3 - Halk Sağlığı Bulaşıcı Hastalıkların Bildirimi ( soru - cevap ) Prof. Dr. Osman G Ü NAY ( Ö RNEK SORULAR ) S n f: D ö nem VI Konu: Bula ş c Hastal klar n Bildirimi SORU 1 : T ü rkiye ’ deki bula ş c hastal k bildirim sistemine g ö re, a ş a ğ daki hastal klardan hangisinin bildirimi sentinel olarak yap l r? K zam k A. AIDS B. Veba C. İ nfluenz a D. Sifiliz E. CEVAP 1 : Sa ğl k Bakanl ğ taraf ndan d ü zenlenen bula ş c hastal k bildirim sistemi ’ ne g ö re; K zam k, AIDS ve Sifiliz, A grubunda bildirimi zorunlu hastal klar i ç erisinde olup, bu gruptaki hastal klar n bildirimi ulusal d ü zeyde yap lmaktad r. C s e ç ene ğindeki Veba B grubunda olup, uluslar aras bildirimi yap lan bir hastal kt r. İ nfluenza ise C grubunda yer almaktad r. Bu gruptaki hastal klar n bildirimi belli illerden belli sa ğl k kurumlar ndan yap lmaktad r. Bu t ü r bildirim “sentinel bildirim” ol arak isimlendirilir. Bu nedenle do ğru cevap D se ç ene ğidir. (Kaynak: Sa ğl k Bakanl ğ . Bula ş c Hastal klar n İ hbar ve Bildirim Sistemi, Standart Tan , S ü rveyans ve Laboratuar Rehberi – Ankara 1984)S n f: D ö nem VI Konu: Bula ş c Hastal klar n Bil dirimi SORU 2. A ş a ğ daki hastal klardan hangisi D ü nya Sa ğl k Ö rg ü t ü ’ ne bildirilmesi gereken hastal klardand r? AIDS A. İ nfluenza B. Veba C. Lepra D. T ü berk ü loz E. CEVAP 2. Sa ğl k Bakanl ğ taraf ndan d ü zenlenen bula ş c hastal k bildirim siste mi ’ ne g ö re; AIDS ve T ü berk ü l oz A grubunda (ulusal bildirim) , İ nfluenza ve L epra C grubunda (sentinel bildirim) bildirimi zorunlu hastal klard r. Ve ba ise B grubunda olup, uluslar aras bildirimi zorunlu olan bir hastal kt r. Bu nedenle do ğru cevap C se ç ene ğidir. (Kaynak: Sa ğl k Bakanl ğ . Bula ş c Hastal klar n İ hbar ve Bildirim Sistemi, Standart Tan , S ü rveyans ve Laboratuar Rehberi – Ankara 1984)S n f: D ö nem VI Konu: Verem Sava ş Hizmetleri Soru 3. A ş a ğ daki bulgular n hangisi solunum sistemi t ü berk ü lozunun kesin tan s i ç in yeterli kabul edilir? Bir kez balgam ö rne ğinde Aside Diren ç li Basil g ö r ü lmesi A. Akci ğer t ü berk ü lozu ile uyumlu radyolojik bulgu saptanmas B. Balgam k ü lt ü r ü nde M ycobacterium tu berculo sis ü remesi C. Kanl balgam ç karma ö yk ü s ü olmas D. PPD (+) bir ki ş ide kanl balgam ve zay flama ö yk ü s ü olmas E. Cevap: Sa ğl k Bakanl ğ taraf ndan haz rlanan “Bula ş c Hastal klar n İ hbar ve Bildirim Sistemi, Standart Tan , S ü rveyans ve Laboratuar Rehberi”ne g ö re; solunum sistemi t ü berk ü lozunun kesin tan s i ç in, “ en az iki kez balgam ö rne ğinde ARB g ö r ü lmesi ” , “ T ü berk ü loz ile uyumlu radyolojik bulgularla birlikte bir kez balgam ö rne ğinde ARB g ö r ü lmesi ” veya “ balgam k ü lt ü r ü nde M ycobacterium tu berculosis ü remesi ” gerekir . Bu nedenle do ğru cevap C se ç ene ğidir. S n f: D ö nem VI Konu: Verem Sava ş Hizmetleri Soru 4. BCG a ş s i ç in a ş a ğ daki ifadelerden hangisi yanl ş t r? Canl (attenue) a ş d r A. Cilt i ç ine uygulan r B. Ü lkemizdeki rutin a ş takvimine g ö re iki a y n doldurmu ş bebeklere uygulan r C. İ lk a ş dan 12 ay sonra rapel dozu uygulan r D. A ş uygulanan ki ş ilerde PPD testinin pozitifle ş mesi beklenir E. Cevap 4. Ü lkemizde uygulanmakta olan rutin a ş takvimine g ö re, BCG a ş s iki ay n doldurmu ş bebeklere tek doz olar ak uygulan r ve rapel dozu yoktur . A ş dan sonra PPD testinin pozitifle ş mesi beklenir. B ö ylece PPD testi ile a ş n n etkisi de ğerlendirilebilir. Bu nedenlerle, sorunun do ğr u cevab D se ç ene ğidir. (Kaynak; Sa ğl k Bakanl ğ Temel Sa ğl k Hizmetleri Genel M ü d ü rl ü ğü Genelgesi, No: 2009/17, 13 .03.2009)