Biyokimya Çevre Sağlığı Sorular ( 2012 ) 1. Aşağıdakilerden hangisi organik tarımın amaçlarından değildir? A) Bitkinin direncini artırma B) Organik ve Yeşil Gübreleme C) Zararlı otlara karşı dayanıklı bitki elde etme D) Üretimde miktar artışı E) Üretimde kalite artışı Cevap : C 2. I. Bitkisel üretimde artış II. Kalitesiz ürün III. İnsan sağlığını tehdit eden ürünler Yukarıdakilerden hangileri gübrelerin ve ilaçların bilinçsizce kullanımı sonucu ortaya çıkan sonuçlardandır? A) I-II B) I-III C) Yalnız III D) I-II-III E) II-III Cevap : D 3. Aşağıdakilerden hangisi Organik tarım üretim sitemlerini içermez? A) Üretimde kimyasal girdi kullanmamak B) Kontrolsüz ve sertifikasız tarımsal ürün elde etmek C) Hormon ve tarımsal ilaç kullanmak D) Ekosistemde hatalı uygulamalar sonucu dengeyi kaybetmek E) İnsana ve çevreye dost ürün elde etmek Cevap : C 4. Aşağıdakilerden hangisi doğal dengenin bozulmasına örnek teşkil etmez? A) Biyoçeşitliliğin korunması B) Toprağın erozyona uğraması C) Toprak profilinde A Horizonunun kaybı D) Mineral ve toprak profil kaybı E) Toprak kayıplarındaki nispi artışlar Cevap : A 5. Ekolojik ortama uygun dengeli karışımlar yapılarak nöbetleşe ekimde hangi bitkilere ağırlık verilmektedir? A) Turunçgiller B) Baklagiller C) Soğangiller D) Buğdaygiller E) Kabakgiller Cevap : C 6. I- Güneş Enerjisi II- Rüzgar Enerjisi III- Elektrik Enerjisi Organik tarımda enerji kaynağı olarak yukarıdakilerden hangileri kullanılabilir? A) I-II-III B) I-II C) I-III D) II-III E) Yalnız III Cevap : B 7. Aşağıdakilerden hangisinin ekolojik tarımda kullanımı yasaklanmamıştır? A) Sentetik Kimyasal Gübreler B) Sentetik İlaçlar C) Bitki ve Hayvan yetiştirmede kullanılan hormonlar D) Çiftlik gübresi kullanımı E) Büyüme düzenleyici maddelerin kullanımı Cevap : D 8. Aşağıdakilerden hangisi ekolojik tarımda kullanımı yasaklanmıştır? A) Sentetik Kimyasal Gübreler B) Mantar Üretim Artığı C) Yosun ürünleri D) Odun artıkları E) Tabi fosfat kayaları Cevap : A 9. Ülkemizde ilk organik tarım üretimi yapılan şehir hangisidir? A) Aydın B) Bursa C) Adana D) İzmir E) Antalya Cevap : D 10.Aşağıdakilerden hangisi ekolojik tarımla üretilip ihraç edilen ilk 5 ürün arasında sayılamaz? A) Kuru Üzüm B) Kuru İncir C) Kuru Elma D) Kuru Fasulye E) Kuru Kayısı Cevap : D 11.Aşağıdakilerden hangisi organik tarımın temel amaçları arasında sayılamaz? A) Doğal kaynakların korunması B) Bozulan ekolojik dengenin yeniden tesisi C) Sürdürülebilir tarım D) Kimyasal kirlilik ile zehirli kalıntının sonlandırılması E) Zararlı böceklere dayanıklı bitki yetiştirme Cevap : E 12. I- Zararlılarla mücadelede biyolojik yöntemlere başvurulmalıdır. II- Enerji kaynağı olarak doğal enerji kaynakları tercih edilir. III- Doğal kökenli hammaddeler kullanılarak üretim yapılır. Yukarıdakilerden hangisi /hangileri organik tarımın temel ilkelerindendir? A) I-II-III B) II-III C) I-II D) Yalnız I E) Yalnız III Cevap : A 13. Aşağıdakilerden hangisi ekolojik tarımda kullanılan gübrelerden değildir? A) Kimyasal Gübre B) Torf C) Saman D) Ağaç Kabuğu E) Deniz Yosunları Cevap : A 14. Kısa adı ETO olan “Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği”nin kuruluş yılı aşağıdakilerden hangisidir? A) 1995 B) 1992 C) 1990 D) 1989 E) 1984 Cevap : B 15. Aşağıdakilerden hangisi “Uluslararası Ekolojik Tarım Hareketleri Federasyonu”nun kısa adıdır? A) ETO B) IFAOM C) UETHF D) ECOCERT E) EFTA Cevap : B 16. Aşağıdakilerden hangisi tarım kontrol ve sertifikasyon kuruluşları arasında değildir? A) IMO B) ECOCERT C) SARL D) ITO F) ETK Cevap : D 17. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından organik tarım yönetmeliği aşağıdakilerden hangisini belirlemek amacıyla hazırlanmamıştır? A) Bozulan ekolojik dengeyi yeniden tesis etmek B) Organik ürünlere talebi artırmak C) Kalitesiz ve çok miktarda ürün elde etmek D) Organik ürün ticaretini geliştirmek E) Organik ürünlerin doğru işlenmesi, ambalajlanması, depolanması Cevap :C 18. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde en çok ihraç edilen ekolojik üründür? A) Sebze B) Tıbbi Bitkiler C) Kuru ve Kurutulmuş Meyveler D) Yaş Meyveler E) Tarla Bitkileri Cevap : C 19.Ekolojik Tarımın aksine Kimyasal Tarımın değer kanmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Dünyadaki açlık sorununa çözüm olacağı B) Ekolojik tarımın maliyetinin yüksek olması C) Ekolojik tarımda verimin düşük olması D) Kimyasal gübre kullanımının kolay olması E) Daha az çabayla çok miktarda ürün elde edilmesi Cevap : A 20. I-Kükürt II-Bordo Bulamacı III-Arap Sabunu IV-Kireç Yukarıdakilerden hangilerinin kullanımına bitki koruma açısından izin verilmiştir? A) I-IV B) I-II-IV C) I-II-III D) Hepsi E) Hiçbiri Cevap : A 1)Ülkemizdeki katı atıklar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a)Artan nüfusla birlikte katı atıkların yarattığı çevresel sorunlar da artıyor. b)Ayrıştırılmadan atılan atıklar çok fazla yer kaplar c)Gereğinden fazla aracın çöp toplamasına neden olur. d)Ülkemizde katı atıklar büyük oranda geri kazandırılmaktadır. e)Zamanla değişen tüketim alışkanlıklarımız sayesinde geri kazanılabilir atıklarımızı çöpe atmaktayız. Cevap:d 2)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a)Türkiye?de kişi başına düşen evsel atık miktarı yılda 187 kg.?dır. b)Belediye atkları ve endüstriyel atıklar yılda 60 milyon tonu bulur. c)Evsel atıklarımızın %65!ini organik atık oluşturuyor. d)Evsel atıkların %12?si geri kazanılabilir atıklardan oluşur. e)Evsel atıkların %50?sini kül-cüruf atıkları oluşturmaktadır. Cevap:e 3)Aşağıdakilerden hangisi geri dönüştürülebilir atık değildir? a)Metal b)Plastik c)cam d)Kağıt e)kül-cüruf cevap:e 4)Atıkların hammadde olarak kullanılması ile aşağıdakilerden hangisi oluşmaz? a)Şişe b)Kutu c)Kül-cüruf d)Plastik e)Gübre cevap:c 5)Geri dönüşümün çevreye olan faydalarından en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir? a)Enerjinin ve doğal kaynakların korunması b)Hammaddeden elde edilen ürünün işlenmesi sayesinde ortaya çıkan kirliliğin azalması c)Daha az enerji gerektirmesi d)Hava ve su kirliliğinin engellenmesi e)Petrolün oluşması cevap:a 6)Alüminyumun geri kazanılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a)Evsel atıklarımızdan tekrar kullanılabilecek malzemelerin başında alüminyum gelmektedir. b)İlk önce manyetik ayıklama yöntemi ile demir alüminyumdan ayrılır. c)Daha sonra alüminyum yüksek dereceli sıcaklıklarda eritilir. d)Sıvı hale gelen alüminyum külçe halinde kalıplara dökülür. e)Geri dönüştürülen alüminyüm hammadde olarak kullanılmaz. Cevap:e 7)Aşağıdakilerden hangisi evsel atık değildir? a)Şişe b)Siyanür c)Kağıt d)Metal e)Cam cevap:b 8)Uygun şekilde depolanmamış çöpler aşağıdakilerden hangisine neden olmaz? a)Yeraltı ve yüzeysel su kirliliğine b)Haşerelerin üremesine c)Çevreye kötü kokuların yayılmasına d)Görüntü kirliliğine e)Çevrenin temiz kalmasına cevap:e 9)Ülkemizde ilk çöp faciası İstanbul?un hangi semtinde meydana gelmiştir? a)Ümraniye b)Taksim c)Tarabya d)Levent e)Etiler cevap:a 10)Çöplerin yeri neresidir? a)Denizlerimiz b)Göllerimiz c)Yollarımız d)Çöp kutuları e)Parklarımız cevap:d 11)Çöpe atılan piller neye neden olur? a)Pis kokuya b)Görüntü kirliliğine c)Metan gazı oluşumuna d)Toprağa karışan kimyasallar sayesinde bize zehir olarak geri döner e)Petrol oluşumuna cevap:d 12)Aspest ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a)Solunum yolları ve ciğerler ciğerlere etkisi yoktur. b)Kanserojen riski yaşır. c)Isıya ve ateşe dayanıklıdır. d)Yalıtımlı bir malzemedir. e)Elektrik sanayinde kullanılır. Cevap:a 13)Geri kazanımla aşağıdakilerden hangisi oluşmaz? a)Doğal kaynaklarımız korunur. b)Enerji tasarrufu sağlanır. c)Ekonomiye katkı sağlanır. d)Geleceğe yatırım yapılır. e)Çöplüğe giden atık miktarı artar. Cevap:e 14)Geri kazanım konusunda aşağıdakilerden hangisi bireylere düşen görevlerden değildir? a) Yeniden kazanımı mümkün olan ambalajları evde ayrı ayrı toplamak b)Herhangi bir ürünü alırken geri dönüşümlü olmasına dikkat etmek. c)Kağıt ve defterleri tutumlu kullanıp, kullanılmış jağıtları geri kazanmak d)Bir kez kullanıp atacağımız poşetler yerine bez torba ve fileleri tercih etme e)Yazışmalarımızı mektup ile yapmak. Cevap:e 15)Plastik ambalaj atıkları yıkanıp granül haline dönüştürülerek ikincil ürün olarak aşağıdaki ürünlerin hangisinde hammadde olarak kullanılmaz? a)Sera örtüsü b)Marley c)Araba yedek parçası d)Elyaf ve dolgu maddesi e)cam cevap:e 16)Aşağıda doğada yok olma süresi verilen mddelerden hangisi yanlıştır? a)cam şişe-4000 yıl b)Plastik-1000 yıl c)Ciklet-5 yıl d)Bira kutusu- 10-100 yıl e)Sigara filtresi-5 yıl cevap:e 1) Bilim adamlarınca geleceğin enerji kaynağı olarak gösterilen ve üzerinde çalışmalar yapılan kaynak aşağıdakilerden hangisidir? A) kömür B) petrol C) hidrojen D) elektrik E) doğalgaz Cevap: C 8.Hidrojenin taşıtlarda yakıt olarak kullanılması sonucu yanmasıyla son ürün olarak aşağıdakilerden hangisi oluşur? A) CO B) CO 2 C) SO 2 D) H 2 O E) NO 2 Cevap: D 2) H?nin özelliklerden en çok hangisi diğer yakıtlarla karşılaştırıldığında daha fazla avantaja sahiptir? A)Üretimi B)Depolanabilirliği C) Maliyeti D)Taşınabilirliği E)Çevre dostu olması Cevap: E 3) Aşağıdakilerden hangisi H yakıtının avantajlarından değildir? A) Çevreyi kirletici özellik taşımaması B) Kolay depolanabilir olması C) Birim hacim başına diğer yakıtlardan daha fazla enerji vermesi D) Kolay bulunabilir olması E) Yenilenebilir olması Cevap: B 4) Aşağıdakilerden hangisi H?nin depolanma şekillerindendir? I. Basınçlı gaz olarak II. Sıvı halde III. Metal hibrit şeklinde IV. Oda sıcaklığında doğal haliyle A) I,II,III B) I,III,IV C) II,III,IV D) I,II,IV E) I,II,III,IV Cevap: A 5) Hidrojen hangi sıcaklıkta sıvılaşır? A) 0 o C B) -15 o C C) -150 o C D) -200 o C E) -253 o C Cevap: E 7H üretmenin en ucuz yolu aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğal gazı ayrıştırarak B) Petrolü ayrıştırarak C) Suyu ayrıştırarak D) Kömürü ayrıştırarak E) Güneş enerjisi kullarak Cevap: A 6) Aşağıdaki devletlerden hangisi H teknolojisinin öncülerinden değildir? A) ABD B) AB C) Japonya D) İzlanda E) Irak Cevap: E 7) BM Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Merkezi (ICHET) nerede kurulacaktır? A) Viyana B) Washington C) Paris D) Londra E) İstanbul Cevap: E 8) ABD?de Miami Üniversitesinde görev yapan, “Hidrojen Ekonomisi” teorisinin fikir babası olan Türk bilim adamı ………………………………………., alternatif enerji kaynakları ile ilgili yaptığı çalışmalar nedeniyle Nobel?e aday gösterilmiştir. Cevap: Prof. Dr. Nejat Veziroğlu 1. ……………………….. terimi; insanların her türlü faaliyetleri sonucu, havada, suda ve toprakta meydana gelen olumsuz gelişmelerle ekolojik dengenin bozulması ve aynı faaliyetler sonucu ortaya çıkan koku, gürültü ve atıkların çevrede meydana getirdiği arzu edilmeyen sonuçlarıdır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) ÇED raporu B) Ekoloji C) Çevre Kirliliği D) Alıcı Ortam E) Süksesyon Cevap: C 2. …………………………. terimi; ekolojik dengenin korunması, havada, suda, toprakta kirlilik ve bozulmaların önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların bütününü açıklamaktadır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Temizlik B) Ekolojik denge C) Arıtma D) Çevre korunması E) Atık Cevap: D 3. Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum kuruluş ve işletmeler bir …………………………… hazırlarlar. Bu raporda çevreye yapılabilecek tüm etkiler göz önünde bulundurularak, çevre kirlenmesine sebep olabilecek atık ve artıkların ne şekilde zararsız hale getirilebileceği ve bu hususta alınacak önlemler belirtilir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) ÇEK Raporu B) ÇED Raporu C) Temizlik Raporu D) Ekolojik Denge Raporu E) Kirlilik Raporu Cevap: B 4. Canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortama…………………. denir. A) Çevre B) Habitat C) Ortam D) Niş E) Flora Cevap: A 5. Çevre Etki değerlendirmesini ilk yasallaştıran ülke ………………?dir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) İngiltere B) Japonya C) Rusya D) ABD E) Türkiye Cevap: D 6. Çevre kanununa göre aşağıdaki kuruluşlardan hangisi ÇED Raporu hazırlamak mecburiyetindedir? A) Bakkallar B) Eczaneler C) Manavlar D) Fabrikalar E) Kırtasiyeciler Cevap: D I. Evler, iş yerleri ve taşıt araçlarında; petrol, kalitesiz kömür gibi fosil yakıtların aşırı ve bilinçsiz tüketilmesi. II. Sanayi atıkları ve evsel atıkların çevreye gelişigüzel bırakılması. III. Nükleer silahlar, nükleer reaktörler ve nükleer denemeler gibi etmenlerle radyasyon yayılması. IV. Kimyasal ve biyolojik silahların kullanılması. V. Depremler VI. Seller 7. Yukarıda verilen maddelerden hangileri çevre kirlenmesinde insan faaliyetlerinden kaynaklanan etmenlerdendir A) I ve II B) IV ve V C) Yalnız III D) I , II, III E) I, II, III, IV Cevap: E 8. Çevre sağlığımız Anayasamızın kaçıncı maddesinde güvence altına alınmıştır? A) 13 B) 6 C) 33 D) 56 E) 92 Cevap: D 9. Birinci tip kirlenme : Biyolojik olarak ya da kendi kendine zararsız hale dönüşebilen maddelerin oluşturduğu kirliliktir. Hayvanların besin artıkları, dışkıları, ölüleri, bitki kalıntıları gibi maddeler birinci tip kirlenmeye neden olur. Kolayca ve kısa zamanda yok olan maddelerin meydana getirdiği kirliliğe ………………….. de denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Geçici Kirlilik B) Sürekli Kirlilik C) Suni Kirlilik D) Dönüşümsüz Kirlilik E) Kalıcı Kirlilik Cevap: A 10. İkinci tip kirlenme: Biyolojik olarak veya kendi kendisine yok olmayan ya da çok uzun yıllarda yok olan maddelerin oluşturduğu kirliliktir. Aşağıdaki maddelerden hangisi bu kirliliğe neden olur? A) Hayvansal Atıklar B) Hayvanların besin artıkları C) Leşler D) Bitki Kalıntıları E) Plastik Cevap: E 6-……………. patojen olan veya olma riski taşıyan organlar;vücut parçaları, hayvan cesetleri, kan ve vücut sıvılarıdır. (Patolojik atık) 2-………………. ünitelerden atılan, ancak, enfekte olmamış mutfak atığı, bahçe atığı, büro atığı, ambalaj malzemeleri, şişe ve benzeri malzemelerden oluşan atıklardır. (Evsel nitelikli atıklar) 3-Atıkların zararsızlaştırma alanına taşınma ve bertarafından önce ünite içinde inşa ettirilen birim veya konteynerlerde depolanmasına ………………. denir. (Geçici depolama) 4- Ünitelerden kaynaklanan tıbbi atıkların ayrı ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde nihai olarak yakılması ve düzenli depolanması ile ilgili tüm işlemlere………………….denir. (zararsızlaştırma) b5-Tıbbi atıkların zararsızlaştırılmasından ……………….ve onların yetkilerini devrettiği kuruluşlar sorumludur. (Belediyeler) 6-Tıbbi atıkları taşıyan konteynerlerin hangi metalden yapılması daha uygundur? A)Cr-Ni B)Pb C)Fe D)Cu E)Al (A) 7-Hangisi tıbbi atık taşıyan konteynerlerin özelliklerinden değildir? A)Dik köşeler içermemeli B)Ön ve arka yüzünde Uluslar arası Klinik Atıklar amblemi bulunmalı C)Dış yüzey kırmızı renkte olmalı D)Sağ ve sol yüzlerinde „Dikkat Tıbbi Atık?ibaresi bulunmalı E)Cr-Ni paslanmaz çelikten yapılmalı (C) 8-Patojen atıklar ………… edildikten sonra diğer enfekte atıklarla beraber, özel …………… torbalara konularak toplanır. (sterilize-kırmızı plastik) 9-Diş hekimlerinin hangisini normal çöp torbasına atmaları yasaktır? A)Yiyecek artığı B)Kağıt C)Naylon D)Evsel katı atıklar E)Ortodonti telleri (E) 10- …………..özelliği olan atıklar tekrar kullanılmamaları için basit bir mekanik aletle bükülüp veya kırıldıktan sonra ayrı olarak toplanır. (Kesici ve delici) 1- Aşağıdakilerden hangisi tıbbi atıkları taşıma personelinin özel giysilerinden değildir? a- Eldiven b- Koruyucu gözlük c- Maske d- Çizme e- Mavi renkli koruyucu elbise Cevap: e 2- Aşağıdakilerden hangisi tıbbi atıkları taşıma araçlarının teknik özelliklerinden değildir? a- Dış yüzeyinin siyah olması b- Atıkların yüklendiği kısmın tamamen kapalı yapılması c- Atıkların yüklendiği kısmın iç yüzeyinin paslanmaz olması d- Tıbbi atık ambleminin bulunması e- Sıkıştırma mekanizmasının olmaması Cevap: a 3-I- Tıbbi atıkların geçici atık depolarından alınarak taşınması II- Tıbbi atıkların yakılması III- Bu işi yapacak personelin eğitimi Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri tıbbi atıkların bertaraf alanına taşınmasında belediyelerin sorumluluklarıdır? a- I b-II c-I-II d-I-III e-I-II-III Cevap: e 4- Aşağıda tıbbi atıkların yakılması ve yakma tesisi ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a-Evsel nitelikli atıklar için kullanılan yakma fırınları tıbbi atıklar için kullanılmaz. b-Yakma fırınlarında atıkların kabul ve depolama birimlerinin dezenfekte edilmesine gerek yoktur. c-Yakma fırınında ilk bölme sıcaklığı 900 0 C olmalıdır. d-Yakma fırınında son yakma bölgesindeki gazların sıcaklığı 1200 0 C olmalıdır. e-Yakma fırınlarına görevlilerden başkasının girmesi yasaktır. Cevap: b 5-Tıbbi atıklar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? I-Tehlikeli atık depolama alanlarının özel bir bölümünde II-Evsel atıkların zararsızlaştırma alanlarının yönetmeliğe uygun yapılmış özel bölümünde III-Tıbbi atıklar için yapılmış özel bir zararsızlaştırma alanında düzenli depolanır. a- I b-II c-II-II d-I-III e-I-II-III Cevap: e 6- Tıbbi atıkların nihai depolama tesisleri ile ilgili verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur? I-Kullanma suyu temin edilen yer altı suları koruma bölgesinde kurulabilir. II-Taşkın riskinin yüksek olduğu bölgelerde kurulamaz. III-Heyelan, çığ ve erozyon bölgelerinde kurulamaz. a- I b-II c-II-II d-I-III e-I-II-III Cevap: c 7-Tıbbi atıkların otoklavda sterilizasyonunda buhar ...............ve ....................... zarar görmesine neden olur. Cevap: bakterilerin - patojenik mikroorganizmaların 8-Enfekte ajanların mikrodalgalarla tahrip edilmesi yöntemi ................... ya da .................... dezenfekte etmede kullanılmaz. Cevap: sıvı kan – zararlı sıvı kimyasalları 9-I- İyot 131 II- Talyum III- Galyum Yukarıdakilerden hangileri hastanelerde kullanılan radyoaktif maddelerdendir? a- I b-II c-I-II d-I-III e-I-II-III Cevap: e 5-Evsel atıklar ........... , cam atıklar ..................., enfekte, farmosotik, kimyasal atıklar ..................... torbada toplanır. Cevap: mavi – siyah – kırmızı 1)Aşağıdakilerden hangisi Hidrojenin özelliklerinden değildir? A) evrenin en basit ve en çok bulunan elementidir. B) renksiz kokusuz havadan 14.4 kez daha hafiftir. C) sıvı Hidrojenin hacmi gaz halinin 1/700?ü kadardır. D) diğer petrol yakıtlara göre verimi azdır. E) zehirsiz bir gazdır. Cevap:D 2)Hidrojen aşağıdaki yollarından hangisinden elde edilemez? A) buhar iyileştirme B) atıkların saflaştırılması C) elektroliz D) radyoliz E) nükleer olarak Cevap:E 3)Aşağıdakilerden hangisi Hidrojenin kullanım alnlaından biri değildir? A) petro kimya sanayii B) suni gübre sanayii C) bitkisel yağ(margarin) üretimi D) yakıt pili E) otomobil yakıtı Cevap.E 4)Hangisi Hidrojenin üretim kaynaklarından değildir? A) fosil yakıtlardan B) güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynağından C) suyun elektrolizinden D) gübreden E) güneş enerjisinden Cevap.D 5)Aşağıdakilerden hangisi Hidrojenin yakıt olarak kullanılmaya çalışılmasının nedenlerindendir? A)Çevreyi kirletmemesi ve havadan 14.4 kez daha hafif olması B)Çevreyi kirletmemesi ve diğer petrol yakıtlara göre 1.33 kat daha verimli olması C)252.77 0 C?de sıvı hale gelmesi D)zehirsiz olması E)depolanmasının kolay olması Cevap.B A) 6)Hidrojenle çalışan yakıt pilleri aşağıdaki NASA tarfından uzay çalışmalarında hangi alnlarda kullanılmaz? B) elektrik santrali için C) taşınabilir bilgisayarlaeda D) kimya sanayinde E) ulaşım sektöründe Cevap.C 7)Hangisi Hidrojenin içten yanmalı motorlarda kullanılamamasının nedenlerinden değildir? A)depolanma problemi B)maliyetini yüksek olması C)benzin motorundan Hidrojen motoru olmuş motorda %20 güç kaybı D)ısıl verimlerinin benzin motorununkine yakın olması E)karbüratörlü motorlarda emme manifoldundaki alev tepmesi Cevap.D 8) Hangisi Hidrojenin diğer yakıtlara göre avantajlarından değildir? A)Hidrojen-hava karışımında da aynı yüksek verimin alınması B)kendi kendine tutuşma sıcaklığının en yüksek olması C)minumum tutuşma enerjisinin en az olması D)difüzyon katsayısının en fazla olması E)tutuşma aralığının en geniş olması Cevap:A 9)Hangisi bugün yakıt seçiminde kriter olarak sayılmaz? A)motor yakıtı olma özelliği B) Çok yönlü kullanıma uygunluk özelliği C) pahalı olması D) kullanım verimi E) çevresel uygunluk Cevap:C B4)Dünyanın ilk Hidrojen dolum istasyonu nerede hangi firma tarafından açılmıştır? A) İzlanda-BP B) ABD-SHELL C) İzlanda-SHELL D) Almanya-WE-NET E)Japonya-(IGT) Cevap:C 1)Su kaynakları, a)............................. b)............................. olarak ayrılır. Cevap:1-yer yüzü suları 2-yer altı suları 2)Su kirliliğini oluşturan etmenlerin başında ................. ve .................. gelmektedir. Cevap:lağım suları ve sanati atık suları 3)Atık sulardaki kimyasal maddeler ve organik bileşikler suda çözünmüş olan ........... miktarının azalmasına sebep olur. Cevap:oksijen 4)Yer kabuğunun geçirgen tabakalarından sızan su,sert bir tabakayla karşılaşınca burada birikerek ................ oluşturur. Cevap:yer altı sularını 5)Yer altı suları yer yüzüne çıkarsa .................. adını alır. Cevap:kaynak suyu 6)Dünyamızdaki içilebilir suların ........... yer altındaki su kaynaklarında bulunmaktadır. Cevap: %22’si 4)Su kirliliğinin önlenmesi için sanayi kuruluşları .............ve.................. kurmalıdırlar. Cevap:arıtma tesisleri ve filtre sistemleri 8)Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğine yönelik sorunlardan değildir? A-Ötrofikasyon B-Oksijenin azalması C-Kirletici maddeler D-Besin maddesince fakirleşme E-Bulanıklık Cevap:D 9)Aşağıdakilerden hangisi su kirliliği ile ilgili sorunlarda başvuru yapılabilecek bir kuruluş değildir? A-Çevre bakanlığı B-İskan bakanlığı C-Belediyeler D-Kaymakamlık E-Valilik Cevap:B Soru:1)Dünyadaki mevcut suyun ……………..okyanuslarda ve denizlerde ……………kutuplardaki buzullarda,geriye kalan, ………….ise dolaşım halindedir. (%97 , %2 , %1) Soru:2)Akarsuların bazı etkenlerle kirlenmesi sonucu akarsularda mevcut olan……………….bozulmakta,……………. ve,………………olumsuz yönde etkilenmektedir. (ekolojik denge,bitkiler ve hayvanlar) Soru:3)Göl kirliliğinin ana unsurları,………… ve …………………..olaylardır. (akarsular,atmosferik olaylardır.) Soru:4)Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz?de ki kirliliğin sebeplerinden değildir? A)Kanalizasyon B)Çöp ve atıklar C)Erozyon D)Sanayi kuruluşlarının olumsuz etkisi E)Meriç ve Gediz nehirlerinden gelen kentsel atıklar. (cevap:E) Soru:5)Endüstriyel işletmelerde arıtma tesisine sahip işletmeler …………………. ,dur (%9) b3)Ülkemizdeki trustik tesislerin ..................inde arıtma tesisi bulunmamaktadır. (%81) Soru:7)Su kirliliğinin en önemli nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A)Endüstriyel atıklar B)Hızlı nüfus artışı ile birlikte gelen evsel atıklar. C)Plansız kentleşme D)Şehir alt yapısının iyi olması E)Zirai atıklar (cevap:D) Soru.8)Su yatağına giren inorganik besi maddelerinin tabii veya suni olarak artması kaynakta mikroskobik bitki ve alglerin aşırı derecede çoğalarak su kalitesinin bozulması, su kaynağının tabii ömrünün azalması ve kullanma imkanlarının azalması ve zamanla tabi varlığının bozulması…………..dır. (ötrofikasyon) Soru:9)Marmara Denizi özellikle Haliç ve İzmit Körfezi başta olmak üzere,……….. ve……….. kirleticilerin etkisinde kalmaktadır. (fiziksel, kimyasal) Soru:10)Ülkemizde faaliyette bulunan organize sanayi bölgelerinden sadece………….ünde arıtma tesisi bulunmaktadır. (%14) 1-Aşa.kömür tiplerinden hangisinde sabit C (carbon) oranı daha yüksektir? a-semi-antrasit b-meta-antrasit c-turba d-linyit e-taş kömürü cevap .b 2-Aşa.kömür tiplerinin hangisinde ısıtma değeri diğerlerinden daha yüksektir? a-antrasit b taşkömürü - c-linyit d-turba e-semi-antrasit cevap:.a 3-Kömürün başlıca bileşenleri arasında aşa.hangisi bulunmaz? a-su b-kül c-kükürt d-sabit carbon e-potasyum cevap: .e 4-Düşük kaliteli taşkömürlerinde ısıtma değeri kaç cal/g 'dır? a-6100-7200b cal/g b-4600-6100 cal/g c-4600 cal/g 'dan düşük d-4600-5200 cal/g e-5200-7200 cal/g cevap: b 5-Zonguldak kömürü aşağıda sabit c. oranları verilmiş kömür tiplerinden hangisinin kapsamına girer? a-meta-antrasit %98 c b-uçuculuğu az olan taş kömürü %69-86 c c-uçuculuğu yüksek olan taş kömürü %69'dan düşük c d-antrasit %92-98 c e-semi-antrasit %86-92 c cevap: c 1-Ağaç gövdesinin çevresine yeni odun hücreleri eklendikçe gövde giderek kalınlaşır.Bu yeni odun katmanı ……………………..denen özel bir hücre katmanı tarafından oluşturulur. C:Kambiyum 2-Odunun kullanımı petrol,doğalgaz,kömür ve nükleer enerji gibi yenilenemeyen enerji kaynaklarına göre daha sağlıklıdır.Çünkü bu yenilenemeyen enerji kaynaklarından……………, ………….., ……………, …………. gibi zararlı gazlar ortaya çıkar. C:CO2,CO,SO2,NO 3-Odun kömürü odunun……………. ortamda,…………….sıcaklıkta ısıtılması ile elde edilir. C:Havasız,400 ?C 4-Enerji ormancılığında yetiştirilecek ağaçların hızlı büyüme özelliğine sahip olmaları gerekir…………….. ve …………… bu özelliğe sahip türlerdir. C:Kavak,Okaliptus 5-Enerji ormancılığı neticesinde elde edilen odunların yakılması sonucu elde edilen enerji…………..ve………………enerjisine dönüştürülür. C:Isı,elektrik 1-Aşağıdakilerden hangisi CO2 fotokimyasal olaylar sonucu oluşan bir kirletici gazdır? A)NO2 B) C)SO2 D)CFC E)C2H4 CEVAP:D 2-Londra? yı kaplayan kalın sis ve duman tabakası 4000 insanın ölümüne hangi yılda sebep olmuştur? A)1960 B)1975 C)1952 D)1930 E)1984 CEVAP:C 3-CFC „nin ozon tabakası üzerindeki olumsuz tesirine ilk defa kim deyinmiştir? A)Thamos Midgeliy B)Paul Crutzen C)Richard Stolarski D)Ralph Cicerone E)Cameron CEVAP:B 4-Los Angeles tipi hava kirlenmesinde en yüksek konsantrasyon ne zaman görülür? A)Sabah 5-7 saatleri arasında B)Akşam 18-20 saatleri arasında C)Akşam 20-22 saatleri arasında D)Sabah 7-9 saatleri arasında E)Öğle 11-13 saatleri arasında CEVAP:E 3-Oksijen ile Metan „ın tepkimeye girmesiyle hangi kirletici gaz oluşur? A)NO2 B)SO2 C)C2H4 D)O3 E)CO CEVAP: E 1-Aşağıdaki bileşenlerden hangisi kömürün gazlaştırma işleminde kullanılmaz? A)Hava B)Su buharı C)Hava + su buharı D)Oksijen + su buharı E)Kükürt + su buharı Cevap E 2-Kömürün gazlaştırılmasıyla üretilen gazın bileşeni ve miktarı Kömürün cinsine hangi etmene bağlı değildir? A) B)Kömürün aktivitesine C)Kullanılacak alana D)Uygulanan gazlaştırma işlemine E)Gazlaştırma bileşenine bağlıdır Cevap C 3-Gazlaştırma işlemi; I)Kömürün nem özelliğine II)Oluşacak kül miktarına III)oluşacak su buhar miktarına IV)Kömürün uçucu madde içeriğine V)Külün erime sıcaklığına Gibi etmenlerden hangisine bağlıdır? A)I-II-III B)I-II-IV-V C)II-III-IV D)III-IV-V E)I-II-III-IV-V Cevap B 4-Türkiye?de bulunan linyitinin gazlaştırma işleminde avantajlı yanı nedir? A)Yüksek kükürt içermesi B)Tane boyutunun küçük olması C)Yüksek oranda ne içermesi D)Az miktarda kül bırakması E)Çok iyi bir yanıcı olması Cevap A 5-Katı yakıtların yeterince gazlaştırılmamasının sebebi petrol ürünlerine göre ……………. ……..………………daha zahmetli olmasıdır. üretimi ve depolanmasının 1) ÇED Yönetmeliği?nin amacı, ÇED sürecinde uyulacak............... ve ............................ Düzenlemektir. CEVAP: İDARİ, TEKNİK USUL ve ESASLARI 2) ÇED Yönetmeliği 9/8/1983 tarihli ve2872 sayılı ............................ 10. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. CEVAP: çevre kanunu 3) Gerçekleştirilmesi planlanan projenin çevresel etki değerlendirmesinin yapılması için başvuru ile başlayan ve işletme sonrası çalışmaların uygun hale geldiğinin belirlenmesi ile sona eren sürece.................................................... denir. CEVAP:çevresel etki değerlendirmesi süreci B2 ÇED Yönetmeliği?nde geçen bakanlık ..........................................?dır. CEVAP: çevre ve orman bakanlığı 4) Bakanlık ............ işgünü içinde inceleme ve değerlendirmelerini tamamlayarak proje hakkında ....................................... veya ........................................... kararını verir. CEVAP: 15, ÇED Gereklidir-ÇED gerekli değildir 5) ÇED Yönetmeliği?ne göre proje tanıtım genel formatında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. Başlık sayfası B. Proje sahibinin adı C. Proje sahibinin vergi numarası D. Projenin adı E. Raporun hazırlanış tarihi CEVAP: C 6) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin taraf olduğu sözleşmeler uyarınca korunması gerekli alanlar değildir? A. Akdeniz Foku yaşama ve üreme alanları B. Önemli deniz kaplumbağası üreme alanları C. Akdeniz?deki özel koruma alanları D. Tarım alanları E. Su kuşlarının yaşadığı sulak alanlar CEVAP: D 7) ÇED sürecine tabi projeler için Halkın Katılımı Toplantısı?ndan sonra yapılacak toplantı............................................................?dır. CEVAP: Kapsam ve Özel Format Belirleme Toplantısı 8) Bir projeyi gerçekleştirmeyi planlayan gerçek ve tüzel kişiler; ÇED?e tabi projeler için ............................... , Ek II „ye tabi projeler için .............................................. hazırlamakla yükümlüdürler. CEVAP: ÇED Raporu, Proje Tanıtım Dosyası 9) Aşağıdakilerden hangisi Ek-I „de yer alan ÇED uygulanacak projelerden değildir? A. Rafineriler B. Yollar, geçişler, havaalanları C. Su yolları, limanlar, tersaneler D. Sabun veya deterjan üretimi yapan tesisler E. Şeker fabrikaları CEVAP: D 10) “ Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı verilen proje için ............ yıl içinde yatırıma başlanmazsa “olumlu” kararı geçersiz sayılır. CEVAP: 5 11) ÇED Yönetmeliği?nin “Birinci Bölümü” nde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Amaç B) Dayanak C) Tanımlar D) Genel Hükümler E) Kapsam CEVAP: D 12) ÇED Yönetmeliği .................................. tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu?nun ............ maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. CEVAP: 9/8/1983 - 10. 13) ÇED Yönetmeliği?ne göre projeler hakkında “ ÇED olumlu, ÇED olumsuz, ÇED gerekli veya ÇED gerekli değildir” kararlarını verme yetkisi ................................................. „na aittir. Ancak gerekli görüldüğü durumlarda bu yetki .............................. devredilebilir. CEVAP: Çevre ve Orman Bakanlığı - valiliklere 14) ÇED Yönetmeliği kapsamındaki işlemler konusunda herhangi bir anlaşmazlık olması durumunda aşağıdakilerden hangisinin kararı geçerli sayılır? A) Başbakan B) Meclis C) Valilik D) Bakanlık E) İl Çevre ve Orman Müdürlüğü CEVAP: D 2.ÇED gereklidir kararı verilen projeler için ..................... hazırlanması zorunludur. CEVAP: ÇED Raporu 15) Aşağıdakilerden hangisi “ÇED Uygulanacak Projeler Listesi”nde yer almaz? A. Rafineriler B. Et entegre tesisleri C. Pil ve akü üretim tesisleri D. Termik güç santralleri E. Tekstil tesisleri CEVAP: E 16) Aşağıdakilerden hangisi “Seçme, Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi”nde yer almaz? A. Cam veya cam elyafı üretim tesisleri B. Lastik üretim tesisleri C. Su ürünleri işleme tesisleri D. Maya fabrikaları E. Altyapı tesisleri CEVAP: B 17) ÇED Yönetmeliği?ne göre proje tanıtım raporu, projenin ........... ve ........... dikkate alınarak ilgili meslek dallarından ve en az .......... kişiden oluşan çalışma grubunca hazırlanmalıdır. CEVAP: türü - yeri - 3 18) ÇED uygulamasının gerekli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla hazırlanan dosyaya .................................................. denir. CEVAP: Proje Tanıtım Dosyası 1)ÇED yönetmeliği hükümleri uyarınca ;ÇED raparu......................?dan,ÇED ön araştırma raporu ise ........................?den alınır. Cevap:(Çevre ve orman bakanlığı,Çevre ve orman il müdürlüğü) 2)ÇED raporunu incelemek isteyenler,duyuru tarihinden itibaren raporu inceleyerek proje hakkında.............................. görüş bildirirler. Cevap: (Bakanlığa veya Valiliğe) 3)ÇED olumlu kararı verildikten sonra ne kadar zaman içersinde yatırıma başlanmalıdır? A)1yıl B)3ay C)5yıl D)2yıl E)5ay Cevap:C 4)Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu .............................. yol açabilecek kurum,kuruluş ve işletmeler ÇED raporu hazırlarlar. Cevap: (Çevre sorunlarına) 5)İnceleme değerlendirme komisyonuna aşağıdakilerden hangisi katılmaz? A)İlgili kurum ve kuruluş temsilcileri B)Bakanlık yetkilileri C)Proje sahibi D)Çevre ve orman bakanı E)Proje temsilcisi Cevap:D 6)ÇED raporu hazırlanırken halkın katılım toplantısı nerede düzenlenir? A)Çevre ve orman il müdürlüğünde B)Çevre ve Orman Bakanlığında C)Projenin gerçekleşeceği yerde D)İDK(İnceleme değerlendirme komisyonu)toplantısında E)Karara halk katılmaz Cevap:C 7)İDK(İnceleme değerlendirme komisyonu).................. tarafından kurulur. Cevap: (Çevre Ve Orman Bakanlığı) 8)Halkın katılımı,kapsam belirleme ve özel format verme işlemleri ne kadar zaman içersinde yapılmalıdır? A)3iş günü B)1ay C)2 hafta D)12 iş günü E)10 iş günü Cevap:D 9)ÇED uygulamasının gerekli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla proje sahibi ................. ve bunun doğruluğunu belirten taahhüt yazısını, imza sirkülerini bakanlığa sunar. Cevap: (Proje tanıtım dosyasını) 10)İyi bir ÇED raporu öncelikle .......................... olmalıdır. Cevap: (Şeffaf) 11-Aşağıdakilerden hangisi ÇED?in ana ilkeleri arasında yer almaz. A) Mümkün olan en erken aşamada diyalog B) Sorumluluk C) ÇED raporunun kararını verme D) Planlama süreci ile bütünleşme E) Danışma ve katılım Cevap:C 12- ÇED?in amacı aşağıdaki şıklardan hangisinde tam olarak belirtilmiştir? A) Ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmaksızın, çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında korumak. B) Proje ve gelişmelerle ilgili karar vericilerin daha bütünsel ve sağlıklı karar vermesini sağlamak. C) Proje ile ilgili bütün tarafları bir araya getirip kaygıları gidermek. D) Önerilen projeye getirilen çeşitli alternatifleri çalışma kapsamında incelemek. E) O ülkenin demokratik sürecine katkıda bulunmak. Cevap:A 13- Hangisi ÇED?in asıl görevidir? A) Proje ve gelişmelerle ilgili karar vericilerin daha bütünsel ve sağlıklı karar vermesini sağlamak. B) Önerilen projeye getirilen çeşitli alternatifleri çalışma kapsamında incelemek. C) Karar vericileri etkileyecek faktörleri göz önüne alma D) Projeden kaynaklanabilecek çevresel etkileri net bir şekilde göstermek. E) Proje sahibi için maliyet azaltıcı seçenekler sunma Cevap:D 14- Türkiye?de sağlam bir çevre yönetimi oluşturmanın esas temeli nedir? A) Çevreyi kirletenleri uyarmayla B) ÇED sürecinin yasal, kurumsal ve teknik alt yapı açısından güçlendirilmesi. C) Televizyonlarda çevrenin kirletilmemesi için yayınların yapılması D) Çevreyi kirletenlere ağır para cezası vererek E) Çevreyi temizleyenlerin sayısını arttırarak Cevap:B 15- Çevresel değerlendirmeyi başlatmak ve kullanma konusunda ki siyasi iradenin arttırılması için hangi araç kullanılmaz? A) Politikacıları bilinçlendirmek B) Kamuoyunu bilinçlendirmek C) Çevresel konular üzerinde eğitim D) Propaganda yürüyüş yapmak E) Karar vericilere baskı yapmak Cevap:E 16- ÇED? de esneklik nasıl olmalıdır? A) ÇED süreci danışma ve katılımdan sağlanan girdilere uygun şekilde cevap vermek B) Çevresel değerlendirme karar verme sürecinin hemen başlaması C) Proje ile ilgili ÇED raporu birlikte sunulmalı D) Politikacılar ve kamu oyunun yeterli bilinçlenmesi E) Karar vericilere baskı Cevap:A 17-Hangisi ÇED?in değerlendirmesine tabi olmaz? A) Teknik güç santralleri B) Ham petrol rafinerileri C) Yat limanları D) Organik kimyasalların üretimi E) Küçük işletme ve iş yerlerinde Cevap:E 18- Aşağıdakilerin hangisi mevzuatı gereğince korunması gereken alanlardan değildir? A) Milli parklar B) Tabiat parkları C) Tabiat anıtları D) Tabiat koruma alanları E) Ünlülerin anıtları Cevap:E 1) Bakanlık uygunluk yönünden inceler 2) Proje tanıtım genel formatı bakanlığa sunulur 3) Kapsam ve format belirleme toplantısı yapışır 4) Halkın katılımı toplantısı yapılır 5) Bakanlıkça İDK komisyonu kurulur 19- Yukarıda belirtilen çalışmaların sıralaması aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) 2,1,5,4,3 B) 2,1,3,4,5 C) 1,2,3,5,4 D) 1,2,4,3,5 E) 2,1,4,3,5 Cevap:A 1) ÇED raporu bakanlığa sunulur 2) İDK üyelerince inceleme yapılır 3) Bakanlık raporun formata uygunluğunu inceler 4) Nihai ÇED bakanlığa sunulur 5) Karar 20- Yukarıda belirtilen çalışmaların sıralaması aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir? A)1,2,3,4,5 B)1,3,2,4,5 C)1,3,2,4,5 D)1,2,4,3,5 E) 3,2,1,4,5 Cevap:B 1) Organik gübrenin kimyasal gübreden farkı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir. A) İnsan sağlığını tehdit etmektedir B) Bitkide aşırı ve biçimsiz bir büyümeye sebep olur C) Toprağın kimyasal yapısını bozmaktadır D) Doğal yollarla üretilir E) Topraktaki biyolojik değişimleri azaltır cevap:D 2)Toprakta uzun dönem verimliliğin sağlanması için hangi organik gübre- nin kullanılması gerekir. A)Ahır gübresi B)Tavuk gübresi C)Kompost D)At gübresi E)Küspe cevap:C 3)Kompost türü organik gübrelerin uygulanması sırasında aşağıdakiler- den hangisine dikkat etmek gereksizdir. A)Toprak tipine B)Bitki çeşitine C)Uygulama miktarına D)Ekimden önce uygulanmasına E)Toprağın azot miktarına cevap:D 4)Bitkisel ve hayvansal kaynaklı organik artıkların fermantasyona uğra- tarak hangi organik gübreler elde edilir. A)Ahır gübresi B)Kompost C)Odun külü D)Tavuk gübresi E)Küspe cevap:B 5)Aşağıdakilerden hangisi ahır gübresinin özelliklerinden biri değildir. A)Toprağın su tutma kapasitesini artırır B)Toprağın kolay tava gelmesini sağlar C)Toprağın havalandırılmasında olumlu etki yapar D)Toprağın uzun süre verimliliğini sağlar E)Toprakta biyolojik değişimlerin hızını artırır cevap:D 6)Aşağıda verilen bilgilerden hangisi ahır gübresiyle ilgili yanlış bir bilgi dir. A)Eğimli toprakta uygulanmaz. B)Sonbahar ve kış aylarında uygulanır C)Kumlu toprakta uygulanmaz D)Zaman geçirilmeden toprağı karıştırılması gerekir E)Uygulamada çevre koşullarının dikkate almaya gerek yoktur Cevap:E 7)Aşağıdaki gübrelerin hangisinde azot miktarı diğerlerinden fazladır. A)Odun külü B)Tavuk gübresi C)At gübresi D)Küspe E)Kemik unu cevap:B 8)Aşağıdakilerden hangisi tavuk gübresinin özelliklerinden biri değildir. A)Nem içeriği fazladır B)Kuru madde miktarı yüksektir C)Toprağa az miktarda uygulanır D)Su katılarak toprağa uygulanır E)Tanklarda saklanır cevap:A 9)Aşağıdakilerden hangisi organik tarımda kullanılan kimyasallar aras- ında yer almaz. A)Jelatin B)parafin yağları C)Metaldehit D)Sülfür E)Klorür cevap:E 10)Organik tarımda kullanılan sülfür kimyasalı hangi zararlı canlılara karşı kullanılmaktadır. A)Bit B)Mantar C)Akar D)Sümüklüböcek E)Kırmızı örümcek cevap:E 1.Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bitkisel bir yakıt olan prinanın kullanım sebeplerindendir.? I. Düşük maliyet gücü II. Yüksek ısı değeri III. Yenilenebilir ve çevreye dost olması A)Yalnız 1 B)Yalnız 2 C)1 ve 2 D)2 ve 3 E)1,2 ve 3 CEVAP:E 2.Zeytinyağı fabrikalarının bir artığı olan ve Akdeniz ülkelerinde görülen bitkisel yakıt türüne ............................... denir. CEVAP:Prina 3.Bitkisel yakıtlardan olan PRİNA ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Prina,geleneksel hidrolik pres veya sürekli santrifüjleme işlemi uygulayan zeytinyağı fabrikalarından elde edilir. B)Zeytinden elde edilecek prina ve yağ miktarı ;yetiştirme tekniğine,zeytin çeşidine ve yağı işleme gibi faktörlere bağlıdır. C)Modern sürekli sistemlerden elde edilen,klasik sistemlerden gelen prinaya oranla daha çok nem ve daha az yağ içerir. D)Zeytinden yağ çıkarıldıktan sonra elde edilen prinada kalan yağın çözgen ekstrasyonu ile bir miktar daha alınarak elde edilen yağa “prina yağı” denir. E)100kg prinadan ortalama 60-70gr yağsız kuru prina ve 4000kcal/kg enerji elde edilir. CEVAP:B 4.Aşağıdakilerden hangisi günümüzde prinanın kullanım alanlarından değildir.? A)Besin sanayi fabrikalarına B)Ekstrasyon fabrikalarında C)Kireç ocaklarında D)Zeytinyağı üretim bölgelerinde E)Merkezi kalorifer sistemleride CEVAP:A 5.Türkiye”de prina üretimi,zeytin üretimine bağlı olarak ortalama ............................. civarındadır. CEVAP:200-250bin ton/yıl 6.Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bitkisel bir yakıt olan prinanın çevreye verdiği olumsuz etkilerdendir.? I. Değişik yakma sistemlerinde prinanın yakılmasıyla yüksek oranda CO emilsiyonun çıkması. II. Yüksek oranda uçucu maddeye sahip olması nedeniyle yanma tamamlanmadan bu maddelerin baca gazına karışması. III. Prinanın yakılmasıyla yüksek enerji veriminin sağlanması. A)Yalnız 1 B)Yalnız 2 C)1 ve 3 D)1 ve 2 E)1,2 ve 3 CEVAP:D 7.Enerji üretimi için;bitkisel bir yakıt olan prina ........................................ ile üretilir. CEVAP:Akışkan yataklı bir sistem 8.Bitkisel yakıtlardan prinanın boyutunun kalori değerine olan etkisini aşağıdakilerden hangisi araştırmıştır.? A)Abu-Quadilis B)Okasha C)Alkhamis ve Kablan D)Cliffe E)Patumsawad CEVAP:C 9.Zeytin ağacının yetiştiği bölgelerde ................................. amacı ile prina kullanılmaktadır. CEVAP:Temiz enerji elde etmek 10.Petrol kaynaklarında çeşitli krizlerin yaşanması sonucu ..................................... kullanımı yaygınlaşmıştır. CEVAP:Alternatif yakıt 11.Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Biodiesel”in yakıt olarak kullanılmasının sebeplerindendir.? I. Ekonomik olması II. Çevre kirliliği açısından temiz bir yakıt olması III. Öz kaynaklardan elde edilerek ülke ekonomisine katkıda bulunması A)Yalnız1 B)Yalnız 2 C)1 ve 2 D)1 ve 3 E)1,2 ve 3 CEVAP:E 12.Bitkisel yağların vizkositelerini azaltmak amacıyla kullanılan kimyasal yöntemler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.? A)Kimyasal yöntemler bitkisel yağ verimini arttırmak için kullanılır. B)Bitkisel yağların belirli oranda diesel yakıtına karıştırılmasıyla kullanılan yönteme “Seyreltme Yöntemi” denir. C)Seyreltme yöntemi ile elde edilen B20 yakıtı diesel içerisine %20 oranında bitkisel yağ katılarak elde edilir. D)Transesterifikasyon yöntemi bitkisel yağın bir alkolle reaksiyona girip gliserin ve yağ asidi oluşturması yöntemidir. E)Transesterifikasyon reaksiyonu sonucu biodiesel elde edilir. CEVAP:A 13.Bitkisel yağlar için kullanılan kimyasal yöntemler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi veya hangileri yanlıştır.? I. Transesterifikasyon yöntemine “alkaliz reaksiyonu” da denir. II. Bitkisel yağların belirli oranda diesel yakıtına karıştırılmasıyla elde edilen yönteme “transesterifikasyon yöntemi” denir. III. Bitkisel yağların diesel yakıt alternatifi olarak uygunlaştırılmasında kullanılan yöntem “seyreltme yöntemidir.” A)1 ve 2 B)1 ve 3 C)Yalnız 2 D)Yalnız 3 E)1,2 ve 3 CEVAP:B 14.Bitkisel yağların yakıt olarak kullanılabilmeleri için .............................................. ve .......................................... yöntemleri kullanılır. CEVAP:Yakıt özelliklerinin iyileştirilmesi Motor ayarlarının değiştirilmesi 2.Bitkisel yağların vizkositelerinin azaltılmasında .................................. ve .......................... yöntemleri uygulanır. CEVAP:Seyreltme Transesterifikasyon 16.Aşağıdakilerden hangisi biyokütlenin kullanım sebeplerinden biri değildir? A)Tükenmez bir kaynak olması B)Her yerde yetiştirilebilir olması C)Kırsal alanlar için sosyo-ekonomik gelişmelere yardımcı olması. D)Petrol,kömür,doğal gaz gibi enerji kaynaklarının kısıtlı olması. E)Düşük çevrim verimine sahip olması CEVAP:E 17)Canlı kütle ve dikili ürün deyimiyle eş anlama gelen biyokütle ........................... ve ......................... olmak üzere 2?ye ayrılır. CEVAP:Phytomass-zoomass 18)Biyokütle ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur.? I. Biyokütle bitkilerin fotosentezi sırasında kimyasl olarak selüloz şeklinde depo edilir ve kaynağı güneştir. II. Biyokütleye örnek olarak ağaçları,mısır,buğday gibi özel olarak yetiştirilen bitkileri ,yosunları,algleri verebiliriz. III. Biyokütle bir türe veya çeşitli türlerden oluşan bir topluma ait yaşayan organizmaların belirli bir zamanda sahip olduğu toplam kütledir. A)Yalnız 1 B)1 ve 2 C)Yalnız 3 D)1 ve 3 E)1,2 ve 3 CEVAP:E 19)Kömür,petrol,doğalgaz gibi fosil yakıtlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.? A)Bitkilerin toprak altında milyonlarca yıl kalmasıyla oluşmuşlardır. B)Yeraltında sıcaklık ve basınç değişimine uğradıklarından,yıkıldıklarında havaya birçok zararlı madde atarlar. C)Fosil yakıtlar havadaki karbondioksit dengesinin bozulmasına yol açtığından küresel ısınmaya sebep olurlar. D)Asit yağmurlarına,canlı varlıkların hatta binaların dış yüzeylerinin bozulmasına sebep olurlar. E)Fosil yakıtlar bitkilerin fotosentezi sırasında selüloz şeklinde depo edilir. CEVAP:E 20)Aşağıdakilerden hangisi biyokütlenin enerji kaynağı olarak kullanımındaki olumsuz yönlerdendir.? A)Hemen hemen her yerde yetiştirilebilmesi. B)Düşük ışık şiddetlerinin yeterli olması C)Düşük çevrim verimine sahip olması D)Yüksek oranda enerji elde edilebilmesi E)Sosyo-ekonomik gelişmelerde önemli olması CEVAP:C S1.Rekombinant DNA teknolojisi kullanılarak üretilen ve tedavi amacıyla kullanılmak üzere lisansı alınan ilk ürün hangisidir? a) antidiüretikhormon b) glukagon c) insülin d)adrenalin e) östrojen cevap:C S2.insülin geni plazmidin hangi bölgesinin yanına entegre edilir? a) promotor b) antibiyotik direnç geni c) B-galaktozidaz d)BRCA-1 e)BRCA-2 cevap:C S3.R-DNA teknolijisi ile elde edilen insülin başta bir proteinle birleşmiş şekildedir. Bu nedenle hangi madde ile muamele edilirse saflaştırılır? a) siyanojen bromür b)Naftalin c)Klor benzen d)feri ferro siyanür e)etil alkol cevap:A S4.Bir herbisit olan glifosat bitkinin hangi enziminin sentezini engellemektedir? a)metil transferaz b)oksidaz c)peroksidaz d)EPSP sentez e)BRCA sentez cevap: D S.5.EPSP sentez geninin bitkide fonksyonu nedir? a) glikoz sentezi yapar b) gliserol sentezi yapar c)vitamin sentezi yapar d)mineral sentezi yapar e)amino asit sentezi yapar cevap: E S:6 DNA yı özgün bölgelerinden parçalayabilen ve makas enzimi olarak bilinen enzimin adı nedir? a)ligaz b)topoizomeraz c) giraz d)rekstriksyon e)polimeraz cevap:D S.7.R-DNA daki iki gen bölgesinin birbiriyle entegre olmasını sağlayan enzim nedir? a)Giraz b)ligaz c)polimera d)rekstriksyon e)topoizomeraz cevap: B S-8 Türkiye?de bitki biyoteknolojisinin en ileri düzeyde uygulandığı merkez aşağıdakilerden hangisidir? A)GMBAE B)GAMEB C)GEMAB D)BAGEM E)BEGAM Cevap:A S-9) Aşağıdakilerden hangisi GMBAE?nin yaptığı çalışmalardan değildir? A)Kavak ağacını endüstriyel uygulamalar için daha elverişli hale getirmek. B)Tütün bitkisinin tütün mozaik virüsüne karşı antikor üretmesini sağlamak. C)Bitkileri kullanarak çevre kirliliğinin temizlenmesi D)Gen aktarımlı bitkilerin seralarda yetiştirilmesi. E)Tuz ve kuraklığa dayanıklı yeni bitkilerin geliştirilmesi. Cevap:E S-10) Aşağıdakilerden hangisi GDO teknolojisinin avantajlarından değildir? A)Bitkileri bazı zararlı böceklerden korumak. B)İstenmeyen yabani otlardan kurtulmak için kullanılan ilaçlara dayanıklı bitkiler yetiştirmek. C)Fazla ilaç kullanımını engelleyerek toprak kirliliğini azaltmak. D)Tuzluluk ve kuraklığa dayanıklı bitkiler yetiştirmek. E)Bitkilerde kullanılan bakteriyel genlerin toprak bakterilerine geçmesini sağlamak. Cevap:E S-11) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye?de GDO (genetiği değiştirilmiş organizma) teknolojisinde adı geçen kuruluşlardan değildir? A)Tarım ve köy işleri bakanlığı B)MTA C)Tübitak D)ODTÜ E)Bazı sivil toplum örgütleri Cevap:B S-12)Türkiye?de Transgenik kültür bitkilerinin alan denemeleri hangi yılda başlamıştır? A) 1995 B)1996 C)1997 D)1998 E)1999 Cevap:D S-10) I-Patates II-Mısır III-Pamuk Yukarıda verilen bitkilerden hangileri Türkiye?de Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının araştırma enstitülerinde alan denemeleri yapılan transgenik kültür bitkilerindendir? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D)Yalnız III E) I-II ve III Cevap:E S-14) Aşagıda verilen bitkilerden hangisi dünyada ticari olarak en çok üretilen bitki türü arasında değildir ? A) Mısır B) Pamuk C) Kolza D) Patates E) Havuç Cevap : E B1 ) aşağıdakilerden hangisi transgenik ürünlerin üzerinde risk oluşturma ihtimali bulanan başlıca alanlardan değildir. A) İnsan ve hayvan sağlığı B) biyolojik çeşitlilik C) Ekonomik yapı D) su kaynakları E) çevre yapısı Cevap :D S-16) Transgenik bitkilerde gen aktarımı sırasında işaretleyici olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A) Antibiyotik dayanıklılık genleri B) direnci az olan genler C) Kompleks genler D) mutasyona uğramış genler E) pasif genler Cevap : A S-17) Transgenik bitki teknolojisi ile üretilen pamuk aşağıda verilen ülkelerden hangisinde diğer ülkelere oranla daha az ekim alanına sahiptir. A) A.B.D B) Çin C) Rusya D) Brezilya E) Avusturalya Cevap : C S-18 ) Bir bitki gen aktarımı teknolojisiyle daha fazla .............. üretecek şekilde modifiye edilirse bitkinin düşük sıcaklıklara dayanıklılığı artar. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A)oleik asit B) Linoik Asit C) Linoleik asit D) Bakteriyel enzim E) genetik modifiye organizasyon cevap : C S-19) ticari olarak GMO?lu bitki üretiminin sadece % 66 ile......... %23 ile........,% 6 ile,.........ve %4 ile........ de yapıldığı görülmektedir. Boşluklara aşağıdaki ülkelerden hangileri yazılmalıdır. A) ABD,ARJANTİN,KANADA,ÇİN B) RUSYA ,ARJANTİN , KANADA , ÇİN C) BREZİLYA ,ARJANTİN,ABD, KANADA D) ABD ,RUSYA , KANADA , ÇİN E) ÇİN , KANADA , RUSYA , ABD Cevap : A S-20) Biyoteknolojinin ilk uygulamaları 1800 yıllarda ..... .....yönteminin geliştirilmesi ile başlamış,ekmek ve şarap üretimini gerçekleştirmiştir. Yukarıdaki boşluğa ne getirilmelidir.? A) aşılama B) mayalama C) bakteri çoğaltma D) tahıl üretme E) bakteriyel enzimler Cevap : B 1-Gıda Denetimi hangi bakanlık tarafından yapılır? A)Sağlık Bakanlığı B)Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı C)Çevre Bakanlığı D)Sanayi Bakanlığı E)Dışişleri Bakanlığı Cevap:B 2- Aşağıdakilerden hangisi denetimin usul ve esaslarıdan biri değildir? A)Denetim günün her saatinde ve haber verilmeksizin yapılabilir. B)Şikayet ve özel haller dışında denetim yeri yılda en az bir kez denetlenir. C)Denetim esnasında alınacak numune için bedel ödenmez. D)Denetimde gizlilik prensibi esası yoktur. E Özel istek üzerine alınan numunelerin analiz ücreti talep sahibi tarafından karşılanır. Cevap:D 3- Aşağıdakilerden hangisi denetimi yapılacak yerin yükümlülüklerinden biri değildir? A)Denetim ekibine istediği bilgiyi ve belgeyi vermek B) Denetim ekibinin güvenliğini sağlamak. C) Denetim raporlarını reklamlarda kullanmak. D)Analiz ücretleri ve inceleme kurulunun yolluklarını mevzuata uygun ödemek. E)Özel mevzuaatta öngörülen bildirim ve yükümlülükleri yerine getirmek Cevap:C 4-Çevre Sağlığı Denetleyicileri belirlenen esasa göre kaç puan alması gerekir? A)50 B)60 C)70 D)80 E)90 Cevap:B 5- Çevre Sağlığı Denetleyicilerin lisans düzeyi de eğitim kaç puana tekabül eder? A)20 B)21 C)22 D)23 E)24 Cevap:C