Dökme Basınçlı Döküm Ders Notları FULL (Hüseyin Sönmez) ( " -net( ~r?O('ru/? C5~rh/?/?' . (TeL~,o f!itc< (5i.(reid bd,p) b -cJ3ü}rv~ ~/k "d-ec 5-e-r-r-i/re/r-~ ULf' O.-U---rJ ~ ~ 4-J) le. rb~re ~rV'C( iVA", Z=rr?oY7ck e- C i91/--q C(1l-.C<· " - . -/ - 16~~~ .. a J fJ ç . Imczf-f/'h'1/ ..:::ia,iho/77ClU/,(l-ihnQJ ~:h']pCZ eJDv dP-:P~ !0~cr h r~ ~... -v. G-,) ft~ Q hrv( JJ:' cbCVlt.o ::r"k~b-k //77~ ~~~1&/70/72/7c ycty). cL IJjç;r'/c-'" . - ... " "' "".- ~.~"""",,, .-._~~'~~:"~~; , ( i/ "! (/1)' ~. I'·· . TL. rrer (efr>/ fi2-crl 2--E'--r-;;,J2 (,le C~L_-!) a..k:LV//77!4/77C! /n7/-LCU7//7/. kc/~/;; ALe,;· ebu !~ /?a:t:71'71--e?-;j..y' (ç.Gb :i!:: dt.,-i..tLr.r7 / k~ / d5!-u'L m.J jJ// /-1:;'./ --., .:' " /l"if.J//..-:;--"7 ) . 1Sn, Pb, Sb, Cu, Cr, Ni, Mo, Co, W, Nb, Fe, Co, Ni, Al,. Ti, Cr, Mo ... es Mo.) Mf) Kursun ve Kalay esasli al8.­ §imlar (özellikle yatak alasim­ lan) . Isi, korozyon ve asinma direnci için, kobalt -esasli ala­ §imlar. Daimi miknatis alasim­ lari. Diger yüksek s~eaklik ve korozyon direnci gösteren ala­ .§llDlar. , .'. , . Tablo 1 Baslica Döl~üm Alasinihn :t I·Al~L~GrubU .. ~.i:~ <:,iAnaAl~ini Tipleri - Ba~ a;~r:n~~~ment_ . ':'.. '... ' ·1-·:· leri ;~.-li-iS~~~'~~~:i~·'1·. ~~~~~·~~.:t!:i~~~;;~iIr------ .. ' _u' lC,. m;p'-- - .. - .- .'~ '.- .. - , ... ,i Ni, Cr.... . ·.7.- :.: ... ! Kureser grafitli dok1ne demir .E:arbon Çelikleri ve az alasim- --TGclikler: . -I ~ .~elikler. -, -i C, IY~, q- - -.. :,. - _ yuksek alasimliçelikler (Pas- Cr, Ni, Mo.., ~i -_--- i lanmaz, ,lSlY~_ da~·.::nikli) __ '-j Pirinçler (Yüksek mukave- i Z S p 1 Bak:r es2.sli metli pIrinçler) n, ~, f :\l2.Si:nhr Ii 'Çesitli Bronzlar (Al, ve SI Pb, Ni, Al. i bl) Fe, 1In, Si... ! ronzan. j--.,-.-. ~,------ - I(uin kaliba, metal kaliba, ve . i _~_dlli~inyum esas- b i - d"i-" o" 1 i Si, Cu, Mg, li \1~- i . asinç i o.,ume UYoUll aa· . . 1' ' ",- "-,;,Ull2.1 _s~mhr _. Mn, Zn, NI.-. {'. q n'''' ,,,",, i h.um kahba, lTI2tal kaliba, ve .• .1. ~gn-~ Jum c-->a.:o-i b i ["I .. i i AI Zn Zr :Mn I '.' - asinç i (O CUlhC uygun a <1- , . ".' , , .li 1-.Ja:;iJ;d.. 2..,q) oi.r br. . \ i -. i . _ .. i Digerleri-' : ,:1 ' 2:1' ';-:~)~~., , 4 -,.-.',"' • .", - ~Kgi.~j:~ ;~l~\'~f;~ - .•......• ~ .. _':;; .."'. "~"'.:.;:.;. ;~~ .•'\~ ·'.'_... -- . ___ O. "_. o •• _ •• " • • __ i . ~.~ .~- ~~~ dPruflu-77a~~(ler ~e; ff7C(0rJe(I-e!?e--~h:'k..t9~h-1/ ?lça~ " !U=([~!i.MO':YVrJ J~ncb; ';:"-~r7 41u;/"e~. 1.4- DOktl/?1 YDNTE/t{ L.ER./ Uo'k-;'/77 d017't1-///7o:e k/illeri/i/o/)/ fiet;/I/-- paiça c1B-i;;;;1/7 C5/7.Jt ler/ deS/;s/"k ;5e-h;1/-erde C9/7/r1ct/7 dr//777c jfrrvi,.-" ,1.1., . ' .. ',-" ..... ·.r .'''''.y .-' "" _ ' .. " ... '< •.• , •.• .;: ..••• :' V 71(. Ira, /r/( .. ...,Ct-r • ~ ... '! __ '-:" ..•.. ,'":.;, .• ri.:::...../.,.; ",' .• ::" •• ~~_.:'"",.~ .••.• _: '-c-.l- lIarCC/·/7Cf/7. 'kd/~/J k.a/lct~/k.;.... /-/,~-:-",~, .... ';:.""X"'; .>-:~ .. :;:~'~>~:;/fjf: • n •• --- ••••••• "/ 00L-t:U/T7 ;!t0r!7'C'/T7/e" / .. , . ~~Z.:~~6~~~~··· ...•.... ~ . @r:_0e...-n:,..,....,.,...·::{ // <:" 3 .. ".,,-~''2~;!flk~~?~-tW~:~~k~/:-r . . 'r i.d~!;tijc$WP~1')N n_·'. --L. . cj··-J5~rri-e. ;;ZciZ-il- i . ·1 dSel;li- ~{n-70"_0 , •__ '. _,O - o --"- -- -" --.v _ \ -..). P;'';:-:)..'\ ~ -='.' - .. i=,':·.~_·t~iE:":;,.---. _._.-------------'-----"~-------" ----- - -:';:f" " ~:;, " ".i /0( ~.4 ~_~fL0~e,< ... ~ . { 6?( rh~4~tf:_~~ k~'>{çlM.F NTi,.~~"E!..!E~ ••••fl..i'1-G c:.ü-<~ { h}'O.J.U>\ iosUi...u< ~ A.t:60:.~~~ .....•.. ;S'eiv/. 4- 8a/mwT]-~ 771Vc/e/ ku/Ia,?e,'? ;5affa-d (kdk,k) do---t:u rY7 cy3/--7 ~ /// //:;/J-J k:i d.?~h---r7 t ~,. ... r.".:., ;":1"":. ~_•.~~" ••r'..L_" - . i i,"i .~.I ... i.·~:" . T .~. ['j ,?(}fCi./ckrrvt . '. i KAUP . ~. SER "'" IK ."""'" ~ -.Se..c, Jo...) ~ t.tJ2c-{' " . . ." ..,~: :~." ." .. . . "... ~ {~..• o;;;".:,; \~ "."-------- ~--~-------~- - -~------- ---~ -~----- ._-_._~--._-~---~-------------~~---- --.------, IS ,V.;il~::: ".' .--:.-: •. ".::;.: ... .... -..' .... . (s,u mod tL . ~, •• «< Süyük boyu11u mad-el 75eiu/ 13-'~e~rrwk ·~.·.· .. ··/~ ... · .. <·-...,;".:·q'-':-j~··t.U.NIC17S/)kft4/ ~.'. /TU kee~' U~O· . U ·V CLO--G;~ en 4Yk 6e4?zm-lk /tA!2,W~ dir /'ntcd'ayL ai'e<7/."'OJ ~ _;}~ ~r(/'CJa-eIai:~~r;I /' ' ' .. ' .' . - '7" . L I1Aa/Z/;4)i cf&i vee.d/qer Çecd//8 açLi' k. p-Br0ct fo ~/. f1-I bt htçii ':L (LL F;r+~ .~~ 4pLe-t-,( L COi'V!k8.-&/J)ar/, d!iurrU- kflfitfJ./t: , . kJrhV~' P. -' m'~/) .-..... , -. "' . e-' . - ~ .~. i'~C? .:; .. _.~ ':\;'.:,. /~ cldökümdeligi brü tör pukiii;i ''-.-r . : ..r... ~ ;_.'~ ~:."-.T :":':"~._. i _1·-.,' ..• ·--.-'~:.!";· . ~ . ~~.:'.~' .-.....i.~._- .. ~ ~ ~-~ ".- .".. .. . - . - ~ ~ii ' , )~ . \5 ~q ,. "'1 ".: ..• '., ...• ," • ",' j. ,.. '. '".jrr: ,., ' . ~ .. "-" , . '. ' .' •'_ .. '. :." •'''',f' .. , .' -'-. _.' ' "._ .;: " ': .•. ' -t:;. "-~_ .' ~ 1.. Bidii15Jn~'ri d..Q.' Q-Cl--JrLL:4j f/ ,t?n~~rr:iJ"~ •. -~e." ~ .. '~ V. o/. n.,,~b_~ _.,. ~i ~~ .. J~. rct~ .......• ··fL?~.f iv Q.~~ ~J U2-Y'/ri·~ . ~~ .. L <:i!A~" . . ....•. •. • .... .... .. ..... . 1'?'1-/ .. '.' .. -""}' __f ' ""0 '.- .• ' :''''.' "" '.! ',' ' ",'.. <=-'- '."'C>-1/Ut~Qrci-z,C§/ ~d-a. +"·~v~~;4,·,··,,,·:,· '.. ,.' ~ • ttUf17;}-L KHQJ2 - '. '. ,ere"· .',.' "'< •.. ' .... -- ····\··!/ij;!J~~~lf!:~~~,,~~f;1ifçJfi#1,~tt~~t~#f:tl .,-.-.", ',- -: .. . ' ":.:7'..·---~----.---_._-~-- ----- 0- Oöner hibla,. p\ikasi Derece Ba§l~f\ti tub~~u melanizm.iisi .~~ Zs, ?SeL! /j=/Jelv11/ 6j-rr7"'~'ru/7-ct:J;s~ ~Jk: 'Scz!.@.( do&a~, /9<'~ !:~? ~?-ty/0-"-- ~._~"::;_~,;;,,,--~ .-;..:,."::" ;:::;"~-:;"':;-_;:",,,,_i:';-r_~~ ,,-.~_~~~--'~~'-''''''''''''''_~~ "~----~--- .... - .... ~ .._._-- '<" . - , r ::.>;;.'~~~.;:.~~. ~;/di~,;·~.}~f;~ ',' ,.~ ,;;«c.,e" '." .. ,J.o '- ..~'~>'~k~~<;;':: ••• _ t.:... .4.. .•., ...•. %- _-,2J·· ;-<-~. o,' 'I HiDROliK f "- ••"--_.~.!.~ " -.".. - .i(~~~1T{}ji~i~;'~ ... ,.... " ", - • "'o , •• " '. :;.:._.,.~:.,;r~_~~:. ::.,':;f~~;:~~+;~::~;i , - -·c7:·;:-' ,\M ET AL G ;::::il E:1-1 ::: .,OOKUM . ~;i~~:j'r~Ert~'t;'i~~s~ 2-1 . _"'" i •. .~.:..,. ••.•... ( •. :.-,-:> .' :.""'.~~~. ~:.~ç.~-:j -- .,. -~ ~-~ ~~-".- .~:-' ... .- ... - f.2T ~-;?;.r:_~-:r"~._---_._---- ..- ~i::r7 '.' ..... -$e.Li'/. 20 - (/d rp-( ldu - MC4~ 2: by;cvru=( i---e. /~ __ /Ir 'f/e~~. fdJl'Zi?:­ /)71 ee .LU2-t 1/ 4 ç-1k t.'t· i'c..Ç(jJct;/'pu 2:-/-fj~/a( / '. , tl-lcifsQ /~j:i0C< hL1 m' ." ".., ~e~ji.;i~ Gci.btt1t!u -/~Cp~; 7c·l~;jJ~~.~~( ..I..~:'~~!t.;t-/~ -~ViIZ~"c_- 'mcd{ vf:.yu fe, ~rTZLi~-(' ';rnc~ 4/n./?-{ , ,f0mq u,-rrr;c/'-'o' '~/;p aç/kir­ !J!/Ju/ o/.J2I'­ Zanm.e"~,.-- "" "->-, ."."." . s~~~/(')2~, #U!:.J '~Jei6~,',~JJcAYl--l' ~- '.< •.•\'':'" L.;6 , ., : ••• " - J, ---.--.,- ~",::;'~";;~:'~~:.'-i'::;"·;ci:.'Z.i.~~:.. •..•.• ..::'".:_'":.O:"",-l''':;;'"'''''::::''"''-:o.;.~.'_~~ ~ _b HAREKETLi . KAliP {,",,; / , / i "'1/ / i / i ·1/ Li Sfidue:01RME . . EOSLuru W~~~~;2'~~7;::2=C~C~~-,"' - c_. ··_:~-~'~1 .. ~ '":.,,,,,.' SAM· TABLASi TASma 8lOGu . TA$iy1Cl Elt.oGu' md I<1JTUSU . ',':, "~'-f"" "h .' 'i __ o ',c, Hi':/'~\(:vtii.PiHLERj' 'q Y1..,.. .-------. -----. P/ . 0<1- '/0 c'·,· .' ·,c .• ,,/ &Y/oq 6- ~Io i;g .'G{~LLO 0C.~iYf1lOti7 cJe~;;:Çh*,""V( .ve AvIH? ~Ft rL C!I!..-O--{ .. ~lu( \j\~ ~ ll.i [acrtl] . "'eP' ,,"" ': .... -- :b _. "H. _~ Ap/ipirvi "c·"·Til/o' pi"'1' bo/" -------------'----- Ejec.1or die half ---------------~ '- Covcr die half -----------' ..' ,~ '-- , , '-.1--- -.- ..-._------_ ..__ ..._._~... -'-- i i iu,_, '1.· ... - ___ •. __ C f.oo ' 1/"'\ .• -".;,:';' .. ~:·lf: .:~. ,:~~t ';:~i ,.~ ·,1 -:j;-~~~{;61.::. i·~ :li' i LI..- •.•... -:-- - ~:. , i , Cfl/D ta. b'-J-f' c::/1raridu ba,i'lr) c:;. v/doJ i ; L. - .~.~~~'~i-~- .~!Ji~~J-\',:.'" ::~ii~' , : ~~mmf.:i~~/;'&Ujnf 'HD~ , tC~~~:///~'/r'~'~" -'-'1'1" 1 k··-//--''··· ",'. " .. 1·- j ~..;,:./:r ".:' ',:'-' J 1 i::, , , ! i .·maLa . - .. - .. . . -~-" ... .- .,~.- - - .. ,::OrN plEka'l ,s/h'nd/r/k. :::::"'~::'bJ r-l:abcP7P!~ kAl; \J~ -f.,;r cir"/i"jSiJ!111 kon/k:. ~"T7a'c.ci .. . oy <_ .~_\~1&,e~~A~;.t~~ffl':'~~~~~~~~::"'I·ll· '-"~;;'1~~~~~l~{;NiW:f~&~~ jJ~'\J~'i~Ausv.... i)~-co··~-'--',.,J:,'~'" '-..:.,: .••.•... T" ,;,~;:-t..,..,-:: .. __ :_:-r,l"f" r:f:!;r:t\82:;:. - '1",. ;.':.- .,," -ii;~~~~=~~~~j-":::".1.~''':;-;C:;;·~·~· .. '--. t~i~t~4t;~; ~i::;;'f8 ~~~~~ .. ·~,~.L-~~::·~ _.: • ",: "._ 0 •• ~ ••• . ,'. t-'- ':'-, .-.'"- . ., ':.s'ab,it~·-:~:ç:~i~r'i~~~'ç~:~'7-ikai~';p~;'~çk~,~·~~';k;1i~a::::Yönfui:deki' 'd~l~k :~'~Ya. jJosluklari:vei:mek. ,içiri)Dilla.p:ili~,';J3u ,Çe§i~ t ~maçalarkali:p ,'açma,~.... ":pamahareketine' veyaparçayi' ·ka'iiptan·çikarIna. islemine. bir niani , teskil., ~kmezier.13i('tür .-maçalar'daha ziyade '1?-yeketli kali"P"Pl~lg3.""',i 8i"üze:rtne~incuit.~LJtQ,i+irler~Böyie6e kalip ·liçili.I'~en:pa!,ça.ii_:i,:i _J~are-' kEitii~ka.lip .ü~eriride 'kalmasikolayca sagfamr~-rPa:rça--k8.:tifasii:ken ..:._. __,JJUZüiUr, v~ ma.çaj:i~ii3~a:ra:r7~-~·F'maça'--~sao;it'kalip Üzerine monte:edi- ... 'iiyorsabutakdirde'niaçanin :konikliginia,rttirare..kdöküm parçasJ.nin .. :,'\, . " - . , - .... '.' - .~ . - . '- .. " f3alJitk8.ii:P.ta.rafindaiJ:kS.lm.a~i(jnielliilelidir.Sekil .~ •. ' de maçalarin .kaiip<,üz s'rine·.mtiht elif'ba:glanis tarzlari .. görülmekt edir. """bq~" 'GWiI k~_' ' , ,c"odi! p15ko" "ahI' p/a""'E; "i~kfas/~X;~·';:·~~{~ ".' '.. ' . , r ":~8,,:-~,,;:~<~:::~:-::~" .ark •. '. ".,.'- .... --=u::-;J;:/l:-abaT7 pJ!ik.ali . 11!.~ ..,:~,;~::,,~<.:-~::_ f'/.q~.s}l:. •'."<~~," . :~i:;onrk,"a~4 '.' ":fi3ir :'",,'~,:, ~-',~- t--- . r~-','; 1-, . Sekil. Sabit maçalarin , kEliba baglanis sekilleri. Sekil.Sabi t maçalarinbasinç vida­ si i~e emniyete alinmasi. Ha~eketli UaQalar: .':Bu maçalar dÇ5kiim parçasina kalip hareket yönüne paralelolmayan . her çesit delik, kanal,çikinti gibi sekilleri .vermeye yararlar. Sabit veya hareketli"kalip tarafina monteG(edilebilirler.J3irinci halde dökümdensonra,h enilz li::E.lip' açilmadan maçanin geriye çelÜlme-. 'si gerekir.'Eöylece ,parça h.areke·tlikalip üzerinde disari alinir. Ikil) ci ,halde ~ise duruma.göre m.açe. kalip açilmadan önce, açilirken veya açildiktan sonra. ge,ri çekilir. Ancal:parça i tilmeden önce bü. tür m.açalarin mutlaka geri çekiliiesi gerekir. Bu is elle ve meJr..anik veya hi9-ro1i.k olarak yapili~.:. '; 1; KJ.s'a,ca~li~rJ~ke.tiL~ma~~,ai~~,~~~d.ö:dim a~n ~_öii c.e ck~ii ~'. "b;~S-i~~~ i,t.i:ii~,_.~::~ __ ,; __ "":~ -dökümden,Banra da g~X't çekilLe3"i ~ger2kir;-, Hareketli. niaçaiai?da',: .. ·~·. ~:,~ kalip baslugl.l.nciakiBivi basinci al tindabulunduklarindan,:blli"iarin '.' c,::~ he.r eket ·e't;meI:l.isi (g~ii":ka'yffi8:..i:I:.asi) ,i çin emn~e te aiinmaiari··l~z.irIi.di~·E·~ i::::i_1_":1 -·i.. _ ____.}...-__...i..-i...-.:"" __ ......• C>.--i...--.- ..;_...;: __ .;....:i~.:: "'-:L--:._-~":: _·1_.:."1 .... ..:i .•.•• __ .•............•• t""lJci."rO~n_4!!Ii.r~_-;.~C) o,', - o'. 'e~, Krit~k::Döig~lere~-a.ç~is ,}i\'f' o ,c eori em.f'sle' ,(vak:i ir.;ia) ", ," ",' . ',SekiL .•.. '.. Yill.lib~havaiandiri~S~da çesitliimk§.nlar.,' .Havalandima ka, nallari - ÇOl.C, ·k~;K'·grav1i;.iliI'bUi.und~~ taraf .. taki kii. D . ' . us ' bölme yüzeyineaçilirler •. Burada dikkat edileee fxaip dol.m.adar:i._ ~)Ü vi inetalin .. liavakanlllarini kapa tmamasidir~ 'Yetersizhavala.ndirma­ :da hava' hir12.iiarinin der.i rol if;i yerine genisligi arttirilnali blJ, da yetmiyorsa yeni ,"-n.allar~ç~lJD.alid+r~ Bu' kanallarin kalip açiidigin~ ':',da zaman zaman ±eoizie.r~esi "gerekir:. " ".'" , "w .% ~~~~_!:~~~~~E!:~~S-1 eki.i~:::~~~Z~~3:~E~J~;','(r "co ~ ," ... " .t .--·L~j'$~:~:;~ " , , ,,"ti~Y~li:pböiIne~:'yü~eyierj.rie a.çiimis'deriiiii~i'~çok kÜçÜk kanaiierJ;l (~..anZ.iiar gra:v~rü 'iiis atmosferebaglar). "Sekil::.,';"a. h G:~~1b:>i~~~gi.:~~~~~~.~ ~Yleri~dekibO siuJJ~~~~n " ':~~~li~~5:Ii~,:.~ôsi~~:iiia:~n~' Sekil ~•.• c - d:~\ Yaça' uzerine" açililiS ~~~!aiiarla .. Sekil ..•. d .. ,'Pratik ,bir };:aide, Qlarak hava kanallarinin topiaIri kesiti ;\-OliuJ,:~yir- ',IIia:'ke~i'tin:in: (~ 50 .:.ioü5rü arasinda degisir., . - .',EölIneyüzeyleri ,üze~ir:i.e-açilan kanailarin' deri:nlilrderi (0,05,:- 0,12)nim';' , '~ge!1isiik1eri ise (16; 20)r:im arasinda' seçili:I:.kadar da çikabilir •.•.. -:Eava~'.kes ecikle~i~grav:_i.ri.Ü1. ç eVI'e si.rl~ ~.Y er)..e St iril ":re k ,( Oy 2., ..•..• ;~üi.!) llilil'.~.~,::~ . " • '.. " :' , ..... - .', ".' . /1' -- .- .---'.. - ~ - ., -E2.Vs. kese s i 1-:ali;p i~ia":?i..si içine:.e. ~.- ..•. "'"',' .'~. '.- ..~--.'---_._._--_.._ .._.--------- ..-------.- '.~~ ~ 1-~ :';., '.'~',·~:~7 ..>, ., ;:'.'1 -: . -",,: ~\~ .Li 5iriie '~düzie~nçre ':"';'o"~,.,. :'.':' :'.: ; f.' .', '.·C .'u·. ".:' .....'..... ,-'. "';.::".: ~r·:,,-.'?;··:Bf~~j:; / .. '; . ~_~~~'i.~e'~~f;:i ··,,:~i't:ici üzeri!1de •.·~·:· <:Sp:. ..... ----- .... ;.• ;.... .•. --., .••.•..••... ::--"" •...• .' .• .-'.-, .-_ .• ':"';' ""';~-:""",:""''=';' --~. --.'---- .. _.+ .. _--.,----~------- i. r} . , '.~ ., ·~4 -:'': .:.:-: .-.---:] .. :;-r.. <~ 2M .. J. ,-:~:"';"-:·"";':·_~;~·":'<;·h' - ..••... '. - - .~- ------:----- --.-.---- .• ------------:;:-:.;.~: .. l~'silla.~z~mani y~~r.:~.e· ·.~li;p" Ina.lzeilles~·;Iilo difikasyon .s::-cak:liE;ina.. ,kadar'> çikabilir •. _ .... : ... , ..... -. ". ' .. ': - Bu~ dara.m gerekk:alipmalzeme·sini· gerekse is parçasuil ,~-t1c~.:i.~E-"!~1emsü.resiuZar· •. Bu nea~n1erle kalibin hi3.va,·. su:veya yag' gib:i'b~r' .aki~~kanJ2.istenen homojen b.ir sicakliga getirilIilesi gere~ kir .. ' '. -. ' -... : "'0. 0·.0 - .:, •Kalip·i:;ösii.i.iWidii::açiga·· çika..n~R:atna.sma isisi.rrr-e-tkIn---UTrç'e-ki-i--ae~--~'-­ 13ogU'tUc~'akisk~iari .lle;çekebilmek içiIi .sogutucu kanal veya deli.k9::e.rb :.t:~t~ .. gravüremiim r-ilnoldugu:· kadaryakin' bulUhillalidir. Sogutucu~l .. Veya deiiYJ.:eriii.~ .• ke13it sekli, boyutlari Ve dagilimin~ nasil oi~: 'masi gerektigi ·bu gÜ.ne -b3.darki pratik tecr1..loeierle yaklasik olarak saptanmis durU1TI;dadir •. ' Bu.rada dikkat edilicek hususlar: ~--~--~-~-----~----'--.'---.__O_._ .. o:. _. ; b) dr Sogutma 'kanallarinin bOyutlari ... .•.. . :'·bs" ';ds, -li· (mril) 6 8 10 12 14 16 18 20 il. oB (mm) 4 68 12 l5 20 205. 30 jik (mm) 4'6 7 .. 8 .10 II 12 14 '0) Teknik 20çi dan' opt1iinUl:l duruIli: . sobUtma kanallariile gra vür " ara.s in daki kE;linligi'sivi'basincii:ia karsi'dayBtnim o·.·· açisinaan (ci) '«f<'göre daha iyi . • o • .' . '.: ( ." . c) .(~) deki dayanin bakiEi.ndan ·>düsÜi.'1ülen-husus bUT2,d2. -da ''':'mevcut'ancak'kanallar et- ...:~~~ sogutmaiçindair€:seldir •. bg=bs Termik bakirii.dan k2.libin homojen olarak soguriiasi, teknolojik açidan sogutma delik veya ka.n.a.l~rinin açilLiasinda .fazla gii,ç): .. ük-urt.ayc. .çik­ mamasi, dayanJ:~.~:aç-isindandei:ik. ~f3-yakanallarin siv·i 'rr!:e t20l 'basinci '" .. " . "" .. --- -- <'ile gravürill1' ~s:ek:tJ;-:liegistireolTec"~g:Lkadar iç ~Tüzeyi~fine :itakin' 2oçil- mamasidir. SeJti.t..L.,buhususl2ori açik olarak ortaya ko;i:i:nakt2odi~ • . . ' .. '; •......•... ' .. " . '.' .' ~'0.iiii;;i D';i6.;,';'" i a)o Fiziksel açidan ideal du.run . c;. "-. }'OrÇQSI . ,,,,,, ... "~" .... ;.; .."" .. ,....,, .. , .-'" 0-,., .. ,:... " . _ ",C' o /,"(/f'" f/"I//"l,/ . gravur ge,'. i:is~:~, bg=.sogutin~ ,." i /I,J1)lfI!J~:'f!."'.,J '... , .ka:n.algeni·s1igi bs (.1...1 ~ -- ~. o-,-l- .. '.: ~~,,,,;~"'_o~p-i 1Ir' 1//0,;.;//, ,77,7/ ff i . Sekil~ Sogutma kanallarinin kalip bosluguna göre konumu ve ·boyutlari ..· .-..-... _·'-....-~--f--...: .. _.·.~n ..__ h •• '._ ._, ._,_.-,-_, _ •• • < . _.- -.---- .' -.' . i Qf ,. i. :. r 'I;:··~."·:·· ,- ., ~ -;1 ~ ] ~L 'i '1f..':E··' .. ····· .. -; . )1--("-'--- --.... '~' ~ i • ""L- r .' -~ ::.- -" * • - ~~) • ~2 .mIiiise .~~ :: ~::\i~ = il:e sogutma .!.çikl~ma. .S·ti~t~a'·vasi tasi olarak bakir çubuk ;Eaça· içine 'boru ile'~xii:E: giTisv~çikisi:ayri "aliu1 hava gönderme .. ... " .. _.w"~";;;E:aça'- i çin e mer ke z deb. hava gönderip dis yüzeye yakin bölgeden k2..nallardan(sirk'üla.s- ... 'Von) .: ., ~Çiitgiris çikisli 'hava akimiile sogutma 11aça içinde delik ·S~ 4 Eaça çapi· veya..genisligi .'d .(ml' Sonuç:". <, , ':rra.lipta ve kal.ip·bos- "i1i:~;:inde nomojen 'Ol~,-. ", ···mayarisicakli~ dagil1J:i:L ~.'araligi :.c· ',.JO «2';'~) ;.p.s . , . "". >..b araligl'b .::;. i:i.a:X3~'d:s Sekil •. _ ~o_gutma delildeiTnin';'.:&elik· ~i=i~inagör8.da.;iiJ kh'~~larin ~~oEUtüimasinaa ise sogUtmakalip 'içindeki kadar kolay de~~dir.Buna· s.ebepYeterli bü.yü.kltifte olmayan,maçalar içine, so§.~tm.a .kanali açi....;· iamaina.sidir. Ancak maçalarin sogutUlmasi için de s:eld..l.de- ....görüldügü gibi, <0-" ç~'§itli -i m.~~fap, mevcutt·ur. ~~".~." .. .- ',':::"~;:_ -..,...--~,----.-. - --- -~-._-_.-.-,,- .• --=-_. -. _.:....-- . ~ . ...... ...•.,. ...... .. ~\: ·~i;:·:)~ ~ .. :. , " - -"'l' . - - . ',-.': 0.:._'.isi = Dö~ ~arçasindan geçen isi = Sogutma'suyu tarafindan, kaliptan çekilen isi (-) ~'Kondüksiyon yoluyla ka~ .liptan m.akinan~ kalip , bagiam&;~~iakalarina geçen.~isi konveksiyonla havaya , . _.~'= Isir:;iayla.haya.y§- g~çen.?si '/. ,. " . ' . , , _ ',c2n==-~_D4""~ Y<:J//o{lc.e:J'[dL.lk:.n·Yb-'1-r:b::,nu~I::-S:(?"Oi1 + i.c:'...-zi ••...• BUtü:i,Q'ler teker teker asa.gidakigibi hesaPJ.-anabilir. Kondüksiyonla sogum.a: ' '.. -------------------- Kaliptan kalip ba,slaw.apl~kasina kondük~iyon yoluyla geçen isiyi .bulabilmek için sicakl~k gradyanininbilinmesi gerekir. Bu isi~kalip baglama"plakasinin" çevreye' verdigi isiya esit olacagindan . _ ... - .. . . -' .. .-. fiiii~~f;~~~~~~H~ '.,-.~.-'-' ..'..,._-_.--~-----'--'--~---:--'~;~ lJ,;:bi::1aiPali:):fir ';:si s:t ". - . : \ :.- ·:düSÜb.Üp··:bu:·sis~,eDle .girenisi-. po:..., ,::. ·zitif,~6is_temden.çikan·isiia 'ne-- ' - .gatif.' olarak: gosteriliree :isi 'bl~çosu: . ;'. ',','- . . ;~~~~ O. ,,--",-:~=:·QJ:;+~Q.2~3 .~ ~ ·'ii .','t. •• ::i 't~ .. "';1 . ,~.; ~f, j;, :'~11 , ~~ Alac;imsiz elik Yüksek alasiiDi çelik 94. 72 f3 2 o ',. n .• .- - ... ,··'-·IW/m~--c-·--H '·~~T----~o---.'--·,--·_---·-·\ -H84' -- .. "- -- --- .._-- --- . "Burada: f =- Isi geçiskatsayisi FbP . = baglamaplakasiylizeyi . tp = Pl~kanin dis yüzeyindeki sicaklik to = orta~ sicakligidir. Pra tikte alasimsiz' ve s'üksek alasimii çelik malzemeden yapilmis ~ ~ pi~kalarda r için asagidaki degerler alinabilir... . . 'C{ =ha.va .:içind.e serbest ko!l~:eksiy-on,da cx.~8 . 2 o ·ID C Hava g~~7,' ,Burada: . - .. . . " '.. ' . . .~ ... ".. di S"'yan yüzeyI erinden hcivaya geçen .is1"'irii.ktari ·i?,-·'·<._· .... ,-',,·~.-:,.~:;~ .' '~.' ". '-" .•. _ ... " •• kanun~danLya~arJrnara~~es~~anir. Fkd .•. Sti~~ )~:4i~):J -··>·\ ..~~:~'I-riC+ .. '.':! '·'i·-;o';~:..".~:"'->_·~- ':-: ;,,~j~:':'!{::)~t~';~~~"":'~;!:::'!" emisyo;:i, i'aktÖl"ii.­ siyah cis~~I':i.~in. ~sirna kalip' di§l isimayüzeyi XaIili di~y,.y..:~1~,y ~~ic .. a ..ki.-.· i ~,-i., .· h~.s-a:p~~a.riin~U as::iril~Sihda·1:iiiinme~ig.~.de.n baslangiçta/JEabul veyci. tahmin ea.ii~n sogl.itI:il2.. suyu ç?-kis sicakliginc.. . ,....k- l' .-j •.... " .... '.•... - .. ",,> esi t ola_a._ a.,..inabi.i..ir•. , .' Isima ile. ---..;..,;:;;;;- i simaile kalip Stei'oo-BoltzrI1an T ..== kalip dis yüzey sicakligiS' ok kd .. '0 Tü=ortam sicakligidir, ~ Taslanmis çelik yüzeyi için E-<=' 0,25 alinabilir. C= 4,96 Kcai/m2.h~oC4 = 5,77 tt/m2.C4.dir. s .. )iolur • ~- ~ ..:,-:. ,< ,. #: -. ' •. :.-/ .\' ~. ~'. QgZ~"'}'a:r-?ani~ kfttilasTI18:esnasinda ver'di§;i.:is1. mikta.ri 'Q<3=J?a~çaninka m. i _asma sicakl.-:o.?-n.da~tk) . ka.iiIi açma sicakligina K,. : ( t~). ,kadar.'so gurken ve:digi isi mik't'ari . - .. '"':~....,. i'p~~ç~~inin agirligi:t~)'r -, .... : ":"';."-: . - J;"';'~.JT- __ es,ek= ~])ökO.iii 'pa~çasini.h sirasiyla sivi vekatih2ide isiiima isilari •. 9- ~C c])ckUm,'pa"rçasinin katilasri:a isisi (KcaijKg) ':-+'~h= Birim z~rp.~nq!:3- (örri,egin ,sa8:yte) dÖkiii::?ayisi.~,il~:gün-agöre yUka-.. h, _c-:,- .ridaki~ Q~;:,t~,:es'i tligitekrar--yazilirsa . .. _ . ' ·".og. ' ... 'c_ , .....~...",.~:,"'-'"~~~.- __ ~•.. -->_~~_,, __; "' .. '.' . c"" .' . _-----:-~_.,- ... n~'" =C----- ,- --·-----"iT.f::~, ....rff:ililtiil11 };t.9.'Ii. -_~§i "·uç.bolumu en-meydana "'::gelir._ ..; ._ . .•~'::..,~ •._ .•=~._.::-: ~ ·.i-·~·;·-··:/"·~~· '-. "., ":;....: •.. ::' ~.~.::-"-.- .. ".o'" - .~ •••.• "••. ~•• -. ~ _" ••••..• :" . ..~ -. '. - .-: " .; --'H ··.;~\Qi ~:~t~g~:i~~TIf1~t~zLnda; il:;a'~~~nStjpiam i:i.··m:~~;? "Q ~=,J?a:~çaniri)relip "doid~ma, sicakligin'dan: (~a:) kati=!-asma -g na ,(~k) ka~ai: ,-sogurken verdigi i~i miktari .Eger aralarindaki küçük fark ili1::al edilerek; . r--J. . e = :Cs ~ ek "olarak alinirsa, Q . = n. G .f: c (t -t r+ CL g L ~d aJ ". Parantez içindekiifao.e her dök:üri1 metali için belirli bir sabit degerdir. Bunu q ile gösterirsek ~.q= C(t~":ta)+0 ~ekrar yazaralq: • 'Q ~n.G.q olu~• .. g Eöylece kalip için toplam isi blançosunu '~". ';';'::;. :Q~~~1s~~O, .. :1 '--j;;~~ic.t:~;: "-;::~"~~~~a :~~t~:;~~ vas itaswiiç ehImesi .gere ke,,1 ~;;:S_Ufa.~§onr.a~parça eidar kall.Li~gina .göre S<2kil•.•.• _t de0 so gutma9-elikle.1% n_in<.>ç2pi·~ve ,kollU21ari sap~anir. SogutI":8. kanECl uznnJu2:"u ve savis]· J Le bu -~, - .":: :'-. '-. -.-: - -~.'. , ~-". , . - .- """\ ...•.._~ •.:'":.. .._..-~~.:_~_.,.-", ­ .......: •.: .. ::-~:;,:'.:..-: . ..::';.:.::.. S-:-. --;1 ---------------------- ----r--.------- .------ ;-,; . .: ,:.;.,).: ~~.~~-_._ .. --.---'--- AC:;""''''>~i lA,;'; ~:.:....~ !r'U , ~=-~·t~~i ._----- - ------- i·- i : O. r J ..' . /-. HIDROUt SIUND/FE C;;Ff 050 / KONTRDL [mLfrEK· 1 i;" i H2lxl j i .fT7l' :. °""""'1' ···1 i TARIH rOLeA 'fALC,lN GULNAZARfjAlI i 01. 10.2004 i ADEF -'-.,'- OLÇEK 'I ESAT· i PJSTONON BACLANTISI A4 y Yfi Kuf i ! i i. ~ ~ ~ i 3 ".j :jCHE.IVER. 1: 1 100 19. -Nr. MASSSTAB: SCALE/ECH. : Et-@; IIBLATT @]] VON@l] SHEET 02 OF 03 PLAN DE 030 3031 02 49 '0.• 18 ,0.< , i 5 i i' 24 ,0.< 16 -0.< 75 [RJ i WN Men:zolit-Fibron ilj~ §'ö:": .~ ~ 6 'ö. ~ ~ Fre;masstoleranz DIN 16901/140 o..=, . g~ .~ DIN 150 27.68m .gi :: ,§ To i. -Fei d iND _ ANDERUNG/MOD iF iCA T i ON DA T. NAME/NOM ~ ~ ~ OberflllChe.çI mN 150 1302 ACHTUNG KEINE PRODUKTION OHNE MUSTER-FREIGABE. b ~ I NO PRODUCT i ON \,j i THOUT MODEL APPROBA T i ON. ~ ~ ~ Form-legeto i . OL N 7i84 A TT E N T i O N PAS DE PRODUCT i ON SANS MODELE APPROUVE. ~~J ( )FUNKT i ONSMASS DiM. IN(ENJmm , O 50 ~ B -a FUNCTION.DIM./DIMFONCTION. MATERIAL/MATIERE: OBERFL./SURFACE: :;:: ~"i .2000 DAT. NAME/NOM -[" ~ ,§ EZ ./DRN i 5 1 i o i ek ~i ~ DESS:NE . ---"; io GEPRUFT ~ ~ ~ . CHE ./VER .11 6. 1 1 ~ ~ :g.- GESEHEN 'ö 1;:;;: ~ APPR. "'-~-'" ~ -,,- --8 § 8. ~J i i J r"·-"-··__·_··-··_~--~--_-r_-""··-_··;_·- .. ·-. o i ... i ., i .. A "1'"' .'·i! CHEJVER. 1: 1 100 Lg.-Nr. .Art, -Nr. MASSSIAB: SCAÜ/ECH. : 030 ANDERUNG/MODIFICATION i DAT.NAME/NOM KEINE PRODUKTION 'OHNE MU5TER-FREIGABE. NO PRODUCTION UITHOUT MODEL APPROBATION. PAS DEPRODUCTION SAN5 MODELE APPROUVE. 50 -'-- OBERFL,/5URFACE: 50+5 HRC Einsatzgehartet ~nd angelassenEht= 0.1 + 0.1 ~[WN 75 3032 ACHTUNG ATTENTION -- DIM.IN{EN)mm .i o , MATERIAL/MATIERE: DIN 718~ § 1~ §"ö"::,' ~ i,§ 'o a ~ ,g, 4§ .~ DIN iso 2768m' ' 8 <:: .' - :; ,lg Tol.-Feld ~ ii3 b . /" b := S OberfI8Crie'V' DIN iso 1302 §~a :§, ~ ~ Form-lagetol. -gi5g B:'i~ =g­ ::;ai 'E- !il it; :~ ~ ~ -g ~ j --", .•.• ;; li; GEPRUF T . ~ ~ ~ ,CHE ./VER.I i 6. 1 1 ;§ ~ g:§ GE5EHEN ö b '<= is APPR, E' -' = ~~:;~ ~ =:; ö- ~ --------------------~--- ~-------~--------- - ..:.----'--...:- .. --..::.:..:.....-: ..-'---.- ,---- -.,.--...:.----=---