6 - Ortopedi ve Travmatoloji Bel Ağrıları ( sunu )_Part2 VERTEBRAL KOMPRESYON; Akut osteoporotik T1A STIR D İ F Ü ZYON T2A T1A CE T1A D İ F Ü ZYON Lenfoma, epidural kitleOsteoporoz, ş iddetli bel a ğr s (67ya ş , B) T2A T1A; ya ğ bask s z +C; ya ğ bask lAkut osteoporotik frakt ü rOsteoporoz, ş iddetli bel a ğr s (72 ya ş , B) T1A T2A STIRBrusella spondilodiskiti; Ya ğ bask lamal postkontrast incelemeD İ SK HERN İ S İ : -Low back pain ’ de kal ç aya, baca ğa yay lan a ğr mg. -D üşü k ayak geli ş ebilir, - Kauda ekuina sendromunda b ü y ü k, santral herni ile birden fazla sinir bas s ile bacaklarda motor kay p, idrar, gaita bozuklu ğu mg. Acil MRG ve erken cerrahi dekompresyon gerekir. (72 saati a ş arsa kal c n ö rolojik defisit mg.)A ğ r ö ks ü rme, hap ş rma, k nma, valsalva ile ? a ğ r artar Ayakta durmak, y ü r ü mekle azal r ? Oturmak, ö ne e ğ ilmekle, ipsilateral yana ? e ğ ilmekle artar S rt ü st ü pozisyonda rahatlar ?SP İ NAL STENOZ İ S ?TANIM N ö rojenik klaudikasyo ile beraber klasik ? semptom kompleksine yol a ç an Cauda Equina n n nondiskojenik kompresyonudurProgresif ve dinamik bir s ü re ç tir ? Semptomlar ki şiden ki şiye ve zaman i ç inde ? de ğ i şebilir Dejeneratif de ğ i şikliklere ba ğ l stenoz, ? 60 ya ş ü zerinde s kt rSP İ NAL STENOZA ğ r ı yürümekle ortaya ç ı kar, oturup öne e ğ ilmekle geçer (nörojenik klodikasyo) Gece kramp, huzursuz bacak sendromu (kalkmak ve yürümekle azal ı r) Kifotik postür, dik duramaz Bisiklete binmek, yoku ş yukar ı yürümek, merdiven ç ı kmak semptomlar ı azalt ı r (fleksiyon postürü)Nörojenik klodikasyo ve vasküler klodikasyo aras ı ndaki farklar Kriter Vasküler Nörojenik Klodikasyo mesafesi Sabit De ğ i ş ken A ğ r ı n ı n geçmesi Ayakta durarak Oturarak- fleksiyonda Yukar ı ya do ğ ru yürümek A ğ r ı l ı A ğ r ı s ı z Bisiklete binmek A ğ r ı l ı A ğ r ı s ı z A ğ r ı n ı n tipi Kramp, gerginlik Hissizlik, ac ı , kesilme Nabazan - + Üfürüm + - Cilt Parlak, tüylenme azalm ı ş Normal Atrofi Nadir S ı kl ı kla Zay ı fl ı k Nadir S ı kl ı kla Bel a ğ r ı s ı Seyrek S ı k Omurga hareketlerinde k ı s ı tlanma Seyrek S ı k