Borçlar Hukuku Borçlar Hukuku ( pratik çalışma ) BORÇLAR HUKUKU II-PRATİK ÇALIŞMALAR BORÇLAR HUKUKU II-ARA SINAVI (17.04.2010) SORU I: Berke bir alışveriş merkezinde kiraladığı dükkânda güzellik salonu işletmektedir. Berke 01 Mart 2007 tarihinde yapılan sözleşme ile işyerini 75 000 TL karşılığında Osman’a devreder. Osman bir ay kadar güzellik salonunu işlettikten sonra işlerin kötü gitmesi üzerine işyerini kapatmış ve dükkân içindeki malzemeler ile diğer araç gereçleri ihtiyaç sahiplerine bağışlamıştır. 01.12. 2007 tarihinde bir rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Yapılan tetkikler sonucunda Osman’ın 2006 yılında karbonmonoksit zehirlenmesine maruz kaldığı ve bunun beyin fonksiyonlarında bozukluklara yol açtığı ve bu tarihten itibaren ayırt etme gücüne sahip olmadığı anlaşılmıştır. Bu tespit üzerine kardeşi Ceren, Osman’a vasi olarak atanmıştır. Ceren kardeşinin Berke ile yaptığı sözleşmeden 01.02.2008 tarihinde haberdar olmuştur. Ceren, Berke’ye başvurarak, kardeşiyle yaptığı sözleşmenin fiil ehliyetinin bulunmaması sebebiyle batıl olduğunu, bu nedenle de Osman’ın ödediği 75 000 TL’nin iadesini talep eder. Berke, söz konusu parayı ancak işyerinin kendisine devri karşılığında iade edebileceğini, fakat ortada bir güzellik salonu kalmadığı için satım bedelini iade ile yükümlü olmadığını ileri sürmüştür. a) Ceren’in kanuni temsilci sıfatıyla Osman’ın ödediği 75 000 TL’in iadesine ilişkin talebinin hukuki dayanağı nedir? İlgili müessesenin şartlarını da belirterek gerekçeli olarak açıklayınız. (15 p.). Olayda bir sebepsiz zenginleşme söz konusudur. Sebepsiz zenginleşmenin şartlarının ana hatları itibariyle belirtilmesi gerekecektir. Ayrıca olayda edime dayalı sebepsiz zenginleşme türlerinden “geçersiz sebebe dayanan iktisabın” söz konusu olduğunu belirtmek gerekir. Çünkü taraflar arasındaki satım sözleşmesi fiil ehliyetinin bulunmaması nedeniyle batıldır. b) Berke, devrettiği iş yerinin kendisine iade edilmesinin artık imkânsız hale geldiğini ileri sürerek 75 000 TL’yi iade etmekten kaçınabilir mi? Gerekçeli olarak açıklayınız.(20 p). Taraflar arasındaki satım sözleşmesi geçersiz olduğundan, daha önce yerine getirilen edimlerin sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre iadesi gerekecektir. Bu noktada tarafların iade borçlarının kapsamının ne şekilde belirleneceği sorunu ortaya çıkacaktır. Osman işyerini kapatıp içindeki eşyaları da bağışladığı için BK.m.63/I hükmünde iyiniyetli iade borçlusuna tanınan zenginleşmenin mevcut olmadığı savunmasında bulunabilecek ve iade borcundan kurtulacaktır. Burada açıklığa kavuşturulması gereken sorun, iade borcundan kurtulan Osman’ın (onun kanuni temsilcisi olarak Ceren’in) satım bedelinin iadesini talep edip edemeyeceğidir. İki taraf borç yükleyen sözleşmelerin tasfiyesinde ortaya çıkan bu soruna ilişkin olarak iki teori mevcuttur. “İkili sebepsiz zenginleşme teorisine” göre tarafların iade borçlarının kapsamı birbirinden bağımsız olarak hesaplanır. Bu nedenle bir taraf zenginleşmenin artık mevcut olmadığı defini ileri sürerek iade borcundan tamamen kurtulsa bile diğer taraftan iadeyi talep edebilecektir. Buna karşılık “saldo teorisine” göre iade borcundan kurtulan taraf sadece, iade borcundan kurtulduğu edimin objektif değeri ile diğer tarafın iade etmesi gereken edimin değeri arasındaki farkı talep edebilecektir. Ancak saldo teorisinin de bazı istisnaları vardır. Bunlardan birini de fiil ehliyeti bulunmayan tarafın iade borcunun belirlenmesi oluşturmaktadır. Buna göre saldo teorisin kabul edilmesi durumunda dahi söz konusu bu istisna nedeniyle fiil ehliyetine sahip olmayan Osman’ın iade borcu ikili sebepsiz zenginleşme teorisinde olduğu gibi hesaplanacaktır ve Osman iade borcundan kurtulmasına rağmen karşı taraftan satım bedelin tamamının iadesini talep edebilecektir. Dolayısıyla hangi teori kabul edilirse edilsin Berke 75 000 TL tutarındaki satım bedelini iadeden kaçınamayacaktır. c) İade talebinin tabi olduğu zamanaşımı süresini ve bu sürenin hangi andan itibaren işlemeye başlayacağını belirtiniz. (5 p.). Sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanan iade talebi, hak sahibinin iade talebine sahip olduğunu öğrendiği andan itibaren bir yılın, her durumda zenginleşmenin gerçekleştiği tarihten itibaren 10 yılın geçmesi ile zamanaşımına uğrar. Olayda Osman’ın temsilcisi Ceren söz konusu sözleşmeden 01.02.2008 tarihinde haberdar olmuştur ve bir yıllık süre bu andan itibaren işlemeye başlayacaktır. SORU II: İsmail, Serhat’a ait otomobil galerisinde ikinci el Opel marka bir otomobili görür ve çok beğenir. Otomobilin fiyatı 20 000 TL’dir. Kısa bir deneme sürüşünün ardından taraflar satım sözleşmesini yaparlar. Anlaşmaya göre, İsmail sözleşmenin yapılmasını takip eden birkaç gün içinde satım bedelini ödeyerek otomobili teslim alacaktır. Aradan iki gün geçtikten sonra İsmail galeriye uğrar ve kredi kartı ile satım bedelini ödeyerek otomobili teslim almak istediğini bildirir. Serhat, kredi kartı ile ödemeyi sadece yeni otomobiller bakımından kabul ettiğini, ikinci el otomobiller bakımından bunun mümkün olmadığını ve satım bedelini nakit olarak ödemesi gerektiğini bildirir. İsmail galerinin kapısında kredi kartı ile ödemenin mümkün olduğunu gösteren bir logonun yer aldığını belirterek kredi kartı ile ödeme hususunda ısrar eder. Serhat’ın bunun kesinlikle mümkün olmadığını belirtmesi üzerine İsmail galeriyi terk eder. İsmail aynı gün diğer bir galeride daha çok hoşuna giden başka bir otomobil görür ve satım bedelini kredi kartı ile ödeyerek otomobili satın alır. Ardından da Serhat’ı telefonla arayarak kredi kartı ile ödemeyi kabul etmediği için artık otomobili istemediğini, sözleşmeden döndüğünü belirtir. Serhat bunun üzerine kredi kartı ile ödemeyi kabul edeceğini ve hemen gelip otomobili teslim alabileceğini söyler; ancak İsmail bu teklifi reddeder. Bunun üzerine Serhat aralarındaki sözleşme uyarınca İsmail’den 20 000 TL’nin ödenmesini talep eder. İsmail sözleşmeden dönme hakkını kullandığını ve artık kendisine borçlu olmadığını bildirir. a) İsmail’in 20 000 TL’yi ödemekten kaçınması haklı mıdır? Olayda sözleşmeden dönme hakkının kullanılması için gerekli şartların mevcut olup olmadığını tartışarak açıklayınız. (20 p.). İsmail’in 20 000 TL’yi ödemekten kaçınmakta haklı olması, ancak dönme hakkının şartlarının olayda gerçekleşmesi durumunda söz konusu olabilir. Taraflar arasında geçerli bir sözleşmenin kurulduğu açıktır. Gerçi sözleşmede kredi kartıyla ödemenin mümkün olup olmadığı hususunda bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak galerinin giriş kapısında kredi kartı logosunun bulunması ve Serhat’ın Osman’ı ikinci el otomobiller bakımından kredi kartıyla ödemenin mümkün olmadığı hususunda başlangıçta uyarmaması nedeniyle, güven teorisine göre yapılacak yorum sonucunda kredi kartıyla ödemenin mümkün olduğu sonucuna varılacaktır. İsmail kredi kartıyla ödemeye hazır olduğunu bildirmesine rağmen Serhat’ın aracı teslimden kaçınması onun temerrüde düşmesine yol açacaktır. Temerrüdün en önemli şartlarından biri olan ihtar şartı somut olayda gerçekleşmiştir. Zira İsmail ısrarla otomobilin teslimini talep etmiştir ve İsmail’in bu talebi ihtar niteliği taşır. Dolayısıyla olayda borçlu temerrüdü gerçekleşmiştir. Kural olarak dönme hakkının kullanılabilmesi için İsmail’in Serhat’a ek süre vermesi gerekirdi. Ancak BK.m.107’de belirtilen hallerde ek süre vermeye gerek bulunmamaktadır. Bunlardan birini de borçlunun hal ve davranışlarından ek süre verilmesinin anlamsız olacağının anlaşılması oluşturmaktadır. Serhat kredi kartı ile ödemeyi kesinlikle kabul etmeyeceğini bildirdiği için İsmail ek süre vermeden dönme hakkını kullanabilecektir. Sonuç olarak İsmail’in dönme hakkını kullanmasının şartları somut olayda gerçekleşmiştir. Dönme hakkının kullanılması üzerine tarafların edim yükümlülükleri ortadan kalkacağı için Osman’ın 20000 TL’yi ödemekten kaçınması haklıdır. b) Serhat kredi kartı ile ödemeyi prensip olarak kabul etmediğini, ancak bu kararını yeniden gözden geçirmek için zamana ihtiyacı olduğunu belirtmiş olsaydı vereceğiniz cevap değişir miydi? Neden? (10 p.). Bu ihtimalde dönme hakkı ek süre vermeden kullanılamaz. Zira Serhat kredi kartı ile ödemeyi kesin olarak reddetmediği için bir önceki şıkta belirtilen istisnai durum söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla bu ihtimalde İsmail’in kullandığı dönme hakkı geçersiz olacak ve satım bedelini ödeme yükümlülüğü devam edecektir. SORU III: Ankara’da ikamet eden Bekir, uzun zamandır kullanmadığı 1998 model kamyoneti, 2008 Nisan ayında Antalya’da küçük bir market işleten arkadaşı Cemal’e ödünç verir. Cemal kamyoneti, marketine mal taşımak için kullanmaktadır. Aradan bir ay geçtikten sonra Bekir komşusu Mehmet’e rastlar ve sohbet esnasında söz dönüp dolaşıp kamyonete gelir. Mehmet, Ankara/Gölbaşı’ındaki çiftliğindeki işleri nedeniyle bir taşıma aracına ihtiyacı olduğunu ve kamyoneti kendisine satıp satamayacağını sorar. Bekir bu teklifi memnuniyetle kabul eder ve 02 Mayıs 2008 tarihinde taraflar kamyonetin 20 000 TL karşılığında devri hususunda anlaşırlar. Bu arada Bekir kamyonetin arkadaşı Cemal’de olduğunu, ondan kamyoneti hemen talep etmesinin uygun olmayacağını, onun işlerinin aksamaması için bir süre vermek istediğini belirtir. Mehmet bu durumu anlayışla karşılar ve sözleşmede kamyonetin 01 Haziran 2008 tarihinde teslim edileceği kararlaştırılır. Satım bedeli olan 20 000 TL Mehmet tarafından Bekir’e peşin olarak ödenir. 01 Haziran 2008 tarihine gelindiğinde Mehmet Bekir’e bir SMS göndererek kamyoneti teslim etmesini ister. Bunun üzerine Bekir Mehmet’e telefon ederek, kamyonetin Antalya’da Cemal’de olduğunu, zaten bu durumdan kendisini daha önceden haberdar ettiğini, kendisinin Cemal ile konuştuğunu ve Cemal’in Antalya’daki iş yerinden kamyoneti alabileceğini belirtir. Mehmet kamyonetin kendisine Ankara’da teslim edileceğini zannettiğini, Antalya’ya gitmek için ne keyfinin ne de zamanın bulunduğunu bildirerek bu teklifi kabul etmez. Aradan geçen günler zarfında taraflar arasındaki tartışmalar alevlenerek devam eder; ancak bir sonuca ulaşılamaz. Bekir kamyoneti Ankara’da teslim etme yükümlülüğünün bulunmadığı kanısındadır. Mehmet ise kamyonet kendisine Ankara‘da teslim edilmesi konusunda ısrarlı olduğunu; aksi takdirde ödediği satım bedelinin kendisine iade edilmesi gerektiğini belirtir. a) Sözleşme konusu kamyonetin ifa yeri neresidir? Neden? Gerekçeli olarak açıklayınız. (5 p.). İfa yerinin neresi olduğu öncelikle tarafların anlaşmasına göre belirlenir. Olayda taraflar arasindaki sözleşmede ifa yerinin neresi olduğu konusunda bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle Borçlar Kanununun tamamlayıcı hükümleri devreye girecektir. Satım konusu ikinci el kamyonet bir parça borcudur. Borçlar kanununa göre parça borçlarının, sözleşmenin yapıldığı anda borç konusu şeyin bulunduğu yerde ifa edilmesi gerekir. Sözleşme yapıldığı anda kamyonet Antalya’da bulunduğu için, ifa yeri Antalya’dır. b) Mehmet kamyonetin kendisine Ankara’da teslim edilmemesi üzerine ödediği satım bedelinin iadesini talep edebilir mi? Neden? Gerekçeli olarak açıklayınız. (10 p.). Mehmet satım bedelinin kendisine iadesini talep edemez. Satım bedelinin iadesini talep edebilmesi için Bekir’in borçlu temerrüdünde bulunması ve Mehmet’in bunun üzerine sözleşmeden dönme hakkını kullanması gerekir. Oysa olayda Bekir borçlu temerrüdüne düşmemiştir. Çünkü ifa yeri Antalya’dır ve Bekir borcunu Antalya’da ifaya hazır olduğunu Mehmet’e bildirmiştir. Mehmet’in Bekir tarafından yapılan usulüne uygun ifa önerisinin Mehmet tarafından haklı bir sebep olmaksızın reddedilmiş olması onu alacaklı temerrüdüne düşürecektir. Mehmet’in alacaklı temerrüdünde bulunması nedeniyle Bekir’in borçlu temerrüdüne düşmesi söz konusu olmayacaktır. Bekir borçlu temerrüdünde bulunmadığı için de Mehmet’in sözleşmeden dönmesi ve satım bedelinin iadesini talep etmesi söz konusu olmayacaktır. c) Bekir kamyoneti teslim borcundan nasıl kurtulabilir? Gerekçeli olarak açıklayınız. (15 p.). Bir önceki şıkta belirtildiği üzere Mehmet alacaklı temerrüdüne düşmüştür. Kamyoneti teslim borcu bulunan Bekir, onu tevdi ederek bu borcundan kurtulabilir. Çünkü alacaklı temerrüdü halinde bir şeyin(mal veya para) teslimine ilişkin borçlarda borçlunun borçlanılan şeyi tevdi etme hakkı mevcuttur. Tevdi yerini ifa yerindeki hakim belirler. Ticari eşya hakim kararı olmaksızın dahi bir ardiyeye tevdi edilebilir. Tevdi borçlunun borcundan kurtulması sonucunu doğurur BORÇLAR HUKUKU II-FİNAL SINAVI (22.05.2010) (Sınav Süresi: 110 Dakika) SORU I: Ankara’daki arsası üzerinde tamamlandıktan sonra kiraya vermek üzere bir iş merkezi yaptırmak isteyen Göksel, projelerin hazırlanması için çeşitli mimarlarla görüşmüştür. İstanbul’da faaliyette bulunan mimar İsmail, söz konusu projeyi, 400.000 TL’na hazırlayabileceğini belirtmiştir. Göksel, daha önce aldığı tekliflerle kıyasladığında bu teklifi son derece elverişli bulmuştur. Gerçekten de Göksel’in görüştüğü mimarlar arasında İsmail’in verdiği teklife en yakın teklif, mimar Berke tarafından verilen 500.000 TL’lık tekliftir. Göksel, ayrıntıları görüşmek üzere birkaç kez Ankara’dan İstanbul’a gitmiş ve toplam 3.000 TL tutarında seyahat harcaması yapmıştır. Taraflar arasındaki görüşmeler, 01 Mart 2009 tarihinde sözleşmenin yapılması ile sonuçlanmıştır. Taraflar arasında yapılan sözleşmeye göre, İsmail projeyi 01 Temmuz 2009 tarihinde teslim edecek, Göksel ise iş bedeli olan 400. 000 TL’yi peşin olarak ödeyecektir. Ayrıca sözleşmede, projenin zamanında teslim edilmemesi durumunda Göksel’in İsmail’den herhangi bir talepte bulunamayacağı kararlaştırılmıştır. Göksel, sözleşme gereği ödemesi gereken 400.000 TL’yi ödeyerek, hayallerini süsleyen iş merkezinin projesine ilişkin sözleşmeyi yapmış olmasının verdiği mutlulukla Ankara’ya dönmüştür. 01 Temmuz 2009 tarihine gelindiğinde İsmail projeyi teslim etmemiştir. Göksel, birkaç gün gecikmenin normal olduğunu düşünerek bir hafta beklemiş; ancak İsmail’den bir haber çıkmaması üzerine onun bürosunu aramıştır. İsmail telefonda, bu sıralar bürosunun çok rağbet gördüğünü, hattâ en son Atatürk Kültür Merkezinin yenilenmesi işini aldıklarını, bu işten büyük gelir beklediğini, bu nedenle iş merkezine ilişkin projeyi en erken 01 Şubat 2010 tarihinde teslim edebileceğini belirtmiştir. Göksel inşaata 2009 yazında başlamak istediğinden, başka mimarlarla görüşmüş; ancak inşaat sektöründe yaşanan canlanma nedeniyle fiyatların aşırı ölçüde arttığını tespit etmiştir. Söz konusu proje için verilen en ucuz teklif 800.000 TL olmuştur. Ayrıca yeni bir mimarla hemen anlaşsa dahi iş merkezinin tamamlanması en az 4 ay gecikecektir. Göksel’in bu sebeple uğrayacağı toplam kira kaybı yaklaşık 100. 000 TL tutarındadır. 1) Göksel, ödediği 400.000 TL’yi geri isteyebilir mi? Bunun için gerekli şartların somut olayda gerçekleşip gerçekleşmediğini de inceleyerek gerekçeli olarak açıklayınız. (15 p.). Göksel’in ödediği 400.000 TL’nın geri verilmesini isteyebilmesi için borçlu temerrüdü sebebiyle sözleşmeden dönme hakkını kullanması gerekir. Tam ve doğru bir cevap için borçlu temerrüdünün şartlarının somut olayda gerçekleşip gerçekleşmediğinin incelenmesi ve iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde borçlu temerrüdü halinde alacaklıya tanınan haklardan ve bu hakların kullanılabilmesi için yerine getirilmesi gereken formalitelerden genel olarak bahsedilmesi gerekmektedir. Bu noktada iki hususa özel olarak değinilmesi gerekir: İlk olarak, sözleşmede borcun ifası için “belirli bir vade” (kesin vade değil!) kararlaştırıldığı için İsmail ihtara gerek olmadan temerrüde düşmüştür. İkinci olarak sözleşmeden dönme hakkının kullanılabilmesi için Göksel’in İsmail’e ek süre vermesine gerek bulunmamaktadır. Çünkü İsmail, Göksel’e iş merkezine ilişkin projeyi en erken 01 Şubat 2010 tarihinde teslim edebileceğini söylemiştir. Dolayısıyla ek süre tayin edilmesi anlamsız olacaktır. BK.m.107 hükmünde borçlunun hal ve davranışlarından ek süre tayininin anlamsız olacağının anlaşılması halinde ek süre tayinine gerek bulunmadığı düzenlenmiştir. 2) İade talebinin hukuki sebebini bu konuda doktrinde ileri sürülen görüşleri de aktararak açıklayınız. (10 p.) Alacaklının sözleşmeden dönmesi halinde iadenin hukuki temeline ilişkin olarak doktrinde şu görüşler ileri sürülmektedir. Klasik dönme görüşüne göre, dönme hakkının kullanılması ile birlikte sözleşme geçmişe etkili olarak ortadan kalkar ve daha önce yerine getirilmiş edimlerin sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre iadesi gerekir. Kanuni borç ilişkisi teorisini savunan yazarlara göre ise, iade borcu kanundan doğar ve BK. m. 125 hükmü uyarınca 10 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. İadenin kapsamı bakımından sebepsiz zenginleşme hükümleri kıyasen uygulanır. Klasik dönme teorisini sebebe bağlılık ilkesi ışığında yeniden yorumlayan ayni etkili dönme teorisine göre ise, dönme hakkının kullanılması ile hukuki sebep ortadan kalktığı için maddi edimlerin iadesi ilk planda istihkak davası ile talep edilecektir. İstihkak davasının mümkün olmadığı durumlarda iade sebepsiz zenginleşme hükümlerine tabi olacaktır. Dönüşüm teorisine göre, dönme hakkının kullanılması ile birlikte sözleşme sona ermeyip sadece içerik değiştirdiğinden, tasfiye sözleşme hukuku kurallarına göre gerçekleşecektir. Dolayısıyla iade talepleri bakımından da 10 yıllık sözleşmesel zamanaşımı süresi uygulanacaktır. 3) Taraflar arasındaki sözleşmede yer alan ve projenin zamanında teslim edilmemesi durumunda Göksel’in İsmail’den herhangi bir talepte bulunamayacağına ilişkin hüküm geçerli midir? Gerekçeli olarak açıklayınız. (10 p.). Borçlunun kasıtlı hukuka aykırı bir davranışından veya ağır ihmalinden doğacak zarardan sorumlu olmayacağı hususunda alacaklı ile zararın doğmasından önce yapmış olduğu sorumsuzluk anlaşması geçersizdir. Buna karşılık, borçlunun hafif kusurundan sorumlu olmayacağına ilişkin önceden yapılmış bir sorumsuzluk anlaşması ilke olarak geçerlidir. BK.m. 99/II hükmünde belirtilen istisnai durumlarda, hakim takdir hakkını kullanarak hafif kusur halinde dahi sorumsuzluk anlaşmasını geçersiz kılabilir. BK.m.99/I hükmüne aykırı olarak bir sorumsuzluk veya sorumluluğu sınırlandıran bir anlaşma yapılması halinde, batıl olan, taraflar arasındaki sözleşmenin tamamı değil, sadece bu sözleşmede yer alan ve yukarıda belirtilen anlamda sorumluluğu kaldıran veya sınırlandıran kayıtlardır. Böyle durumlarda, sadece bu tür kayıtlar geçersiz olup, sözleşmenin geriye kalan hükümleri geçerliliğini muhafaza eder. Burada kanundan doğan objektif bir kısmi butlan hali söz konusudur. Bu nedenle borçlunun BK.m.20/II hükmü anlamında sorumsuzluk anlaşmasının batıl olacağını bilseydi sözleşmeyi hiç yapmayacağı yönündeki farazi iradesi burada göz önünde bulundurulmaz. İhtilaf konusu somut olayda taraflar arasındaki sözleşmede yer alan ve projenin zamanında teslim edilmemesi durumunda Göksel’in İsmail’den herhangi bir talepte bulunamayacağına ilişkin hüküm sadece hafif ihmal bakımından hüküm ifade edecektir. Burada değiştirilmiş kısmi butlan esasının bir uygulaması olduğundan söz etmiştim. Ancak olayda hafif kusur söz konusu olmadığından İsmail’in sorumluluğu ortadan kalkmayacaktır. 4) Somut olayda Göksel İsmail’den, satım bedelinin iadesine ilave olarak, hangi tür zararlarının tazminini talep edebilir? Gerekçeli olarak açıklayınız. (20 p.). Cevap iki bölümden oluşmaktadır ve her bir bölüm 10 not ile değerlendirilecektir. Göksel satım bedelinin iadesini talep edebilmesi için sözleşmeden dönme hakkını kullanacaktır. Satım bedelinin iadesine ilave olarak, yani dönme hakkının kullanılması ile birlikte tazmini talep edilebilecek zarar menfi zarardır. Menfi zarar alacaklının sözleşmeyi yaptığı için uğradığı, yapmasaydı uğramayacağı zarardır. Somut olayda, menfi zararlar şunlardır: -Göksel’in sözleşmenin kurulması için yapmak zorunda kaldığı seyahat masrafları (3000 TL); -Başka bir sözleşme yapma fırsatının kaçırılması nedeniyle uğradığı zararlar. Somut olayda Göksel, İsmail ile sözleşme yaptığı için Berke’nin 500.000 TL tutarındaki teklifini reddetmiştir; ama şimdi aynı proje için 800.000 TL ödemesi gerekecektir. Her iki rakam arasındaki fark olan 300.000 TL’yi Göksel menfi zarar olarak talep edebilir. Sorunun ikinci bölümünde Göksel’in projenin gecikmesi nedeniyle uğradığı 100.000 TL tutarındaki kira kaybının sözleşmeden dönme hakkının kullanılması durumunda istenip istenemeyeceğinin tartışılması gerekmektedir. Bu zarar müspet zarar niteliği taşımaktadır. Müspet zarar, alacaklının sözleşmenin ifa edilmemesi nedeniyle uğradığı, sözleşme ifa edilmiş olsaydı uğramayacağı zarardır. Sözleşmeden dönme hakkının kullanılması durumunda müspet zararın tazmini talep edilemez. SORU II: Ünlü şarkıcı Gülendam, “life style” danışmanı Selin’in önerisi üzerine ünlü modacı Nazlı’ya bir kürk manto diktirmeye karar verir. Gülendam’ın meşguliyeti nedeniyle sipariş verme işini Selin üstlenir. Selin bir taksiye binerek Nazlı’nın atölyesine gider. Ancak Nazlı, bir defile nedeniyle yurt dışında olduğundan, Selin’i Nazlı’nın yeni işe başlayan yardımcısı Ceren karşılar. Selin Gülendam adına siparişi verir. Mantonun bedeli 15.000 TL olarak tespit edilmiştir. Ceren Gülendam’ın ölçüsünü alması gerektiğini bildirdiğinde, Selin, buna gerek olmadığını, zira daha önce de bu moda evinde değişik kıyafetler diktirdiklerini, dolayısıyla Gülendam’ın ölçülerinin müşteri dosyasında yer aldığını söyler ve daha sonra atölyeden ayrılır. Selin’in atölyeyi terk etmesinden sonra Ceren müşteri dosyasını aramaya koyulur. Ancak Gülendam’ın adını tam olarak hatırlayamaz ve benzer isme sahip 34 beden bir müşterinin bilgilerini Gülendam’ın sipariş formuna yazar; oysa Gülendam’ın beden ölçüsü gerçekte 42’dir. Nazlı kısa bir süre sonra yurt dışından döner. İş yerini büyütmenin zamanının geldiğini düşünen Nazlı, Ahmet’e ait binayı satın almaya karar verir. Nazlı Ahmet’e satım bedelinin bir kısmını peşin öder; geri kalan kısım için modaevinin müşterilerinden olan doğan ve ileride doğacak alacaklarını temlik eder. Nazlı söz konusu müşterilerin bir listesini Ahmet’e verir. Bu arada Gülendam’ın sipariş verdiği kürk manto hazırlanmıştır. Manto 15. 000 TL tutarındaki faturayla birlikte Gülendam’a gönderilir. Faturada ayrıca alacağın Ahmet’e devredildiği ve manto bedelinin Ahmet’in hesabına yatırılmasına ilişkin bir not yer almaktadır. Büyük bir heyecanla kendisine gönderilen paketi açan Gülendam, 34 beden kürk mantoyu görünce büyük bir hayal kırıklığına uğrar; ardından sinirlenerek mantoyu tekrar paketletip geri gönderir. Ertesi gün de Selin’in işine son verir. 1) Nazlı, Ceren’in hatasından dolayı Gülendam’a karşı sorumlu tutulabilir mi? Bunun için gerekli şartları da belirterek gerekçeli olarak açıklayınız. (15 p.). İfa Yardımcılarından sorumluluk bahsine ilişkin olarak notlarınızda yer alan bilgilerin ana hatları ile, özet olarak aktarılması gerekmektedir. Dolayısıyla “BK.m.100 hükmü uyarınca sorumludur” veya “ifa yardımcılarından sorumluluk söz konusudur” şeklindeki tek cümlelik cevapların not değeri bulunmamaktadır. Sorumluluğun şartlarının kısaca açıklanması gerekmektedir. 2) Olayda ne tür bir temlik işlemi söz konusudur? Bu türden temlikin geçerli olabilmesi için doktrin ve içtihatlarda hangi şartların mevcudiyeti aranmaktadır? (15 p.). Olaydan da açıkça anlaşıldığı üzere burada gelecekteki alacakların temliki ve toptan temlik söz konusudur. Gelecekteki alacakların temliki durumunda temlik anında Miktar ve borçlu belli değildir. Bu nedenle böyle bir temlikin geçerli olup olmadığı sorunu ortaya çıkar. Federal mahkeme temlik anında belirlenebilir olmasını yeterli görmekte. Buna karşılık doktrinde aksi görüşler ileri sürülmektedir. Belirlenebilirlik unsurunun yeterli olmadığı, alacağın belirlenmiş olması gerektiği belirtilmektedir. Bu görüş taraftarlarına göre, alacağın miktarı ve borçlu belirli değil ise sadece borçlandırıcı işlem geçerli sayılmalı, yani devredenin, devralana karşı ileride doğacak alacağı devretme borcu altına girdiği kabul edilmelidir; alacaklar doğunca da alacaklı bunları ayrıca temlik etmelidir. 3) Gülendam Ahmet’e 15.000 TL’nı ödemekten kaçınabilir mi? Neden? Ahmet’in, sorunun Gülendam ile Nazlı arasındaki ilişkiden kaynaklanan bir sorun olduğu; bu nedenle de kendisini ilgilendirmeyeceği şeklinde bir iddiada bulunması durumu değiştirir mi? (Not: Gülendam ile Nazlı arasındaki sözleşme bir eser sözleşmesidir. Eser sözleşmelerinde kendisine ayıplı mal teslim edilen sipariş verenin sözleşmeden dönme hakkı mevcuttur). (15 p.). BK.m.167 hükmüne göre, borçlu, devri öğrendiği sırada devredene karşı sahip olduğu savunma imkânlarını, devralana karşı da ileri sürebilir. Borçlu sadece temliki öğrendiği anda tam olarak doğmuş savunma imkânlarını değil ayrıca daha sonra ortaya çıksa bile temelleri temliki öğrendiği anda mevcut olan itiraz ve defileri de ileri sürebilir. İhtilaf konusu somut olayda Gülendam sözleşmeden dönüğü takdirde satım bedelini ödeme borcundan kurtulur ve bu durumu yeni alacaklıya karşı da ileri sürebilir. Gerçi dönme hakkı temlik işleminden sonra kullanılmış olacaktır; ancak dönmenin temeli, temliki öğrendiği anda mevcuttur. SORU I: (M), (N) ile yaptığı sözleşmeyle antika bir Çin vazosunun 10.000 YTL karşılığında kendisine devri hususunda anlaşmıştır. Ancak söz konusu vazo, sözleşmenin kurulmasından önce (N)’nin yardımcısının dikkatsizliği sonucu yere düşmüş ve tamamen tahrip olmuştur. Bu durumdan habersiz olan (M), vazonun teslimine ilişkin alacağını ivazlı olarak (Z)’ye devretmiştir. Bu olay ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) (M) ile (N) arasındaki satım sözleşmesi geçerli midir? b) (M) ile (Z) arasındaki temlik işlemi geçerli midir? c) (M) ile (Z) arasında yapılan alacağın temliki işleminin geçerliliği bir şekle tabi midir? d) (M) (Z)’ya karşı alacağın mevcudiyetinden sorumludur? Sorumluluğun kapsamını açıklayınız. SORU II: Otomobil ithalatçısı (K), 2004 yılı Mart ayında otomobil tamircisi (B)’ye 100 000 YTL tutarındaki bir otomobili satıp teslim etmiştir. Bir süre sonra parasal açıdan sıkıntıya düşen (K), (B)’den olan 100 000 YTL tutarındaki alacağını 1 Mayıs 2004’de (X) bankasına satarak devretmiş, ancak temlik işlemi (B)’ye bildirilmemiştir. (B) 50 000 YTL’nı (K)’ya banka havalesi ile göndermiştir. (X) Bankası 15 Mayıs 2005’de (B)’den 100 000 YTL tutarındaki alacağın ödenmesini istemiştir. (B), söz konusu paranın yarısını daha önce (K)’ya ödediğini, geriye kalan 50 000 YTL tutarındaki borcu bakımından ise, (K)’ya ait çok sayıda otomobili tamir etmesinden doğan ve tamamı 1999 Nisan ayında muaccel olan aynı tutardaki karşı alacağı ile takas ettiğini (X)’e bildirmiştir. Bu olay ile ilgi olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) (K) tarafından (X)’e yapılan temlik ifa yerine temlik mi, yoksa ifa amacıyla yapılan temlik midir?. b) (B) (K)’ya yaptığı 50 000 YTL tutarındaki ödeme oranında borcundan kurtulmuş mudur? Bunun için gerekli olan şartları belirterek, bu şartların somut olayda mevcut olup olmadığını tartışınız. c) (B) tarafından (X)’e karşı takas beyanında bulunması mümkün müdür?. d) (B)’nin sahip olduğu alacağın takas beyanında bulunduğu zamanaşımına uğramış olması takas hakkını kullanmasına engel teşkil eder mi? e) (B)’nin takas beyanı hangi andan itibaren hüküm ve sonuç doğurur. BORÇLAR HUKUKU II-FİNAL SINAVI (21.05.2008) (Sınav Süresi: 100 Dakika) SORU I: Ankara’da ikamet eden pul koleksiyonu meraklısı (D), İstanbul’da ikamet eden (F)’nin çok nadir bulunan bazı pulların yer aldığı koleksiyonunu satmak istediğini öğrenir. 01.04.2007 yapılan pazarlık sonucunda (F) 50 000 YTL karşılığında koleksiyonu (D)’ye devretmeyi kabul eder. Taraflar arasındaki anlaşmaya göre, (D) satım bedelini peşin ödeyecek; (F) ise koleksiyonu 01.06.2007 tarihinde teslim edecektir. Ayrıca koleksiyonun teslim edilmemesi halinde (F)’nin 30 000 TL cezai şart ödeyeceği kararlaştırılmıştır. 15.04.2007 tarihinde İstanbul’da gök gürültülü şiddetli yağış başlamış ve (F)’nin evine isabet eden yıldırım nedeniyle meydana gelen yangında, koleksiyon da yanarak telef olmuştur. Bu durumdan habersiz olan (D), (F)’den olan koleksiyonun teslimine ilişkin alacağını 70 000 TL’na (X)’e devretmiştir. 1) (D), (F)’ye karşı koleksiyonu teslim etmemesinden dolayı sorumlu mudur? Neden? (5 p.). 2) (D), peşin ödediği bedelinin iadesini talep edebilir mi? Bunun için hangi hukuki sebebe dayanması gerekir? Gerekçeli olarak açıklayınız.(15 p.). 3) Olayda ne tür bir cezai şart söz konusudur? (10 p.). 4) (D), kararlaştırılan cezai şartı talep edebilir mi? Neden? (5 p). 5) (D) ile (X) arasında yapılan alacağın temliki işlemi geçerli midir? (D)’nin (X)’e karşı sorumlu olup olmadığını ve sorumluluğun kapsamını gerekçeli olarak açıklayınız. (25 p). SORU II: (A), maliki olduğu bir malı 01.01.2005 tarihinde 10.000 TL’na (B)’ye satmıştır. Sözleşmeye göre (B), parayı (K)’ya ödeyecektir. Durumdan hemen haberdar olan (K) satım bedelini talep etmiş, ancak (B) değişik mazeretler üreterek ödemeden kaçınmıştır. (K)’nın uzun süren mücadelesine rağmen (B) hâlâ ifada bulunmamış, ancak (K)’yı yatıştırmak için 01.01.2006 tarihinde değerli bir taşınır malını rehin vermiştir. 1) (A) ile (B) arasında yapılan işlemin hukuki niteliğini belirtiniz.(5 p) 2) (A), sonradan (B)den satım bedelini (K)’ya değil de kendisine ödenmesini talep edebilir mi?(5 p.). 3) (K)’nın alacağı somut olayda hangi tarihte zamanaşımına uğrar? Neden?(10 p.). SORU III: Müteahhit (M), 10 ton çimento ihtiyacını karşılamak için (E) ve (F) isimli toptancılarla görüşür. (E) 10 ton çimentoyu 5 000 TL’ye teslim edebileceğini bildirirken, (F) 6 000 TL’lık teklif verir. Bunun üzerine (M), 1 Ağustos 2005 tarihinde (E) ile sözleşme yapar. Sözleşmeye göre teslimatın 1 Eylülde gerçekleşmesi gerektiği halde (E) borcunu bu tarihte ifa etmemiştir. 15 Eylül 2005 tarihine gelindiğinde, 10 ton çimentonun piyasa fiyatı 10 000 TL’ye yükselmiştir. 1) Müspet zarar kavramını tanımlayarak; somut olayda (M)’nin müspet zararını hesaplayınız(10 p). 2) Menfi zarar kavramını tanımlayarak, somut olayda (M)’nin menfi zararını hesaplayınız(10 p.). BORÇLAR HUKUKU II-FİNAL MAZERET SINAVI (05.06.2008) SORU I: Müteahhit (A), müteahhitlik faaliyetlerine son verdiği için, sahibi olduğu bir iş makinesini bir başka müteahhit (F)’ye 500.000 TL karşılığında 01.03.2007 tarihinde satmıştır. Sözleşmeye göre (F)’nin satım bedelini ödeme borcu sözleşmenin imzalanmasından altı ay sonra muaccel olacaktır. Ayrıca (F)’nin borcu için (K) kefil olmuştur. (A), 01.04.2007 tarihinde (F)’den olan 500 000 TL’lık alacağını (X)’e devretmiştir. Borçlu (F), başka bir hukuki ilişkiden dolayı (A)’dan 01.06.2007 tarihinde muaccel olacak bir alacak hakkına sahiptir. Yeni alacaklı (X) satım bedelini ödemesi için (F)’ye başvurduğunda, (F), (A) ile yaptıkları satım sözleşmesinde (A)’nın hilesine maruz kaldığını iddia ederek, sözleşmeyi iptal ettiğini ve bu nedenle satım bedelini ödemeyeceğini bildirmiştir. 1) (F), yeni alacaklı (X)’e karşı takas beyanında bulunabilir mi? Neden? Bunun için gerekli şartları ve bu şartların somut olayda gerçekleşip gerçekleşmediğini açıklayınız.(20 p.). 2) (F)’nin borcunu ödememesi ve yeni alacaklı (X)’nin kefil (K)’ya başvurması halinde, (K), (F)’nin yerine takas hakkını kullanarak ifadan kaçınabilir mi? Neden? (15 p.). 3) (F), hile sebebiyle sözleşmenin iptali için gerekli şartların mevcudiyeti halinde, sözleşmeyi iptal ederek yeni alacaklı (X)’e karşı ifadan kaçınabilir mi? Gerekçeli olarak açıklayınız. (15 p.). BORÇLAR HUKUKU II-FİNAL SINAVI (28.05.2009) (Sınav Süresi: 100 Dakika) SORU I: Adana’da ikamet eden binicilik meraklısı Gürhan’ın bir yarış atı vardır. Gürhan 1995 ve 1996 yıllarında bu atı Süleyman’ın ahırında muhafaza etmektedir. Gürhan Süleyman’a kira bedeli olarak aylık 1000 TL ödeyecektir. Ancak Gürhan söz konusu kira bedelini düzenli olarak ödememiştir. Gürhan 1 Kasım 1998 tarihinde yarış atını muhafaza edebileceği küçük bir ahırı da bulunan bir çiftlik evine taşınmıştır. Gürhan atı teslim almak için Süleyman’a gittiğinde, Süleyman o ana kadar ödenmemiş 8000 TL kira borcu olduğunu belirtmiş; ancak Gürhan’ın bu konuyu sonra konuşacaklarını söylemesi üzerine atı ona teslim etmiştir. Süleyman birçok kez Gürhan’a borcunu ödemesini hatırlatmış, yapılan tartışmalar sonucunda Gürhan 20.5.1998 tarihinde 8000 TL tutarında bir alacak senedi imzalayarak Süleyman’a vermiş, ancak aradan bir süre geçmiş olmasına rağmen borcunu ödememiştir. Gürhan eski atını satarak 2006 Ocak ayında „Zorro“ isimli yeni yarış atı almıştır. 2008 yılının başına gelindiğinde Gürhan’ın işleri bozulmuş ve yurt dışına taşınmaya karar vermiştir. Beraberinde götüremeyeceği için, Zorro’yu satmaya karar vermiştir. Gürhan’ın bu niyetinden haberdar olan Süleyman birçok yarışta gördüğü Zorro’yu satın alabileceğini kendisine bildirmiştir. Taraflar 12.05.2008 tarihinde bir araya gelmiş ve Süleyman, Zorro’nun 18.05.2008 tarihinde yapılacak yarışlarda ilk üçe girmesi kaydıyla, 10.000. TL karşılığında atı satın almayı kabul ettiğini bildirmiştir. Gürhan’ın da bu teklifi kabul etmesi üzerine Süleyman, Zorro’yu da teslim alıp oradan uzaklaşmıştır. Çok kısa süre içerisinde Süleyman’ın Zorro’ya olan ilgisi azalmış ve onu 18.05.2008 tarihinde yapılacak yarışlara kaydettirmemiştir. 25.05.2008 tarihinde Gürhan Süleyman’dan satış bedelini talep etmiştir. Süleyman atın yarışlara katılmadığını dolayısıyla borcu bulunmadığını, istediği zaman atını geri alabileceğini bildirmiştir. Ayrıca borcu olduğu kabul edilse bile, 10.000 TL tutarındaki bu borcunu 8000 TL tutarındaki kira alacağıyla takas ettiğini bildirmiştir. Gürhan ise, Zorro’nun yarışlara Süleyman onu kaydettirmediği için katılamadığını belirterek, bu durumda, satım bedelini talep etmeye hakkı bulunduğunu ileri sürmüştür. Gürhan, Süleyman’ın takas iddiasına ilişkin olarak ise, kira bedellerine ilişkin alacakların BK.126 hükmü uyarınca 5 yıllık zamanaşımı süresine tâbi olduğunu, oysa kira borcunun muaccel olmasından beri yaklaşık 12 yıllık bir sürenin geçtiğini ve dolayısıyla kira alacağının zamanaşımına uğradığını, zamanaşımına uğramış alacakların ise takas edilemeyeceğini iddia etmiştir. 1) Süleyman’ın kira alacağı hangi tarihte zamanaşımına uğramıştır? Gerekçeli olarak açıklayınız. (15 p.). 2) Gürhan’ın satım bedeline ilişkin alacağı doğmuş mudur? Süleyman’ın, “atın yarışlara katılmadığı ve dolayısıyla şartın gerçekleşmediği” iddiasını da göz önünde bulundurarak gerekçeli olarak açıklayınız. (15 p.). 3) Süleyman’ın takas hakkını kullanması için gerekli şartlar somut olayda gerçekleşmiş midir? Takas hakkının kullanılması hangi andan itibaren hüküm ve sonuç doğurur? Süleyman’ın zamanaşımı iddiasını da göz önünde bulundurarak gerekçeli olarak açıklayınız. (15 p.). SORU II: Amber adlı firma, “Wild Hors” markası ile tanınan erkek parfümünü üretmektedir. Amber firması, ürettiği parfümün esansını Durmaz A.Ş.’den sağlamaktadır. Durmaz A.Ş en son esans teslimatını 15 Ocak 2008 tarihinde yapmıştır. Bu teslimat nedeniyle Amber firması, Durmaz A.Ş.’ne 12.000 TL borçlanmıştır. Amber firması, “Temizel Kozmetik” mağazalar zincirinin kendi müşterisi olduğunu ve 6 ayda bir onlara yüklü miktarda mal sattığını, aralarındaki sözleşme uyarınca en yakın teslimatın 1 Temmuz 2008 tarihinde gerçekleşeceğini bildirerek, bu teslimattan kendi lehine doğacak alacaklardan 12.000 TL’lik kısmını borcuna karşılık Durmaz A.Ş.’ne temlik etmeyi önermiştir. Durmaz A.Ş. bu teklifi kabul etmiş ve taraflar arasında 4 Şubat 2008’de yazılı temlik sözleşmesi yapılmıştır. Temlik işleminden sonra görsel ve yazılı medyada, “Wild Hors” markalı parfümün insan sağlığına zararlı olduğu yönünde haberler çıkmaya başlamıştır. Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili inceleme başlatmış ve iddiaların doğru olduğunun tespiti üzerine bir genelge yayınlayarak söz konusu parfümün üretimini ve satışını yasaklamıştır. 1) 1 Temmuz 2008 tarihinde Amber firmasının teslimde bulunma, Temizel Kozmetiğin ise satım bedelini ödeme borcu doğar mı? Gerekçeli olarak açıklayınız. (5 p.). 2) Olayda ne tür bir temlik işlemi söz konusudur? Bu türden temlikin geçerli olabilmesi için doktrin ve içtihatlarda hangi şartların mevcudiyeti aranmaktadır? (10 p.). 3) Alacağın temliki işlemi geçerli midir? Durmaz A.Ş.’nin Amber firmasına başvurma hakkı mevcut mudur? Gerekçeli olarak açıklayınız. (15 p.). SORU III: Fabrika sahibi Mustafa, çelik ticareti ile uğraşan Selim ile, üretimde ihtiyaç duyduğu çeliğin teminine ilişkin olarak 01.01.2005 tarihinde 5 yıllık bir sözleşme yapmıştır. Taraflar arasındaki sözleşmeye göre, Selim yılda 4 defa 100 ton çelik teslim edecektir. Teslim tarihleri her yıl için 15 Ocak, 15 Nisan, 15 Temmuz ve 15 Ekim olarak kararlaştırılmıştır. Satım bedeli ton başına 600 TL olup, teslimattan sonraki bir hafta içinde Selim’in banka hesabına yatırılacaktır. İlk üç yıl sözleşmeye uygun olarak kararlaştırılan mal teslim edilmiş ve satım bedeli de ödenmiştir. Ancak 15 Ocak 2008 tarihine gelindiğinde, Selim teslimatı gerçekleştirememiştir. Ekonomik krizden ciddi bir şekilde etkilenen Selim’in, iflas etmek üzere olduğu anlaşılmıştır. 1) 15 Ocak 2008 tarihinde Selim’in teslimatı gerçekleştirmemesi üzerine Mustafa’nın sahip olduğu hakları sadece sayarak, bu hakların kullanılabilmesi için yerine getirilmesi gereken formaliteleri kısaca açıklayınız. (15 p.). 2) Mustafa sahip olduğu hakları sözleşmenin hangi kısmı bakımından kullanabilir? Gerekçeli olarak açıklayınız. (10 p.). BORÇLAR HUKUKU II-ARA SINAVI (12.04.2008) SORU : (E), uzun zamandır oturduğu evini yenilemek istemektedir. Bu amaçla evin iç ve dış cephe boya işlerini yapması için müteahhit (B) ile anlaşır. (E) ayrıca antika halı alım satımı işi ile uğraşan (C)’den antika bir İran halısı satın alır. (E) ile (C) arasında yapılan sözleşmeye göre satım bedeli 15.000 TL olup, sözleşme konusu halı, boya işinin bittiğinin (E) tarafından (C)’ ye bildirildiği anda teslim edilecektir. Satım bedeli ise teslimden önce (C) nin (X) bankasındaki hesabına yatırılacaktır. Müteahhit (B), sözleşmeye uygun olarak boya işini yapmaya başlar. Binanın dış cephesinin boyanması için gerekli olan iskeleyi kurması için (D) ile anlaşır. Ancak (D), iskeleyi kurarken pencerelerden birine 150 TL. tutarında zarar verir. Yukarıda belirtilen istenmeyen durumlara rağmen boya işi biter. Bunun üzerine (E), (C) ile yaptığı sözleşme ile ödemesi gereken 15.000 TL’nı internet üzerinden (C)’ nin (X) bankasındaki hesabına havale eder. Ancak (E) söz konusu işlemi yaparken 15.000 yerine yanlışlıkla 150.000 TL. havale eder. Bu yanlışlığın farkında olmayan (E), ertesi gün (C) yi arayarak sözleşme konusu halıyı teslim etmesini istemiş, ancak (C) halıyı teslim etmemiştir. 1) (E), pencerede meydana gelen 150 TL. tutarındaki zararı kimlerden, hangi hukuki gerekçelere dayanarak talep edebilir? Sorumluluk sebebini, şartlarını ve sorumluluktan kurtulma imkânın mevcut olup olmadığını ayrıntılı olarak açıklayınız. (20 p.). 2) (E) ile (C) arasındaki satım sözleşmesinden doğan borçların ifa yeri neresidir. (10 p.). 3) (E), (C)’den, fazladan ödediği 135 milyar TL.’nin iadesini hangi hukuki nedene dayanarak talep edebilir? İlgili müessesenin şartlarını da belirterek ayrıntılı olarak açıklayınız.(20 p.). 4) (E)’nin teslimi talep etmesine rağmen, sözleşme konusu halıyı teslim etmeyen (C) temerrüde düşmüş müdür? Yoksa (E)’nin yapması gereken başka bir işlem var mıdır? (10 p.). 5) (C)’nin sözleşme konusu halıyı teslim etmemesi üzerine (E)’nin sahip olduğu haklar nelerdir? Bu haklardan yararlanabilmesi için neler yapması gerekir? Ayrıntılı olarak açıklayınız. (30 p.). 6) (E)’nin satım bedeli olarak ödediği 15.000 TL’nı geri alamak için hangi hakkı kullanılması gerekir? İade talebinin hukuki dayanağını, bu konuda doktrinde ileri sürülen görüşler çerçevesinde açıklayınız (10 p.)