Genel Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri http://groups.google.com.tr/group/ogrenim ogrenim@googlegroups.com CANLILARIN TEMEL B İ LE Ş ENLER İ (BES İ NLER) Yap lar na g ö re besinler 1)ORGAN İ K BES İ NLER 2) İ NORGAN İ K BES İ NLER -Karb onhidratlar -Su Enerji -Ya ğlar Sindirilmeden h ü creye al namazlar. –Mineral maddeler elde - Proteinler Enerji elde edilebilir. edilemez.Sindirilmeden -Vitaminler Sindirilmeden v ü cuda al nabilirler. v ü cuda al nabilir. Enerji elde edilemez. A ç l k an nda t ü ketim s ras Karbonhidratlar-Ya ğlar-Proteinler Sindirim kolayl ğ na g ö re Karbonhidratlar – Proteinler - Ya ğlar Sa ğlad klar enerji miktar na g ö re Ya ğlar-Proteinler-Karbonhidratlar Yap ya kat lma miktar na g ö re Proteinler-Ya ğlar-Karbonhidratlar } }http://groups.google.com.tr/group/ogrenim ogrenim@googlegroups.com 1998- Ö SS A ş a ğ daki grafik,insanda uzun s ü reli a ç l kta v ü cuttaki ya ğ,protein ve karbonhidrat miktarlar n n de ği ş imini g ö stermektedir. Bu grafikte ya ğ,protein ve karbonhidrat miktarlar n n de ği ş imini g ö steren e ğrilerin numaralar a ş a ğ dakilerin hangisinde do ğru olarak verilmi ş tir? Ya ğ Protein Karbonhidrat 3 A) III I I B) II III I C) II I III D) 1 III II E) 1 II II Cevap B ş kk d r G Ö REVLER İ NE G Ö RE BES İ NLER 1) Enerji vericiler 2) Yap c onar c lar 3) D ü zenleyiciler -karbon hidratlar - proteinler -vitaminler -ya ğlar -karbonhidratlar -mineral mad. - proteinler -ya ğlar -su -mineral maddeler - proteinler -su III II I Ba ğ l miktar kg Zaman=haf ta