Malzeme Cam Tablalı Masa Ayakları Dizaynı İçin Malzeme Seçimi www.a305teyim.com CAM TABLALI MASA AYAKLARI D İ ZAYNI İ Ç İ N MALZEME SE Ç İ M İ Tasar mc ç ok hafif d ü z y ü zeyli, birbiriyle ba ğlant s olmayan bacaklara sahip masa tasarlamak istiyor.Hangi malzemeler uygundur? Masa bacaklar i ç in tasar m istekleri Fonksiyon (i ş lev ) : basma y ü k ü n ü kar ş layabilecek kolon Ama ç ( hedef ) : k ü tle minimum olmal incelik maksimum olmal K s tlamalar : belirlenmi ş bir ‘ ’ l ‘ ’ uzunlu ğu t asarlanan y ü kler alt nda e ğilmemeli k azara vuruldu ğunda k r lmamalwww.a305teyim.com A ğ rl k, malzeme indeksi en b ü y ü k de ğere sahip olan malzeme alt gruplar n n se ç imi ile minimize edilebilmektedir. M 1 = E 1/2 / En ince masa aya ğ ise , malzeme indeksinin en b ü y ü k de ğerine sahip malzemeden yap l r. M 2 = E Masa ayaklar tekmelendi ğinde yada ç arp ld ğ nda yeterli toklu ğa da sahip olmal d r. www.a305teyim.com Malzeme se ç im diyagram na bak ld ğ nda,hafif ve ince ayaklar i ç in en iyi malzemenin tahta oldu ğu g ö r ü lebilir.Tahtaya k yasala daha y ü ksek elastiklik mod ü l ü ne sahip olan CFRP ( karbon fiber takviyeli plastik matrisli kompozit malzeme ), hem istenile n inceli ği hemde hafifli ği sa ğlamaktad r. Seramik malzemeler y ü ksek elastiklik mod ü l ü ne sahip olmalar na kar ş n gevrektirler. www.a305teyim.comwww.a305teyim.com