Kimya Teknolojisi Çevre Koruma 5-6 DYA 114 Çevre Koruma 5-6.Hafta Çevre Kanunu ve Yönetmelikler BÜRO YÖNET İM İ ve YÖNET İC İ AS İSTANLI ĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABA ŞÇevre Kanunu Kanun Numarası: 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandı ğı R.Gazete: Tarih : 1/8/1983 Sayı:18132 Amaç: Bu Kanunun amacı, bütün canlıların ortak varlı ğı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri do ğrultusunda korunmasını sa ğlamaktır.Kirletenin Sorumlulu ğu Çevreyi kirletenler ve çevreye zarar verenler sebep oldukları kirlenme ve bozulmadan do ğan zararlardan dolayı kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar. Kirletenin, meydana gelen zararlardan ötürü genel hükümlere göre de tazminat sorumlulu ğu saklıdır. Çevreye verilen zararların tazminine ili şkin talepler zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü ö ğrendi ği tarihten itibaren be ş yıl sonra zamana şımına u ğrar.Çevre Kanununun Genel İlkeleri Çevrenin korunmasına, iyile ştirilmesine ve kirlili ğinin önlenmesine ili şkin genel ilkeler şunlardır: a) Ba şta idare, meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kurulu şları olmak üzere herkes, çevrenin korunması ve kirlili ğin önlenmesi ile görevli olup bu konuda alınacak tedbirlere ve belirlenen esaslara uymakla yükümlüdürler. b) Çevrenin korunması, çevrenin bozulmasının önlenmesi ve kirlili ğin giderilmesi alanlarındaki her türlü faaliyette; Bakanlık ve yerel yönetimler, gerekli hallerde meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kurulu şları ile i şbirli ği yaparlar. c) Arazi ve kaynak kullanım kararlarını veren ve proje de ğerlendirmesi yapan yetkili kurulu şlar, karar alma süreçlerinde sürdürülebilir kalkınma ilkesini gözetirler. d) Yapılacak ekonomik faaliyetlerin faydası ile do ğal kaynaklar üzerindeki etkisi sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde uzun dönemli olarak de ğerlendirilir.e) Çevre politikalarının olu şmasında katılım hakkı esastır. Bakanlık ve yerel yönetimler; meslek odaları, birlikler, sivil toplum kurulu şları ve vatanda şların çevre hakkını kullanacakları katılım ortamını yaratmakla yükümlüdür. f) Her türlü faaliyet sırasında do ğal kaynakların ve enerjinin verimli bir şekilde kullanılması amacıyla atık olu şumunu kayna ğında azaltan ve atıkların geri kazanılmasını sa ğlayan çevre ile uyumlu teknolojilerin kullanılması esastır. g) Kirlenme ve bozulmanın önlenmesi, sınırlandırılması, giderilmesi ve çevrenin iyile ştirilmesi için yapılan harcamalar kirleten veya bozulmaya neden olan tarafından kar şılanır. Kirletenin kirlenmeyi veya bozulmayı durdurmak, gidermek veya azaltmak için gerekli önlemleri almaması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca do ğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kurulu şlarınca yapılan gerekli harcamalar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre kirletenden tahsil edilir.h) Çevrenin korunması, çevre kirlili ğinin önlenmesi ve giderilmesi için uyulması zorunlu standartlar ile vergi, harç, katılma payı, yenilenebilir enerji kaynaklarının ve temiz teknolojilerin te şviki, emisyon ücreti ve kirletme bedeli alınması, karbon ticareti gibi piyasaya dayalı mekanizmalar ile ekonomik araçlar ve te şvikler kullanılır. ı) Bölgesel ve küresel çevre sorunlarının çözümüne yönelik olarak taraf oldu ğumuz uluslar arası anla şmalar sonucu ortaya çıkan ulusal hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli teknik, idarî, malî ve hukukî düzenlemeler Bakanlı ğın koordinasyonunda yapılır. Gerçek ve tüzel ki şiler, bu düzenlemeler sonucu ortaya çıkabilecek maliyetleri kar şılamakla yükümlüdür. j) Çevrenin korunması, çevre kirlili ğinin önlenmesi ve çevre sorunlarının çözümüne yönelik gerekli teknik, idarî, malî ve hukukî düzenlemeler Bakanlı ğın koordinasyonunda yapılır.Çevre Korunmasına İli şkin Önlemler ve Yasaklar 1. Kirletme Yasa ğı Her türlü atık ve artı ğı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak do ğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, ta şımak, uzakla ştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır. Kirlenme ihtimalinin bulundu ğu durumlarda ilgililer kirlenmeyi önlemekle; kirlenmenin meydana geldi ği hallerde kirleten, kirlenmeyi durdurmak, kirlenmenin etkilerini gidermek veya azaltmak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.2. Çevre Korunmasına İli şkin Önlemler Çevrenin korunması amacıyla; a) Do ğal çevreyi oluşturan biyolojik çe şitlilik ile bu çe şitlili ği barındıran ekosistemin korunması esastır. Biyolojik çe şitlili ği koruma ve kullanım esasları, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, sivil toplum kurulu şlarının ve ilgili di ğer kurulu şların görü şleri alınarak belirlenir. b) Ülke fizikî mekânında, sürdürülebilir kalkınma ilkesi do ğrultusunda, koruma-kullanma dengesi gözetilerek kentsel ve kırsal nüfusun barınma, çalı şma, dinlenme, ula şım gibi ihtiyaçların kar şılanması sonucu olu şabilecek çevre kirlili ğini önlemek amacıyla nazım ve uygulama imar plânlarına esas te şkil etmek üzere, bölge ve havza bazında 1/50.000- 1/100.000 ölçekli çevre düzeni plânları Bakanlıkça yapılır, yaptırılır ve onaylanır. Bölge ve havza bazında çevre düzeni plânlarının yapılmasına ili şkin usûl ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. c) Ulusal mevzuat ve taraf oldu ğumuz uluslararası sözle şmeler ile koruma altına alınarak koruma statüsü kazandırılmı ş alanlar ve ekolojik de ğeri olan hassas alanların her tür ölçekteki plânlarda gösterilmesi zorunludur. Koruma statüsü kazandırılmı ş alanlar ve ekolojik de ğeri olan alanlar, plân kararı dı şında kullanılamaz.d) Ülke ve dünya ölçe ğinde ekolojik önemi olan, çevre kirlenmeleri ve bozulmalarına duyarlı toprak ve su alanlarını, biyolojik çe şitlili ğin, do ğal kaynakların ve bunlarla ilgili kültürel kaynakların gelecek ku şaklara ula şmasını emniyet altına almak üzere gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla, Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan etmeye, bu alanlarda uygulanacak koruma ve kullanma esasları ile plân ve projelerin hangi bakanlıkça hazırlanıp yürütülece ğini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu bölgelere ili şkin plân ve projelerde; 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9 uncu maddesi, 4.4.1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun plân onama yetkisini düzenleyen hükümleri, 21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 8 inci maddesinin tabiat varlıkları, do ğal sit alanları ve bunların korunma alanlarının tespit ve tescili dı şında kalan yetkileri düzenleyen hükümleri ile aynı Kanunun 17 nci maddesinin (a) bendi hükümleri uygulanmaz. e) Sulak alanların do ğal yapılarının ve ekolojik dengelerinin korunması esastır. Sulak alanların doldurulması ve kurutulması yolu ile arazi kazanılamaz. Bu hükme aykırı olarak arazi kazanılması halinde söz konusu alan faaliyet sahibince eski haline getirilir. Sulak alanların korunması ve yönetimine ili şkin usûl ve esaslar ilgili kurum ve kurulu şların görü şüa l ınarak Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. f) Biyolojik çe şitlili ğin sürdürülebilirlili ğinin sa ğlanması bakımından nesli tehdit veya tehlike altında olanlar ile nadir bitki ve hayvan türlerinin korunması esas olup, mevzuata aykırı biçimde ticarete konu edilmeleri yasaktır.g) Do ğal kaynakların ve varlıkların korunması, kirlili ğinin ve tahribatının önlenmesi ve kalitesinin iyile ştirilmesi için gerekli idarî, hukukî ve teknik esaslar Bakanlık tarafından belirlenir. h) Ülkenin deniz, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının ve su ürünleri istihsal alanlarının korunarak kullanılmasının sa ğlanması ve kirlenmeye kar şı korunması esastır. Atıksu yönetimi ile ilgili politikaların olu şturulması ve koordinasyonunun sa ğlanması Bakanlı ğın sorumlulu ğundadır. Su ürünleri istihsal alanları ile ilgili alıcı ortam standartları Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlı ğınca belirlenir. Denizlerde yapılacak balık çiftlikleri, hassas alan niteli ğindeki kapalı koy ve körfezler ile do ğal ve arkeolojik sit alanlarında kurulamaz. Alıcı su ortamlarına atıksu de şarjlarına ili şkin usûl ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. ı) Çevrenin korunması ve kamuoyunda çevre bilincinin geli ştirilmesi amacıyla, okul öncesi e ğitimden ba şlanarak Millî E ğitim Bakanlı ğına ba ğlı örgün e ğitim kurumlarının ö ğretim programlarında çevre ile ilgili konulara yer verilmesi esastır. Yaygın eğitime yönelik olarak, radyo ve televizyon programlarında da çevrenin önemine ve çevre bilincinin geli ştirilmesine yönelik programlara yer verilmesi esastır. Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu ile özel televizyon kanallarına ait televizyon programlarında ayda en az iki saat, özel radyo kanallarının programlarında ise ayda en az yarım saat e ğitici yayınların yapılması zorunludur. Bu yayınların % 20’sinin izlenme ve dinlenme oranı en yüksek saatlerde yapılması esastır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, görev alanına giren hususlarda bu maddenin takibi ile yükümlüdür. j) Çevre ile ilgili olarak toplanan her türlü kaynak ve gelir, tahsisi mahiyette olup, öncelikle çevrenin korunması, geli ştirilmesi, ıslahı ve kirlili ğin önlenmesi için kullanılır.Çevresel Etki De ğerlendirilmesi Gerçekle ştirmeyi plânladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kurulu ş ve i şletmeler, Çevresel Etki De ğerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlamakla yükümlüdürler. Çevresel Etki De ğerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki De ğerlendirmesi Gerekli De ğildir Kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, te şvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; proje için yatırıma ba şlanamaz ve ihale edilemez. Çevresel Etki De ğerlendirmesine tâbi projeler ve Stratejik Çevresel De ğerlendirmeye tâbi plân ve programlar ve konuya ili şkin usûl ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir. ÇED, çevreye önemli etkileri olabilecek faaliyetlerle ilgili projelerin planlama a şamasından itibaren faaliyetin in şaat, i şletme ve sona erdirilmesinden sonra ortaya çıkarabilece ği potansiyel etkilerinin, sosyal sonuçlarını ve bu faaliyetin alternatif çözümünü de kapsayacak şekilde, projenin onay a şamasından önce bilimsel yöntem ve tekniklerle analiz ve de ğerlendirilmesi, varsa olumsuz etkilerinin önlenmesi ve gerekli tedbirlerin belirlenmesi, projenin tüm uygulama a şamasında bu etkilerin ve tedbirlerin izlenmesi ve denetlenmesi sürecidir İzin Alma, Arıtma Ve Bertaraf Etme Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda olu şan atıklarını alıcı ortamlara do ğrudan veya dolaylı vermeleri uygun görülmeyen tesis ve i şletmeler ile yerle şim birimleri atıklarını yönetmeliklerde belirlenen standart ve yöntemlere uygun olarak arıtmak ve bertaraf etmekle veya ettirmekle ve öngörülen izinleri almakla yükümlüdürler.•Atıksuları toplayan kanalizasyon sistemi ile atıksularına r ıtıldı ğı ve arıtılmı ş atıksuların bertarafınıns a ğlandı ğı atıksu altyapı sistemlerinin kurulması, bakımı, onarımı, ıslahı ve i şletilmesinden; büyük şehirlerde 20.11.1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlü ğü Kurulu ş ve Görevleri Hakkında Kanunla belirlenen kurulu şlar, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler, bunların dı şında iskâna konu her türlü kullanım alanında valili ğin denetiminde bu alanları kullananlar sorumludur. •Serbest ve/veya endüstri bölgelerinde bölge müdürlükleri, kültür ve turizm koruma ve geli şme bölgelerinde, turizm merkezlerinde Kültür ve Turizm Bakanlı ğı veya yetkili kıldı ğı birimler, organize sanayi bölgelerinde organize sanayi bölgesi yönetimi, küçük sanayi sitelerinde kooperatif ba şkanlıkları, mevcut yerle şim alanlarından kopuk olarak münferit yapılmı ş tatil köyü, tatil sitesi, turizm tesis alanları vb. kullanım alanlarında ise site yönetimleri veya tesis i şletmecileri atıksu altyapı sistemlerinin kurulması, bakımı, onarımı ve i şletilmesinden sorumludurlar.Denetim, Bilgi Verme Ve Bildirim Yükümlülü ğü Bu Kanun hükümlerine uyulup uyulmadı ğını denetleme yetkisi Bakanlı ğa aittir. Gerekti ğinde bu yetki, Bakanlıkça; il özel idarelerine, çevre denetim birimlerini kuran belediye ba şkanlıklarına, Denizcilik Müste şarlı ğına, Sahil Güvenlik Komutanlı ğına, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belirlenen denetleme görevlilerine devredilir. Denetimler, Bakanlı ğın belirledi ği denetim usûl ve esasları çerçevesinde yapılır. Askerî i şyerleri, askerî bölgeler ve tatbikatların bu Kanun çerçevesindeki denetimi ve neticelerine ait i şlemler; Genelkurmay Ba şkanlı ğı, Millî Savunma Bakanlı ğı, İçi şleri Bakanlı ğı ve Bakanlık tarafından mü ştereken hazırlanacak yönetmeli ğe göre yürütülür. İlgililer, Bakanlı ğın veya denetimle yetkili di ğer mercilerin isteyecekleri bilgi ve belgeleri vermek, yetkililerin yaptıracakları analiz ve ölçümlerin giderlerini kar şılamak, denetim esnasında her türlü kolaylı ğı göstermek zorundadırlar.Faaliyetlerin Durdurulması Bu Kanun ve bu Kanun uyarınca yayımlanan yönetmeliklere aykırı davrananlara söz konusu aykırı faaliyeti düzeltmek üzere Bakanlıkça ya da 12 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca denetim yetkisinin devredildi ği kurum ve merciler tarafından bir defaya mahsus olmak üzere esasları yönetmelikle belirlenen ve bir yılı a şmamak üzere süre verilebilir. Faaliyet; süre verilmemesi halinde derhal, süre verilmesi durumunda, bu süre sonunda aykırılık düzeltilmez ise Bakanlıkça ya da 12 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca denetim yetkisinin devredildi ği kurum ve merciler tarafından kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz olarak durdurulur. Çevre ve insan sa ğlı ğı yönünden tehlike yaratan faaliyetler süre verilmeksizin durdurulur. Çevresel Etki De ğerlendirmesi incelemesi yapılmaksızın ba şlanan faaliyetler Bakanlıkça, proje tanıtım dosyası hazırlanmaksızın ba şlanan faaliyetler ise mahallin en büyük mülkî amiri tarafından süre verilmeksizin durdurulur. Süre verilmesi ve faaliyetin durdurulması, bu Kanunda öngörülen cezaların uygulanmasına engel te şkil etmez.Cezalar Kanunda belirtilen cezalar, İdari nitelikteki cezalar; * Fiillerin tekrarı, * İdari cezalarda yetki, * İdarî yaptırımların uygulanması, tahsil usûlü ve itiraz, Adlî nitelikteki cezalar, Di ğer kanunlarda yazılı cezalar, olarak belirlenmi ştir. Hangi tür eylemlere verilecek cezalar kanunda açıkça belirlenmi ş ve her yılın mali disiplini ile birlikte miktarlar da yeniden düzenlenmektedir.ÇEVRE VE ŞEH İRC İL İK BAKANLI ĞININ TE ŞK İLAT VE GÖREVLER İ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME: 644 Sayılı Çevre Ve Şehircilik Bakanlı ğının Te şkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 4.7.2011 Tarih ve 27984 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlü ğe girmi ştir.UMUM İ HIFZISSIHHA KANUNU 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 06.05.1930 Tarih ve 1489 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlü ğe girmi ştir. Umumi Hıfzıssıhha Kanununda Maden Suları Ve Kaplıcalar İle İlgili Hükümler Umumi Hıfzıssıhha Kanununda İçilecek Ve Kullanılacak Sular İle İlgili Hükümler Umumi Hıfzıssıhha Kanununda Gayrisıhhî Müesseseler İle İlgili HükümlerÇevre ve Şehircilik Bakanlı ğı Yönetmelikleri Çevre ve Orman Bakanlı ğı’nın Çevre Mühendislerini do ğrudan ilgilendiren yönetmelikleri; hava, atık yönetimi, kimyasallar yönetimi, deniz ve kıyı yönetimi, ölçüm ve izleme, izin ve denetim, su ve toprak yönetimi ve ÇED ve Planlama yönetimi altında toplanmaktadır. 1. Hava İle İlgili Yönetmelikler 1. Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yönetmeli ği, Resmi Gazete Tarihi: 04.09.2010 | Sayısı: 27692 2. İyonla ştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sa ğlı ğının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İli şkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 24.07.2010 | Sayısı: 27651 3. Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeli ği Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2010 | Sayısı: 27605 4. Çevresel Gürültünün De ğerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeli ği Resmi Gazete Tarihi: 04.06.2010 | Sayısı: 27601 5. Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İli şkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 06.10.2009 | Sayısı: 27368 6. Sanayi Kaynaklı Hava Kirlili ğinin Kontrolü Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2009 | Sayısı: 27277 7. Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeli ği Resmi Gazete Tarihi: 04.04.2009 | Sayısı: 27190 8. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirlili ğinin Kontrolü Yönetmeli ği Resmi Gazete Tarihi: 13.01.2005 | Sayısı: 25699 9. Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İli şkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 12.11.2008 | Sayısı: 27052 10. Hava Kalitesi De ğerlendirme ve Yönetimi Yönetmeli ği Resmi Gazete Tarihi: 06.06.2008 | Sayısı: 26898 11. Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeli ği Resmi Gazete Tarihi: 11.06.2004 | Sayısı: 254892.Atık Yönetimi İle İlgili Yönetmelikler 1. Atıkların Yakılmasına İli şkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi : 06.10.2010 | Sayısı : 27721 2. Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi : 26.03.2010 | Sayısı : 27533 3. Ömrünü Tamamlamı ş Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi : 30.12.2009 | Sayısı : 27448 4. Atık Ya ğların Kontrolü Yönetmeli ği Resmi Gazete Tarihi: 30.07.2008 | Sayısı : 26952 5. Atık Yönetimi Genel Esaslarına İli şkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 05.07.2008 | Sayısı : 26927 6. Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 30.05.2008 | Sayısı : 26891 7. Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 27.12.2007 | Sayısı : 26739 8. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeli ği Resmi Gazete Tarihi: 24.06.2007 | Sayısı: 26562 9. Ömrünü Tamamlamı ş Lastiklerin Kontrolü Yönetmeli ği Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2006 | Sayısı: 26357 10. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeli ği Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 | Sayısı: 25883 11. Bitkisel Atık Ya ğların Kontrolü Yönetmeli ği Resmi Gazete Tarihi: 19.04.2005 | Sayısı: 25791 12. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeli ği Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 | Sayısı: 25755 13. Atık Pil va Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeli ği Resmi Gazete Tarihi: 31.08.2004 | Sayısı: 25569 Atık Pil va Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeli ği De ği şiklik Resmi Gazete Tarihi: 03.03.2005 | Sayısı: 25744 14. Hafriyat Topra ğı, İn şaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeli ği Resmi Gazete Tarihi: 18.03.2004 | Sayısı: 25406 15. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeli ği Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 | Sayısı: 20814 Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeli ği de ği şiklik Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2005 | Sayısı: 25777Deniz Ve Kıyı Yönetimi İle İlgili Yönetmelikler 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeli ği, Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2004 | Sayısı: 25682 2. Deniz Çevresinin Petrol ve Di ğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esasalarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeli ği, Resmi Gazete Tarihi: 21.10.2006 | Sayısı: 26326 3. Deniz Çevresinin Petrol ve Di ğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esasalarına Dair Kanun Kapsamında Mal ve Hizmet Alımına İli şkin Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 26.04.2006 | Sayısı: 26150 4. Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeli ği, Resmi Gazete Tarihi: 09.01.2006 | Sayısı: 26048Ölçüm Ve İzleme İle İlgili Yönetmelikler 1. İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumla ştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalı şmalarının Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 09.03.2010 | Sayısı: 27516 2. Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeli ği, Resmi Gazete Tarihi: 05.09.2008 | Sayısı: 26988 İzin Ve Denetim İle İlgili Yönetmelikler 1. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi : 26.04.2009 | Sayısı : 27214 2. Çevre Denetimi Yönetmeli ği, Resmi Gazete Tarihi : 21.11.2008 | Sayısı : 27061Su ve Toprak Yönetimi İle İlgili Yönetmelikler 1. Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İli şkin Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi : 27.10.2010 | Sayısı : 27742 2. Çevre Kanununun 29 Uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Te şvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 01.10.2010 | Sayısı: 27716 3. Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 03.08.2010 | Sayısı: 27661 4. Toprak Kirlili ğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmi ş Sahalara Dair Yönetmelik, Yönetmelik Ekleri, Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2010 | Sayısı: 27605 5. Su Kirlili ği Kontrolü Yönetmeli ği, Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 | Sayısı: 25687 Su Kirlili ği Kontrolü Yönetmeli ği De ği şiklik, Resmi Gazete Tarihi: 13.02.2008 | Sayısı: 26786 6. Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Do ğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeli ği, Resmi Gazete Tarihi: 23.01.2010 | Sayısı: 27471 7. Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması ve İşletilmesinin Kontrolü Yönetmeli ği, Resmi Gazete Tarihi: 08.12.2007 | Sayısı: 26724 8. Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeli ği, Resmi Gazete Tarihi: 08.01.2006 | Sayısı: 26047 9. Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Oldu ğu Kirlili ğin Kontrolü Yönetmeli ği (76/464/ AB) Resmi Gazete Tarihi: 26.11.2005 | Sayısı: 26005 10. İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 20.11.2005 | Sayısı: 25999Yerel Yönetimler İle İlgili Yönetmelikler İSK İ Genel Müdürlü ğüAt ıksuların Kanalizasyona De şarj Yönetmeli ği İSKİİ çmesuyu Havzaları Yönetmeli ği, 1. Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Olu şturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik (2000/14/AT), Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 | Sayısı: 26392 2. Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2007 | Sayısı: 26582 3. Çalı şanların İş sa ğlı ğı ve Güvenli ği E ğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 07.04.2004 | Sayısı: 25426 4. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2006 | Sayısı: 26100 5. Gürültü Yönetmeli ği Resmi Gazete Tarihi: 23.12.2003 | Sayısı: 25325 6. Güvenlik ve Sa ğlık İşaretleri Yönetmeli ği, Resmi Gazete Tarihi: 23.12.2003| Sayısı: 25325 7. İş Sa ğlı ğı ve Güvenli ği Yönetmeli ği, Resmi Gazete Tarihi: 23.12.2003| Sayısı: 25325 8. Titre şim Yönetmeli ği, Resmi Gazete Tarihi: 23.12.2003| Sayısı: 25325 9. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sa ğlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeli ği, Resmi Gazete Tarihi:11.02.2004 | Sayısı: 25370 10. Ki şisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeli ği, Resmi Gazete Tarihi: 11.02.2004 | Sayısı: 25370 11. La ğım Mecrası İn şası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 19.03.1971 | Sayısı: 13783 12. Makine Emniyeti Yönetmeli ği (98/37/AT) Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 | Sayısı: 26392 13. Radyasyon Güvenli ği Yönetmeli ği, Resmi Gazete Tarihi: 06.09.1991 | Sayısı: 20089 14. Radyoaktif Madde Kullanımından Olu şan Atıklara İli şkin Yönetmelik,