Besin Hijyeni ve Teknolojisi Biyolojik Düzenli Etken Maddeler ETKEN VE MADDELER zehirlenmeler olabilmektedir Cyanogenic glikozidler; - 290 mg/100 mg - 60 mg/100 mg - kandaki hemoglobin ve mitokondrilerdeki hem Oksijenin hemoglobine siyanoza neden olur Lathyrogenler; sebep olur. Geitrogenler; Pyrolizidine alkaloidleri Kanarya otu denilen zehirli bir bitki ve diareye neden olur Solanin Patates alkaloidlerinden olan toksik bir maddedir. filizlenmeye neden olur gelir.Vicine ve convicine Bu bitkisel glikozitler baklada Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz enzimi bilinen bakla zehirlenmesine neden olurlar Andromedotoksin rastlanan ve veya olarak Bu 50-100 bir insanda kusma, terleme, ishal durumlarda kol ve bacaklarda varan ciddi zehirlenmelere neden olurlar Amatoxin; Grup I toksinlerdendir ve mantar toksinlerinin en tehlikelisidir Bu toksinler siklik oktapeptidlerdir Amanita phalloides Phallotoksin Amatoksinden daha az toksiktirler Gyromitrin Grup II toksinlerdendir Muskarin Grup III toksinlerdendir Otonom sinir sistemini etkiler meydana gelebilir Coprine Grup IV toksinlerdendir semptomlara neden olur Grup V toksinlerdendir Merkezi sinir sistemini etkiler Midye Zehirlenmesi alglerle (dinoflagellatlar) beslenen Midye zehirlenmeleri Paralytical Shellfish Poisoning (PSP) : Saksitoksin Diarrhetic Shellfish Poisoning (DSP) : Okadaik Neurotoxic Shellfish Poisoning (NSP) : Brevetoxin (Brevetoxin A ve B) sorumludur. Amnesic Shellfish Poisoning (ASP) : Dominoinic asit sorumludur. bu tip zehirlenmelere sebep olur Biyojen aminler, amino asitlerin dekarboksilasyonu veya aldehit ve serbest amino asitlerin Bacillus, Clostridium, Hafnia, Klebsiella, Morgenella morganii, Proteus, Enterobacteriaceae ve enterokoklar aminler histamin, tiramin, putresin, kadaverin, -feniletilamin, triptamin, spermidin ve spermin histidin, tirozin, ornitin, lizin, fenil alanin, triptofan ve arginin amino asitlerinden Spermin ve spermidin putresinden de meydana gelebilmektedir. Biyojen Hormon, asit ve protein sentezinin ilk Putresin, spermin, spermidin gibi poliaminler esansiyel Biyojen toksik etkiler -40 mg/kg histamin hafif, 40- bildirilmektedir -800 mg/kg, - biyojen toksik detoksifikasyon sistemine sahiptir. Bu detoksifikasyon sistemi; monoaminooksidaz (MAO), diaminooksidaz (DAO) ve histamin-N-metil transferaz biyojen aminler, bu enzimler ile toksik Ancak; edilmesi, genetik olarak detoksifikasyon enzimlerinin . histamin ve tiramin zehirlenmesidir Toksik etkileri bireylerin intestinal Histamin zehirlenmesinden (scombroid poisoning) scombroidae ringa) ve peynir de histamin zehirlenmesine neden olabilmektedir. Tiramin zehirlenmesi, peynir reaksiyonu (cheese reaction) olarak . Peynirin, MAOI (Monoaminooksidaz tedavi hastalarda hipertensif neden olan bildirilmektedir. MAOI detoksifikasyon sistemini inhibe konsantrasyonda presser tiramin) hipertansiyon krizi kana . Putresin, kadaverin gibi diaminler ise nitrozopiperidin meydana getirerek, pirolidin -nitrozaminlere sindirim sistemine giren aminlerin invivo nitrozasyonuyla da maruz 3-diazotiramin midede, tiramin ve nitritin 37 - En bilinen karsinojenik nitrozaminleri agmatin ve poliaminlerden spermin ve spermidindir. meydana geldikten sonra onu imha Cam, metal, gruba girer tehlikeleri de beraberlerinde verebilmektedir belirtilmektedir sebzeler, meyveler, Fiziksel Tehlike Kaynak Ekipman, Personel Ambalaj Ambalaj materyali Personel ve ekipman Toz Hava, bina, ekipman