Genel Jeoloji Buzullar - 4 Buzul erozyonu -AretelerBuzul erozyonu -Boynuzlar Horn (Boynuz)- Üçveya daha fazla sirkle çevrili piramit tepesi ş ekilli yap ıBoynuzBUZUL ÇÖKELLER İ Til- Do ğ rudan buzul taraf ı ndan çökeltilen sedimentlere til denir. Til- İ nce taneli matriks içinde geli ş igüzel da ğı lm ı ş kayaç parçalar ıDrift- Tabakal ı veya tabakas ı z tüm buzul çökelleri Drumlin- Düz, uzun ve paralel tepeciklerdir. Tilin olu ş turdu ğ u yüzey ş ekilleri Morenler- Til seviyelerine veya s ı rtlar ı na denir. Kenar morenleriDERS B İ TT İ !