3 - Anatomi Dalak = Lien = Spleen ( sunum ) DALAK: L İ EN: SPLEEN A ğ rl ğ : 150 gr. İ ç erisindeki kan miktar na g ö re 80-300 gr . aras nda de ği ş ir. B oyutlar : 12 x 7 x 4 cm.dir. İ ntrauterin hayatta ve yeni do ğanda kan yap m nda g ö revli olan dalak eri ş kinlerde bu ö zelli ğini kaybeder. Eri ş kinlerde eritrositlerin y k m yeridir. Ö n Arka Sa ğ Sol M D Embryonel hayat n 5. haftas nda dorsal mesenter i ç erisinde mesodermde bir kal nla ş ma ile ortaya ç kar. Dorsal mesenter Ventral mesenterÖ n Arka Sa ğ Sol Midenin d ö n üşü esnas nda dalakta yer de ği ş tirir ve regio hypochondrica sinistran n derinine yerle ş ir. Dorsal mesenterin, curvatura ventriculi major ile dalak aras nda kalan b ö l ü m ü lig. gastrosplenicum ’ u meydana getirir. lig. gastrosplenicumYerle ş imi: K ar n bo ş lu ğu nda , diaphragman n alt nda, regio hypochondrica sinistra ’ da , midenin arkas nda , sol b ö brek ve flexura coli sinsitra ’ n n ü st ü nde bulunur. Ö n ucu regio epigastricaya kadar uzan r.Y ü zleri F acies diaphragmatica F acies v isceralis() facies gastrica , facies renalis f a c i e s c o l i c a Hilum splenicumun ö n ü nde midenin arka y ü z ü ile kom ş u olan ç ukur k sma facies gastrica denir. Hilum splenicum ’ un arkas nda kalan ve sol b ö brek ile kom ş u olan ç ukurlu ğa facies renalis denir. Facies visceralis ’ in alt ucu flexura coli sinistra ile kom ş uluk yapar ve facies colica denir. Kenarlar Ma rgo superior (m argo creneatus : margo a nterior ), Margo inferior ( margo obtusus : margo posterior ) Dala ğ n ö ne ve yukar bakan kenar na margo superior , a ş a ğ ya ve arkaya bakan kenar na margo inferior denir.E x t r e m i t a s a n t e r i o r E x t r e m i t a s p o s t e r i o r Dala ğ n ö n-alt k sm nda bulunan ucuna extremitas anterior denir. Buras flexura coli sinstra ile kom ş udur. Dala ğ n arka ü st k sm nda bulunan ucuna extremitas posterior denir.Ba ğlar : Hilum hari ç , dala ğ n her taraf periton ile ö rt ü l ü d ü r. Periton, hilum ’ dan arkaya do ğru giderek diaphragmaya, ö n tarafa do ğru ilerleyerek mideye atlar. Dalak ve diaphragma aras nda uzanan periton yap s na lig. phrenicosplenicum (lig. splenorenale) denir ve i ç erisinden a. v. splenica ge ç er. Dalak ve mide aras nda olu ş an periton yap s na lig. gastrosplenicum denir ve i ç erisinden a. gastricae breves ve a. gastroomentalis sinistra ge ç erXIIa . splenica B İ YOPS İ X. intercostal aral kperiarteriolar lymphocyte sheath: Arterin adventisya tabakas yok onun yerine olu ş an lenfatik k l f Malpighi cisimcikleri Dalak sin ü zoidleriİ ki dalaka)A. renalis, Aa. gastrica breves b)A. gastroepiploica dextra- A. gastroepiploica sinistra c)A. gastrica sinistra, Aa. gastrica breves d)A. lienalis, cauda pancreatis e)Aa. gastrica breves, A. gastroepiploica sinistra Soru: Lig. lienorenale (splenorenale) i ç erisinde yer alan olu ş umlar nelerdir? Cevap: D