Genel Biyoloji Bağışıklık Sistemi http://groups.google.com.tr/group/ogrenim ogrenim@googlegroups.com BA Ğ I Ş IKLIK S İ STEM İ Vücudun hastal ı klara kar ş ı gösterdi ğ i dirençtir, iki ş ekilde olur. 1. Do ğ u ş tan Kazan ı lan Ba ğı ş ı kl ı k İ nsan ı n do ğ u ş tan baz ı hastal ı klara kar ş ı dirençli olmas ı d ı r, (zencilerin sar ı hummaya do ğ u ş tan ba ğı ş ı kt ı olmas ı ) 2. Sonradan Kazan ı lan Ba ğı ş ı kl ı k Sonradan baz ı hastal ı klara direnç kazan ı lmas ı d ı r. Üç ş ekilde olur. a) Hastal ığı Geçirme Bir hastal ı k geçirildi ğ inde o hastal ığ a kar ş ı antikor olu ş turulmu ş olur. Ayn ı mikrop tekrar geldi ğ inde hastal ı k olu ş turamaz, (kabakulak, k ı zam ı k) b) A ş ı lanma Vücuda sa ğ l ı kl ı zamanda ölü ya da zay ı flat ı lm ı ş hastal ı k etkeninin verilerek antikor olu ş turulmas ı d ı r. Ayn ı mikrop geldi ğ inde hastal ı k olu ş turamaz, (tetanoz as ı s ı , k ı zam ı k ac ı c ı i c) Serurn Hasta vücuda haz ı r antikor verilmesidir, (kuduz serumu) Pasif ba ğı ş ı kl ı k yapar dolay ı s ı ile verilen antikor bitince ba ğı ş ı kl ı k biter. 3. Kan Pulcuklar ı (Trombositi - K ı rm ı zı kemik ili ğ inde yap ı l ı r. -1 mm 3 kanda 200 ile 300 bin tane bulunur. - Görevi kan ı n damar d ı ş ı nda p ı ht ı la ş mas ı n ı sa ğ lar. Kan ı n damar içinde p ı ht ı la ş mas ı heparinle engellenir. Kan ı n Görevleri - Ta ş ı ma (Oksijen, karbondioksit, besin, art ı k ve hormon) - Düzenleme (Is ı , pH ve osmotik bas ı nç) - Savunma (Akyuvar ve antikor) Lenf Dola ş ı m ı - Lenf s ı v ı s ı , lenf kanallar ı , lenf dü ğ ümleri ve lenfositlerden olu ş ur. Lenf s ı v ı s ı n ı pompalayan bir yap ı yoktur. İ nsanlarda iki ayr ı lenf kanal ı bulunur. Bunlar; - Birincisi, ba ğı rsaktan ya ğ asitleri ve gliserolü al ı r, vücudun sol taraf ı ndaki lenf kanallar ı ile birle ş erek sol köprücük alt ı toplardamar ı na kar ı ş ı r. İ zledi ğ i yol: Lenf k ı lcal ı - kilus borusu - peke sarn ı c ı - gö ğ üs lenf kanal ı - sol köprücük alt ı toplardamar ı - üst ana toplardamar - kalbin sa ğ kulakç ığı . - İ kincisi, vücudun sa ğ taraf ı ndaki lenf kanallar ı ile birle ş erek sa ğ köprücük alt ı toplardamar ı na kar ı ş ı r. Üst ana toplardamarla kalbin sa ğ kulakç ığı na gelir. - içinde alyuvarlar ve solunum pigmenti olmad ığı için renksizdir. - Doku s ı v ı s ı n ı n fazlas ı n ı tekrar dola ş ı m sistemine verir. - Vücudu mikroplara kar ş ı korur. - Tek yönlü kapakç ı klar ı vard ı r. P ı ht ı la ş ma geç olur. - Sindirimle olu ş an; - Ya ğ asitleri - Gliserol, - A , D, E ve K vitaminlerini ta ş ı r.