8 - Ortopedi Ve Travmatoloji Avesküler Nekrozlar Avasküler Avasküler nekrozlar nekrozlar Doç.Dr.Mithat Öner Doç.Dr.Mithat Öner ? ? İNFEKTİF İNFEKTİF OLMAYAN, OLMAYAN, İSKEMİK OLAY İSKEMİK OLAY SONUCU EPİFİZİAL SONUCU EPİFİZİAL VE SUBARTİKÜLER VE SUBARTİKÜLER KEMİK KEMİK DEĞİŞİKLİKLERİ: DEĞİŞİKLİKLERİ: AVASKÜLER AVASKÜLER NEKROZ, NEKROZ, OSTEOKONDROZ, OSTEOKONDROZ, ASEPTİK NEKROZ ASEPTİK NEKROZ ? ?METAFİZ & METAFİZ & DİAFİZDE DİAFİZDE YERLEŞİRSE YERLEŞİRSE ? ? KEMİK İNFARKTI KEMİK İNFARKTI LEGG LEGG- -CALVE CALVE – –PERTHES PERTHES ? ?LCP, 20. yüzyılın ilk yarısında Arthur LCP, 20. yüzyılın ilk yarısında Arthur Legg (ABD), Jacques Calve Legg (ABD), Jacques Calve (Fransa),George Clemens Perthes (Fransa),George Clemens Perthes (Almanya) ve Henning Waldenström (Almanya) ve Henning Waldenström ( İsveç) tarafınca birbirlerinden ( İsveç) tarafınca birbirlerinden bağımsız olarak tanımlanmıştır bağımsız olarak tanımlanmıştır ? ?Legg Legg- -Calvé Calvé - -Perthes (LCP) hastalığı Perthes (LCP) hastalığı çocukluk döneminde görülen, çocukluk döneminde görülen, proksimal femoral epifizin idiopatik proksimal femoral epifizin idiopatik avasküler nekrozudur. avasküler nekrozudur. ? ?Sık görülen bir pediatrik kalça hastalığı Sık görülen bir pediatrik kalça hastalığı olup, maalesef hala iyi anlaşılamamış, olup, maalesef hala iyi anlaşılamamış, tartışmalı bir konudur. tartışmalı bir konudur. ? ?Hastalığın klinik gidişi çok çeşitli Hastalığın klinik gidişi çok çeşitli olabilmekte ve önceden tahmin olabilmekte ve önceden tahmin edilememektedir. edilememektedir. ? ? En sık 4 En sık 4- -8 yaşlarında görülür 8 yaşlarında görülür ? ? erkek / kız = 4 / 1. erkek / kız = 4 / 1. ? ? Bilateral görülme sıklığı ise %10 Bilateral görülme sıklığı ise %10- - 20’dir. 20’dir. ? ? Legg Legg- -Calvé Calvé - -Perthes hastalığının Perthes hastalığının görülme sıklığını tam olarak bilmek görülme sıklığını tam olarak bilmek çok güçtür, çünkü vakaların çoğu çok güçtür, çünkü vakaların çoğu teşhis edilememekte ve teşhis edilememekte ve bilinmemektedir.. bilinmemektedir.. ? ? pozitif aile hikayesi %10 olduğu pozitif aile hikayesi %10 olduğu bildirilmektedir. bildirilmektedir. ? ?Bazı etnik faktörler tespit edilmiştir; Bazı etnik faktörler tespit edilmiştir; Japonlar’da Eskimolar’da ve Orta Japonlar’da Eskimolar’da ve Orta Avrupa toplumlarında fazla Avrupa toplumlarında fazla ? ?siyah ırkta, Avustralyalılar’da daha az siyah ırkta, Avustralyalılar’da daha az görülmektedir. görülmektedir. ? ?LCP’li çocukların boyları yaşıtlarından LCP’li çocukların boyları yaşıtlarından kısadır. kısadır. ? ?Legg Legg- -Calvé Calvé - -Perthes’li çocuklarda Perthes’li çocuklarda herni, inmemiş testis ve böbrek herni, inmemiş testis ve böbrek anomalileri sık görülür. anomalileri sık görülür. Etyoloji Etyoloji ? ?Etyolojisi bilinmemektedir; Etyolojisi bilinmemektedir; ? ?Multifaktoryel..... Multifaktoryel..... . . ? ? Arteryal tıkanma teorisi....... Arteryal tıkanma teorisi....... ? ?Bu teori hayvan deneylerinde Bu teori hayvan deneylerinde gösterilmiş gösterilmiş LCP’li insan patolojik materyallerinde LCP’li insan patolojik materyallerinde teyit edilmiştir. teyit edilmiştir. ? ? Medial Medial sirkumfleks sirkumfleks arterin arterin terminal dalı terminal dalı femur başı femur başı beslenmesin beslenmesin i sağlar. Kan i sağlar. Kan akamının akamının azalması azalması infarkta ve infarkta ve avasküler avasküler nekroza nekroza sebep olur. sebep olur. ? ?Venöz Konjesyon teorisi..... Venöz Konjesyon teorisi..... ? ?Son çalışmalar vasküler bozukluğun Son çalışmalar vasküler bozukluğun nedeninin venöz drenaj bozukluğuna, nedeninin venöz drenaj bozukluğuna, intraosseöz venöz hipertansiyona intraosseöz venöz hipertansiyona veya artmış kan viskozitesine bağlı veya artmış kan viskozitesine bağlı kan akımı azalmasına bağlı kan akımı azalmasına bağlı olabileceği üzerinedir. olabileceği üzerinedir. ? ?Protein C Protein C – – S Eksikliği S Eksikliği ? ?Trombofili Trombofili ? ?Hipofibrinoliz Hipofibrinoliz ? ?Travma Teorisi Travma Teorisi Perthes için riskli çocuk: Perthes için riskli çocuk: ? ?4 4- -8 yaş 8 yaş ? ?Erkek çocuk Erkek çocuk ? ?Hiperaktif çocuk Hiperaktif çocuk ? ?Kısa boylu çocuk Kısa boylu çocuk ? ?Kemik yaşı geri olan çocuk Kemik yaşı geri olan çocuk ? ?Travma geçiren çocuk Travma geçiren çocuk ? ?Pasif sigara içicisi çocuk..... Pasif sigara içicisi çocuk..... Klinik Klinik ? ?Legg Legg- -Calvé Calvé - -Perthes hastaları Perthes hastaları genellikle sinsi bir topallama atağı genellikle sinsi bir topallama atağı hikayesi verirler. hikayesi verirler. ? ?Ağrı genellikle aktivite sırasında Ağrı genellikle aktivite sırasında vardır ve dinlenme ile geçer. Ağrı vardır ve dinlenme ile geçer. Ağrı hafiftir ve ilk klinik ataktan sonra hafiftir ve ilk klinik ataktan sonra analjeziğe ihtiyaç göstermez. analjeziğe ihtiyaç göstermez. ? ?Ağrı genellikle kasık bölgesinde veya Ağrı genellikle kasık bölgesinde veya uyluğun anteromedialinde veya diz uyluğun anteromedialinde veya diz bölgesindedir. bölgesindedir. ? ?Hastalığın başlangıcında abduksiyon Hastalığın başlangıcında abduksiyon ve iç rotasyon hareketleri ilk olmak ve iç rotasyon hareketleri ilk olmak üzere kalça hareketleri kısıtlanır. üzere kalça hareketleri kısıtlanır. ? ?Başlangıçta adduktor spazmına bağlı Başlangıçta adduktor spazmına bağlı abduksiyon kısıtlılığı zamanla abduksiyon kısıtlılığı zamanla sekonder deformiteler gelişir ve sekonder deformiteler gelişir ve inatçı ve kalıcı hale gelir. inatçı ve kalıcı hale gelir. ? ?Trendelenburg testi pozitif olur. Trendelenburg testi pozitif olur. ? ? Bu çocuklarda gluteal bölgede, Bu çocuklarda gluteal bölgede, uylukta ve bacakta atrofi gelişir. uylukta ve bacakta atrofi gelişir. ? ?Ekstremite uzunluğu ölçülünce Ekstremite uzunluğu ölçülünce normal taraftan kısa çıkarsa bu normal taraftan kısa çıkarsa bu önemli derecede baş kollapsı önemli derecede baş kollapsı olduğunu ve kötü prognozu gösterir olduğunu ve kötü prognozu gösterir ? ?Hastalıklı kalçaya Hastalıklı kalçaya bastığında normal bastığında normal kalça aşağı düşer. kalça aşağı düşer. Ayırıcı tanı: Ayırıcı tanı: ? ?toksik sinovit, toksik sinovit, ? ?septik artrit, septik artrit, ? ? multipl epifiziel displazi, multipl epifiziel displazi, ? ?sickle cell anemi, sickle cell anemi, ? ? tüberküloz, tüberküloz, ? ?juvenil romatoid artrit juvenil romatoid artrit ? ? romatizmal ateş romatizmal ateş RADYOLOJİ: RADYOLOJİ: ? ?Crescent sign, Crescent sign, en iyi frog leg en iyi frog leg lateral lateral pozisyonda pozisyonda görülür. görülür. ? ?Perthesin en Perthesin en erken X erken X- -Ray Ray bulgusudur. bulgusudur. ? ?(Femur (Femur başında başında radyolusen radyolusen çizgi çizgi- - yarık) yarık) WALDENSTRÖM’ÜN HASTALIK WALDENSTRÖM’ÜN HASTALIK DEVRELERI SINIFLAMASI: DEVRELERI SINIFLAMASI: ? ? 1. 1. Sinovit Sinovit Dönemi Dönemi: Eklem : Eklem kapsülü kapsülü bombeleşmiş ve bombeleşmiş ve ödemlidir. Medial ödemlidir. Medial eklem mesafesi eklem mesafesi artiküler artiküler kıkırdağın kıkırdağın hipertrofisine hipertrofisine bağlı bağlı genişlemiştir. 1 genişlemiştir. 1- -3 3 hafta hafta sürer. sürer. ? ?2. 2. Aseptik Aseptik Nekroz Dönemi: Nekroz Dönemi: Bu dönemde Bu dönemde femur başında femur başında radyoopasite radyoopasite artımı görülür. artımı görülür. Femur başında Femur başında çeşitli çeşitli derecelerde derecelerde yassılaşma olur. yassılaşma olur. Birkaç aydan bir Birkaç aydan bir yıla kadar sürer. yıla kadar sürer. ? ? 3. 3. Rejenerasyon Rejenerasyon veya Fragmantasyon veya Fragmantasyon Dönemi: Dönemi: fibröz fibröz vasküler dokunun vasküler dokunun rezorbe ettiği rezorbe ettiği radyolüsen alanlar radyolüsen alanlar ? ? Femur boynunda Femur boynunda genişleme olur, genişleme olur, baştaki düzleşme baştaki düzleşme artar (coxa plana). artar (coxa plana). ? ? Femur başında Femur başında çeşitli derecelerde çeşitli derecelerde anterolateral dışa anterolateral dışa taşma olur. taşma olur. ? ? 4. 4. Rezidüel Devre: Rezidüel Devre: Bu Bu dönemde radyolüsen dönemde radyolüsen (rarefaction) alanları (rarefaction) alanları ortadan kalkar; yeni normal ortadan kalkar; yeni normal kemik trabekulaları oluşur. kemik trabekulaları oluşur. ? ? Baştaki sferiklik çeşitli Baştaki sferiklik çeşitli derecelerde bozulmuş. derecelerde bozulmuş. ? ? Baş normale göre Baş normale göre büyümüştür (coxa magna). büyümüştür (coxa magna). ? ? Baştaki asetabuluma uygun Baştaki asetabuluma uygun olmayan düzleşme ile bu olmayan düzleşme ile bu hastalar ileride dejeneratif hastalar ileride dejeneratif artrite adaydırlar. artrite adaydırlar. ? ?COXA MAGNA COXA MAGNA ? ?COXA BRAVA COXA BRAVA ? ?COXA PLANA COXA PLANA ? ? ROUND HEAD ROUND HEAD CATTERALL SINIFLANDIRMASI : CATTERALL SINIFLANDIRMASI : ? ? Grup I : Başın anterosentralinde %25’i Grup I : Başın anterosentralinde %25’i tutulmuştur. Sekestr, subkondral kırık, tutulmuştur. Sekestr, subkondral kırık, metafiziel reaksiyon yoktur. metafiziel reaksiyon yoktur. ? ? Grup II: Femur başının anterolateralinde Grup II: Femur başının anterolateralinde %50’lik bir kısım tutulmuştur. Medial ve lateral %50’lik bir kısım tutulmuştur. Medial ve lateral kolonlar normaldir. kolonlar normaldir. ? ? Grup III: Başın yaklaşık %75’i tutulmuştur. Grup III: Başın yaklaşık %75’i tutulmuştur. Büyük bir sekestr formasyonu vardır. Büyük bir sekestr formasyonu vardır. ? ? Grup IV: Femur başının tamamı tutulmuştur. Grup IV: Femur başının tamamı tutulmuştur. Geniş bir kollaps ile sekestr formasyonu vardır. Geniş bir kollaps ile sekestr formasyonu vardır. SALTER SALTER- -THOMPSON THOMPSON SINIFLANDIRMASI : SINIFLANDIRMASI : ? ?Grup A: Başın %50’sinden azı Grup A: Başın %50’sinden azı tutulmuştur. Bu grup Catterall I ve tutulmuştur. Bu grup Catterall I ve II’ye karşılık gelir. II’ye karşılık gelir. ? ?Grup B: Başın %50’sinden fazlası Grup B: Başın %50’sinden fazlası tutulmuştur. Bu grup Catterall III ve tutulmuştur. Bu grup Catterall III ve IV’e karşılık gelir. IV’e karşılık gelir. HARRİNG LATERAL PİLLAR: HARRİNG LATERAL PİLLAR: Manyetik Rezonans Görüntüleme Manyetik Rezonans Görüntüleme ? ?MR osteonekrozu erken devresinde MR osteonekrozu erken devresinde görüntüleyerek tanıyı kolaylaştırır ve görüntüleyerek tanıyı kolaylaştırır ve artiküler kıkırdağın sınırlarını net bir artiküler kıkırdağın sınırlarını net bir şekilde gösterir. şekilde gösterir. ? ?Infarktı göstermede çok sensitiftir, Infarktı göstermede çok sensitiftir, ama iyileşme devrelerini doğru ama iyileşme devrelerini doğru sınırlar ile ayırmada henüz yeterli sınırlar ile ayırmada henüz yeterli değildir. değildir. ? ?Hastalığın tedavi takibindeki yeri Hastalığın tedavi takibindeki yeri henüz netleşmemiştir. henüz netleşmemiştir. Prognozu Etkileyen Faktörler Prognozu Etkileyen Faktörler (Klinik): (Klinik): ? ? 1. Hastalığın Başlama Yaşı: En çok kabul 1. Hastalığın Başlama Yaşı: En çok kabul gören prognostik faktör budur. gören prognostik faktör budur. ? ? 2. Cinsiyet 2. Cinsiyet ? ? 3. Kalça Hareket Kısıtlılığı 3. Kalça Hareket Kısıtlılığı Prognozu Etkileyen Faktörler Prognozu Etkileyen Faktörler (Rady): (Rady): ? ? Femur Başının Tutulum Miktarı: Catterall’e Femur Başının Tutulum Miktarı: Catterall’e göre baş tutulumu artınca prognoz göre baş tutulumu artınca prognoz kötüleşmektedir. kötüleşmektedir. ? ? Riskli Baş Bulgusu: Riskli Baş Bulgusu: – – a a- - Epifizde lateral kalsifikasyon Epifizde lateral kalsifikasyon – – b b- - Lateral subluksasyon Lateral subluksasyon – – c c- - Gage belirtisi (lateral epifiz ve komşu Gage belirtisi (lateral epifiz ve komşu metafizde defektif V ossifikasyon bölgesi) metafizde defektif V ossifikasyon bölgesi) – – d d- - Diffüz metafizyel reaksiyon (kistler) Diffüz metafizyel reaksiyon (kistler) – – e e- - Horizantal büyüme plağı. Horizantal büyüme plağı. Tedavi Tedavi ? ? Temel tedavi prensipleri: Temel tedavi prensipleri: ? ? 1 1- - Kalça irritabilitesinin önlenmesi Kalça irritabilitesinin önlenmesi ? ? 2 2- - Iyi bir kalça hareket sınırının Iyi bir kalça hareket sınırının restorasyonu ve korunması restorasyonu ve korunması ? ? 3 3- - Femur başının dışarıya taşması veya Femur başının dışarıya taşması veya subluksasyonunun önlenmesi subluksasyonunun önlenmesi ? ? 4 4- - Hastalık sürecinin sonlanmasından Hastalık sürecinin sonlanmasından sonra küresel bir femur başının elde sonra küresel bir femur başının elde edilmesi edilmesi ? ? Tedavi yöntemlerinin hepsi femur Tedavi yöntemlerinin hepsi femur başı asetabulum ilişkisi başı asetabulum ilişkisi (containment) bozulmadan, hareket (containment) bozulmadan, hareket kısıtlılığı olmadan, ağrısız bir kalça ile kısıtlılığı olmadan, ağrısız bir kalça ile yürütmeyi amaçlar. yürütmeyi amaçlar. ? ?Ağrılı bir kalça (irritabil kalça) ile Ağrılı bir kalça (irritabil kalça) ile gelen bir çocukta ilk yapılması gelen bir çocukta ilk yapılması gereken bu ağrılı dönemin gereken bu ağrılı dönemin geçirilmesidir. Bu 1 geçirilmesidir. Bu 1- -2 haftalık mutlak 2 haftalık mutlak yatak istirahati ile sağlanabilir. yatak istirahati ile sağlanabilir. ? ?Irritabil kalça döneminden sonra Irritabil kalça döneminden sonra hastaların tedavisinde iki temel hastaların tedavisinde iki temel tedavi yöntemi vardır: 1 tedavi yöntemi vardır: 1- -Konservatif Konservatif tedavi, 2 tedavi, 2- - Cerrahi tedavi. Cerrahi tedavi. ? ?Klinik ve radyolojik olarak riskli baş Klinik ve radyolojik olarak riskli baş bulgusu olmayan Catterall Grup 1 ve bulgusu olmayan Catterall Grup 1 ve 2 (Salter 2 (Salter- -Thompson A) hastalar Thompson A) hastalar tedavi gerektirmezler. Sadece tedavi gerektirmezler. Sadece periyodik takiplere çağrılırlar. periyodik takiplere çağrılırlar. ? ? Riskli baş bulguları oluştuğu zaman Riskli baş bulguları oluştuğu zaman tedavi gerektirirler. tedavi gerektirirler. ? ?Riskli baş bulguları olan Catterall Riskli baş bulguları olan Catterall Grup 1 Grup 1- -2 (Salter 2 (Salter- -Thompson A) Thompson A) hastalar ile Catterall Grup 3 hastalar ile Catterall Grup 3- -4 4 (Salter (Salter- -Thompson B) hastalar femur Thompson B) hastalar femur başı asetabulumun içinde normal başı asetabulumun içinde normal ilişkisini sağlayacak (containment) ve ilişkisini sağlayacak (containment) ve koruyacak tedavi yöntemleri ile koruyacak tedavi yöntemleri ile tedavi edilirler. tedavi edilirler. ? ?Femur başı asetabulum ilişkisini Femur başı asetabulum ilişkisini koruyan ve düzelten üç yöntem koruyan ve düzelten üç yöntem vardır: 1 vardır: 1- - Abduksiyon cihazları, 2 Abduksiyon cihazları, 2- - Femoral osteotomi, 3 Femoral osteotomi, 3- - Innominate Innominate osteotomi. osteotomi. 1 1- - Abduksiyon Cihazları: Abduksiyon Cihazları: ? ?Yıllardan beri çok çeşitli abduksiyon Yıllardan beri çok çeşitli abduksiyon cihazları kullanılmaktadır. Çocuk bu cihazları kullanılmaktadır. Çocuk bu cihazlarla yürüyebilmekte, okuluna cihazlarla yürüyebilmekte, okuluna gidebilmektedir. Ancak iki taraflı gidebilmektedir. Ancak iki taraflı olanlarda yürüme biraz zorluk olanlarda yürüme biraz zorluk yaratmaktadır. Uzun sürmesi yaratmaktadır. Uzun sürmesi hastanın şikayetine neden hastanın şikayetine neden olmaktadır. olmaktadır. ? ?Ortalama 6 Ortalama 6- -14 ay kullanılmaktadır. 14 ay kullanılmaktadır. Bugün bu cihazlar ile tedavideki Bugün bu cihazlar ile tedavideki sonuçlar tartışmalıdır. sonuçlar tartışmalıdır. 2 2- - Femoral Osteotomi Femoral Osteotomi ? ? Grafide sadece Grafide sadece abduksiyon ile abduksiyon ile femur başı femur başı asetabulum asetabulum ilişkisi ilişkisi (conainment) (conainment) yeterli ve yeterli ve tatminkar tatminkar oluyor ise oluyor ise femoral varus femoral varus osteotomisi osteotomisi endikasyonu endikasyonu vardır vardır 3 3- - Innominate Osteotomi Innominate Osteotomi ? ?Asetabular Asetabular çatının yeniden çatının yeniden yönlendirilmesi yönlendirilmesi ile femur ile femur başının başının anterolaterali anterolaterali daha iyi daha iyi örtülebilir. örtülebilir. A. Alt ekstremite A. Alt ekstremite ? ? Femur başı Legg Femur başı Legg- -Calvé Calvé- -Perthes Perthes ? ? Büyük trokanter Hall Büyük trokanter Hall ? ? Patella Sinding Patella Sinding- -Larsen Larsen ? ? Tibia proksimal fizisi Blount Tibia proksimal fizisi Blount ? ? Tüberasitas tibia Osgood Tüberasitas tibia Osgood- -Schlatter Schlatter ? ? Navikula Köhler Navikula Köhler ? ? Metatars başı Freiberg Metatars başı Freiberg ? ? 5. metatars epifizi Iselin 5. metatars epifizi Iselin Üst ekstremite Üst ekstremite ? ? Kapitellum Panner Kapitellum Panner ? ? Radius distal epifizi Madelung Radius distal epifizi Madelung ? ? Lunatum Kienbock Lunatum Kienbock ? ? Skafoid Preiser Skafoid Preiser ? ? Falanks epifizi Thiemann Falanks epifizi Thiemann ? ? Vertebra uç plakları scheuermann Vertebra uç plakları scheuermann Osgood Osgood- -Schlatter Hastalığı: Schlatter Hastalığı: ? ? Tüberasitas tibianın osteokondrozudur. Tüberasitas tibianın osteokondrozudur. Hastalığın, tüberositas tibiaya kuadriseps Hastalığın, tüberositas tibiaya kuadriseps kasıyla gelen tekrarlayıcı kuvvetler kasıyla gelen tekrarlayıcı kuvvetler sonucu geliştiği düşünülür. sonucu geliştiği düşünülür. ? ? Erkeklerde ve adolesan çağda daha sıktır. Erkeklerde ve adolesan çağda daha sıktır. Bilateral olabilir. Dizin ön tarafında ağrı Bilateral olabilir. Dizin ön tarafında ağrı olur. Yakınmalar koşma, zıplama, olur. Yakınmalar koşma, zıplama, merdiven çıkma ile artar, Dinlenmekle merdiven çıkma ile artar, Dinlenmekle geçer. geçer. ? ? Muayenede tüberasitas tibia genişlemiş Muayenede tüberasitas tibia genişlemiş ve duyarlıdır. ve duyarlıdır. Köhler Hastalığı: Köhler Hastalığı: ? ? Naviküler kemiğin osteokondrozudur. Naviküler kemiğin osteokondrozudur. Kemik üzerine gelen tekrarlayıcı Kemik üzerine gelen tekrarlayıcı kompresyon güçlerinin rolü olduğu kompresyon güçlerinin rolü olduğu düşünülür. düşünülür. ? ? Olguların %75’i erkek çocuklarda ve en Olguların %75’i erkek çocuklarda ve en sık olarak beş yaş çevresinde görülür. sık olarak beş yaş çevresinde görülür. Bilateral olabilir. Bilateral olabilir. ? ? Naviküler kemik üzerinde ağrı ve Naviküler kemik üzerinde ağrı ve duyarlılık ve şişlik olur. Radyolojik olarak duyarlılık ve şişlik olur. Radyolojik olarak naviküler kemikte düzleşme, düzensizlik naviküler kemikte düzleşme, düzensizlik ve skleroz görülür. Tedavide, ağrılı ve skleroz görülür. Tedavide, ağrılı dönemde alçı yapılabilir, daha sonra dönemde alçı yapılabilir, daha sonra tabanlık verilir. Yaklaşık altı ayda hastalık tabanlık verilir. Yaklaşık altı ayda hastalık kendiliğinden geçer. kendiliğinden geçer. Freiberg Hastalığı: Freiberg Hastalığı: ? ? Metatars başlarının osteokondrozudur. En Metatars başlarının osteokondrozudur. En çok ikinci metatars başında görülür. çok ikinci metatars başında görülür. Bilateral olabilir. %75 oranında kızlarda ve Bilateral olabilir. %75 oranında kızlarda ve adolesan çağda görülür. adolesan çağda görülür. ? ? Hastalık metatarsaljiye neden olur. Hastalık metatarsaljiye neden olur. hareket kısıtlılığı olur. hareket kısıtlılığı olur. ? ? Radyolojik olarak metatars başında Radyolojik olarak metatars başında yassılaşma, düzensizlik ve skleroz görülür. yassılaşma, düzensizlik ve skleroz görülür. ? ? Ağrılı dönemde alçı yapılır daha sonra Ağrılı dönemde alçı yapılır daha sonra ayakkabının içine metatars yastığı ayakkabının içine metatars yastığı uygulanır. uygulanır. ? ? yakınmalar sürüyorsa, metatars başı yakınmalar sürüyorsa, metatars başı rezeke edilebilir. rezeke edilebilir. Blount hastalığı Blount hastalığı ? ? Blount tibia vara’yı tibia proksimal medial Blount tibia vara’yı tibia proksimal medial epifizinin osteokondrozu olarak tarif etmiş epifizinin osteokondrozu olarak tarif etmiş ? ? metafizin enkondral ossifikasyonunda metafizin enkondral ossifikasyonunda bozukluk bozukluk ? ? Neden?: kalıtımsal + gelişimsel Neden?: kalıtımsal + gelişimsel Enfeksiyon,Travma,AVN,Riketsin latent Enfeksiyon,Travma,AVN,Riketsin latent formu formu ? ? Erken yürüme + obesite ile ilişkisi var Erken yürüme + obesite ile ilişkisi var ? ? Tibiada varus + internal torsiyon + genu Tibiada varus + internal torsiyon + genu rekuvatum rekuvatum Sinding Sinding- - larsen larsen Keinböck hastalığı Keinböck hastalığı ? ? Genellikle Genellikle yetişkinlerde ve yetişkinlerde ve unilateral unilateral ? ? El bileğinde ağrı ve El bileğinde ağrı ve hassasiyet hassasiyet ? ? Travmalar ve Travmalar ve tekrarlayan tekrarlayan mikrotravmalar mikrotravmalar suçlanır. suçlanır. ? ? X X- -Ray: lunat kemikte Ray: lunat kemikte yaygın opasite yaygın opasite kemikte yassılaşma, kemikte yassılaşma, fregmantasyon fregmantasyon r Kienböck (1871 -1953) Rober Preiser hastalığı Preiser hastalığı Panner Hastalığı Panner Hastalığı HASS’S HASTALIĞI HASS’S HASTALIĞI ? ?HUMERUS BAŞININ OSTEONEKROZU HUMERUS BAŞININ OSTEONEKROZU ? ?3 MAJOR BESLEYICI ARTER : 3 MAJOR BESLEYICI ARTER : ARKUAT ARTER ARKUAT ARTER POSTERİOR SİRKUMFLEKS DALI POSTERİOR SİRKUMFLEKS DALI ROTATOR KILIF DALLARI ROTATOR KILIF DALLARI Madelung deformitesi Madelung deformitesi Theimann hastalığı Theimann hastalığı Scheuermann kifoz Scheuermann kifoz