Genel Çözünürlük ( Ortak İyon Etkisi ) M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 1 ÇÖZÜNÜRLÜK (ORTAK İYON ETK İS İ ) (Çöktürme ile Ayırma) Prof. Dr. Mustafa DEM İR 1M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 2 ORTAK İYON ETK İS İM.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 3 ORTAK İYON ETK İS İ Zayıf asit çözeltisine, asitin anyonundan eklenirse asitin pH’ının yükseldi ği görülür. Mesela asetik asit çözeltisine sodyum asetat çözeltisi eklenmesi ile bu olay gözlenebilir. Bu deneysel gözlem Le Chatelier ilkesi ile kolaylıkla açıklanabilir. Yandaki dengede, ortama asetat iyonun eklenmesi, dengenin bu fazlalı ğı azaltacak yöne kaymasına neden olacaktır. Aynı sonucu denge ba ğıntısından da varılabilir. Ba ğıntıda pay’daki çarpanlardan biri büyüdü ğünde, ifadenin aynı sayısal de ğeri verebilmesi için ya pay’daki öteki çarpanın küçülmesi veya paydanın büyümesi gerekir. Dengenin sol yöne kaymasını dı şarıdan eklenen zayıf asitin anyonu neden oldu ğundan bu tür olaylara ortak iyon etkisi denir. Ortak iyon etkisini bir örnekle açıklamak daha uygun olacaktır. [] [ ] [] 5 3 3 3 3 1,8x10 COOH CH COO CH H K COO CH H COOH CH - - + - + = = + ?M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 4 ÖRNEK 1: 0,01 M deri şimdeki asetik asit çözeltisinin pH’ı nedir? Litresine 0,01 mol sodyum asetat eklendi ğinde pH ne olur. [] [ ] [] () () 3,36 pH 4,33x10 ] [H X 1,8x10 X 0,01 X X 1,8x10 COOH CH CH3COO H K x x 4 - 5 5 3 = = = = - = = - , + ? + - - - + - + x 01 0 dengede 0 0 0,01 a ba şlangıçt CH3COO H COOH CH 3 Çözeltinin sodyum asetat eklenmeden önceki pH ını denge sabiti yoluyla kolaylıkla bulabiliriz. Bu çözeltinin litresine 0,01 M H 3 COONa eklenmesi, sodyum asetat yüzde yüz iyonla ştı ğından çözeltiye 0,01 M deri şimde asetat iyonunun, eklenmesi demektir. Görüldü ğü gibi 0,01 M deri şimdeki asetik asit çözeltisine 0,01 M eklenmesi çözeltinin pH’ını 3,38 den 4,57 ye yükselgenmi ştir. [] [ ] [] () ( ) 4,57 pH M 2,69x10 ] [H X 1,8x0 X 0,01 X 0,01 X COOH CH CH3COO H K 5 - 5 3 = › = = = - + = = + , - , + ? + - - + - + x 01 0 x x 01 0 dengede 0,01 0 0,01 a ba şlangıçt CH3COO H COOH CH 3M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 5 ÖRNEK 2: 0,02 M deri şimdeki amonyak çözeltisinin pH’ı nedir? Bu çözeltinin 100 ml’sine 0,02 mol NH 4 Cl eklendi ğinde pH ne olur? Çözeltinin, amonyum klorür eklenmeden önceki pH’ı denge sabiti yardımıyla hesaplanabilir. Bu çözeltinin 100 ml’sine 0,02 ml NH 4 Cl eklenirse,1 litresine (1000/100)x0,02 = 0,2 mol NH 4 Cl eklenmesi gerekir. Bir ba şka deyi şle madde yüzde yüz iyonla ştı ğına göre çözeltideki [NH 4 + ) ve [Cl - ] deri şimleri 0,2 M olur. Görüldü ğü gibi burada da 0,02 M deri şimdeki amonyak çözeltisine 0,2 M deri şimdeki NH4+ iyonunun eklenmesiyle pH 10,77 den 8,26 ya dü şmektedir. [] [] [] () () 10,77 pH 3,23 pOH 5,9x10 ] [OH X 1,8x10 X 0,02 X X OH NH OH NH K 4 - - 5 4 4 = = = = = - = = - , , + ? - - + - + x x x 02 0 dengede 0 0 02 0 a ba şlangıçt OH NH OH NH 4 4 () ( ) 8,26 pH 5,74 pOH M 1,8x10 [OH-] 1,8x10 X 0,02 X X 0,2 K 6 - 5 = › = = = = - + = + , - , + ? - - + X x x 2 0 x 02 0 dengede 0 0,2 0,02 a ba şlangıçt OH NH OH NH 4 4M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 6 Çökele ğin saf sudaki çözünürlü ğü M 7.32x10 = çözünürlük M 10 32 , 7 4 1,57x10 = x 1,57x10 = 4x 1,57x10 = (2x) (x) x = ] [Ba = ü çözünürlü ğ molar ın ) Ba(IO ] [IO ] [Ba = K 2x x 2IO + Ba ) Ba(IO 4 - 4 9 - 9 - 3 9 - 2 2 2 3 2 - 3 2 çç - 3 + 2 2 3 - + + = ? xM.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 7 Örnek 3: Ba(IO 3 ) 2 ın a)saf sudaki b)0,02M Ba(NO 2 ) 2 çözeltisindeki çözünürlü ğü nedir? 1,4x10 = çözünürlük = x 1,57x10 = (2x) x) + (0,02 ] [IO ] [Ba = K (2x) x) + (0,02 Dengede 0 0,02 a Ba şa şlangı IO 2 + Ba ) Ba(IO 4 - 9 - 2 2 - 3 2 çç - 3 + 2 2 - 3 + ? M 7,32x10 = çözünürlük M 10 32 , 7 4 1,57x10 = x 1,57x10 = 4x 1,57x10 = (2x) (x) x = ] [Ba = ü çözünürlü ğ molar ın ) Ba(IO ] [IO ] [Ba = K 2x x 2IO + Ba ) Ba(IO 4 - 4 9 - 9 - 3 9 - 2 2 2 3 2 - 3 2 çç - 3 + 2 2 3 - + + = ? xM.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 8 Örnek:4 200ml 0,01M Ba(NO 3 ) 2 100ml 0,1 M NaIO 3 ile karı ştırılmasıyla elde edilen çözeltide Ba(IO 3 ) 2 çözünürlü ğü nedir? mol/L 3,93x10 X ] [Ba = Çözünürlük 1,57x10 2x) + (0,02 (x) 2x) + (0,02 x Dengede 0,02 0 a Ba şa şlangı 2IO + Ba ) Ba(IO IO M 0,02 X x 1000 IO mol 6,0x10 ml 300 6 - 2 9 - 2 - 3 + 2 2 3 - 3 3 3 = = = ? = = + - - ml 300 = 100 + 200 hacim Toplam mol 6,0x10 = 0,004 - 0,01 IO Kalan mol 0,004 = 2x0,002 IO Harcanan 0,01) < (0,002 tür IO olan A şşı ş ) Ba(IO 2IO + Ba NaIO mol 0,01 x x 100 0,1mol 1000ml ) Ba(IO mol 2,0x10 1000 0,01x200 x x 200 0,01mol ml 1000 3 - - 3 - 3 - 3 2 3 - 3 + 2 3 2 3 3 - › › › ? = = = = =M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 9 Çalı şma sorusu SORU : Hg 2 Cl 2 tuzunun K çç = 1,2x10 -18 a) Saf sudaki b)0,03M NaCl içeren çözeltideki c) Hg 2 2+ iyonlarının deri şimi 1,0x10 -9 M ayarlandı ğındaki çözünürlü ğün e di r ? Yanıt: a)6,7x10 -7 b)1,3x10 -15 c)7,0x10 -5 M ( x = 3,5x10 -5 ) 2x = çözünürlükM.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 10 ÖRNEK 5: 50 ml 0,30 M NaOH ile 50 ml 0,80 M HAc’in karı ştırılmasıyla elde edilen çözeltinin pH’ı nedir? Ka = 1,8x10 -5 NaOH 100 ml’ye seyreltildi ğine göre son deri şimi 0,3x(50/100) = 0,15 M HAc 0,8x(50/100) = 0,40 M 0,15 Mol/litre NaOH, 0,15 mol/litre H + ile tepkime verece ğinden 0,15 mol/litre Ac - olu şurken 0,15 mol/litre HAc azalmı ş olacaktır. () ( ) () 4,52 pH veya 3,0x10 ] [H X Buradan 10 8 , 1 25 , 0 15 , 0 5 - 5 = = = = - + = + , - , = + ? + - - + x X X X K x x a x 15 0 25 0 dengede 0,15 0,25 0,15 - 0,40 a ba şlangıçt Ac H HAc M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 11 ÖRNEK 6: 0,1 mol HCl ile 0,1 mol NaAc, 1 litrelik kapta karı ştırılmı ştır. Bu çözeltideki herbir bile şenin deri şimi nedir? Bu çözeltinin pH ı nedir? Çözeltiyi meydana getiren HCl ve NaAc birer kuvvetli elektrolittirler, yani yüzdeyüz iyonla şırlar. Dolayısıyla çözelti H + , Cl - , Na+ ve Ac - yönünde 0,1 M deri şimdedir. Çözeltideki H + ve Ac - iyonları bir araya geldi ğinde iyonla şma olayının tersine, bu kez birle şerek asetik asiti meydana getirirler. Bu dengenin sabiti ayrı şma sabitinin tersidir. [] [] [] () () 4 4 5 10 55 , 5 1 , 0 1 , 0 10 55 , 5 10 8 , 1 1 x x X X X x x x = - - = = = = = ) - , )( - , ( ? + - - + - + ayrı şma birle şme K 1 Ac H HAc K x 1 0 1 0 dengede 0 0,1 0,1 a ba şlangıçt HAc Ac H 5,045 pH 9,01x10 ] [H 0,09999099 - 0,1 X - 0,1 ] [H 099999099 , 0 10 11001 , 1 10 11 , 1 1,11x10 X x10 1,11 X X 1,11x10 - 1,11x10 X X 5,55x10 - 5,55x10 X 5,55x10 - 5,55x10 X 6 - 5 4 4 5 5 4 4 3 4 3 = = = = = = = + › = + = + + x x XM.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 12 ÇÖKELEĞİN SAF SUDAK İ ÇÖZÜNÜRLÜ ĞÜ M 7,32x10 = çözünürlük M 10 32 , 7 4 1,57x10 = x 1,57x10 = 4x 1,57x10 = (2x) (x) x = ] [Ba = ü çözünürlü ğ molar ın ) Ba(IO ] [IO ] [Ba = K 2x x 2IO + Ba ) Ba(IO 4 - 4 9 - 9 - 3 9 - 2 2 2 3 2 - 3 2 çç - 3 + 2 2 3 - + + = ? x 12M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 13 ÇÖZÜNÜRLÜ ĞE ETK İ EDEN FAKTÖRLER 1. Ortak iyon etkisi 2. Sıcaklık 3. Çözücünün türü 4. Ortamın pH ı 5. Yabancı iyonlar 6. Kompleks olu şumu 13M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 14 ORTAK İYON ETK İS İ Bir tuzun bile şenlerinden birisi çözeltide bulunuyorsa, o tuzun çözünürlü ğüa za l ır. 14M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 15 Soru:1 Ba(IO 3 ) 2 ın a)saf sudaki b)0.02M Ba(NO 3 ) 2 çözeltisindeki çözünürlü ğü nedir? 15M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 16 Soru:1 Ba(IO 3 ) 2 ın a)saf sudaki b)0.02M Ba(NO 3 ) 2 çözeltisindeki çözünürlü ğü nedir? M 1,4x10 = çözünürlük = x 1,57x10 = (2x) x) + (0,02 ] [IO ] [Ba = K (2x) x) + (0,02 Dengede 0 0,02 a Ba şa şlang ı IO 2 + Ba ) Ba(IO 4 - 9 - 2 2 - 3 2 çç - 3 + 2 2 - 3 + ? 16M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 17 Örnek:2 200ml 0.01M Ba(NO 3 ) 2 , 100ml 0.1 M NaIO 3 ile karı ştırılmasıyla elde edilen çözeltide Ba(IO 3 ) 2 çözünürlü ğü nedir? 17M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 18 Örnek:2 200ml 0.01M Ba(NO 3 ) 2 , 100ml 0.1 M NaIO 3 ile karı ştırılmasıyla elde edilen çözeltide Ba(IO 3 ) 2 çözünürlü ğü nedir?(1/3) ml 300 = 100 + 200 hacim Toplam , mol 6,0x10 = 0,004 - 0,01 IO Kalan mol 0,004 = 2x0,002 IO Harcanan , 0,01) < (0,002 tür IO olan fazla ) Ba(IO 2IO + Ba NaIO mol 0,01 x - - x 100 0,1mol 1000ml ) Ba(IO mol 2,0x10 1000 0,01x200 x - - x 200 0,01mol ml 1000 3 - - 3 - 3 - 3 2 3 - 3 + 2 3 2 3 3 - › › › ? = > = = = > = 18M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 19 Örnek:2 200ml 0.01M Ba(NO 3 ) 2 , 100ml 0.1 M NaIO 3 ile karı ştırılmasıyla elde edilen çözeltide Ba(IO 3 ) 2 çözünürlü ğü nedir?(2/3) mol/L 3,93x10 X ] [Ba = Çözünürlük 1,57x10 2x) + (0,02 (x) 2x) + (0,02 x Dengede 0,02 0 a Ba şa şlang ı 2IO + Ba ) Ba(IO IO M 0,02 X x 1000 IO mol 6,0x10 ml 300 6 - 2 9 - 2 - 3 + 2 2 3 - 3 3 3 = = = ? = = + - - 19M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 20 Örnek:2 200ml 0.01M Ba(NO 3 ) 2 , 100ml 0.1 M NaIO 3 ile karı ştırılmasıyla elde edilen çözeltide Ba(IO 3 ) 2 çözünürlü ğü nedir? (3/3) ml 300 = 100 + 200 hacim Toplam mol 6,0x10 = 0,004 - 0,01 IO Kalan mol 0,004 = 2x0,002 IO Harcanan 0,01) < (0,002 tür IO olan A şşı ş ) Ba(IO 2IO + Ba NaIO mol 0,01 x x 100 0,1mol 1000ml ) Ba(IO mol 2,0x10 1000 0,01x200 x x 200 0,01mol ml 1000 3 - - 3 - 3 - 3 2 3 - 3 + 2 3 2 3 3 - › › › ? = = = = = mol/L 3,93x10 X ] [Ba = Çözünürlük 1,57x10 2x) + (0,02 (x) 2x) + (0,02 x Dengede 0,02 0 a Ba şa şlangı 2IO + Ba ) Ba(IO IO M 0,02 X x 1000 IO mol 6,0x10 ml 300 6 - 2 9 - 2 - 3 + 2 2 3 - 3 3 3 = = = ? = = + - - 20M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 21 SORU :3 Hg 2 Cl 2 tuzunun (K çç = 1,2x10 -18 ) a) Saf sudaki b)0,03M NaCl içeren çözeltideki c) 1,0x10 -9 M Hg 2 2+ iyonu deri şiminde çözünürlü ğü nedir? 21M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 22 SORU :3 Hg 2 Cl 2 tuzunun (K çç = 1,2x10 -18 a) Saf sudaki b)0,03M NaCl içeren çözeltideki c) Hg 2 2+ iyonlarının deri şimi 1,0x10 -9 M oldu ğunda çözünürlü ğü nedir? a)6,7x10 -7 b)1,3x10 -15 c)7,0x10 -5 M 22M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 23 Ödev: 300 mL 0,025 M NaCl ile 200 mL 0,001 M AgNO3 karı ştırılmı ştır. Burada AgCl’ün çözünürlü ğü nedir? Ödev: 200 mL 0,01 M FeCl 3 çözeltisine 200 mL 0,01 M NaOH çözeltisi eklenmi ştir. Burada Fe(OH) 3 çözünürlü ğü nedir?M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 24 ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA İlk çökenin %99,99 çöktürülebilen deri şime tam çökme denir. 24M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 25 SORU :4 0.01 M Pb 2+ ve 0.01 M Hg 2 2+ karı şımını iyodür ile tamamen ayırmak mümkün müdür? PbI 2 için K çç = 7,9x10 -9 Hg 2 I 2 için K çç = 1,1x10 -28 25M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 26 SORU :4 0.01 M Pb 2+ ve 0.01 M Hg 2 2+ karı şımını iyodür ile tamamen ayırmak mümkün müdür? (1/3) PbI 2 için K çç = 7,9x10 -9 Hg 2 I 2 için K çç = 1,1x10 -28 Önce hangisi Çöker? Hg 2 Cl 2 Pb 2+ çökmeye ba şlamadan önce Hg 2 2+ nin %99.99 çökmü ş olması istenmektedir. Yani; Hg 2 2+ deri şimi, ba şlangıçde r i şiminin % 0,01 ne dü şürülmek istenmektedir. Yani, 0,01 M ın % 0,01 i nedir? (100/0,01) = (0,01/ X) X=1,0x10 -6 M yani [Hg 2 2+ ] deri şimi 1,0x10 -6 M olsun istenmektedir. Bu noktada I - deri şimi nedir? 26M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 27 SORU :0.01 M Pb 2+ ve 0.01 M Hg 2 2+ karı şımını iyodür ile tamamen ayırmak mümkün müdür?(2/3) Hg 2 I 2 Hg 2 2+ + 2I - Ba şlangıçta 0,01 0 Dengede 1,0x10 -6 2x (1,0x10 -6 ) (2x) 2 = 1,1x10 -28 4x 2 = 1,1x10 -22 x 2 = 2,75x10 -23 x = 5,24x10 -12 I - = 2x = 2x5,24x10 -12 I - = 1,048x10 -11 M 27M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 28 SORU :0.01 M Pb 2+ ve 0.01 M Hg 2 2+ karı şımını iyodür ile tamamen ayırmak mümkün müdür? (3/3) Bu iyodür deri şiminde PbI 2 çöker mi? PbI 2 Pb 2+ + 2I - İyonlar çarpımı = Q = [Pb 2+ ][I - ] 2 ( 0,01)x( 1,048x10 -11 ) 2 =1,098x10 -24 Kural: Q< Kçç çökme olmaz Q> Kçç çökme olur Sonuç: 1,098x10 -24 << 7,9x10 -9 çökme olmaz. 28M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 29 SORU :5 0.01 M Pb 2+ ve 0.01 M Hg 2 2+ karı şımını iyodür ile tamamen ayırmak mümkün müdür? (ikinci çözüm) 29M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 30 SORU :5 0.01 M Pb 2+ ve 0.01 M Hg 2 2+ karı şımını iyodür ile tamamen ayırmak mümkün müdür? (ikinci çözüm)(1/3) ba şlar çökmeye I Hg Önce 2I + Hg I Hg 2I + Pb PbI 1,25x10 < 3,01x10 6,02x10 = 2x3,01x10 = ] [I = 2X - - M 3,01x10 = ] [Hg = X 3,01x10 = 0,275x10 = x 1,1x10 = 4x M 2,5x10 = 2x1,25x10 = ] [I = 2X - - M 1,25x10 = ] [Pb = x M 1,25x10 = - x 1,975x10 = x 7,9x10 = 4x çöker? hangisi Önce 2 2 - + 2 2 2 2 - + 2 2 3 - 10 - 10 - 10 - - 10 - + 2 2 10 - 28 - 3 28 - 3 3 - 3 - - 3 - + 2 3 - 9 - 3 9 - 3 ? > - - ? < > > - - > > - - 30M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 31 SORU :5 0.01 M Pb 2+ ve 0.01 M Hg 2 2+ karı şımını iyodür ile tamamen ayırmak mümkün müdür? (ikinci çözüm)(2/3) [] M 4,4x10 = x 4,4x10 10 5 , 2 10 1 , 1 = x 1,1x10 = x) + (2,5x10 (x) x + 2,5x10 x 2,5x10 0 2I + Hg I Hg deri şeri Hg noktada Bu M 2,5x10 = M 2x1,25x10 = 2x deri şeri I noktada ba şa şladı çökmeye nin PbI 26 - 2 2 26 - 3 28 28 - 3 - 3 - 3 - - + 2 2 2 2 + 2 2 3 - 3 - - 2 = > - - = ? + - - Hg x x Bu deri şim ba şlangıçder i şiminin % 99.99’undan daha küçüktür. Yani tam ayırma olur 31M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 32 SORU :5 0.01 M Pb 2+ ve 0.01 M Hg 2 2+ karı şımını iyodür ile tamamen ayırmak mümkün müdür? (ikinci çözüm)(3/3) ba şlar çökmeye I Hg Önce 2I + Hg I Hg 2I + Pb PbI 1,25x10 < 3,01x10 6,02x10 = 2x3,01x10 = ] [I = 2X M 3,01x10 = ] [Hg = X 3,01x10 = 0,275x10 = x 1,1x10 = 4x M 2,5x10 = 2x1,25x10 = ] [I = 2X M 1,25x10 = ] [Pb = x M 1,25x10 = - x 1,975x10 = x 7,9x10 = 4x çöker? hangisi Önce 2 2 - + 2 2 2 2 - + 2 2 3 - 10 - 10 - 10 - - 10 - + 2 2 10 - 28 - 3 28 - 3 3 - 3 - - 3 - + 2 3 - 9 - 3 9 - 3 ? ? < [] M 4,4x10 = x 4,4x10 10 5 , 2 10 1 , 1 = x 1,1x10 = x) + (2,5x10 (x) x + 2,5x10 x 2,5x10 0 2I + Hg I Hg deri şeri Hg noktada Bu M 2,5x10 = M 2x1,25x10 = 2x deri şeri I noktada ba şa şladı çökmeye nin PbI 26 - 2 2 26 - 3 28 28 - 3 - 3 - 3 - - + 2 2 2 2 + 2 2 3 - 3 - - 2 = = ? + - - Hg x x 32M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 33 AS İT VE BAZLARIN İYONLA ŞMA SAB İT İ [] [] [] [] [] [] b 3 - 4 - + 4 2 3 a 2 - 2 3 - 2 + 3 2 2 K NH OH NH K OH + NH O H + b)NH K HNO NO O H K NO + O H O H + HNO a) = = ? = = ? + + 33M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 34 KONJUGE AS İT/BAZ Ç İFTLER İN İN İYONLA ŞMA SAB İT İ [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] . geçerlidir için çiftleri baz asit konjuge Bütün Ksu Ka.Kb OH O H K NH OH NH x NH O H NH K K K NH O H NH K O H + NH O H + NH ] [NH asidi konjuge ın NH - 3 su 3 - 4 4 3 3 b a a 4 3 3 + 3 3 2 + 4 4 3 = = › = = = › ? › + + + + + + + 34M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 35 SORU:6 NH 3 için K a =5,70x10 -10 K b =? 35M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 36 SORU:6 NH 3 için K a =5,70x10 -10 K b =? 10 - 5 - 4 3 5 - 10 14 a su b su b a 3 - 4 b - 4 2 3 10 - 4 3 3 a 3 3 2 4 5.70x10 1.75x10 r. kuvvetlidi daha formundan asidik formu bazik , çiftinde baz asit konjuge ] [NH / ] NH [ : ki dir Görülmekte 1,75x10 = Kb 5,7x10 1,0x10 K K K K = K x K ? ] [NH ] ][OH [NH K OH NH O H NH 5,7x10 ] [NH ] O ][H [NH = K O H + NH O H + NH > › = = › = = › + ? + = › ? + - - + + + + + + 36M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 37 SORU : 7 CN - + H 2 O HCN + OH - için denge sabiti nedir? K a = 6.2x10 -10 37M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 38 SORU : 7 CN - + H 2 O HCN + OH - için denge sabiti nedir? K a = 6.2x10 -10 [ ][ ] [] 5 b 10 - 14 - - - a su b 1,62x10 K 6,2x10 1,0x10 CN OH HCN K K K - = = = = 38M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 39 ZAYIF AS İT ÇÖZELT İLER İNDE HİDRONYUM İYONU DERİŞİM İ 39M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 40 SORU :8 0,120 M deri şimindeki nitröz asitteki H 3 O + deri şimi nedir? 40M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 41 SORU :8 0,120 M deri şimindeki nitröz asitteki H 3 O + deri şimi nedir? (1/3) [] [] [] () () [] (büyük) hata 7,69 % x 100 00933 , 0 120 , 0 10 230 , 9 8,52x10 X edilir) ihmal (x 7,1x10 x - 0,120 x 7,1x10 HNO NO O H K NO + O H O H + HNO 3 3 5 - 2 4 - 4 - 2 - 2 3 a - 2 + 3 2 2 ? = = = = = = = = ? - + + hata nedeniyle ihmal x O H X x 41M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 42 SORU : 0,120 M deri şimindeki nitröz asitteki H 3 O + deri şimi nedir? (ihmal etmeden çözüm)(2/3) [] [] [] () () 0 8,52x10 - x 7,1x10 x 7,1x10 - 8,52x10 x 7,1x10 x - 0,120 x 7,1x10 HNO NO O H K NO + O H O H + HNO 5 - 4 - 2 4 - 5 - 2 4 - 4 - 2 - 2 3 a - 2 + 3 2 2 = + = = = = ? + ise edilmez ihmal x sonuç gerçek 10 882 , 8 ] [ 2 10 8474 , 1 10 1 , 7 2 , 1 2 10 413 , 3 10 1 , 7 2 10 408 , 3 10 041 , 5 10 1 , 7 2 4 2 X 3 3 1 2 4 4 4 2 , 1 4 7 4 2 , 1 1,2 - + - - - - - - - = = ± - = ± - = + ± - = - - = x O H X x x X x x X x x x X a ac b b m 42M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 43 SORU : 0,120 M deri şimindeki nitröz asitteki H 3 O + deri şimi nedir? (birle şik çözüm) (3/3) [] [] [] () () [] hata 7,69 % x 100 00933 , 0 120 , 0 10 230 , 9 8,52x10 X edilir) ihmal (x 7,1x10 x - 0,120 x 7,1x10 HNO NO O H K NO + O H O H + HNO 3 3 5 - 2 4 - 4 - 2 - 2 3 a - 2 + 3 2 2 ? = = = = = = = = ? - + + hata nedeniyle ihmal x O H X x sonuç gerçek 10 882 , 8 ] [ 2 10 8474 , 1 10 1 , 7 2 , 1 2 10 413 , 3 10 1 , 7 2 10 408 , 3 10 041 , 5 10 1 , 7 2 4 2 X 0 8,52x10 - x 7,1x10 x 7,1x10 - 8,52x10 x 3 3 1 2 4 4 4 2 , 1 4 7 4 2 , 1 1,2 5 - 4 - 2 4 - 5 - 2 - + - - - - - - - = = ± - = ± - = + ± - = - - = = + = x O H X x x X x x X x x x X a ac b b m ise edilmez ihmal 43M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 44 Örnek : 9 2,0x10 -4 M deri şimdeki anilin hidroklorür çözeltisinin (C 6 H 5 NH 3 Cl) hidronyum iyonu deri şimi nedir? K a = 2,51x10 -5 44M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 45 Örnek : 9 2,0x10 -4 M deri şimdeki anilin hidroklorür çözeltisinin (C 6 H 5 NH 3 Cl) hidronyum iyonu deri şimi nedir? K a = 2,51x10 -5 edilirse kabul 2,0x10 ] O [H ] O [H 2,0x10 ] NH H [C ] NH H [C ] O [H 2,51x10 ] NH H [C ] NH H ][C O [H K O H NH H C O H NH H C Cl NH H C Cl NH H C 4 3 3 4 3 5 6 2 5 6 3 5 3 5 6 2 5 6 3 a 3 2 5 6 2 3 5 6 3 5 6 3 5 6 - + + - + + - + + + + - + << - = = = = + ? + + ? yapmadan a yakla ştırm 5,94x10 ] O [H 2,51x10 ] O [H - 2,0x10 ] O [H de ğil do ğru ihmal 2,0x10 7,09x10 7,09x10 5,02x10 ] O [H 2,51x10 2,0x10 ] O [H 5 - 3 5 3 4 - 3 4 5 5 9 3 5 4 2 3 = = › << = = = + - + + - - - - + - - + 45M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 46 ZAYIF BAZLARIN H İDRONYUM İYONU DER İŞİM İ 46M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 47 Örnek: 10 0,075 M NH 3 çözeltisi hidronyum iyonu deri şimi nedir? pH nedir? K a = 5.6x10 -10 47M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 48 Örnek: 10 0,075 M NH 3 çözeltisi hidronyum iyonu deri şimi nedir? pH nedir? K a = 5.6x10 -10 [ ][ ] geçerli 1,53 % 0,075 0,115 x x 100 10 15 , 1 075 , 0 mi? geçerli ihmal 11,06 pH M 10 69 , 8 10 15 , 1 10 0 , 1 ] [OH K ] [H M 1,15x10 = x ] [OH ) 1,75x10 ( (0,075) = x ederek) ihmal (x 1,75x10 075 , 0 1,75X10 ] [NH OH = K OH + NH O H + NH 3 12 3 14 - su 3 - - 5 - 2 5 - 2 5 - 3 - 4 b - + 4 2 3 = = ? = = › = = = = › = - = › ? - - - - + + x x x x x x NH 48M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 49 SORU: 0.075 M NH 3 çözeltisinde pH nedir? K b =1.75x10 -5 (farklı çözüm) [] [] 11,06 pH M 8,69x10 ] [H M 1,15x10 ] [OH ) ,75x10 (0,075)x(1 ] [OH ihmal 1,75x10 ] [OH 0,075 ] [OH 1,75x10 ] [NH ] ][OH [NH K OH OH + NH O H + NH 12 3 - - 5 - 2 - 5 2 5 3 - 4 b - 4 - + 4 2 3 = › = = › = = - › = = = = = + = = = ? - + - - - - + + + + ] [OH - 0,075 ] [NH - 0,075 ] [NH M 0,075 ] [NH ] [NH C deri şim ilk toplam deri şim analitik = C - 4 3 4 3 NH3 NH3 NH 49M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 50 Soru:11 0,01 M sodyum hipoklorit (NaOCl) çözeltisinin pH’ı nedir? K a =3,0x10 -8 50M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 51 Soru:11 0,01 M sodyum hipoklorit (NaOCl) çözeltisinin pH’ı nedir? K a =3,0x10 -8 geçerli %0,577 X 100 5,77x10 0,01 kontrolü ihmalin 5,77x10 ] [OH X 33,3x10 3,33x10 X edilerek) ihmal (X 3,33x10 X 0,01 X K 3,33x10 3,0x10 1,0x10 K K ] [OCl ] [HOCl][OH K OH HOCl O H OCl 5 - 5 10 9 2 7 2 b 7 8 14 a su - b - 2 - › › = = = › = = = - = = = = = + ? + - - - - - - - - - 51M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 52 KOMPLEKS OLU ŞUMU 4 4 - 2 4 - 2 3 3 - 3 - 2 4 2 2 - 2 2 1 2 9 çç 2 2 2 3,0x10 ß PbI 4I Pb 8,3x10 ß PbI 3I Pb 1,4x10 ß (suda) PbI 2I Pb 1,0x10 K PbI I Pb 7,9x10 K 2I Pb (k) PbI = ? + = ? + = ? + = ? + = + ? ? + › ? + + + + + - + - - + - - - + MX X MX MX X M 52M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 53 KOMPLEKS OLU ŞUMU Dü şük iyodür deri şiminde PbI 2 ’ni n çözünürlü ğü iyodür deri şimi ile belirlenir. Yüksek iyodür deri şiminde ise kompleks olu şumu söz konusudur ve toplam çözünen kur şun deri şimi serbest Pb 2+ deri şiminden oldukça yüksektir. Toplam Pb deri şimi = Çözünürlük Toplam kur şun =Pb 2+ , PbI + , PbI 2 , PbI 3 - , PbI 4 2- toplamıdır. 53M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 54 SORU:12 İyodür deri şimi 0,001 M ve 1.0 M oldu ğu iki ayrı çözeltide, çözeltilerin iyonik bile şimi nedir? Sonucu yorumlayınız. K çç =7,9x10 -9 54M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 55 SORU:12 İyodür deri şimi 0,001 M ve 1.0 M oldu ğu iki ayrı çözeltide, çözeltilerin iyonik bile şimi nedir? Sonucu yorumlayınız. K çç =7,9x10 -9 (1/5) M 10 x 1,1 ) (1,4x10 x (0,001) x ) (7,9x10 (suda)] [PbI 1,4x10 ]2 ][I [Pb (suda)] [PbI ß (suda) PbI 2I Pb c) M 7,9x10 ) (1,0x10 x ) (7,9x10 x ) (1,0x10 ] [PbI 1,0x10 ] ][I [Pb ] [PbI K1 PbI 2I Pb b) için sı hesaplanma n deri şeri şi lerin içeren tür Kur şur ş M 7,9x10 (0,001) 7,9x10 ] [Pb 7,9x10 ] ][I [Pb K 2I Pb (k) PbI a) 5 - 3 3 - 2 3 2 2 2 2 - 2 4 - 3 - 3 - 2 - 2 - 2 - - - 2 3 2 9 2 9 2 - 2 çç 2 2 = = = = ? + = = = = ? + = = = = › + ? - + + + + - - + - + - + 55M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 56 SORU: İyodür deri şimi 0,001 M ve 1.0 M oldu ğu iki ayrı çözeltide, çözeltilerin iyonik bile şimi nedir? Sonucu yorumlayınız. K çç =7,9x10 -9 (2/5) M 8,70106x10 2.4x10 6,6x10 1.1x10 9,9x10 7,9x10 2-] [PbI ] [PbI (toplam)] [PbI ] [PbI ] [Pb toplam ] [Pb M 2,4x10 ) (3,0x10 x (0,001) x ) (7,9x10 ] [PbI 3,0x10 ] ][I [Pb ] [PbI ß PbI 4I Pb e) M 6,6x10 ) (8,3x10 x (0,001) x ) (7,9x10 ] [PbI 8,3x10 ] ][I [Pb ] [PbI ß PbI 3I Pb d) 3 10 8 5 4 3 4 - 3 2 2 10 - 4 4 3 - - 2 4 4 4 - 2 - 2 4 4 - 2 4 - 2 -8 3 3 3 - - 3 3 3 - 2 - 3 3 - 3 - 2 - - - - - - + + + + + + = + + + + = + + + + = = = = = › ? + = = = = › ? + 56M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 57 SORU: İyodür deri şimi 0,001 M ve 1.0 M oldu ğu iki ayrı çözeltide, çözeltilerin iyonik bile şimi nedir? Sonucu yorumlayınız. K çç =7,9x10 -9 (3/5) halinde ] (suda) [PbI %0,1264 X 100 1,1x10 8,7x10 halinde ] [PbI %9,09 X 100 7,9x10 8,70x10 halinde Pb %90,80 X 100 7,9x10 8,70x10 2 5 3 - - 4 3 - 2 3 3 - › = › = › = - - + - 57M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 58 SORU: İyodür deri şimi 0,001 M ve 1.0 M oldu ğu iki ayrı çözeltide, çözeltilerin iyonik bile şimi nedir? Sonucu yorumlayınız. K çç =7,9x10 -9 (4/5) halinde PbI %60,45 X 100 2,4x10 3,97x10 halinde Pb %19,89 X 100 7,9x10 3,97x10 M 3,9789x10 x10 2,4 10 x 6,6 1,21x10 7,9x10 7,9x10 [Pb] M 2,4x10 ] [PbI , M 6,6x10 ] [PbI M 10 x 1,21 (suda)] [PbI , M 7,9x10 ] [PbI , M 7,9x10 ] [Pb yapıapılı çözüm izlenerek yol izlenen örnekte önceki - 2 4 4 4 - 2 5 4 - 4 - 4 - 5 - 5 - 7 - 5 - toplam 4 - - 2 4 5 - - 3 5 - 2 7 - - 5 2 › = › = = + + + + = = = = = = - + - - + 58M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 59 SORU: İyodür deri şimi 0,001 M ve 1.0 M oldu ğu iki ayrı çözeltide, çözeltilerin iyonik bile şimi nedir? Sonucu yorumlayınız. K çç =7,9x10 -9 (5/5) SONUÇ: Dü şük iyodür deri şiminde kur şunun büyük bir kısmı ( %91) Pb 2+ halinde bulunurken yüksek deri şimlerde kompleks halinde (% 60,45 PbI 4 2- halinde) bulunur. Dü şük deri şimlerde ortak iyon etkisi etkin iken, yüksek der şimlerde komplek olu şumu etkindir. 59M.DEM İRM.DEM İR 08-ORTAK İYON ETK İS İ07B- ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖKTÜRME İLE AYIRMA 60 SORU: İyodür deri şimi 0,001 M ve 1.0 M oldu ğu iki ayrı çözeltide, çözeltilerin iyonik bile şimi nedir? Sonucu yorumlayınız. K çç =7,9x10 -9 (tam çözüm)(5/5 T) M 10 x 1,1 ) (1,4x10 x (0,001) x ) (7,9x10 (suda)] [PbI 1,4x10 ]2 ][I [Pb (suda)] [PbI ß (suda) PbI 2I Pb c) M 7,9x10 ) (1,0x10 x ) (7,9x10 x ) (1,0x10 ] [PbI 1,0x10 ] ][I [Pb ] [PbI K1 PbI 2I Pb b) için sı hesaplanma n deri şeri şi lerin içeren tür Kur şur ş M 7,9x10 (0,001) 7,9x10 ] [Pb 7,9x10 ] ][I [Pb K 2I Pb (k) PbI a) 5 - 3 3 - 2 3 2 2 2 2 - 2 4 - 3 - 3 - 2 - 2 - 2 - - - 2 3 2 9 2 9 2 - 2 çç 2 2 = = = = ? + = = = = ? + = = = = › + ? - + + + + - - + - + - + M 8,70106x10 2.4x10 6,6x10 1.1x10 9,9x10 7,9x10 2-] [PbI ] [PbI (toplam)] [PbI ] [PbI ] [Pb toplam ] [Pb M 2,4x10 ) (3,0x10 x (0,001) x ) (7,9x10 ] [PbI 3,0x10 ] ][I [Pb ] [PbI ß PbI 4I Pb e) M 6,6x10 ) (8,3x10 x (0,001) x ) (7,9x10 ] [PbI 8,3x10 ] ][I [Pb ] [PbI ß PbI 3I Pb d) 3 10 8 5 4 3 4 - 3 2 2 10 - 4 4 3 - - 2 4 4 4 - 2 - 2 4 4 - 2 4 - 2 -8 3 3 3 - - 3 3 3 - 2 - 3 3 - 3 - 2 - - - - - - + + + + + + = + + + + = + + + + = = = = = › ? + = = = = › ? + halinde ] (suda) [PbI %0,1264 X 100 1,1x10 8,7x10 halinde ] [PbI %9,09 X 100 7,9x10 8,70x10 halinde Pb %90,80 X 100 7,9x10 8,70x10 2 5 3 - - 4 3 - 2 3 3 - › = › = › = - - + - halinde PbI %60,45 X 100 2,4x10 3,97x10 halinde Pb %19,89 X 100 7,9x10 3,97x10 M 3,9789x10 x10 2,4 10 x 6,6 1,21x10 7,9x10 7,9x10 [Pb] M 2,4x10 ] [PbI , M 6,6x10 ] [PbI M 10 x 1,21 (suda)] [PbI , M 7,9x10 ] [PbI , M 7,9x10 ] [Pb yapıapılı çözüm izlenerek yol izlenen örnekte Yukar ıukar - 2 4 4 4 - 2 5 4 - 4 - 4 - 5 - 5 - 7 - 5 - toplam 4 - - 2 4 5 - - 3 5 - 2 7 - - 5 2 › = › = = + + + + = = = = = = - + - - + SONUÇ: Dü şük iyodür deri şiminde kur şunun büyük bir kısmı ( %91) Pb 2+ halinde bulunurken yüksek deri şimlerde kompleks halinde (% 60,45 PbI 4 2- halinde) bulunur. Dü şük deri şimlerde ortak iyon etkisi etkin iken, yüksek der şimlerde komplek olu şumu etkindir. 60