Dökme Demir Çelik Takviyeli Lamel Grafitli Dökme Demirin Kırılma Davranışının İncelenmesi 8. Uluslar Aras K lma Konferans Bildiriler Kitab 7 – 9 Kas m 2007 stanbul, TÜRK YE Prooceedings of 8th International Fracture Conference 7 – 9 November 2007 Istanbul, TURKEY 700 ÇEL K TEL TAKV YEL LAMEL GRAF TL DÖKME DEM N KIRILMA DAVRANI ININ NCELENMES Mehmet R Cumhuriyet Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisli i Bölümü, Sivas, Türkiye ÖZET Bu çal mada, çelik tel takviyeli lamel grafitli dökme demirin k lma davran deneysel olarak incelenmi tir. Kompozit üretilirken çelik teller iki farkl oryantasyonda lamel grafitli dökme demir içine yerle tirildi. K lma toklu u ve bükme mukavemetleri üç nokta e me numuneleri kullan larak yap ld . ki farkl takviye hacim oran na sahip kompozit (Vr=0.05 ve 0.08) ve takviyesiz lamel grafitli dökme demirin k lma tokluklar tek numune tekni i ile kompliyans ve J- ntegral metotlar kullanlarak hesapland. Çal mann sonunda fiber takviyeli kompozit malzemenin hem k lma tokluklar hem de bükme mukavemetleri takviyesiz lamel grafitli dökme demire nazaran daha yüksek oldu u ortaya konmu tur. Ayr ca, takviye faz n hacim oran artt kça k lma toklu u ve bükme mukavemetlerinin artt saptanm r. Mikroyap ve k lma yüzeyleri tarama elektron mikroskobu ile incelendi ve arayüzey enerji da m spekroskopi analizi yap ld . nceleme sonucunda lamel grafitli dökme demirden çelik tele karbon yay nmas sonucu, lamel grafitli dökme demirde yüksek sertli e sahip geçi bölgesi olu tu u tespit edilmi tir. Anahtar kelimeler: Döküm, Elyaf takviyeli kompozitler, K lma toklu u, Mikro yap INVESTIGATION OF FRACTURE BEHAVIOR OF STEEL F BER REINFORCED LAMELLAR GRAPHITE CAST IRON ABSTRACT In this study, fracture toughness and strength of steel fiber reinforced lamellar graphite cast iron was investigated. Three point bend specimens were used to calculate the flexural strength and fracture toughness. Two distinct orientation of reinforcement were stacked in the lamellar graphite cast iron. Fracture toughness of the reinforced cast iron with two distinct volume fraction (V f =0.05 and 0.08) were calculated by compliance method and J integral method using single specimen technique. The study shows that steel wire reinforced composite has8. Uluslar Aras K lma Konferans Bildiriler Kitab 7 – 9 Kas m 2007 stanbul, TÜRK YE Prooceedings of 8th International Fracture Conference 7 – 9 November 2007 Istanbul, TURKEY 701 higher fracture toughness and flexural strength than lamellar graphite cast iron without reinforcement. Also, fracture toughness and flexural strength increases with increasing volume fraction of reinforcement. Scanning electron microcopy (SEM) analyses were used to examine the fracture surface and microstructure and interface was analysed by energy dispersive spectroscopy. It is noted that graphite free transition regions with high hardness were observed due to the carbon diffusion from gray cast iron to steel fiber. Keywords: Casting, Fracture toughness, Fiber reinforced composites, Microstructure 1. G lgan bir metal faz n sünek bir metal faz ile takviye edilerek, toklu unun art lmas konusunda çal malar süregelmektedir [1-3]. Bu çal malarda k lma davran çe itli mikromekanik mekanizmalarla açklanmaktadr. Elyaf/matriks arayüzeyinin açlmas (debonding) [1,4], elyaf köprülenmesi ve çatlak ucu körelmesi [5], elyaf çekilmesi [6]. Metal matriks kompozit (MMK) üretiminde en önemli faktör matriks faz ile takviye faz n uyumlulu unun sa lanmas r. Metalurjik slatma ve arayüzey reaksiyonlar matriks ile takviye faz n ba lanma kalitesini belirler ve bundan dolay MMK’in nihayi özellikleri üzerinden son derece etkilidir [7]. Bu çal man n amac , gevrek matriks (lamel grafitli dökme demir) içine tok ve mukavemeti yüksek (çelik tel) takviye faz eklenerek, mukavemeti ve toklu u yüksek MMK üretimi sa lamaktr. Çelik tel/dökme demir arayüzey ba , karbon difüzyonu ile sa lamak ve arayüzeyin dökme demir taraf nda lamel grafitlerin bulunmad bir yüksek mukavemete sahip bölgenin elde edilmesidir. 2. DENEYSEL ÇALI MA Ticari olarak kaynak dolgu malzemesi olarak kullan lan çelik tel, takviye eleman olarak kullan ld . Kimyasal bile imi çizelge 1’de görülmektedir. Matriks malzemesi olarak lamel grafitli dökme demir kullan ld ve kimyasal bile imi çizelge 1’de verildi. Çizelge 1. Diskin kimyasal bile imi Bile im (%) Malzeme C Si Mn S P Fe Çelik tel 0.4 0.15 0.14 - - Kalan Dökme demir 3.35 1.52 0.61 0.00165 0.001 Kalan Çelik tel takviyeli kompozit malzeme kum döküm tekni i kullan larak üretildi. Döküm için 25x50x230 mm ebad nda döküm kal haz rland . Kullan lan çelik telin çap 4mm olup, iki farkl yerle im düzeninde, 2x3 ve 3x3 olacak ekilde kal n içine yerle tirildi. Böylelikle, iki farkl takviye hacim oran na sahip, V r =0.05 ve 0.08, kompozit malzeme üretildi. Döküm 1350 o C scakl nda yapld ve devamnda kalp içinde so umaya brakld. K lma8. Uluslar Aras K lma Konferans Bildiriler Kitab 7 – 9 Kas m 2007 stanbul, TÜRK YE Prooceedings of 8th International Fracture Conference 7 – 9 November 2007 Istanbul, TURKEY 702 toklu unu kar la rabilmek için ayn artlarda ve boyutlarda takviyesiz lamel grafitli dökme demirde döküldü. ekil 1de fiberlerin iki farkl yerle im düzeni gösterilmektedir. ekil 1. Çelik tellerin yerle im düzeni ve üç nokta e me deney numunesi Üç nokta e me test numuneleri hem dökme demir hem de kompozit malzeme için ASTM E- 399 standard na uygun olarak haz rland . Üç nokta e me deneyi stroke kontrollü olarak 0.01 mm/sn h nda yükleme yap ld. ekil 2 takviye hacim oran V r =0.05 olan kompozite ait gerilme-genleme e risini göstermektedir. Deney sonucunda hem dökme demir hem de kompozit malzemelerin bükülme mukavemetleri ( ) ölçüldü. Bu deney her bir numune için be defa tekrarland ve bükülme mukavemetlerin ortalamas al nd . ekil 2. Takviye hacim oran V r =0.05 olan kompozit malzemeye ait gerilme –genleme e risi. 3. KIRILMA TOKLU UNUN ÖLÇÜLMES Kompozit malzemelerin ve dökme demirin k lma tokluklar düzlemsel genleme k lma toklu u (K c) ve J- integral yöntemleri ile ölçüldü. K c k lma toklu ölçümümde komplians tekni i, J c de ise potansiyel enerjide ki de im ölçülerek hesapland 3.1 Komplians Metot Bu çal mada, K c k lma toklu u hesaplan rken tek numune komplians tekni i kullan ld . Üç nokta e me numunesi ASTM E-399 standard na uygun olarak haz rland . Üç nokta e me numunesi 220x44x22 mm boyutlarnda, ba langç-çatlak-uzunlu u/numune-geni li i oran, a o /W=0.38 ve geni lik/kal nl k oran , W/B=2 olarak haz rland . ekil 3 üç nokta e me test numunesini göstermektedir. 0 0.005 0.01 0.015 0 200 400 600 800 Gerilme, , MPa Genleme, Gerilme, , MPa Genleme, 0 0.005 0.01 0.015 0 200 400 600 800 Gerilme, , MPa Genleme, 8. Uluslar Aras K lma Konferans Bildiriler Kitab 7 – 9 Kas m 2007 stanbul, TÜRK YE Prooceedings of 8th International Fracture Conference 7 – 9 November 2007 Istanbul, TURKEY 703 ekil 3. Üç nokta e me test numunesinin ematik gösterimi. a o /W=0.38, W/B=2 (boyutlar mm dir) Dökme demir k lgan bir malzeme oldu u için ön yorulma çatla aç lmad . Numuneler üniversal hidrolik test cihaz nda stroke kontrollü olarak, 0.01 mm/sn h nda yükleme yap ld . Deneyler her bir malzeme için üç defa tekrarland ve K c de erleri hesapland ve bunlar n ortalamalar al nd . Numunelere sras yla yükleme/bo altma eklinde yükleme yap ld ve her yüklemede yük ekseni deplasman miktar bir öncekinin 0.1 mm fazlas uyguland . Yük bo almas nda ise yük ekseni de meyecek ekilde olabilecek minimum yüke getirildi. Her yükleme bo altma noktalar nda 60 sn rahatlama zaman (relaxation time) tutuldu. Çatlak uzunlu u, bo altmadan önceki 60 sn içinde foto raflar çekildi ve ayn zamanda hareketli mikroskopla da ölçüldü. Yukar da anlat ld gibi, yükleme/bo altma i lemi sonucunda yük-yük ekseni deplasman de erleri otomatik olarak haf zaya kay t edildi. Bu veriler kullan larak, komplians metoduna göre, Kc, k lma toklu u hesapland. Komplians, C, yük bo altma esnasndaki veriler kullan larak hesapland ) ( ) ( yük deplasman C i D D = (1) C i -a/W grafi i çizilerek, a/W’ya ba C i e itli i elde edildi. K lma toklu u a daki e itlik kullan larak hesapland . ( ) 2 1 2 max 2 2 1 œ œ œ œ ß ø Œ Œ Œ Œ º Ø l L - = W a d dC BW P E K eff IC n (2) P max = yük-yük ekseni deplasman e risinde ki her yüklemede ki maksimum yük, = Poisson oran, B=numune kalnl , W=numune genili i, E eff =etkin elastik modulus olup hesaplanmas ekte verilmektedir. L 0 a 0 4W P 0.25 W P/2 P/28. Uluslar Aras K lma Konferans Bildiriler Kitab 7 – 9 Kas m 2007 stanbul, TÜRK YE Prooceedings of 8th International Fracture Conference 7 – 9 November 2007 Istanbul, TURKEY 704 3.2 J- ntegral Metot J- ntegral metodu bir birim çatlak olu u için sistemin potansiyel enerjisindeki de im olarak tan mlan r. Bu çal mada, çatlakl ve çatlaks z numune tekni i kullan larak k lma toklu u, J IC , hesapland . J IC de eri çatlakl ve çatlaksz numunelere ait strain enerji de erlerinden faydalan larak hesapland . Strain enerji yük-yük ekseni deplasman e risi alt ndaki alan olup, J IC a daki e itlik kullan larak hesapland . ) ( ) ( 2 a W B A A J u n c - - = (3) A n =çatlakl numuneye ait strain enerji, A u = çatlaks z numuneye ait strain enerji Ayr ca do rusal olmayan elastik bir malzemenin k lma toklu u için, do rusal davran daha bask n oldu u zaman, J c k lma toklu u önerilmi ve J c k lma toklu u ile K c k lma toklu u aras nda da yak n bir ili ki olup, a daki e itlik ile J c ile K c aras ndaki ili kiyi göstermektedir. 2 1 1 2 1 1 œ ß ø Œ º Ø l L - = C C J Eeff K n (4) 4. BULGULAR VE DE ERLEND RME Gri dökme demirin ve iki farkl takviye hacim oran na (V r =0.05 ve 0.08) sahip kompozit malzemelerin mekanik özelliklerini belirlemek için her bir malzeme için üç nokta e me deneyi yap ld . Çizelge 2’de malzemelere ait bükme dayan mlar verilmektedir. Takviye faz n miktar arttkça, gri dökme demirin bükme dayan artmaktadr. Takviyesiz gri dökme demirin bükme dayan 421 MPa iken, Vr=0.05 ve 0.08 kompozit malzemelerin s ras yla %40.6 ve %55.1 daha büyük olarak ölçüldü. Çizelge 2. dökme demir ve kompozit malzemelerin bükme mukavemetleri test sonuçlar Malzeme Dökme demir Vr=0.05 Vr=0.08 Bükme Dayan , MPa 421 592 653 4.1 K lma Toklu u ekil 4 takviye hacim oran 0.05 olan kompozit malzemeye ait yük-yük ekseni deplasman risini göstermektedir. Benzer e ri dökme demir ve Vr=0.08 olan kompozit malzeme için de elde edildi. ekil 4’te görüldü ü gibi, yük dördüncü yüklemeye kadar do rusal olarak artmakta sonraki yüklemelerde do rusall ktan sapmaktad r ve onikinci yüklemede ise yük maksimuma ula makta. Dördüncü yüklemeden sonra fiber yükü ta maya ba yor ve plastik olarak deformasyona u ramaktad r. Maksimum yüke ula ktan sonra, takviye faz n birinci ras k lmakta ve yükte ani olarak dü me görülmekte.8. Uluslar Aras K lma Konferans Bildiriler Kitab 7 – 9 Kas m 2007 stanbul, TÜRK YE Prooceedings of 8th International Fracture Conference 7 – 9 November 2007 Istanbul, TURKEY 705 y = 5E-07x 3 - 8E-07x 2 + 5E-07x - 6E-08 R 2 = 0.9894 3.80E-08 4.30E-08 4.80E-08 5.30E-08 5.80E-08 6.30E-08 6.80E-08 0.38 0.48 0.58 0.68 0.78 0.88 a/W Komplayns, C, m/N ekil 4. Komplians method için, Vr=0.05 takviyeli kompozite ait yük-yük ekseni deplasman risi ekil 5’te Vr=0.05 kompozit malzemesine ait komplians-a/W grafi i görülmekte. Komplians yük bo alt s ras ndaki veriler kullan larak elde edildi. Komplians, a/W’ya ba olarak üçüncü dereceden polinom fonksiyonu elde edildi. 8 7 2 7 3 7 10 6 10 5 10 8 10 5 - - - - - l L + l L - l L = x W a x W a x W a x C (5) ekil 5. Vr=0.05 kompozit malzemesi için komplians-a/W de imi. Komplians metodunun geçerlili i numunenin komplians de erlerinin do ru olarak ölçülmesine ba r. Kompozit malzeme, monolitik malzemeye nazaran daha karma k bir yap ya sahip olmas ndan dolay , malzeme içinde art k gerilmeler daha fazla bulunmaktad r. Bunun için yükleme ve bo altma yapmadan önce malzeme toparlanmas için 60 sn kadar 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 a 1Ææ a 4Ææ a 7Ææ a 10Ææ a 13Ææ a 16Ææ a 19Ææ a 22Ææ a 25Ææ a 28Ææ a 31Ææ a 34Ææ a 37Ææ a 40Ææ a 43Ææ a 46Ææ a 0Ææ a 3Ææ , a 6Ææ , a 9Ææ , a 12Ææ , a 15Ææ , a 18Ææ , a 21Ææ , a 24Ææ , a 27Ææ , a 30Ææ , a 33Ææ , a 36Ææ , a 39Ææ , a 42Ææ , a 45Ææ , 2 4 6 8 10 12 14 16 18 0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 Yük, P, kN Yük ekseni deplasman , , mm8. Uluslar Aras K lma Konferans Bildiriler Kitab 7 – 9 Kas m 2007 stanbul, TÜRK YE Prooceedings of 8th International Fracture Conference 7 – 9 November 2007 Istanbul, TURKEY 706 bekletildi. Aksi taktirde komplians de erleri olmas gereken de erlerden ya yüksek yada dü ük ç kabilmektedir. rlma toklu u, K 1C , de erleri komplians metoduna göre hesapland ve sonuçlar çizelge 3’te görülmektedir. Çizelge 3. Komplians ve J-integral metoduna göre k lma toklu u de erleri J-integral metot Malzeme Koplayns Metot, K 1C, MPa m 1/2 J 1C , kN m -1 K 1C (e itlik 4), MPa m 1/2 Gri dökme demir 18.30 Kompozit, Vr=0.05 34.42 9.57 36.11 Kompozit, Vr=0.08 78.85 42.1 75.13 Çizelge 3’ten görüldü ü gibi lamel grafitli dökme demirin k lma toklu u, K 1C , çelik tel takviyesi ile artmakta ve takviye hacim oran artt kça da artmaktad r. Takviye oran %5 artt zaman, gri dökme demirin k lma toklu u %88,takviye oran %8 artt zaman ise, k lma toklu u %330 artmaktad r. Takviye faz daha dayançl ve tok bir malzeme olup, matriks faz ise k lgand r. Bu tür malzeme sistemleri için literatürde benzer sonuçlar bulunmaktad r [1,2,5]. Kritik J integral de eri, J 1C , ayn tür numuneye için hem çatlakl numunenin strain enerji de erinden çatlaks z numunenin strain enerji de erleri ç kart larak bulundu. Strain enerji yük- yük ekseni deplasman e risinin alt nda kalan aland r. Yük-yük ekseni deplasman e risinin alt nda kalan toplam alan, trapozoid kural na göre hesapland . ekil 6 hem çatlakl hem de çatlaks z kompozit numuneye (Vr=0.05) ait yük-yük ekseni deplasman e rileri görülmektedir. ekil 6. Vr=0.05 kompozit malzemesine ait çatlaks z ve çatlakl yük-yük ekseni deplasman rileri. Çizelge 3’ten de görülece i gibi, J c de eri takviye hacim oran artt kça artmaktad r. Takviye hacim oran 0.08 olan kompozit malzemenin Jc de eri, takviye hacim oran 0.05 olan kompozit malzemenin J c de erinden %340 daha büyüktür. Ayr ca K c de eri e itlik 4’e göre de hesapland . K c hem komplians metot hem de J integral metoduna göre hesapland ve sonuçlar çizelge 3’te verildi. K c de erleri birbirlerine çok 0 10 20 30 40 50 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 Yük ekseni deplasman, mm Yük, kN çatlaks z çatlakl8. Uluslar Aras K lma Konferans Bildiriler Kitab 7 – 9 Kas m 2007 stanbul, TÜRK YE Prooceedings of 8th International Fracture Conference 7 – 9 November 2007 Istanbul, TURKEY 707 yak n de erler olarak bulundu. Takviye hacim oran hem 0.05 olan kompozit için hem de takviye hacim oran 0.08 olan kompozit için her iki metot için hesaplanan K c de erleri aras ndaki fark %4.9 dur. Test numunelerini k lma yüzeyleri optik mikroskop ve tarama elektron mikroskobu (TEM) ile incelendi. Dökme demir içinde grafit lameller eklinde bulundu undan dolay lamellerin keskin uçlarndan dolay yapda düzensizlik yaratp, yükleme oldu u zaman lamel grafit uçlar nda stres yo unlu unu artmakta ve k lma uçlardan ba layarak malzeme içine do ru kolayca ilerlemektedir. Dolays yla, gri dökme demirin k lma toklu u yüksek olmamaktad r. Takviye faz eklendi i zaman arayüzeyin dökme demir k sm nda, karbon (C) difüzyonundan dolay lamel grafitler bulunmamakta veya çok az miktarda k smi çözünmü art k karbonlar bulunmakta oldu u görülmü tür ( ekil 7). Ayr ca çelik telin k lma yüzeyine bak ld zaman, sünek bir malzemenin k lma davran gösteren mikro bo luklar ve bu bo luklarn birle mesi mekanizmas ekil 8’de görülmektedir. ekil 9. Arayüzeyin aç lmas ve çelik telin plastik deformasyona u ramas Çelik tel takviyeli lamel grafitli dökme demirin k lma toklu unun artmas nda iki tane önemli mekanizman n gerçekle mesine ba lanabilir. Bunlar elyaf körülenmesi ve arayüzey aç lmas (debonding). Yükleme yap ld zaman, çatlak dökme demir içinde olu makta ve ilerleyerek çelik tele ula makta. Yük art lmaya devam etti i zaman, çelik tel yükün büyük bir k sm ta maya ba lamakta ve ayn zamanda çatlak fiberin etraf dola arak fiberin arkasna Geçi bölgesi 0.6 mm Dökme demir Çelik tel ekil 7. Karbon difüzyonundan dolay olu mu geçi bölgesi ekil 8. Çelik telin k lma yüzeyi8. Uluslar Aras K lma Konferans Bildiriler Kitab 7 – 9 Kas m 2007 stanbul, TÜRK YE Prooceedings of 8th International Fracture Conference 7 – 9 November 2007 Istanbul, TURKEY 708 geçmekte (elyaf köprülenmesi). Maksimum yüke ula ana kadar çelik tel plastik deformasyona ramakta. Plastik deformasyona u rarken arayüzey aç lmakta (debonding). ekil 9 dökme demir ile fiber arayüzeyinin aç lmas göstermektedir.Maksimum yüke ula zaman birinci radaki çelik teller kopmakta ve yükte ani bir dü me meydana gelmekte. Bu durum ekil 6’da görülmektedir. 4.2. Mikroyap Kompozit malzemenin mikroyap incelemesi tarama elektron mikroskobu (JEOL 6400) kullanlarak yapld. ekil 10 dökme demirin, geçi bölgesinin çelik telin merkezinin mikroyap lar göstermektedir. Geçi bölgesi yakla k olarak 0.6 mm uzunlu unda ( ekil 6). Dökme demir ferritik-perlitik, geçi bölgesi tamam yla perlitik olup dökkme demir tarf nda sm olarak çözünmemi C’lar mevcuttur. Çelik telin merkezi ise ferritik-perlitik bir yap ya sahip oldu u görüldü. Dökme demirden çelik tele do ru C difuzyonu aç k olarak görülmekte ve geçi bölgesinde tamam yle perlitik bir yap n olmas bu durumdan kaynaklanmaktad r. Ayr ca yap lan enenrji da m spektroskopi (EDS) çizgisel analizi sonuçlar da bu durumu desteklemektedir. Arayüzeye yakn yerlerde C ve Si difüzyonun oldu u açk olarak görülmektedir. (a) (b) (c) ekil 10. Mikroyap lar; a)dökme demir, b) arayüzey, c) çelik telin merkezi. ekil 11. Vr=0.05 kompozit malzemesine ait EDS analiz sonucu Dökme demir den ba layarak çelik tele kadar olan k mdan Knoop sertlik de erleri ölçüldü. ekil 12 Knoop sertlik profili görülmekte. elikden de görüldü ü gibi, sertlik arayüzeyde artmakta ve durum C diffuzyonuna ba olarak geçi bölgesinin tamamyle perlitten ol mas na ba lanmaktad r. Perlit Ferrit Lamel grafitler Ferrit Perlit Birincil Ferrit Perlit smi çözünmü lamel grafitler8. Uluslar Aras K lma Konferans Bildiriler Kitab 7 – 9 Kas m 2007 stanbul, TÜRK YE Prooceedings of 8th International Fracture Conference 7 – 9 November 2007 Istanbul, TURKEY 709 ekil 12. Arayüzey sertlik profili 5. SONUÇLAR Bu çal mada, lamel garfitli dökme demir ve yüksek toklu a ve dayanca sahip çelik tel ile takviye edilmi lamel grafitli dökme demirin k lma davran incelenmi ve a daki sonuçlar elde edilmi tir. 1. Çelik tel ile takviye edilmi lamel grafitli dökme demirin bükülme dayan artmakta ve takviye faz n hacim oran artt kça, bükülme dayan artmaktad r. 2. Lamel grafitli dökme demirin düzlemsel genlemeli k lma toklu u, K c takviye faz ile ve takviye faz n hacim oran artt kça artmaktad r. 3. Düzlemsel genlemeli k lma toklu u, K c hem komplians hemde J integral metodu kullanlarak hesaplanm ve sonuçlar birbiri ile uyum içinde oldu u ortaya konmutur. 4. lma toklu unun art arayüzey aç lma ve fiber köprülenmesi sonucu olu tu u gösterilmekte. 5. Geçi bölgesinin dökme demir taraf nda, C difüzyonundan dolay, hemen hemen grafitsizle menin oldu u bir bölge olu makta. Bunu sonucunda arayüzeyin metalurjik ba larla tamamyle ba land ve sertli i yüksek bir geçi bölgesinin olu tu u sonucuna var ld . KAYNAKLAR 1. Antolovich S. D., Shete P. M., Chanani G. R., ‘Fracture toughness of duplex structures: Part I- Tough fibers in a brittle matrix’, Fracture Toughness, STP 514, 114-134, Philadelphia, PA ASTM,1972 2. Antolovich S. D., Kasi K., Chanani G. R., ‘Fracture toughness of duplex structures: Part II- Laminates in the divider orientation,’ Fracture Toughness STP 514, 135-150, Philadelphia, PA ASTM, 1972 3. Akdemir A., Ar kan H., Ku R., ‘Investigation of microstructure and mechanical properties of steel fibre-cast iron’, Mater. Sci. Technol., 21, 1099-1102, 2005. 4. Qin S., Zhang G., ‘Analyses on fracture characteristics of SiC p -6061Al/6061Al composites extruded bt different ratios’, J. Mater. Sci., 37, 879-883, 2002,. 5. Soboyejo W. O., Ye F., Chen L. C., Bahtishi N., Schwartz D. S., Lederich R. J., ‘Effect of reinforcement morphology on the fatigue and fracture behavior of MoSi 2 /Nb composites’, Acta Mater., 44, (5), 2027-2041, 1996. 6. Chiang C. R., ‘Prediction of the fracture toughness of fibrous composites’, J. Mater. Sci., 35, 3161- 3166, 2000. 7. Arpon R., Narciso J., Louis E., Cordovilla C. G., ‘Interfacial reactions in Al/TiC particulate composites produced by pressure infiltration’, Mater. Sci.Technol, 19, 1225-1230, 2003. 0 50 100 150 200 250 300 350 0 5 10 15 20 Konum Knopp sertlik dökme demir geçi bölgesi çelik tel