6 - Ortopedi ve Travmatoloji Bel Ağrıları ( sunu )_Part4 L4-L5:14 º L5-S1:13 ºL4-L5: 5 º 58 y, ErkekL4-L5 :13 ºL4-L5:9 º 64 y, ErkekL4-L5:12 ºL3-L4:9 º L4-L5:10 º L3 L4 L5 55 y, Kad nL3-4:15 º L4-L5:17 ºL5-S1:9 º 65 y, Kad nL5-S1:12 ºL3-L4:5 º L3 L4 64y,ErkekL3-L4:8 ºScheuermann hastal ğ Torasik kifoz art ş d r, erkekler k zlara g ö re ? iki kat daha fazla etkilenir. Sinsi ba şlang ç l , g ü n ü n sonuna do ğ ru veya fizik aktiviteyle ortaya ç kan hafif, orta derecede s rt a ğ r s olabilir. Olgular n yar s nda kifoz a ğ r s zd r . Lateral grafilerde pe ş pe şe üç vertebrada kamala şma, d ü zensizlik veya b ü y ü me bozuklu ğ u saptanmas yla tan konur. Disk aral klar s kl kla daralm şt r % 75’inde kifoz torasik b ö lgedeyken, % ? 25’inde torakolumbar nadiren lumbard r. Belirgin fikse bir dorsal kifozla birlikte lombar lordozda kompensatuar art ş vard r Nedeni tam bilinmemesine ra ğ men ? immat ü r omurgaya tekrarlayan veya akut hiperfleksiyon manevralar sorumlu tutulur. Ring apofizin osteonekrozu ve osteokondriti de bir nedendir. Fiziksel i ş yapan adolesanlarda prevelans artar. Tedavide aktivite k s tlanmas yla a ğ r ? azal r, a ğ rl k ta ş madan ka ç n lmas ö nerilir. Torasik ekstens ö r kas gruplar na g üç lendirme egzersizi ve hamstring germe ö nerilir. Nadiren kifozun ç ok belirgin ve a ğ r l oldu ğ u durumlarda korse gerekebilir. Torakal kifoz 70 derece ü zerinde olan ? olgularda , ciddi s rt a ğ r s yla birlikte kozmetik sorunlar olanlarda cerrahi ile d ü zeltme sa ğ lan r.Cerrahide ; Posterior enstr ü mantasyon ve korreksiyonla beraber posterior f ü zyon . Anterior multi seviye diskektomi, anterior f ü zyon ile beraber posterior enstr ü mantasyon ve korreksiyonla beraber posterior f ü zyon Diskit İ nfeksiyon muhtemelen vertebral end ? plate’te ba şlay p daha sonra diske s ç ramaktad r. Olgular n yar s 4 ya ş n alt ndad r, 10 ya ştan sonra nadir g ö r ü l ü r. % 80 olguda L3/4 veya L4/5 aral ğ nda tutulum vard r K üçü k ç ocuk tipik olarak kollar ndan destek ? alarak hiperekstansiyonda durur, s rt ü st ü yatabilir ama oturmay veya ö ne e ğ ilmeyi reddeder. Hafif ate ş ve yorgunluk, kal ç a veya kar n a ğ r s , y ü r ü me g üç l ü ğ ü olabilir. Eritrosit sedimentasyon h z ve beyaz k ü re say lar normal veya orta derecede artm şt r. Disk aral ğ nda daralma ve kemik ? reaksiyonunun belirginle şmesi 2-4 hafta sonra ortaya ç kaca ğ i ç in ba şlang ç ta d ü z grafiler normaldir. Erken evrede sintigrafi veya MRI tan y destekler . Al nan biyopsilerin sadece ¼ ’ ü pozitiftir ve hemen her zaman stafilokokkus aureus (S.aureus) ü rer. Sonu ç lar n iyi olmas j ü venil diskin ? vaks ü laritesinin fazla olmas na veya d üşü k virulansl organizmalar n enfeksiyonuna ba ğ lan r . Uzun d ö nemde diskin her iki yan ndaki vertebralar blok vertebra olu şturacak ş ekilde f ü zyona gider. Eri şkinlik d ö neminde bel a ğ r s nispeten daha s kt r. Ç ocu ğ un a ğ r s hafif ve sistemik bulgusu yoksa antistafilokokkal antibiyotik oral yoldan verilir. Ancak a ğ r ç ok şiddetli ve ate ş belirginse antibiyotikler intraven ö z yoldan verilerek, korseleme yap l r Konservatif yakla ş m 3 hafta s ü re i ç inde Yatak istirahati (3 g ü n) ? Takiben h zl bir ş ekilde a ğ r olu ş turmayacak ? aktivitelere ge ç i ş NSAID, kas gev ş eticiler ? Yetersiz oldu ğ unda 2-3 hafta opioid analjezikler ? Fizik tedavi uygulamalar (Masaj, s cak/so ğ uk ? uygulamas , TENS) A ğ r 3 haftadan fazla s ü rerse daha ileri tetkikler ? yap lmal ya da invaziv i ş lemler uygulanmal d r Cerrahi tedavi anterior-posterior yakla ş mla f ü zyon ?55 ya ş nda erkek hasta. ? 1 y l ö nce Akci ğ er ca nedeniyle sol ? pnomonektomi operasyonu ge ç irmi ş 15 g ü nden beri a ğ r kesicilere cevap ? vermeyen a ğ r Y ü r ü me g üç l ü ğ ü ? Patolojik refleks (+) ?T 1 0 - 1 1 44 ya ş nda kad n, ? Multiple Myeloma ? Ö zellikle hareketlerle artan şiddetli bel a ğ r s ? ( 2 ay) Sol alt ekstremitede daha belirgin L 4- L5 ? segmentinde hipoestezi Daha ö nce radyoterapi uygulanm ş ?L4 L4 38 Ya ş nda kad n, ? 6 ay şiddetli s rt ve bel a ğ r s , ? Son 1 ayd r a ğ r larda şiddetlenme ? Kilo kayb + ? Y ü r ü me g üç l ü ğ ü ? Sedimantasyon:52 mm /h ? BK ? ? CRP 28 mg/lt ?L 1 - 2 L1-227 y , Kad n ? 2 y l ö nce Pott nedeniyle opere edilmi ş ? Ş iddetli s rt ve bel a ğ r s ? Bilateral L5, S1 hipoestezik ? Pelvik asimetri + ?