Genel Dalağın Cerrahi Hastalıkları - 4 Geç komplikasyonlar Enfeksiyon Sepsis Çocukta ve postop ilk 2 y lda Pneumokok aş s ile profilaksi SplenozisSplenektominin Komplikasyonlar Kanama,pankreatid e yol açabilen pankreas yaralanmas ,pankreas psödokisti veya fistülü en s k görülen komplikasyonlard r Bunun d ş nda atelektazi,pankreas apsesi,mide ve kolon yaralanmas da görülebilmektedir Postop trombosit say s 1.5 milyona ç kabilir.Bunun için aspirin kullan l r.Genelde geçicidir ve 2 y l içinde normale döner. Postop enfeksiyonlar içinde en önemlisi Ağ r postsplenektomi enfeksiyonudur. Bundan %48 kapsüllü pnömokoklar sorumludur. Bu enfeksiyon postop 2 y l içinde ve ilave patolojisi olanda daha s k görülmektedir. Bu enfeksiyonun önlenmesinde aş ,antibiyotik proflaksisi,dalak işlevlerinin korunmas çok önemlidir İmmunisazyon;özellikle:S.Pnömonia,N.Meningitis.H.İnflu enzaya kar ş yap lmal d r.İlk a ş dan sonra rapel 6 y l sonra yap lmal d r.Splenosiz: Dalaktan travma sonucu dökülen dokular ototransplantasyon yoluyla bat n içinde yerleşir ve büyürler.Bu olaya splenosiz denir ve dalağ al nm ş hastalar n %75 inde görülür.