3 - Anatomi Cerebellum = Beyincik CEREBELLUM: BEY İ NC İ K A ğ rl ğ : Y eti ş kinlerde yakla ş k 150 gr kadard r. Beyinci ğin encephalon ’ a oran yeti ş kinlerde 1/8 kadar iken ç ocuklarda 1/20 kadard r . Rhombencephalon ’ un en b ü y ü k k sm n olu ş turur. Yeri: Fossa cranii posterior ’ da, bulbus ve pons ’ un ü st-arka k sm nda bulun ur. tentorium cerebelli tentorium cerebelli Beyin ile beyincik aras nda tentorium cerebelli bulunur. Cerebellum ile bulbus ve pons aras nda 4. ventrik ü l bulunur. 4. ventrik ü l bulbus pons mesencephaloncerebellum Lobus occipitalis bulbus ponsflocculusBeyincik d ş ta gri cevher ve i ç eride beyaz • cevherden meydana gelir. Esas fonksiyonu, iste ğ imiz d ş nda iskelet kaslar n n tonusunu kontrol ederek sinerjist ve antogonist kaslar aras nda koordinasyonu sa ğlayarak dengemizin sa ğlanmas nda ve devam nda ö nemli rol oyna r. P edunculus cerebellaris inferior ile bulbus ’ a , P edunculus cerebellaris medius ile pons ’ a , P edunculus cerebellaris superior ile de, mesencephalon ’ a ba ğlan r.P edunculus cerebellaris medius P edunculus cerebellaris superior P edunculus cerebellaris inferiorVelum medullare superior ? Pedunculus cerebellaris superior Pedunculus cerebellaris medius Pedunculus cerebellaris inferiorCerebellum, hemispherium cerebelli denilen iki yan lob ile bunlar ortada birbirine ba ğlayan vermis cerebelli ’ den olu ş ur. Her bir beyincik hemisferi kendi taraf ndaki iskelet kaslar n kontrol eder. hemispherium cerebelli vermis cerebelliFonk. B ö l ü m Vermis b ö l ü m ü Hemisfer b ö l ü m ü Lingula Lob. cerebelli ant. Lobulus centralis...... Ala lobuli centralis Culmen...................... Lobulus quadrangularis (pars anterior) Fissura prima Declive....................... Lobulus simplex (lobulus quadrangularis) (Pars inferoposterior) Folium vermis........... Lobulus semilunaris superior Fissura horizontalis Lob. cerebelli post. Tuber vermis............. Lobulus semilunaris inferior Pyramis vermis.......... Lobulus biventer Fissura secunda Uvula vermis............... Tonsilla cerebelli Fissura posterolateralis Lob. flocconodu. Nodulus ....................... Flocculusnodulus Lobus anterior cerebelli Lobus posterior cerebelli Beyincik, lobus cerebelli anterior , lobus cerebelli posterior ve lobus flocculondularis olmak ü zere üç loba ayr l r. Lobus cerebelli anterior ile lobus cerebelli posterior birlikte corpus cerebelli olarak isimlendirilir. Corpus cerebelli , medulla spinalis, n. trigeminus ve nuclei pontis ’ ten impuls al r. Lobus flocculonodularis ise nuclei vestibularis ’ ten impuls al r. lingula lobulus centralis n odulus d eclive f issura prima culmen f olium t uber vermis p yramis vermis f issura secunda u vula vermis Vermis k s mlarL L C C D F T P N U fissura prima flocculus c e r e b e l l i t o n s i l l a l o b u l u s b i v e n t e r l o b u l u s s e m i l u n a r i s i n f e r i o r fissura horizontalis lobulus semilunaris superior s i m p l e x l o b u l u s l o b u l u s q u a d r a n g u l a r i s ala lobuli centralis fissura secunda Fissura posterolateralisArchicerebellum Lobus flocculonodularis beyinci ğin en eski b ö l ü m ü olup archicerebellum olarak isimlendirilir. Archicerebellum; afferentlerini i ç kulaktaki denge organlar ndan ve vestibular ç ekirdeklerden al r. Bu duyu impulslar n de ğerlendirerek, medulla spinalis ’ deki alt motor n ö ron larla ba ğlant kurar. N flocculus Archicerebellum Kas tonusunu ayarlayarak v ü cudun dengesini korumaya ve • uzaydaki konumumuzu anlamaya yard m eder. Lezyonunda hasta, sarho ş gibi sallanarak y ü r ü r. •Paleocerebellum Lobus anterior ile lobus posterior ’ un pyramis ve uvula par ç alar birlikte paleocerebellum olarak isimlendirilir. D aha yeni olan bu b ö l ü m ba ş ve g ö vdenin kaba hareketleri ile ilgilidir. Paleocerebellum: K as, kiri ş ve eklemlerden ald ğ proprioseptif ve bas n ç -temas impulslar n de ğerlendirerek, ö n boynuz motor n ö ronlar na etki eder. L L C C P U c e r e b e l l i t o n s i l l a l o b u l u s b i v e n t e r l o b u l u s q u a d r a n g u l a r i s ala lobuli centralis Lobus posterior cerebelli L o b u s a n t e r i o r c e r e b e l l iPaleocerebellum: K aslar n tonusunun ayarlanmas n , kas gruplar n n birlikte ç al ş mas n sa ğlar. İ stemli hareketlerin ak c ve d ü zenli bir ş ekilde yap lmas nda ve pozisyonumuzun korunmas nda ö nemli rol oynar. Lezyonunda ektensor kaslar n tonusu artar ve pozisyonumuzu korumda g üç l ü k ç ekeriz. Neocerebellum Uvula ve pyramis haricinde kalan lobus posterior k s mlar na ise neocerebellum denir. Neocerebellum; Hem b eyin korteksinden hem de medulla spinalis ’ den ç ok ç e ş itli duyu impulslar al r. Ald ğ bu impulslar n sonucunda entegre etti ği impulsu thalamus arac l ğ ile beyin korteksine g ö nderir. Beyin kortekside ald ğ bu uyar sonucu tr. corticospinalis arac l ğ ile medulla spinalis ’ in ö n boynuz motor n ö ronlar na ve kafa ç iftlerinin somatomotor n ö ronlar na etki eder. D F T l o b u l u s s e m i l u n a r i s i n f e r i o r lobulus semilunaris superior s i m p l e x l o b u l u s N e o c e r e b e l l u mBeyinci ğin bu b ö l ü m ü , iste ğimizle yapt ğ m z hareketlerin d ü zenli, ak c ve koordineli bir ş ekilde yap lmas n , hareketin geni ş li ğini, y ö n ü n ü ve kuvvetini ayarlar. Lezyonunda beceri isteyen hareketleri yapamay z, konu ş mam z bozulur . Bunun yan s ra hypotonia, asyenergia, dysmetria, ataxia ve nystagmus g ö r ü l ü r.N e o c e r e b e l l u m L L C C D F T P N U flocculus c e r e b e l l i t o n s i l l a l o b u l u s b i v e n t e r l o b u l u s s e m i l u n a r i s i n f e r i o r lobulus semilunaris superior s i m p l e x l o b u l u s l o b u l u s q u a d r a n g u l a r i s ala lobuli centralis P a l e o c e r e b e l l u m P a l e o c e r e b e l l u m A r c h i c e r e b e l l u mBeyinci ğin alt y ü z ü , ü st y ü z ü ne oranla daha konvekstir ve vermis ’ in bulundu ğu orta k sm ndaki derin ç enti ğe vallecula cerebelli denilir. vallecula cerebelliBeyinci ğin d ş y ü z ü transvers y ö nde uzanan ve fissura cerebelli denilen yar klarla birbirinden ayr lm ş yaprak ç klardan ( folia cerebelli ) olu ş ur. Bu yap lar vermis ’ te kesintiye u ğramadan devam eder ler. fissura cerebelli folia cerebelliFolia cerebelli ’ de d ş ta gri , i ç te ise beyaz cevher bulunur. Ortadan yap lan sagittal kesitte beyaz cevher bir a ğac and r r. Bu nedenle beyaz cevhere arbor vitae cerebelli denilir. arbor vitae cerebelliCerebellum ’ un i ç yap s : D ş ta gri , i ç te beyaz cevherden olu ş ur. D ş y ü z ü n deki gri cevhere cortex cerebelli denir. B eyaz cevher i ç erisine g ö m ü l ü durumdaki gri cevher kitleleri ise beyincik ç ekirdeklerini (nuclei cerebelli) olu ş turur. Cerebellum ’ un beyaz cevherine corpus medullare, yapraklar na da laminae albae denilir.Cortex cerebelli: Transvers y ö nde uzanan bir ç ok yar kla (fissura cerebelli) pileli bir g ö r ü n ü m alm ş t r. Cortex cerebelli d ş tan i ç e do ğru 1- stratum moleculare (plexiforme), 2- stratum neuronorum piriformium (Purkinje h ü creleri tabakas ) 3- stratum granulosum olmak ü zere üç tabakadan olu ş ur. stratum moleculare stratum neuronorum stratum granulosumCortex cerebelli ’ nin d ş tan i ç e tabakalarBeyincik ç ekirdekleri : nuclei cerebelli : nuc leus dentatus nuc leus emboliformis nuc leus globosus nuc leus fastigiiNuc. dentatus Velum medullare inf. Velum medullare sup.Nuc . fastigii Nuc . emboliformis Nuc . globosusBeyaz cevherde üç tip lif vard r. a) ara (i ç ) lifler b) afferent lifler c) efferent lifler Ara lifler cerebellum i ç inde ba ğlant kurar ve cerebellum ’ u terk etmezler. Bunlar n bir k sm iki taraf n hemisferini birbirine ba ğlar. Afferent lifler beyaz cevherin b ü y ü k k sm n olu ş turur. Ba ş l ca pedunculus cerebellaris medius ve inferior arac l ğ ile beyinci ğe giren bu lifler, beyincik korteksinde sonlan rlar. Afferent liflerEfferent lifler, beyincik korteksindeki Purkinje h ü crelerinin aksonlar olarak ba ş lar ve bunlar n ç o ğu, beyincik ç ekirdeklerinde n ö ron de ği ş tirirler. Lobus flocculonodularis ve vermis ’ in bir b ö l ü m ü ndeki Purkinje h ü crelerinin aksonlar , beyincik ç ekirdeklerinde sinaps yapmadan ge ç erler.Nuc . emboliformis Nuc . globosus Nuc. dentatus Nuc. dentatus, nuc. • emboliformis ve nuc. globosus ’ da sinaps yapan lifler, beyinci ği pedunculus cerebellaris superior ’ dan, Nuc. fasti ği ’ de sinaps • yapanlar ise, pedunculus cerebellaris inferior ’ dan terk ederler. Nuc. fastigiPedunculus cerebellaris inf . ile beyinci ğe gelen lifler (afferent lifler) 1- Tr. spinocerebellaris posterior (Flechsig huzmesi), 2- Fibrae arcuatae externae anteriores, 3- Fibrae arcuatae externae post : tr. cuneocerebellaris 4- Tr. olivocerebellaris, 5- Tr. vestibulocerebellarisPedunculus cerebellaris inf . beyinci ği terk eden lifler V estibular ç ekirdeklere, bulbus ve pons ’ daki formatio reticularis ç ekirdeklerine giden lifler bulunur.Pedunculus cerebellaris medius A fferent liflerden olu ş ur. N uclei pontis ’ ten ç kan liflerdir . H emen hemen hepsi ç apraz yapar . (tr. pontocerebellaris veya tr. corticopontocerebellaris ’ in 2. n ö ronu). Bey n i beyinci ğe ba ğlayan ve tr. corticopontocerebellaris denilen bu yol, ö zellikle kaslar n sinerjik hareketleri bak m ndan ö nemlidir.Pedunculus cerebellaris superior Ç o ğunlu ğunu efferent lifler olu ş turu r. M esencephalon ’ un tegmentum b ö l ü m ü n e gi de r. N uc. dentatus ’ dan ç karak thalamus arac l ğ ile beyin korteksine gider . Az bir k sm afferent lifler den olu ş ur . tr. spinocerebellaris anterior ‘Gowers ’ ), rubrocerebellar ve tectocerebellar lifler dir . Cerebellum ’ un yollar : Cerebellum ’ a etraf yap lardan duyu impulsu getiren liflere afferent yollar , c erebellum ’ dan di ğer yap lara impuls g ö t ü ren liflere de efferent yollar denir. Cerebellum hemen hemen v ü cudun her b ö l ü m ü nden impuls al r. İ mpulslar n ç o ğu pedunculus cerebellaris inferior ve medius ’ dan girer. Efferentleri ise genellikle pedunculus cerebellaris superior ’ dan ç kar. Afferentleri , efferentlerinden yakla ş k 40 kat daha fazlad r.Cerebellum ’ un afferent yollar Cerebellum ’ a üç ayr kaynaktan impuls gelir. I - Cortex cerebri ’ den gelen afferent yollar II - Medulla spinalis ’ den gelen afferent yollar III - Nervus vestibularis arac l ğ ile gelen aff . yollarCortex cerebri ’ den gelen afferent yollar: 1 -T r. corticopontocerebellaris, 2 -T r. corticoolivocerebellaris 3 -T r. corticoreticulocerebellarisPedinculus cerebellaris inferiorTr. corticopontocerebellaris Frontal, parietal, temporal ve oksipital loblar n korteksinden ç kan lifler (1. n ö ron), corona radiata ve capsula interna ’ dan a ş a ğ ge ç erek pons ’ a gelir ve buradaki nuclei pontis ’ de sinaps yaparlar. Pons ’ dan ba ş layan 2. n ö ron aksonlar , orta hatt ç aprazlayarak, kar ş taraf n beyincik yar s na pedunculus cerebellaris medius ’ dan girer ve beyincik korteksinde sonlan rlar.capsula internaTr. corticoolivocerebellaris Frontal, parietal, temporal ve oksipital loblar n korteksinden ç kan lifler (1. n ö ron ), corona radiata ve capsula interna ’ dan a ş a ğ ge ç erek bulbus ’ da nuc. olivaris inferior ’ da sonlan r. Buradan ba ş layan 2. n ö ron aksonlar , orta hatt ç aprazlayarak, kar ş taraf n beyincik yar s na pedunculus cerebellaris inferior ’ dan girer ve beyincik korteksinde sonlan rlar Tr. corticoreticulocerebellaris Beyin korteksi ’ nin bir ç ok b ö lgesinden ( ö zellikle sensorimotor = 3.,1.ve 2. sahalardan) ba ş layan 1. n ö ron, a ş a ğ inerek ayn taraf n formatio reticularis ’ i ile kar ş taraf n bulbus ve pons formatio reticularis ’ inde sonlan r. Formatio reticularis ’ den ba ş layan 2. n ö ron aksonlar , ayn taraf n cerebellum yar s na, pedunculus cerebellaris medius ve inferior ’ dan ge ç erek girer ve beyincik korteksinde sonlan rlar. Beyin ve beyincik aras nda olan bu ba ğlant lar, istemli hareketlerin kontrol ü nde ö nemli rol oynar. Pedinculus cerebellaris inferiorMedulla spinalis ’ den cerebellum ’ a gelen yollar 1 -T r. spinocerebellaris anterior 2 -T r. spinocerebellaris posterior 3 -T r. cuneocerebellaris (Fibrae arcuatae externa posteriores)Tr. spinocerebellaris anterior (Gowers) Bu yolda, ş uursuz proprioseptif duyu impulsunun yan s ra, eksteroseptif ( bas n ç -temas ) duyu impulsu da ta ş n r. Ö zellikle alt ekstremitedeki kas ve eklemlerden al nan proprioseptif duyuyu beyinci ğe ta ş r. Duyunun kaynakland ğ v ü cut par ç as n n durumu ve pozisyonu hakk nda beyinci ğe bilgi vererek, hareket esnas nda kaslar n sinerjik ç al ş mas nda ve dengenin sa ğlanmas nda ö nemli rol oynar. Kas, kiri ş , ba ğ ve eklem kaps ü l ü nden ç kan 1. n ö ron ’ nun h ü cre g ö vdesi, ggl. spinale ’ de bulunur. Arka k ö kle medulla spinalis ’ e giren I. n ö ron, arka boynuzda bulunan nuc. thoracicus ’ da (dorsalis: Clarke s ü tunu) sinaps yapar. ganglion spinale 1.n ö ron 2.n ö ron2. n ö ron ’ un b ü y ü k bir k sm kar ş taraf n, az bir k sm ise ayn taraf n tr. spinocerebellaris anterior ’ u ile yukar uzan r. Bulbus ve pons ’ da seyreden bu yol, pedunculus cerebellaris superior ’ dan ge ç erek beyincik hemisferi korteksinde sonlan r. Tr. spinocerebellaris ant.Medulla spinalis ’ de ç apraz yapan lifler, beyincikte tekrar ç apraz yaparlar. Medulla spinalis ’ de, tr. spinothalamicus lateralis ’ in d ş taraf nda yer al r. Nuc. thoracicus T1-L2 (3) medulla spinalis segmentlerinde bulundu ğundan, tr. spinocerebellaris anterior ’ u ancak 2. (3). lumbal segment hizas ndan itibaren g ö rebiliriz. Medulla spinalis ’ e 2 (3). lumbal segmentin alt ndan giren lifler, ö nce funiculus posterior ’ da yukar ç kar, 2 (3). lumbal segment hizas na gelince arka boynuzdan gri cevhere girerek nuc. thoracicus ’ da sinaps yaparlar. tr. spinocerebellaris anterior tr. spinocerebellaris posterior Nuc.olivaris inferior Nuc.ruber Nuc.ventralis posterolateralis Nuclei cerebelliTr. spinocerebellaris posterior (Flechsig huzmesi) Alt ekstremite ve g ö vdenin kas, kiri ş ve eklemlerinden ald ğ proprioseptif (kinestetik) duyuyu beyinci ğe ta ş r. Tr. spinocerebellaris anterior ’ dan farkl olarak her bir kas n pozisyonu ve hareketinin ince koordinasyonu ile ilgilidir. Bu nedenle alt ekstremite ’ den al nan bir k s m proprioseptif duyu beyincik seviyesinde bu yoldan ayr larak nuc. Z arac l ğ ile beyin korteksine gider. B ö ylece proprioseptif impulslar n bir k sm ş uurumuza eri ş mi ş olur ve bu duyular sayesinde impulsun kaynakland ğ v ü cut b ö l ü m ü n ü n gerginli ği ve pozisyonu hakk nda bilgi sahibi oluruz.Tr. spinocerebellaris posterior ’ un 1. n ö ron g ö vdesi ggl. spinale ’ de bulunur ve santral uzant s arka k ö k arac l ğ ile medulla spinalis ’ e girerek nuc. thoracicus ’ da (dorsalis: Clarke s ü tunu) sinaps yapar. ganglion spinaleBu ç ekirdekten ba ş layan 2. n ö ron aksonu ayn taraf n funiculus lateralis ’ inin arka-d ş k sm nda yukar ç karak bulbus ’ a gelir. Tr. spinocerebellaris posteriorBuradan ç kan lifler, pedunculus cerebellaris inferior arac l ğ ile beyincik vermisi korteksinde sonlan r. Verdi ği kollateral dallar arac l ğ ile de beyincik ç ekirdeklerine de ba ğlan r. pedunculus cerebellaris inferiorTr. cuneocerebellaris: Fibrae arcuatae externae posteriores Boyun ve ü st ekstremiteden (C1-8 ’ in da ğ ld ğ yerlerden) gelen proprioseptif impulslar nuc. thoracicus ’ un bitti ği seviyenin (T1) yukar s nda medulla spinalis ’ e girerler. Bu lifler, nuc. cuneatus ’ un arka-d ş k sm nda bulunan, nuc. cuneatus accessorius ’ da n ö ron de ği ş tirirler. Tuberculum nuclei cuneatiBu ç ekirdeklerden ç kan lifler tr. cuneocerebellaris ’ i olu ş turur. Bu yol, pedunculus cerebellaris inferior ’ dan ge ç erek ayn taraf beyincik yar s n n vermis korteksinde sonlan r. Verdi ği kollateral dallarla, beyincik ç ekirdekleri ile de ba ğlant kurar. Bu yol tr. spinocerebellaris posterior ile ayn g ö revi yapar.nuc. cuneatus accessorius Tr.cuneocerebellaris tr. cuneocerebellaris C1-8 da ğ ld ğ sahadan (boyun ve ü st ekstremiteden)N . vestibularis arac l ğ ile cerebellum ’ a gelen yollar D enge organlar ndan ç kan bu liflerin t ü m ü , beyinci ğin lobus flocculonodularis ’ inde sonlan r. N. vestibularis ’ in bir k s m lifleri kesilmeksizin, bir k s m lifleri ise, nuc. vestibularis ’ lerde n ö ron de ği ş tirdikten sonra, pedunculus cerebellaris inferior ’ dan (tr. vestibulocerebellaris) ge ç erek, ayn taraf beyincik yar s na girer. Denge organ ndan gelen bu liflerin tamam lobus flocconodularis ’ e gider.Cerebellum ’ un efferent yollar Beyincik korteksinden ç kan t ü m efferent lifler, Purkinje h ü crelerinin aksonlar d r. Bu n lar n b ü y ü k b ö l ü m ü beyincik ç ekirdeklerinde n ö ron de ği ş tirir ve nuc. ruber, thalamus ve formatio reticularis ’ e ba ğlan r. B ir k sm ise beyincik ç ekirdeklerinde kesilmeksizin ge ç er ve nuc. vestibularis lateralis ’ te sonlan r. Beyinci ğin efferent lifleri 1 -N uc. vestibularis lat . ’ e (tr. c erebellovestibularis) 2 -N uc. r uber ’ e (tr. c erebellorubralis ) 3 -T halamus ’ a (tr. cerebellothalamicus) 4 -F ormatio reticularis ’ e (tr. cerebelloreticularis) ’ gider .Tr. cerebellorubralis Nuc. globosus ve nuc. emboliformis ’ den ç kan aksonlar, pedunculus cerebellaris superior ’ dan ge ç er. Lifler orta ç izgide ç aprazla ş t ktan sonra (decussatio pedunculi cerebellaris superioris), kar ş taraf n nuc. ruber ’ inde sonlan r. Nuc. ruber ’ den ba ş layan tr. rubrospinalis tekrar ç aprazla ş r (Forel ç apraz ) ve medulla spinalis ’ in ö n boynuz motor n ö ronlar na gider. Nuc. globosus ve nuc. emboliformis ’ den ç kan lifler, medula spinalis ’ e kadar iki yerde orta hatt ç aprazlad ğ i ç in, kendi taraf ndaki fleks ö r kaslar n tonusunu ayarlayacakt r.Nuc. emboliformis Nuc.dentatus Nuc.globosu s pedunculus cerebellaris superior tr. rubrospinalis *decussatio pedunculi cerebellaris superioris * Tr. cerebellorubralis Kendi taraf n n fleks ö r kas tonusunu ayarlayacakTr. cerebellothalamicus Nuc. dentatus ’ dan ç kan aksonlar, pedunculus cerebellaris superior ’ dan beyinci ği terk ederek orta hatt ç aprazlar (decussatio pedunculorum cerebellarium superiorum) ve kar ş taraf n thalamus ç ekirdeklerinden nuc. ventralis intermedius (lateralis) ’ de sonlan r. Buradan ç kan tr. thalamocorticalis ise capsula interna ve corona radiata ’ dan ge ç erek primer motor sahada (gyrus precentralis: 4. saha) sonlan r. Nuc. dentatus, bu ba ğlant sayesinde kar ş taraf n kortikal motor sahas n etkileyerek hareketin daha d ü zenli yap lmas na katk da bulunur. Beyin korteksinden ç kan impulslar ise, tr. corticospinalis arac l ğ yla medulla spinalis ile, tr. corticonuclearis ile de kranial sinirlerin motor n ö ronlar yla ba ğlant kurar. Tr. corticospinalis ’ in b ü y ü k b ö l ü m ü bulbus ’ da geri kalan k sm ise medulla spinalis ’ de sonlanaca ğ segmentte, orta hatt ç aprazlayarak kar ş tarafa ge ç er. B ö ylece nuc. dentatus ’ dan ç k p thalamus ve beyin korteksine, daha sonra a ş a ğ d ö nerek medulla spinalis ’ e ula ş an yol, iki kez orta hatt ç aprazlar. Bu nedenle, nuc. dentatus, kendi taraf ndaki iskelet kaslar n n motor aktivitesini kontrol etmi ş olur.talamus Nuc.dentatus 4.saha *decussatio pedunculorum cerebellarium superiorum Tr.corticospinalis pedunculus cerebellaris superior Tr. cerebellothalamicus Nuc. dentatus, bu ba ğlant sayesinde hareketin daha d ü zenli yap lmas na katk da bulunur. *Tr. cerebellovestibularis Nuc. fastigii ’ den ç kan aksonlar, beyinci ği pedunculus cerebellaris inferior ’ dan terk eder ve her iki taraf n nuc. vestibularis lateralis ’ inde sonlan r. Beyincik korteksinde Purkinje h ü crelerinden ç kan baz lifler de, do ğrudan nuc. vestibularis lateralis ’ de sonlan r. Nuc. vestibularis lateralis ’ den ba ş layan tr. vestibulospinalis, ayn taraf medulla spinalis ’ in ö n boynuz motor h ü creleri ile ba ğlan r. B ö ylece nuc. fastigii , ayn taraf n ekstensor iskelet kaslar na kolayla ş t r c bir etki g ö sterir.Nuc.fastigi Nuc.vestibularis lateralis pedunculus cerebellaris inferior Tr.vestibulospinalis talamus Tr. cerebellovestibularis ekstensor iskelet kaslar na kolayla ş t r cTr. cerebelloreticularis Beyincik ç ekirdeklerinden nuc. fastigii ’ den ç kan lifler, beyinci ği pedunculus cerebellaris superior ’ dan terk eder ve ayn taraf n formatio reticularis ’ indeki n ö ronlara ba ğlan r. Buradan ba ş layan lifler tr. reticulospinalis olarak, medulla spinalis ’ in ö n boynuz motor h ü crelerine girer. B ö ylece medulla spinalis ’ in motor aktivitesi kontrol edilmi ş olur. Nuc.fastigi Formatio reticularis pedunculus cerebellaris superior Tr.reticulospinalis talamus Tr. cerebelloreticularisBeyincik MR g ö r ü nt ü s üCerebellum lezyonlar nda g ö r ü len bulgular Hypotonia=hasta olan tarafta kas tonusunun • azalmas Asyenergia=agonist ve antagonist kaslar • aras ndaki dengenin bozulmas Dysmetria=parmak ucunun buruna g ö t ü r ü l ü p • getirilirken parmak ucunun burunun yan ndan ge ç mesi Asteni=Lezyon taraf ndaki kaslar n g üç s ü zl ü ğü • Nystagmus=g ö z k ü resinin istem d ş titremesi. •DysmetriaNystagmusSORU: (Nisan 90) Hangi nucleus, cerebellumda bulunmaz? A) N. ruber B) N. fastgii C) N. emboliformis D) N. dentatus D) N. globossus Yan t ASORU: Beyinde denge ile ilgili b ö lge neresidir? (Nisan 99) A) Cerebellum ’ un anterior lobu B) Cerebellum ’ un posterior lobu C) Cerebellum ’ un flocculonoduler lobu D) Anterior hipotalamus E) Bazal ganglion Yan t C18-Cerebellumun afferent liflerinden hangisi pedunculus cerebellaris mediustan ge ç er? a)Tr. spinocerebellars posterior b)Tr. corticopontocerebellaris c)Tr. olivocerebellaris d)Tr. vestibulocerebellaris e)Fibrae arcuata externa posterior CEVAP B.