Genel Jeoloji Buzullar - 2 Glasiyal buz nas ı l olu ş ur? Buzullar k ı ş ı n kar ya ğı ş ı n ı n,yaz ı n erimeden daha fazla oldu ğ u bölgelerde olu ş ur.Buzulun olu ş um süreçleri -Hava kar içine süzülür -Kar pulcuklar ı daha küçülür, kal ı nla ş ı r ve küresel bir ş ekil al ı r -Hava d ı ş ar ı at ı l ı r Buzulun olu ş um süreçleri Kar yeniden kristallenerek firn ad ı verilen daha yo ğ un küçük tanecikler olu ş ur. Buz ve kar ı n kal ı nl ığı yakla ş ı k 50 metreyi a ş t ığı nda, firn birbiriyle kenetlenmemi ş buz kristallerine dönü ş ür- glasiyal buzKAR KR İ STALLER İBuzul buzu düzenli buzdan daha farkl ı d ı r.Kardan buzaBuzullar nas ı l hareket eder? İ ki temel ak ı ş tipi vard ı r: -Plastik Ak ı ş Buzul içinde görülür Bas ı nç alt ı nda buz plastik bir madde ş eklinde davran ı r. -Taban Kaymas ı Tüm buz kütlesi taban yüzeyinde hareket eder (Buzulun erime noktas ı artan bas ı nca kar ş ı l ı k dü ş er) Bir çok buzul bu süreçle hareket eder.Buzul örtüsünün hareketiBuzullar nas ı l hareket eder? -Ortalama h ı z bir buzuldan di ğ erine de ğ i ş ir -Buzuldaki geni ş leme buzulun üst 50 metresinde Krevas ad ı verilen k ı r ı klar olu ş turur.Krevaslar: Buzul yar ı klar ıKrevaslar: Buzul yar ı klar ı Buzul hareketi Buzul hareketi oran ı -Günde birkaç metreye ula ş abilir -Baz ı buzullar dalga ad ı verilen oldukça h ı zl ı hareket gösterebilirBirikme zonu- Buzulun olu ş tu ğ u alan -Devaml ı kar çizgisinin yüksekli ğ i farkl ı l ı klar sunar Buzul a ş ı nma alan ı (ablasyon) Buzulun net olarak küçüldü ğ ü zon -Erime -Parçalara ayr ı lmaBuzulun ba ş lang ı ç kesimi ile son kesimi aras ı ndaki denge veya dengesizli ğ e “ buzul bütçesi ” denir.-E ğ er birikme kay ı ptan (ablasyon) daha büyükse buzul pozitif bütçeye sahiptir. Buzul ön bu durumda ilerler. -E ğ er birikme kay ı ptan (ablasyon) daha az ise buzul negatifbütçeye sahiptir. Buzul önü bu durumda geriler. -E ğ er birikme kay ı pla e ş it ş e bütçe dengededir Buzul erozyonu * Ezme * Koparma * Abrazyon (Cilalama, çizikler, oyuklar) -Buzul büyük bir erozyona ve sediment ta ş ı mas ı na yol açar Koparma – Kaya çlar ı yükseltme - Abrazyon - Buzul içindeki kayaç k ı r ı nt ı lar ı bir z ı mpara gibi davranarak tabandaki yüzeyi düzle ş tirir ve cilalar. Buzul erozyonu Buzul a ş ı nd ı rmas ı (Abrazyonu) -Kayaç unu (ezilmi ş - ufalanm ı ş kayaç) -Buzul çizikleri -Buzul cilas ıBuzul unuBuzul çizik ve yar ı klar ıBuzul çizikleri- paralel çizikler buzulun hareket yönünü gösterir.