10. Çizgi Tipi Kalınlı ğı Menüsü 10.4. PLOT (Yazdırma) Plot seçene ği ile olu şturulan nesnelerin çıktısını katmandan kontrol edilebilir. AutoCAD2000 ile gelmi ş bir özelliktir. Farklı katmanlarla olu şturulan nesnelerin çıktıdan alınmasını istenmeyen katmanlar plot seçene ğinin hale getirilmesi ile sa ğlanabilir. Çıktıları alırken katmanların plot seçene ğinin hale getirilmesi gerekir.