Enfeksiyon Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Cinsel Yolla Bula ş an Hastal ı klar Dr.Fehmi Tabak Cerrahpa ş a T ı p Fakültesi Enfeksiyon Hastal ı klar ı ABDEpidemiyolojiEtkenler BAKTER İ LER * Neisseria gonorrhoeae Chlamydia trachomatis Mycoplasma hominis Ureaplasma urealyticum Treponema pallidum Hemophilus ducreyi Gardnerella vaginalis Sh ı gella spp. Calymatobacterium granulomatos Etkenler Virüsler * HSV HBV HCV HIV Human papillomavirus Protozoanlar * Trichomonas vaginalis Entamoeba histolytica Giardia lamblia Mantarlar * Candida albicans Ektoparazitler * Phthirius pubis Sarcoptes scabieiSendromlar Erkekte üretrit * Genital ülser adenopati sendromu * Mükopürülan servisit * Pelvik inflamatuvar hastal ı k (PID) * Vajinit *Erkekte Üretrit Dizüri , üretral ak ı nt ı ve / veya üretral ka ş ı nt ı * Gonokok ve gonokok d ı ş ı * Gonokok d ı ş ı * C. trachomatis (%15-55) U. urealyticum T. vaginalis Mycoplasma genitalium HSV Erkekte Üretrit - Tan ı A ş a ğı dakilerden herhangi birinin varl ığı : Mükopürülan veya pürülan ak ı nt ı * Üretral ak ı nt ı n ı n Gram boyas ı nda ?5 lökosit * (Gram pozitif diplokok + GU, - NGU) İ lk at ı m idrar örne ğ inde Lökosit esteraz testi * + veya mikroskopik incelemede ?10 lökositÜretrit Bulgular Gonokok Gonokok d y?y KD 2-7 gün 10-21 gün Ba ?langyç Ani Dereceli Ak ynty Sar y, bol Az, aç yk renkli Dizüri Orta HafifÜretrit - Tan ı Gram boya-N.gonorrhoeae * Kültür * N.gonorrhoeae (Rutinde önerilmez; Tan ı da standard) C.trachomatis (Önerilmez) Nükleik asid problar ı - İ leri derecede * hassas ve özgül ELISA * PZR- C.trachomatis için duyarl ı l ı k * %100, özgüllük %95 DFA- C.trachomatis *Gonore N.gonorrhoeae * Bula ş ma: Cinsel temas ve perinatal * Erkekten kad ı na: %50 * Kad ı ndan erke ğ e: %20 * En s ı k klinik tablo: Akut üretrit (erkek) * Kad ı nlarda en s ı k enf. yeri: * Endoserviks Tan ı : Gram boyas ı ve kültür *Gonore - Tan ı Tedavi önerileriGonore - Tedavi Sefiksim, 400 mg, tek doz * Seftriakson, 125 mg, IM, tek doz * Siprofloksasin, 500 mg, tek doz * Ofloksasin, 400 mg, tek doz * Levofloksasin, 250 mg, tek doz * + Azitromisin, 1g, tek doz * Doksisiklin, 2x100 mg, 7 gün *Genital Ü lser Adenopati Sendromu Genital herpes * Sifiliz * Ş ankroid * Lenfogranüloma venereum * Donovanoz *Genital Herpes HSV-1/2 * Primer enfeksiyonlar ı n * %30 ’ undan HSV-1 ; nükslerin ço ğ undan HSV-2 sorumlu S ı kl ı kla asemptomatik * Tekrarlay ı c ı * A ğ r ı l ı multipl veziküler * veya ülseratif lezyonlarTzanck preparat ı * Virolojik testler * Hücre kültürü * DFA, PZR * Tipe özgül serolojik * testler ELISA * Genital Herpes - Tan ıGenital Herpes - Tedavi Primer (7-10 gün) * Asiklovir - 3x400 mg * Famsiklovir - 3x250 mg * Valasiklovir-2x1 g * Atak (5 gün) * 24 saat içinde ba ş lan ı r * Nüks (1 y ı l) * S ı k nüks varsa ( ? 6/y ı l) * %70-80 etkin * Asiklovir -2x400 mg *Henry VIII Napoleon Beethoven Hitler ?Sifiliz Etken : Treponema pallidum * KD : 3 hafta (10-90 gün) *Sifiliz Primer sifiliz * Ş ankr * Bölgesel LAP *SifilizSifiliz Sekonder evre * Döküntüler * Yayg ı n LAP * Condilama lata * MSS invazyonu * Mukoza lezyonlar ı * Ate ş * Glomerulonefrit * Hepatit * Artralji *Sifiliz - Sekonder evreSifiliz Tersiyer ve geç sifiliz * Gom (Sifilitik granülom) * MSS ve KVS tutulumu *Sifiliz Latent sifiliz * Seroloji (+), Klinik (-) Birkaç aydan, birkaç y ı la kadar de ğ i ş ebilir. Latentlik süresi artt ı kça, infektivite azal ı r. Erken (<2 y ı l) Geç (>2 y ı l) Nörosifiliz * Herhangi bir nörolojik i ş aret ve yak ı nmaSifiliz - Tan ı Karanl ı k alan * mikroskopisi Seroloji *Sifiliz - Tan ı Özgül olmayan * serolojik testler VDRL * RPR * Özgül serolojik testler * FTA-ABS * TPHA * MHA-TP * ELISA * - Hayattaki pozitif olan tek ş eyim VDRL testim!!!Sifiliz - Tedavi Primer ve sekonder evre * Benzatin penisilin G (2.4 MU, IM, Tek doz) * Doksisiklin (2x100 mg, 14 gün) * Seftriakson (1 g, 8-10 gün) * Azitromisin (2 g, tek doz) * Latent sifiliz * Erken latent : Benzatin Penisilin G (Tek doz) * Geç latent : Benzatin Penisilin G (2.4 MU * /hafta, 3 kez)Sifiliz - Tedavi Tersiyer evre * Benzatin Penisilin G (2.4 MU/hafta, 3 kez) * Nörosifiliz * Kristalize Penisilin G (18-24 MU/gün, 10-14 g) * Seftriakson (2 g/gün, 10-14 gün) *Ş ankroid Hemophilus ducreyi * Tropikal ve * semitropikal bölgelerde endemik Afrika ’ da en s ı k * genital ülser nedeni A ğ r ı l ı ülser, hassas * LAP (1/3)Ş ankroid - Tan ı Ülser zeminindeki * eksüdan ı n sitolojik muayenesi (Giemsa- Gram) Bal ı k sürüsü veya tren * yolu görünümü Kültür (zor) * DNA problar ı veya PZR *Ş ankroid - Tan ı kriterleri Bir veya daha fazla a ğ r ı l ı ülserler * Sifilize ait laboratuvar bulgular ı n ı n * negatifli ğ i Klinik olarak tipik ülser görünümü ile * birlikte, eksüdan ı n HSV aç ı s ı ndan negatifli ğ iŞ ankroid - Tedavi Azitromisin, 1 g, oral, tek doz veya * Seftriakson, 250 mg, IM, tek doz veya * Siprofloksasin, 2x500 mg, 3 gün veya * Eritromisin, 4x500, 7 gün *CHLAMYD İ AL enfeksiyonlar C.trachomatis * C.psittaci * C.pneumoniae * Gram negatif bakteri Zorunlu intrasell ü ler mo Kad nlar n % 20-40 ’ (+) S kl kla CYBH ’ a yol a ç ar ABD ’ de CYBH ’ n en s k nedeniKlamidyal Enfeksiyonlar Kad ı nlarda Servisit * Endometrit * Salfenjit * Üretrit * Erkeklerde Üretrit * Epididimit * Proktit * PID Ektopik gebelik İ nfertiliteC.trachomatis Trahom (serovar A, B, Ba ve C) * CYBH (serovar D-K) * Lenfagranüloma venereum (serovar L1-L3) * Homoseksüellerde rektal enfeksiyonlar * (serovar D,G,L1,L2)Klamidyal enfeksiyon - Klinik Kad ı nlarda * S ı kl ı kla asemptomatik Pürülan servisite ba ğ l ı vajinal ak ı nt ı Disparoni Kar ı n alt bölgelerde hassasiyet Ate ş ve lökositozKlamidyal enfeksiyon - Klinik Erkeklerde * Asemptomatik veya dizüri ve üretral ak ı nt ı NGU ’ lerin % 30-50 ’ sinden sorumlu Cinsel temastan 7-10 gün sonra yak ı nmalar ba ş lar Skrotal ş i ş me ve a ğ r ı (Epididimit) Klamidyal enfeksiyon - Tedavi Azitromisin, 1 g, tek doz veya * Doksisiklin, 2x100 mg, 7 gün veya * Eritromisin, 4x500 mg, 7 gün veya * Ofloksasin, 2x400 mg, 7 gün veya * Levofloksasin, 500 mg, 7 gün *Klamidyal enfeksiyonlar - Tan ı Kültür (McCoy, HeLa hücre * kültür) Kültür d ı ş ı yöntemler * EIA (Kültüre göre duyarl ı l ı klar ı dü ş ük) DFA DNA problar ı (Duyarl ı l ı klar ı yüksek) PCR Serolojik testler * Tan ı da yarars ı z (yeti ş kinlerin % 40- 80 ’ i + anti-klimidyal antikorlara sahip) Lymphogranuloma venereum Etken : C.trachomatis (serovar L1,L2,L3) * Tropikal ve subtropikal bölgelerde endemik * Klinik * Evre I : Genital lezyon (Soliter papül veya vezikül) Nonspesifik üretrit Evre II : Bölgesel LAP - Groove i ş areti Fistüller ve kronik seropürülan ak ı nt ı Ate ş , bulant ı , ba ş a ğ r ı s ı artralji, poliartrit, HSM Evre III : Anogenitorektal sendrom (% 25) Rektal a ğ r ı , tenezm, kanl ı -mükopürülan ak ı nt ıLymphogranuloma venereum LGV GROOVE İ Ş ARET İLGV - Tan ı ve tedavi Tan ı * Klinik bulgular Seroloji : CF (>1/64) ve mikro İ F testi Kültür ve immuntipleme : En duyarl ı yöntemler Pahal ı ve zor yöntemler Tedavi * Doksisiklin, 2x100 mg, 21 gün veya Eritromisin, 4x500 mg, 21 günGranuloma inguinale Donovanoz * Etken : Calymmatobacterium * granulomatosis Tropikal ve subtropikal bölgelerde * endemik Kronik, a ğ r ı s ı z ülsero-granülomatoz * enfeksiyon Primer lezyon : Granülomatöz ülsere * dönü ş en soliter papül veya nodülGranuloma inguinale-Tan ı &Tedavi Tan ı : Büyük mononükleer hücrelerin sitoplazmik * vakuollerde Donovan cisimciklerinin görülmesi ile koyulur Tedavi : Doksisiklin, 2x100 mg, >3 hafta veya * TMP-SMX, forte tab, 2X1, > 3 hafta veya Siprofloksasin, 2x750 mg, >3 hafta veya Eritromisin, 4x500, >3 hafta veya Azitromisin, 1 g/hafta, > 3 haftaMükopürülan Servisit Koyu servikal ak ı nt ı , endoserviksin eritemi ve * ektopisi ile özgüllenen endoserviksin inflamasyonu. Ço ğ u olgularda etken saptanamaz. * Nadiren N.gonorrhoeae ve C.trachomatis * etken olarak bulunur. Genellikle asemptomatik olarak seyreder. * CYBH ’ ı n yay ı l ı m ı nda önemli rol oynar. *Vajinit Bakteriyal vajinoz * Candida vajiniti * Trikomonas vajiniti *Bakteriyal vajinoz Tan ı için 3 ölçüt olmal ı : Homojen, renkli ak ı nt ı * Clue hücrelerinin varl ığı * Vajinal s ı v ı n ı n pH>4.5 * Whiff testi pozitifli ğ i *Vajinit - Tedavi Bakteriyal vajinoz * Metronidazol, 2x500 mg, 7 gün * Metronidazol, 2 g, tek doz * Klindamisin, 2x300 mg, 7 gün * Trikomonal vajinit * Metronidazol, 2 g, tek doz veya 2x500 mg, 7 gün * Candida vajiniti * İ ntravajinal ajanlar: Clotrimazol, mikonazol, … * Oral ajanlar : Flukonazol, 150 mg, tek doz *Pelvik inflamatuvar hastal ı k-PID Cinsel olarak aktif ya ş larda * Partner say ı s ı ile do ğ ru orant ı l ı * Tedavisiz gonokok ve klamidya servisiti * sonras ı salfenjit geli ş me riski : %10-40 Assandan enfeksiyon (Serviks * Endometrium, tubalar, peritoneal kavite) Polimikrobiyal (Gonokok-%25-50, * C.trachomatis-%30, mikst aerobik- anaerobik bakteriler-%25-60)PID - Sekeller İ nfertilite (PID sonras ı risk : %30) * Ektopik gebelik (PID anamnezi : %50) * Tekrarlay ı c ı PID (1/5) * Kronik pelvik a ğ r ı * Tubo-ovariyan abseler *PID - Tan ı Laparoskopi (alt ı n standard-pratik de ğ il) * Kriterler * Üçüde olmal ı * Kar ı n alt bölgelerde duyarl ı l ı k * Serviks hareketlerinde duyarl ı l ı k * Adnekslerde duyarl ı l ı k * + ?1bulunmal ı * Ate ş * Anormal servikal veya vajinal mükopürülan ak ı nt ı * Vajinal sekresyonlar ı n mikroskopisinde lökositlerin * varl ığı Yüksek ESR veya CRP * Gonokokkal veya klamidyal servisit bulgusu *PID - Tedavi Parenteral Rejimler * Sefoksitin+Doksisiklin * Klindamisin+Gentamisin * Ofloksasin veya levofloksasin ? Metronidazol * veya Ampisilin/Sulbaktam+Doksisiklin Oral Rejimler * Ofloksasin veya Levofloksasin ? Metronidazol * Seftriakson veya sefoksitin + Doksisiklin ? * MetronidazolKORUNMA Ş üpheli cinsel temastan kaç ı n ı n * Tek e ş lili ğ e yönelin * Riskli ki ş ilere HBV a ş ı s ı uygulay ı n * Kondom kullan ı n * Uyu ş turucu ve alkol ald ı ktan sonra ş üpheli cinsel * temastan kaç ı n ı n