3 - Anatomi Axilla = Fossa Axillaris AXILLA: Fossa axillaris T horax n lateral duvar ile kolun ü st k sm aras nda yer alan ve d ö rt duvarl , tepesi yukar da, taban a ş a ğ da piramit ş eklinde bir yap d r. fossa axillarisÖ n duvar : Ö nden m. pectoralis minor ve fascia clavipectoralis taraf ndan olu ş turulur. Bunlar nda ö n ü nde m. pectoralis major bulunur. Bu duvar n i ç y ü z ü nde a. thoracicae lateralis yaslanm ş olarak a ş a ğ ya do ğru uzan r. m. pectoralis major a. v. thoracicae lateralis m. pectoralis minorfascia pectoralis Fascia pectoralis: Fascia profunda ’ n n pectoral kaslar ö rten b ö l ü m ü d ü r. İ nce bir yaprak ş eklinde olan bu fasya m. pectoralis major ’ un her iki y ü z ü n ü de ö rter ve kas fasik ü lleri aras na b ö lmeler g ö nderir. Bu fasya a ş a ğ da m. pectoralis major ’ un ba ş lad ğ kaburgalara, yukar da clavicula ’ ya ve i ç tarafta da sternum ’ a tutunur ve kar ş taraf n fasyas ile devam eder. Fascia pectoralis; m. pectoralis major ve m. latissimus dorsi aras nda olduk ç a kal nd r. Bu b ö l ü m ü n koltuk alt n ö rten k sm na fascia axillaris denilir. m. latissimus dorsi m. pectoralis major fascia axillarislig. suspensorium axillae fascia clavipectoralis Fascia axillaris ’ ten ayr lan bir yaprak, m. pectoralis major ’ un derininde olmak ü zere m. pectoralis minor ’ a do ğru uzan r. Bu ba ğa lig. suspensorium axillae (Gerdy ’ nin as c ba ğ ) denilir. Bu ba ğ m. pectoralis minor ’ un alt kenar na geldi ğinde tekrar iki yapra ğa ayr larak kas sarar. Kas n ü st kenar nda yapraklar tekrar birle ş erek fascia clavipectoralis ’ i olu ş turur. Fascia clavipectoralis m. subclavius ’ u sarmak ü zere tekrar iki yapra ğa ayr l r. Bu yapraklardan birisi claviculan n ö n alt k sm na, di ğer yaprak arka alt k sm na yap ş r. Lig. suspensorium axillae, fascia axillaris ’ i ve dolayl olarak ta deriyi yukar do ğru ç ekerek koltuk alt ç ukurunun olu ş mas n sa ğlar. m. subscapularis m. latissimus dorsi m. teres major Arka duvar : Yukar da : m. subscapularis, A ş a ğ da : m. latissimus dorsi taraf ndan olu ş turulur. M. latissimus dorsinin de arka k sm nda m. teres major bulunur. Arka duvarda n. subscapularis uzan r. n. subscapularisİ ç duvar : 1.-4. kaburga, bu kaburgalar aras nda yer alan interkostal kaslar ve m. serratus anterior ’ un ü st k sm taraf ndan olu ş turulur. Bu duvarda n. intercostobrachialis bulunur. n. intercostobrachialis m. serratus anterior m. latissimus dorsi v. thoracoepigastricaeD ş duvar : En dar duvar buras d r. Humerus, m. corocobrachialis ve m. biceps brachinin k sa ba ş taraf ndan olu ş turulur . h umerus m. corocobrachialis m . bic eps brachi i, caput breveTaban : Ö nde plica axillaris anterior ile arkada plica axillaris posterior aras nda uzanan fascia axillaris ve deri taraf ndan olu ş turulur. plica axillaris posterior plica axillaris anterior fascia axillarisTepesi: Boyun k ö k ü ne do ğru uzan r. Ö nden : clavicula, İ ç ten : birinci kaburg a , A rkadan : S capulan n margo superior ’ u taraf ndan s n rland r l r. clavicula s capula lig. coraco-acromialeclavicula costa IAxillaya yap lacak m ü dahaleler medial duvar yak n ndan yap lmal d r. medial duvarAxilla i ç erisinde : a. v. axillaris ve dallar , nodi lymphatici axillares, plexus brachialis ’ in infraclavicular par ç as ve bu olu ş umlar aras n dolduran gev ş ek ba ğ dokusu ve ya ğ dokusu bulunur.A. axillaris: A. subclavia, clavicula ve birinci kaburga aras ndan ge ç tikten sonra a. axillaris ad n al r , axilla i ç er i sinde dal vererek ilerler, m. teres majorun alt kenar n ge ç tikten sonra ad a. brachialis olur ve kolda ilerler. a. axillarism. pectoralis minor a. axillaris A. axillaris, m. pectoralis minor ile kom ş ulu ğuna ba ğl olarak üç k s mda incelenir.1. b ö l ü m: M. pectoralis minor ’ un ü st k sm nda kalan b ö l ü md ü r. Bu b ö l ü mden 1 tane arter ( a. thoracicae superior ) ç kar a. thoracicae superiorA. thoracicae superior: Bazen bulunmayan bu arter bazen de a. thoracoacromialis ’ ten do ğar. M. pectoralis minorun arka y ü z ü nde a ş a ğ do ğru uzan r. M. pectoralis minor ’ u, ilk iki interksotal aral ktaki kaslar ve m. serratus anteri or ’ u besler. a. thoracicae superior2. b ö l ü m: M. pectoralis minor ’ un arkas nda kalan b ö l ü m olup buradan 2 arter ç kar. a- a. thoraco-acromialis: b- a. thoracica lateralis ’ dira. thoraco-acromialis A. thoraco-acromialis: A. axillaris ’ in ö n y ü z ü nden do ğar. M. pectoralis minor ’ un arka y ü z ü nde a ş a ğ ve i ç e do ğru uzan r. K sa bir seyirden sonra k üçü k dallara ayr l r. a. thoraco-acromialis ’ in dallar rr. pectorales r. acromialis rete acromiale r. clavicularis r. deltoideusA. thoracica lateralis: M. pectoralis minor ’ un arka y ü z ü nde a. axillaris ’ ten do ğar. M. serratus anterior ’ a dayal olarak 6. kaburgaya kadar iner. Fosa axillris derisini, memeyi, lenf d ü ğü mlerini, m. serratus anterior ’ u, m. pectoralis major ve minor ’ u besleyen dallar verir. a. thoracica lateralisKad nlarda daha kal n olan bu arterden ayr lan dallar (rr. mammarii laterales) memenin d ş k sm n besler. a. thoracica lateralis a. thoracica lateralis rr. mammarii laterales 3. b ö l ü m: M. pectoralis minor ’ un alt nda kalan k s md r. Buradan 3 arter do ğar. a- a. subscapularis a. circumflexa scapulae a. thoracodorsalis b- a. circumflexa anterior humeri c- a. circumflexa posterior humeri a. circumflexa scapulae a. suprascapularis A. subscapularis: A. axillaris ’ in en kal n dal d r. M. subscapularis ’ in d ş kenar na yak n olarak a. axillaris ’ ten ayr l r. A ş a ğ ya do ğru 4-5cm seyrederek dallar na ayr l r. a. circumflexa scapulae a. thoracodorsalisa. subscapularis a. circumflexa scapulae a. thoracodorsalisa. subscapularisa. subscapularisa. circumflexa anterior humeri a. circumflexa posterior humeri A. circumflexa anterior humeri: Collum chirurgicum ’ u ö nden dolanarak sulcus intertubercularis ’ e gelir ve dallara ayr l r. Dallar ndan birisi A. circumflexa posterior humeri ile anastomoz yapar. A. circumflexa posterior humeri: N. axillaris ile birlikte humerotricipital aral ktan (spatium axillare laterale) ge ç erek collum chirurgicum ’ u arkadan dolan r. a. circumflexa scapulae a. suprascapularis a. circumflexa posterior humeri n. axillarisV . axillaris: V. basilica, m. teres major ’ un alt kenar n ge ç tikten sonra v. axillaris ad n al r. V. axillaris birinci kaburgan n d ş kenar n ge ç tikten sonra ad v. subclavia olur. V. axillaris ’ e kat lan venler: V. cephalica , V. subscapularis , V. circumflexa posterior humeralis V. circumflexa anterior humeralis , V. thoracica lateralis V. thoraco-epigastricae , Plexus venosus areolarisv. axillaris v. cephalica v. basilicav. axillarisv. axillarisv. axillaris v. thoraco-epigastricae v . thoracica lateralisAxillar k l f (vagina axillaris): Axilla ’ n n d ş ve ö n duvar n n birle ş im k öş esinde bulunur. Fascia cervicalis profundan n lamina prevertebralisinin bir devam olan bu k l f a. axillaris, v. axillaris ve plexus brachialis ’ in pars infraclavicularis ’ ini sarar. Nodi lymphatici axillares: A xilla ’ daki ya ğ ve ba ğ dokusu i ç erisinde bulunan 20-30 adet lenf nod ü l ü d ü r. Bu lenf nod ü lleri, meme, kar n ö n duvar n n g ö bek ü zerinde kalan k sm ile g ö ğü s duvar ve ü st ekstremiteden gelen lenf damarlar n toplar.n odi lymphatici axillaresAxillar lenf nod ü lleri 5 grupta toplan r. 1-Lateral grup lenf nod ü lleri (Nodi lymphatici axillares brachiales): 4-6 adet lenf nod ü l ü nden olu ş ur. Afferentleri : v. cephalica etraf ndaki lenf damarlar hari ç b ü t ü n ü st ekstremitenin lenf damarlar ndan gelir. Efferentleri : santral ve apikal grup lenf nod ü llerine, bir k sm da derin boyun lenf nod ü llerinin alt grubuna (nodi lymphatici supraclaviculares) a ç l rlar. 2-Anterior grup lenf nod ü lleri (Nodi lymphatici axillares pectorales): M. pectoralis minor ’ un alt kenar boyunca s ralanm ş 4-5 adet lenf nod ü l ü d ü r. Afferentleri : kar n ö n duvar n n g ö bek ü zerinde kalan k sm ndan, g ö ğü s duvar n n ö n ve yan k s mlar ile memenin santral ve lateral k sm ndan gelir. Efferentleri : santral ve apikal grup lenf nod ü llerine a ç l r.3-Posterior grup lenf nod ü lleri (Nodi lymphatici axillares subscapulares): Fossa axillaris ’ in arka duvar nda bulunan m. subscapularis ’ in alt kenar boyunca s ralanan 6-7 adet lenf nod ü l ü nden olu ş ur. Afferentleri : boyun ve g ö ğü s duvar n n arka b ö l ü m ü ile crista ilacan n yukar s nda kalan s rt kaslar ve derisinden gelir. Efferentleri : apikal grup ve santral grup lenf nod ü llerine a ç l r.4-Santral grup lenf nod ü lleri (nodi lymphatici axillares centrales): Fossa axillaris ’ teki ya ğ dokusu i ç erisine g ö m ü l ü olarak bulunan 3-4 adet lenf nod ü l ü nde ibarettir. Afferentleri : lateral, anterior ve posterior grup lenf nod ü llerinden gelir. Efferentleri : apikal grup lenf nod ü llerine d ö k ü l ü r nodi lymphatici axillares centrales5-Apikal grup (Nodi lymphatici axillares apicales): M. pectoralis minor ’ un ü st k sm n n arkas nda, v. axillaris ’ in i ç kenar boyunca fossa axillarisin tepesine do ğru uzanan 6-12 adet lenf nod ü l ü d ü r. Afferentleri : axillan n di ğer t ü m lenf nod ü llerinden ve v. cephalica boyunca uzanan lenf damarlar ve memenin ü st ve periferik k sm ndan gelen lenf damarlar d r. Efferentleri : apikal grup lenf nodlar n n efferentleri birle ş erek truncus subclavius ’ u olu ş turur. Sa ğ tarafta bu truncus ya direkt olarak angulus venosus dextraya yada truncus jugularis arac l ğ ile angulus venosus dextraya a ç l r. Sol tarafta ductus thoracicus ’ a a ç labilir. Ç ok az bir k s m efferent lenf damar da boyun derin lenf nod ü llerinin en alt grubuna ( Nodi lymphatici supraclaviculares ) a ç l rlar.FOSSA CUB İ T İ : S n rlar ş ö yledir. D ş yanda: M. brachioradialis. İ ç yanda: M. pronator teres. Taban : H er iki epikondilden ge ç en hayali ç izgi. Tepesi: M. brachioradialis ve m. pronator teres ’ in ç apraz yapt ğ nokta. Zemini: D ş ta m. supinator, i ç te m. brachialis olu ş turur. Tavan : Deri ve aponeurosis bicipitalis taraf ndan kapat l r.Fossa cubitideki olu ş umlar: İ ç yandan d ş yana do ğru; n. medianus, a. ulnaris ve a. radialis ’ e ayr lm ş olan a. brachialis, m. biceps brachii ’ nin kiri ş i, n. radialis ve derin dal . m . brachioradialis n. medianus a. brachialis m. biceps brachii ’ nin kiri ş i aponeurosis bicipitalis a. radialisA) M. latissimus dorsi B) M. serratus anterior C) M. subscapularis D) M. pectoralis major E) Sulcus intertubercularis Soru: A ş a ğ daki yap lardan hangisi fossa axillaris ’ in medial duvar n olu ş turur? EYL Ü L 96 Yan t BA) Plexus brachialis B) A. axillaris C) Axillar lenf nodlar D) A. brachialis E) V. axillaris Soru: Fossa axillaris i ç inde hangisi yer almaz? EYL Ü L 99 Yan t D