Genel Jeoloji Buzullar - 3 Buzul cilas ıBuzul vadileri Buzul vadileri U ş eklindedir.U ş ekilli vadilerU ş ekilli vadilerU ş ekilli vadilerV ş ekilli vadiBuzul erozyonu taraf ı ndan olu ş turulmu ş yüzey ş ekilleri Vadi buzullar ı n ı n erozyon yap ı lar ı -Buzul teknesi -Kesilmi ş burun -Askı l ı vadiAsk ı l ı VadiBuzul erozyonu -Tesbih gölleri -Da ğ gölleriTesbih GölleriBuzul erozyonu -Fiyordlar Buzul erozyonu -Sirk Dik kenarl ı ,tas ş ekilli çukurlukSirk