Petrografi Bazalt Bazalt • Gabro ve Norit’in yüzey kayasıdır. • Renk indisi 40-50 arasında değişir. • Mineralojik bileşim Gabro ve Norit ile aynıdır; başlıca plajiyoklaz + piroksen ± olivin’den oluşur. Aksesuar mineralleri olarak; magnetit, titanomagnetit, apatit, sfen bulunabilir. • Taze iken siyah, ince taneli, afanitik ve camsıdır. Alterasyon sonucu kahverengi, mor, kırmızımsı ve yeşil renk kazanır. Kloritik alterasyon kayayı yeşil, demirli alterasyon kırmızı, zeolitik alterasyon da kahverengi yapar. • Alterasyon ile; Plajiyoklaz Albit, serisit, epidot; Piroksen klorit+kalsit veya kalsit+epidot; Olivin Serpentin, talk, iddingsit ve kalsit’e dönüşür. Plajioklas ve diğer kalsik minerallerden geriye kalan Ca, kayanın çatlak ve boşluklarında yerleşir.Bazalt mineralojisi • Plajiyoklaz kalsiktir (labradorit-bitovnit). 2 şekilde bulunur, a) iri fenokristaller ve b) mikrolitler halinde. Fenokristaller çoğunlukla zonludur. Mikrolitler sodik, fenokristaller ise kalsiktir. • Piroksen hem orto-, hem de klinopiroksenle temsil edilir. Genellikle 2 tür klinopiroksen gözlenir. Ca bakımından zengin (ojit) ve Ca’ca fakir (pijonit). Ojit genelde fenokristal ve mikrofenokristal halinde, pijonit ve seyrek gözlenen ortopiroksenler ise hamurda yeralırlar. • Olivin, genellikle alterasyona uğramış, özşekilli veya özşekilsiz fenokristaller halinde bulunur. • Magmanın SiO 2 içeriğine bağlı olarak, bazı tür bazaltlarda bu ana minerallerin yanında LÖSİT, NEFELİN gibi feldispatoid mineralleri de gözlenebilmektedir. • Bazı tür bazaltlarda az miktarda amfibol (bazaltik hornblend) ve biyotit’e de rastlanır. •Bazaltlarda doku • El Örneklerinde; – Afanitik – Camsı – Porfirik – Vesiküler – Amigdaloidal • İnce Kesitlerde; – Mikrolitik • Pilotaksitik • İntersertal • Hyalopilitik • Trakitik – İntergranuler – VariyolitikBazalt dokuları • Afanitik doku: Taneleri gözle görülemeyecek kadar küçük bazaltların dokusudur. • Camsı doku: Tümüyle camsı bazaltların dokusudur. Kristal hiç yoktur veya çok az oranda vardır. Kayanın geri kalan kısımı volkanik cam’dır.Porfirik doku • Kristallenme miş veya mikrokristalli bir hamur ve bunun içinde bulunan farklı boylardaki fenokristaller den oluşur.Vesiküler doku • Kayanın katılaşması sırasında, kaçan gaz ve uçucuların kayayı terketmeleri ile gelişen delikli- boşluklu dokudur. Amigdaloidal doku • Vesiküler dokuda sözedilen boşlukların, kalsit, feldispat, kuvars, zeolit gibi ikincil minerallerle doldurulmasıyla gelişen dokudur.Mikrolitik dokular • Mikrolit: Küçük, iğnemsi kristal anlamındadır. • Hamurunda yaygınca mikrolit içeren kaya dokularına genel olarak mikrolitik doku’lar denir. Mikrolitik doku, kayada volkanik cam’ın bulunup, bulunmaması, varsa hangi oranlarda bulunduğuna göre faklı isimler alır; Volkanik cam Mikrolit Doku Adı yok veya pek az bol Pilotaksitik Az bol İntersertal çok az Hyalopilitik çok bol çok az vitrofirik (Tüm camsı)Pilotaksitik doku • Çok bol plajioklas mikroliti, değişik fenokristaller içeren; volkanik cam kapsamayan veya çok az kapsayan doku türüdür.İntersertal doku • Yaygın plajioklas mikroliti, fenokristaller ve bunların aralarında az miktarda volkanik cam’dan oluşan doku türüdür.Hyalopilitik doku • Az mikrolit, çok fazla cam içeren doku türüdür.