Viroloji Borna Hastalığı Borna Ha stal : rekombinant p40 kullanarak at ve kedi serumlar nda BDV antikorlar n n saptanmas ve infeksiyon s kl n n belirlenmesi İ.Ü. Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji ABD, Avc lar, İstanbul, Prof. Dr. Hüseyin Y lmaz TANIM lk olarak (1785) atlarda görülen meningoensefalit, ataxi, depresyon ve bariyerlere çarpma gibi belirtilerle seyreden nörolojik viral bir hastal kt r. Klasifikasyon Mononegavirale Rhabdoviridae (Kuduz, veziküler stomatitis) 1. Paramyxoviridae (K zam k) 2. Filoviviridae (Marburg ve Ebola) 3. Bornaviridae (Bornavirus) 4. Virusun özellikleri Neurotropic Negative stranded RNA virus Nonsegmented Enveloped Genomik size is 9kb 6 ORF BDV genom nucleoprotein and polymerase cofactors matrix and virus envelope proteins viral polymerase 3 grup gen Do al nfeksiyonlar At, e ek Koyun, s r, keçi Maymun nsan Kedi Köpek Deve ku u Geyik Tav an Lama ve alpaca Tilki Lynx (va ak)Tomonaga et all, 2002, Microbes and Infection, 4 nsanlarda BD Psychiatric patients Healthy controls Drug abuse patients 1.6-38 % 0-20% 3.8 %nsanlarda Borna hastal Schizophrenia intravenous uyu turucu neuropsychiatric bozukluklar Parkinson multiple sclerosis HIV infected patients Bula ma Mukoza ve orofarinks bölgesindeki sinir uçlar , Nervus olfactorius yolu ve intra- axonal yol ile merkezi sinir sistemine ula ma Saliva ve nasal sekresyonlar ile direk kontakt Kontamine g da ve sular Burun en önemli giri yolu Klinik belirtiler Atlarda inkübasyon süresi 4 hafta Meningitis, ensefalitis, ataxi, paraliz, retinit Genellikle inapparent Atlarda akut olgular bildirilmi Kedilerde ataxi, paraliz Koyunlarda sürüde birçok koyun akut olarak ölebilir Normal insanlarda ve psikiyatrik hastalarda antikorlar saptanm t r fakat klinik belirtiler belirgin de ildir. TANI Virus izolasyonu zor Serolojik (Recombinant p-24 ve p40 ile yap lan ELISA ve IB) Moleküler biyolojik ( RT-PZR, in situ hibridizasyon) Amaç p40 geninin klonlanmas Rekombinant P40 kullan larak Atlarda ve Kedilerde BDV antikorlar n n ara t r lmas Materyal ve Metot (p40) P40 gene (Equine isolate) Baculovirus SF9 cells Materyal ve Metod (ELISA) Çal mada, 80 adet kedi serumu (klinik olarak 45 i hasta) Borna hastal virusu antikorlar yönünden ELISA ile Kediler FIV ve FeLV antikorlar yöününden ticari ELISA ile 323 adet at serumu (klinik olarak hepsi sa l kl ) Borna hastal virusu antikorlar yönünden ELISA ELISA standardizasyon Baculovirus-p40 proteininin iki katl dilüsyonlar yap ld Pozitif kontrol (Dr. Thomas Vahlenkamp) iki katl dilüsyonlar yap ld Optimum 5µg/ml antijen ve 1:40 serum ELISA 5µg/ml rekombinant p40 karbonat bufer (1 saat) % 5 ya s z süt ile bloking (1 saat) Serumlar 1:40 (1 saat) kullan ld 1:1000 keçi anti-at konjugate (1 saat) Substrat ve 405-492 OD 405 OD de iki kat ve üstü background verenler pozitif kabul edildi. SDS-Page ve mmunobloting Polyacrylamide jel içinde bir kuyuya 100ng rekombinant p40 yüklendi PVDF membrana transfer edildi ELISA da dü ük, orta ve yüksek titre veren 6 serum ile immunobloting yap ld (At ve kedi serumlar 1:1000, Konjugate 1:2000 konsantrasyonunda kullan ld )BDV pozitif kedilerde klinik bulgular tahs zl k Kilo kayb Gingivit Asites Anemi shal Keratit Konjuktivit Solunum ve idrar yolu bulgular Nörolojik bulgular ELISA Bulgular (Kedi) 80 kediden 34 adedi pozitif bulundu (%42.5) Sa l kl 25 kediden 4 adedi Hasta 45 kediden 24 adedi seropozitif bulundu Hastal kla seropozitiflik ili kili bulundu. ( P<0.05, RR=3.33, %95 CI ) 15 FIV pozitif kediden 11 adedi BDV pozitif bulundu ( %73). FIV seropozitifli i ile BDV seropozitifli i ili kili bulundu. ( P<0.05, RR=2.42, %95 CI ) ELISA Bulgular (AT) 323 at serumundan 82 (%25) tanesi pozitif stanbul %29, Bursa %24, Bal kesir %14.8 277 k sra n 60 (%21.6) tanesi pozitif 46 ayg r n 22 (%47) tanesi pozitif Arab atlar nda %33, Krosbred atlarda %31.9, ngiliz atlar nda %15.3.Kedi serumlar ile immunobloting bulgular 4 serumun immunobloting ve ELISA sonuçlar birbirine uyumlu bulunduAt serumlar yla immunobloting bulgular 6 serumun immunobloting ve ELISA sonuçlar birbirine uyumlu bulundu Kedilerde Di er Ülkelerdeki Durum Almanya % 7 (Sa l kl ), Lundgren ve ark.1993 Japonya %22 ( sa l kl ) Nishino ve ark. 1999 ngiltere de % 35 (nörolojik) Reeves ve ark.1998 sveç te % 44 ( nörolojik) Lundgren ve ark.1993 Japonya % 66 (nörolojik) Nakamura ve ark.1999 Atlarda di er ülkelerde durum Isveç (Klinik olarak sa l kl atlarda %24.5, nörolojik bozuklu u olanlarda %57.7). Berg et al 1999. Avusturya (Klinik olarak sa l kl atlarda %2, nörolojik bozuklu u olanlarda %4). Weissenbock et al 1998. Almanya (nörolojik bozuklu u olanlarda %41) Grabner et al 1991. Amerika (total %6.1). Kao et al 1993 Iran (%33-41.2). Bahmani et al 1996 Sonuç Bu çal ma ile atlarda ve kedilerde BDV antikorlar Türkiye de ilk kez saptanm t r çal man n bulgular : Veterinary Record 2001, 149: 647-650 Archives of Virology 2002, 147:429-435. Hayvanlarda ve insanlarda moleküler yöntemlerle su farkl l klar n n saptanmas nda yarar vard r. Borna hastal zoonoz listesinde yer almakta ve bu nedenle hastal ktan korunmak için gereken önlemler al nmal d r. Te ekkür Tüm kat l mc lara dinledikleri için University of Bristol .Ü.Ara t rma Fonu Royal society ve TÜB TAK Dr. Thomas Vahlenkamp (positif serum) Davetlerinden dolay Kongre Ba kan ve düzenleyicilerine